Fővárosi Hírlap, 1924 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1924-09-24 / 35-36. szám

1924 szeptember 24. jwmjzoszJíi/ZMP • • « « Elmarad a véres mulatság. Aligha lehet kétség benne, hogy igazán nincs semmi hiánya az életünk­nek, minthogy nem nézhetjük meg az h FC-pályáii a véres bikaviadalt. Meg kell azonban mondanunk., hogy a mélyen tisztelt konzorcium, amely rendkí­vüli módon fáradozott a nagy kulturcél elérése ér­dekében. csúfosan megszégyenítette Budapestet, amikor azt hirdette, hogy tízmillióid bevételre szá­mit. Vajion csak nem hiszik ezek az urak. hogy még mindig nem folyt elég vér Budapesten és a Club- ká'véház, a Dohány-utca és a Britannia^ szégyene után most még a bikaviadalok' szegyenét akarták a fejünkre hozni. Szerencsére a tanácsban tényleg többségben vannak az Ízlésükben meg nem tántoro- dott külturemi)erek. Ug.v tudjuk, az urak nem taka­rékoskodnak tovább sem azi energiájukkal és most Rakovszky Iván belügyminisztertől 'remélik, hogy dezavuálja a főváros tanácsának erkölcsi ala­pon álló elhatározását. Nem szabad azonban elfe­lejteni. hogy nemcsak a tanács tiltakozott a barbár mulatság ellen, de iegelsősorban V a ss József he­lyettes miniszterelnök is. akinek pap létére néni is lehetett •más állásfoglalása. Rakovszky belügyminisz­ter véleménye sem lehet ellentétes Vass miniszter- elnök-Helyettesével és igy a budapesti bikaviadalok szégyenét sikerül majd. elhárítani a fejünk fölül. Dr. Németh Béla kormányfötanácsos. A kor­mányzó dr. Németh Bélát, n Háztulajdono­sok Országos Szövetségének, valamint a Magyarországi Konzervgyárosok Országos Szövetségének elnökét kor- mányfötanác.S0S‘Sá nevezte ki. Ez a kitüntetés gazda:? tevékenységű, a magyar tjársad,alomban jelentékeny, munkás szerepet játszó férfiút ért. Dr. Németh Béla kemény küzdelemben áli esztendők óta._ amikor a háztulajdonosok, de egyben egy igen jelentékeny nemzeti vagyon-részi megmentése érdekében harcol és lépésről-lépésre halad elöire az aranyparitásos házbér felé. Kétségtelen, hogy százezrek vannak, akik a maguk anyagi érdekei szempontjából nem tartják szimpatikusnak ezt a működést; de ia<zt az egyei mindenkinek el kell ismernie, hogy dr. N é rn e t h Béla kitűnően megállóit :azon a poszton, ahova élet­körülményei állították. Tudással, odaadással, ráter­mettséggel harcolt és harcol az ügyért, amelyet _ rá­bíztak. Kétségkívül ,a most kitüntetett közéleti férfiú az egész férfiak, a hivatásuknak élő lelkes emberek íajtájából való. Schmidt, a kurzus-direktor újabb bérletmeghosz- szabbitást akar. A kormánybiztos figyelmét felhívtuk már arra, hogy a főváros tanácsa még mindig háborút Ffirdet. Sipőczék szerint Budapesten még (mindig tart a háború és emiáitt még mindig nem hajlandók -vi.ásza­ikra mi törvényes jogaiba a nyilvános árlejtésekéit, a versenytárgyalásokat. Abban a rezsimben, amely Budapest lakosságából csak saját politikai táborát tekin­tette elsőrendű állampolgárokból álló csoportnak és amelynek legfőbb gondia volt a politikai .