Fővárosi Hírlap, 1924 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-16 / 3. szám

Budapest, 1924 január .16. 5 SCeserö igazságokat hallottam a héten egy polgári társaskörben, ahol a kitűnő Büchler József, a szociál­demokrata-párt titkára oktatta ki a derék nyárspolgárokat az összetartásról, a szer­vezettségről, a fegyelemről Bizony nem voltak kedveskedő)!;, hízelgők a Büchler szavai. A polgárok mégis lesütötték a sze­müket és nagyokat bólintgattak, töredel- ; niesen beváltván, hogy bizony úgy van. A \ Károlyi-rezsim alatt a polgárokat felszóli- \ ' . tolták, hogy álljanak ki éjszakánkint a ka­puk elé, kapuk alá és fegyverrel védjék • meg a polgárok magántulajdonát. És mit cselekedtek a polgárok? Proletárokat bé­reltek fel, akiknek odaadták a fegyvert, hogy ők aludhassanak. Amikor aztán Kun Béla megmételyezte a lelkeket, nem kellett fegyvert sem szerezni, mert már régen oda­adták a polgárok. így mondta ezt el a tör­vényszék főtárgy olásán Ágoston Péter nép- biztos és alighanem igaza volt. Most a i figyelmeztetést előre mondta el egy bölcs .! szociáldemokrata politikus, aki kijelentette, hogy a haladó irányú polgárság szervez- ■■ | kedéséi örömmel látja a szociáldemokrata- párt. Vájjon tanulnak-e ebből a polgárok. 1 Látjuk, hogy Wolff ék legalább már tányé­roznak a népgyüléseiken választási célokra. ; "■ Hát a liberális és demokrata polgárság el­jutott-e már legalább a — tányérozásig? jíűderiilt Heinrich Ferencről, akinek, jóhiszeműségé­ben igazán nem lehet kételkedni, hogy nem ismeri, vagy nem jól ismeri azt a kor­mányt, amelyet önmagán végzett erőszak­kal bár, de lelkesen támogat. Désy Gézá- ,' hoz intézett levelében legalább úgy állítja be Heinrich a Bethlen-kormányt, mintha az legalább olyan liberális lenne, mint maga I a volt kereskedelmi miniszter. Ha az utóbbi • hetek eseményeit figyelemmel kisérte volna, bizony nagyon megcsalatottnak kel- lene éreznie magát. És akkor nem kívánná ■ többé, hogy a kormány nyíltan és határo­zottan álljon ö melléje a városi választá­sokon, mert „ezen választások kerete fogja megadni az országos politikának jövő irá­nyait is". Ez igaz, ezt mi is mindig mond­tuk; de csak abban nem hiszünk, hogy Bethlenéiz a Heinrich-féle politika győzel­méért imádkoznának. Eddig is meg volt a jobboldali, meg a baloldali feleség. De ed­dig legalább úgy volt, hogy Heinrichnek mindig ígértek, de Wóidnak mindig adtak. Mi az ördögnek kellene ezen változtatni, amikor eddig is olyan jól meg voltak igy hár macs kán? Bőseinek, emelgetnek szorgalmasan minden üzemben. Színié jól jött a korona átértékelése a va­lódi kurzusra. Eljutott a hire a zürichi esés­nek még a városházára is; de Kállay kije­lentését már nem hallották meg, hogy ezt az esést az ipar, a kereskedelem már régen megláthatta és se idehaza, se odakint nincs már senki, aki hónapok óta ne 0-018-as koronával számolna. így számol­ták tehát a városnak szállított szenet is és minden másfélét. A kereskedőknek, iparo­soknak majd a kezére ütnének, ha még egyszer le akarnák számitolni a korona ár­esését. A városházán azonban szabad ára­kat emelni? Hiszen még az is megjárná, csak ne motyognák olyan szánalmasan, hogy emelni kell, mert esik a korona... TABARIN vm., RÁKÓCZI-ÚT 63. SZ. • TELEFON: JÓZSEF 21-16. Nagy nemzetközi NŐI BOXMÉRKŐZÉSEK Budapest bajnokságáért, topábbá világvárosi lánc és varieté műsor STEINER SIMI MŰVÉSZZENEKARA Keídfete pont fél 10 órakor. Elsőrendű meleg konyha. Zilahi Kiss Jenő felfüggesztésének hatása Az esemény politikai megvilágításban Nem volt egészen váratlan a hír, mikor szom­baton délben/ megérkezett a városházára, hogy a belügyminiszter fegyelmi vizsgálatot rendelt Zilahi Kiss Jenő alpolgármester ellen és fel is íiigge z- tette őt állásától. Nem lehetett ez meglepetés aukor, amikor napok előtt már hivatalos kommüniké jelent meg, amely kijelentette, hogy a miniszterelnök fe­gyelmit rendelt el az ébredő-plakátért felelősséget vállaló köztisztviselők ellen. A legtovább Zilahi K ss fegyelmije készült, aminek oka aligha az volt, hogy tétováztak volna vele szemben, hanem pusztán tech­nikai körülmények játszottak közre, mert R a- k o v s z k y Iván belügyminiszter ezekben a napok­ban ágyban fekvő beteg volt. Érdekek, hogy a/z ellenzékben a legkevesebb emóciót sem keltett a felfüggesztés. Ezen az oldalon egészen természetesnek tekintették a dolgot, de sem káröröm, sem megelégedettség nem váltó­dott ki. — Zilahi Kiss Jenő felfüggesztése — mondotta egy ellenzéki politikus a Fővárosi Hírlap mun­katársának — nekünk semmi elégtételt nem szolgál­tat Ami itt most az ébredő-plakát körül történik, az a kormány, vagy éppen, Klebelsberg miniszter ur ma­gánügye. Ha Zilahi Kiss Jenő azonosította magát az ébredők korcsmái hangú plakátjaival, akkor ezt meg­torolni n.m a mi kötelességünk, hanem a kormányé, amelynek presztízse ellen vétett. Zilahi Kiss Jenő unnál szemben nekünk egészen más aggodalmaink van­nak és mi az uj közgyűlésen egészen imás dolgok miatt fogjuk öt felelősségre vonni. Egyébként remél­jük, hogy minél előbb a vádlottak padjára ültet ben­nünket ama deklaráció miatt, amelyben a mandátum­ról való lemondásiunkat jelentettük be. Ez a tárey í's sóikkal érdekesebbnek és sokkal izgalmasabbnak ígérkezik, mint az a fegyelmi eljárás, amelyet Sza- szovszky tanácsnok ur lesz hivatott lefolytatni. És ne méltóztassék elfelejteni, azon a tárgyaláson mi vádlottak fogjuk el­mondani a vátíbeszédeí. A szociáldemokraták fej fogását tükrözi az a kom­mentár, amelyet Zilahi Kiss felfüggesztéséhez a Népszava fiiz és amely többek között ezt mondja: — Zilahi Kiss mindent elkövet maid, hogy öles ín szabadulom ebből a váratlan balesetéből és nem akar amaz ártatlanul felfüggesztett és. kidobott százak sor­sára juttai, akiken Zilahi Kiss gázolt keresztül. A szo­ciáldemokrácia a tisztviselők számára is biztosítani akarja a politikai véleménynyilvánítás legteljesebb szabadságát. Enniek hangsúlyozása mellett negálla- pithatjuk, hogy azok, akiket a Zilahi Kiesek kirúgtak politikai véleményük címén a kenyerükből, az akkor fennállott rendet szolgálták az anarchiával szemben akár maguk a később kurzuebrigadérosok is: ellenben a Zilahi K'ssnek felrótt tény messze túllépi a véleménynyilvánítás fogát és nem a rendet szolgálja, de alkalmas az á 1- 1 a m i g a ‘z g a t :á s Legteljesebb anarchiá­jának f ö 1 i d é z é s é r e. Wolffék ugyan meg vannak győződve róla, hogy Zilahi Kiss ártatlansága fényesen be fog bizonyo­sodni; mégis megdöbbentek némikép. Az első meg­lepett pillanatban nagyon nehezen találták meg a legszükségesebb frázisokat; de hamarosan kiderült mégis, hogy Zilahi Kisst azért függesztették fel, mert „férfi és szolidáris tud lenni“. A