érdemek honorálása, természetesen kitűnő eszköz volt a nyil­vános versenytárgyalások mellőzése és az objektu­moknak, vállalkozásoknak suba alatt való bérbeadása, Olyan rezsim azonban több neun jöhet a városházára, (amely ezeket az alacsony, de eredményes eszközöket használná ki a maga politikai céljainak megvalósí­tására. A tanács csütörtöki ülésén teszi le a próbát, hogy elérkezettnek látja-e már az időt, amikor eman­cipálódik a kurzus-erkölcsök alól. A csütörtöki ta­nácsülés elé kerül ugyanis Schmidt urnák, a Bárok aldi-féle Néparéna kurzus-direktorának az a kérése, hogy az ez év végén lejáró bérletét immár másodízben is hosszabbítsák meg és pedig ez­úttal nem kevesebb, mint öt esztendőre. Erkölcsi lehetetlenség, hogy a tanács belemenjen ennek a kérelemnek a teljesítésébe, akkor, amikor köztudo­mású, hogy többen, igen megbízható emberek tőkével és szaktudással pályáznak a bérletre. A tanácsnak joga van a nyilvános verseny.tárgy a 1 á- soitt -újból Schmidt urnák adni a Barokaldi bérletét, de csakis nyilvános árlejtésen van joga ezt megtenni. Éppen ideje a suba kitt való bérlattneg- hosszabbitások beszüntetésének, a gazdasági élet ma; helyzete — de1 a város érdeke is — már megköve­teli minden vonalon a szabad versenyt, amelynek nem- fekhetik az útjába a politikai céloktól fűtött tanács sem. Pártpinka. Már megint nagyon elhatalmasodott Budapesten az a gondolat, hogy ennek a városnak a megélhetéséhez és boldogságához feltétlenül szük­ség van egy nagyarányú játékbankm, ahol — mi­után az önmagunk fosztogatását elintézik a klubb- jaimk — az idegeneket fosztanánk ki. Már megint konzorciumok álmodoznak a kifosztott idegemről aki nemes valutáját itt fogja hagyni és pedig a legújabb álmok szerint az állami monopóliumként kezeli kár­tya-barlangban. Nagy erkölcstelenség az is, hogy az állam szemet huny a hazárdjátéknak tapétás ajtók mögött való iizése előtt, die a teteje lenne minden erkölcstelenségnek, ha az erkölcstelenségnek ezt a fajtáját még ki is sajátítaná a kincstár. Szerencsére az utóbbi időben éppen ellenkező törekvéseket lá­tunk a hatóságok részéről, amelyek ugyan még mindig szőrmentén kezelik az olyan helyeket, ahol „jobb“ társaság van együtt, vagy ahol a pinka üzérkedése, a pinka becstelenül fosztogató működése legalább diszkrét lepel alatt történik; de legalább a szemérmetlenül rabló .kaszinók“ díszes társaságait kisérik végig rendörfedezet alatt nyílt utcán. Ez igazán a legkevesebb, amit a -rendőrség téliét, mert rengeteg más feladat is var még -rá oiyani klubbok- ban. ahol politikai, vagy várospolitikai kapacitások árnyékában nekivadult., hisztériás játék folyik. Ott tartunk ma már. hogy akadnak emberek, akik a községi választásokon pinkapénzből akarják pártju­kat megsegíteni, sőt akadnak olyan gemtleman-cik is. akik pinkapénzre, pártot alapítanak. Ezeknek az utálatos és rosszií’atu pesti kanrie,kéknek meg kell szünniök és sohasem fogjuk egy pillanatra sem poli­tikai sér eleimnek mondám, hogy a rendőrség itt, vagy amott a pártpinkát lefoglalta a bankadó. vagy poeníirozó pártvezéreidet pedig előá-Uitot-ta. Tetőfedési munkálatok. Budapest székesfőváros tanácsa a X., Kőbányai-ut 42. i&z, a. ki-slakásos telep 30 föicí'szintes épülete (kb. 20.000 ni2 felniét) a-szbeszt- palával leendő átfedésére versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok szeptember 27-én d. e. 11 óráig nyúj­tandók be' a- tanácsi XIII. ügyosztályban (IV., Köz­ponti városháza, III., 340.). Az élő arckép m-a a legnagyobb sikernek örvend egész Budapesten. Kizárólagos készítőié•: „Oktogon“ foto-salott, VI., Andrássy-ut 55. szám. S ATO R5 MÓR Egyesült Gipsz-, Műtrágya- és Vegyészeti-gyárak /?.-T. BUDAPEST, V., Wurm-utca 2. szám. :: Telefon : 181-71., 181-72. Mindenfajta gipsztermékek versenyen kívül! Dobozgyár «CMEER GYULA BÉ&.& Budapest, S.; Verpeléti-út 15. TELEFON: József 2-46. Mindennemű veg/szerek, olajok, gyanták, J nehéz chemikáliiék és az összes savak Radio l-olo ós Vegyipar Bálint isiváo és Társa Budapest, IX., Mester-utca 9. :: Telefon; József 68-51 és 3s-43. Sürgönyeim: Ka-lofot :: A magyaróvári ipartelepek rt (salét­romsav) budapesti vezérképviselete. A salgó­tarjáni „PERPETUUM“ jtiwamjawCTmgF imammm ikcm 5©3ytonég© kásába 1 ACZÉ1 Pál fis TÁRSA . BANKÜZLETE ! BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÜT 29. $ TELEFON 99-27 és 190-65. PYRÄMSS“ 7f Magyar Föfirf5>3rto>kosok és FöSdteérSők Kereskedőim! Részvénytársasága BUDAPEST, Vfi., YERÉ2-K5SRUY 26. Bank-, gabona-, líszí-, erőtakarmány-, mű­trágya“, mezőgazd. gép- és műszaki osztály. ALÄPITTÄTOTT: 1872-BEN. STÄDLER MIHÁLY sodrony szövet, fonat- és vasárugyár részvénytársaság BUDAPEST. Központi Iroda: V., Teréz-körut 41. sz. Telefon : 3-71, 147-79. Városi raktár: VT., Vilmos császár-út 89. sz. Telefon : 119-49. Gyártelep: VI., Szt. László út 60. szám. Telefon : 138-81. Schwarz Sándor és Tsa MAGYAR KÁLYHAIPAR BUDAPEST, V., BÁTHOPY-UTCA 20. TELEFON: 162-14. G E R F©B.YT©M£Gö- - MOTTC-K-ÁLYMÁK ^ MARTOS és DEMÉNY BUDAPEST, Vn ZOLTÁN-UTCA 6. Szerszámok, szerszámkUSönSegessó- gek, szerszámgépek, műszaki áruk. Telefonszámok: iroda : 44-58, raktár: 175-62. SAJÁT PRÄCIZI0S SZBRSZÁMOYÁR. ŐRS ZOLTÁN RESZELŐ- ÉS CSAVAR­ÁRU NAGYKERESKEDŐ ^||r Budapest, Népszénház-u. 40 TELEFONSZÁMOK: József 56-46, József 138-09, József 62-84. KISS ERNŐés TÁRSA BUDAPEST, VII KÉR., ERZSÉBET-KÖRUT 13. Háztartási cikkek, zománcedények legelőnyösebb beszerzési forrása. KOCKMEISTER FRIGYES UTÓDA GYÓGYÁRUNAGYKERESKEDÉS. BUDAPEST, V., HOLD-U. 8. Higany Sósav Szalmiák darabos Kénvirág Szalamiáksó Zinkfehér Fertőtlenítőszerek stb. stb. Hofer István és Tsa műszaki és olajkereskedés Telefon: 38-86. BUDAPEST Podmaniczky-utca 69. a jelenkor legjobb kályhája, meljj bármely hazai barna sxénnel gazdaságosan fűt, állandó, kellemes, egyen­letes melegei; szolgáltat. Versenyen kívül! Óvakodjunk utánzatoktól 99 KÁLÓK „Korona" rendszerű , „Isis" ir- folytonégők lemezköpenyee henger- alakú fotytonégö kályha. „Radius" szab. lefelé égó íolytonégő kályha. „Oeconom" főző- és fütőkályha. Kaphatók jobb vaskereskedéseikben. Gyártja a 12730 erős, tartós,. I vihartálló * jelenkor iegjobl tetőfedélemeze Yibb millió aégyzetméter használatba» Gyártja és tetőfedőit vállal p Grazil, aizfait- és Mnstsieigsö RüfiosiGSlt Központi iroda: V., Berlini-tér 3. QUliuPbOli Gyár: X., Gyömrői-ut 44. szám. Telefon: 67—36 Hír mami Fér énen RÉZÁRUGYÁR BUDAPEST, VII., Csányi-u. 7-9. Telefon; J. 138 03 és 138-04. rvi RTMÁNY4TM- Viz-, gőz- és légszesz-szerelvények. ‘ ‘ Fürdő- és egészségügyi felszerelések. GLATZ ANDRAS épületüveges, táblaüveg nagykereskedő BUDAPEST 4 Vili., Baross-ufca 66-C8. Tetefon: József 24-87

Next

/
Oldalképek
Tartalom