S z ó z a t . például így ir: — Ha Zilahi Kiss Jenő aranyközéput-h'vatalnok tud lenni, akkor nem dobják oda martalékul az ellene röffenő zsidó-liberális és íimonádékeresztény közvé­leménynek, nem törülhetik nevéhez a tolihéberek tintás ujjúkat. Megkezdték egyébként Zilahi Kiss ünneplését is, Csiíléry András hatalmas beszédben magasz­talta a nagy férfiút. Az ünneplés mellett még a többi tisztviselőt is uszította Csiíléry, mondván: — A bürokratikus fegyelem ma sokszori össze­ütközésbe kerül a szív és lélek diktálta kö­telességgel. De a jó vezető tisztviselőnek min­dig a szív hangját kell követnie. Erre az ünneplő gyülekezet lelkesen megélje­nezte Zilahi Kisst, akit ime még mindig példá­nak állítanak oda. Odaállítja pedig Csiíléry András nemzetgyűlési képviselő, aki pártjával együtt azt a kormányt támogatja, amely Zlah] Kisst felfüggesz­tette és amely kormánynak ma is tagja az ,a gróf Klebelsberg, akit gyalázkodó utcai kifejezésekkel támadható Zilahi'Kiss és ébredő barátai. Bródy Ernő előadása1. Az a választójogi terve­zet, amellyel Rakovrzky Iván belügyminiszter akarja Budapest közönségét megajándékozni, a nem­zetgyűlés elöi.t fék. zik és várja a küzdelmet, amelyet az ellenzék megindítani készül ellene. Budape t kö­zönségének, amely csak rövid ujságkivonatokból is­meri a javaslatot, tisztában! kell lennie azzal, hogy milyen merénylet ez a demokratikus irányzat ellen. Erre az ismeretterjesztő. na.gy feladatra vállalkozott Bródy Ernő dr. vöt képviselő, aki az egvik elő­adását a másik után tartja a Rakovsziky-féle javas­latról. Előadásai során gazdag ismereteivel, a kér- dé.ben való tökéletes jártassággal bizonyítja be, hogy Budapest lakossága nem nézheti té lenül a jogfosz­tást. amely írod készül ellen-e. A titkosságnak nagy- részben való e's kkasztása, a jogosultak számának rendkívüli -apasztása és az örökös tagok, intézmé­nyével való közvélemény-korrigálás a főtéirái ezek^ mask az előadásoknak, amelyek közül az elsőt a Jó­zsefvárosi Polgári Demokrata K ö r- ben tartotta meg rendkívüli siker mellett Dr. Bródy Ernő. Legközelebb: előadása iránt, amelyet a VII. kerületi függetlenségi körben szerdán fog megtartani, már előae is nagy érdeklődés nyilatkozik meg. — A feministák tiltakoznak a nói választójog megvonása ellen. A Feministák Egyesülete csütörtök este hart órakor tiltakozó gyűlést tart a községi r:öi választójog tervezett megszüntetése miatt A gyűlé­sen L u k á cs György, dr. B r ó d v Ernő, H e g y- megi Kiss Pál és Szirmai Oszkár né be­szélnek. A tiltakozó gyűlésre vendégeket szívesen látnak. (József-tér 3.) T udok Tivadar SZŐNYEG-MÖINTÉZET VI., megóv! Telefon 4>68. U^SílésUlad! QSJfUmi-lem ezek, Q imml- t ö m I ő k szelepek, zsinórok, formadarabok bár­milyen célra, rajz és meret szerint. Kötszerek, betegápolás! cikkek és műszerek. SCHOTTOLÄ ERNŐ GYÁROS ÉS NAGYKERESKEDŐNÉL, BUDAPEST VI., Vilmos császár-út 53. TeísSon: 27-67 és 79-83. ULRICH B.J. BUDAPEST, VI, VILMOS CSÁSZÁR ÚT 31. NAGYRAKTÁRT TARTm ndennemü csövekben és pt dig: ön . vas , kovac^ohv s-, anyag-, angol lelo/yó-, Draina *e óiomcsö ekb< n. 11 o gany- lemez, vrz-, gőz- es gáz-armalurák, kor . vas­lemez, egészségügyi berendezések Schwarz Sándor ésTsa M GYÁR KÁLYHAIPAR BUDAPEST, V, BÁTHORY-UTCA 20. TELEFON: 162->4. MElDINGcR FOLYTONÉGŐ- ÉS CHAMOTTE.KÁLYHÁK

Next

/
Oldalképek
Tartalom