Fővárosi Hírlap, 1923 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1923-08-10 / 32. szám

3Sn&5£ffi£Z> Budapest, 1923 augusztus 10. rendőrség működését törvényhatóságunk, főleg köz­rendészeti albizottsága révén, élénk figyelemmel ki­sérje. A közrendész-eti bizottság tizenöt éven át nem volt összehiva, csekélységem nagynehezen életre kel­tette a tetszhalottat. Korszakalkotó rendőrségi refor­mokat léptettek életbe anélkül, hogy még csak meg is kérdezték volna erre nézve a főváros véleményét. Gondoljunk a rendőrség államosítására, tanulmányi, szervezeti, fegyelmi szabályzatai újabb megalkotá­sára st’b. A börtönügy terén tett indítványaim szintén síiket fülekre találtak, pedig éppen a kommiin taníthatott volna meg bennünket, hogy halálos bűn a börtön ügyet teljesen elhanya­golni. £n azt akartam, hogy a börtönvizsgáló-bi- zottság nevének és hivatásának megfelelően gyakori és szigorú vizsgálatok tartásával ellenőrizze azt- hogy főként a bűnvádi perrendtartásnak a börtönilgyre vo­natkozó intézkedései betartatnak-e? Valamennyi igazán gyakorlati indítványaim sorsa a meg nem értés, vagy a megérteni nem akarás volt. A jövő helyes iránya csak egy lehet. Tessék kikapcsolni az országos politikát a székesfőváros törvényhatósági bi­zottságából. Tessék mellőzni a szemé­lyeskedő pártos kodásokat, tessék igazi gyakorlati termelő, kenyeret adó, a megélhetés nehézségeit csökkentő, jó, gyors és olcsó közigazgatást nyújtó politikát követni, mert e nélkül a szé­kesfőváros csődje elkerülhető nem lesz. Megalakul a városházi kormánypárt Wolf főt már az ősszel kiütik a nyeregből Koalíciós kormányzásnak van csak lehetősége A Fővárosi Hírlap már több ízben meg­emlékezett arról, hogy a kormány megelégelte az intnamzágensek uralmát a városházán is és hogy meg­kezdődtek a puhát,olódzások abban az irányban, hogy miként lehetne egy középső alaku­latot i n ai u g u r(á I n i a városházán. Most azután már a napilapok foglalkoznak ezizel a kérdés­sel és a napokban egyik legtekintélyesebb napilapunk irta meg a kormány szándékait. A iap értesülése sze­rint az egységes párt krizise után gróf Bethlen István miniszterelnök most már elérkezettnek látja aiz időt arra, hogy a fővárosi ügyek intézésében politi­kája szintén érvényre jusson. Ecélból tárgyalások folynak oly irányban, hogy úgy az egységes­párt keretein belül lévő politikusok!, miint ia fővárosi bizottsági tagok közül azok. akik nagy hajlandóságot mutatnak arra, hogy magukévá te­gyék az arany középu t politikáját, uj fővárosi pártot alakítsanak. Az uj párt már az ősszel megalakul Egész határozottsíággal beszélik, hogy a a u j párt már az őszre megalakul, vagy helyesebben, a kormány forszírozza, hogy m ár az ősszel máskép oszoljanak meg az erőviszonyok a főváros közgyűlési termében. Az a többség, amely ma Wolff Károly háta mögött ül, számtalanszor bebizonyította már, hogy csak Wolff Károly erőszakos eszközöknek hatása alatt maradt együtt, heterogén felfogású em­berekből áll, akik már régen ódzkodnának attól a po­litikától, amelynek katonáivá egy beteges hangulat hatása alatt a kommunizmus bukíása után fölesküdtek. Most azután Wolff Károly hatalmával szem­ben egy másik, lényegesen nagyobb ha­talom, a kormányhatalom fogja őket magához édesgetni és ismerve a helyzetet, kétségkívül jelentős sikerrel. Ha gróf Bethlen István a városházán is kibontja az aranyközéputas zászlót, ezek az emberek valósággal tódulni fognak köréje. Amikor Horváth Károlyék, Becsey Amtalék, meg a többiek kivonultak a pártból, mint em­lékezetes, valóságos forrongást idéztek elő ezzel a lépésükkel. Végeredményben azonban alig néhányan vonultak ki. Ezek a jelenetek többször megismétlőd­tek és talán legeklatánsabb módon E r e k y Károly esetében, aimikor a Wolff-pártnak legalább fele szivében követte ErekyKiárolyt, de az ellenzék keserű kenyerét enni mégsem voltak hajlandók. Ereky Károly ekkor maga is ellenezte a szecessziót, nyilván annak tudatában, hogy a közeljövőben meg fog jönni az alkalom, amikor a kivonulás sokkal nagyobb mé­retű és sokkal simább lefolyású lehet. Magukra maradnak a fajvédők A kormánypárti alakulás a közsági politikában föltétlenül sorsdöntő jelent p$s é © ii. Annyi bizonyos, hogy Wolff Károly táborát csekély kivétellel egész pártja el fogja hagyni és a vezér mellett csak egy kis intranzigens csoport marad meg, amely hasonmása lesz annak a másik politikai csoportnak, amely az or­szágos politikában Wolff Károly, Gömbös Gyula, Eckhardt .Tibor vezérlete alatt van kiala­kulóban. Ez azonban egyszersmind azt is jelenti, hogy a fajvédők a városházán talán már az ősszel,, a m i k o r r a & k ö z é p p Iá r t ala­kulását várják, ellenzékbe szorul. Wolff Károly tehát már az ősszel nem lesz minden­ható ur a városházán és ha ez igaz, akkor már a vá­lasztások előtt igen jelentős változásokkal kell számí­tani úgy a városházi politikában- mint a tovább kö­vetendő irányító elvekben és talán mér szemé­lyekben is. Nem használnánk az ügynek, ha már ma az- uj községi párt vezéreit és összetevő elemeit emleget­nénk, egy azonban • bizonyos, hogy a magot, amely körül az uj pártnak ki kell jegecesednie, ma az ellenzéki oldalon látjuk. Meg kell itt említenünk azokat a kombinációkat, amelyek újból fölütötték a fejüket és amelyek arra vonatkoznak, hogy a kormány meg akarja hosszabbítani a város­atyák mandátumát. Ez meglehetősen illuzorius ebben a pillanatban, amikor a kisebbség nemcsak passzivi­tásba vonul, de mandátumát is letette. Véleményünk szerint ezt a mandátumról való lemondást egy kö­zépső programmal alakuló párt ked­véért sem lehet visszacsinálni, sőt módot sem látunk erre, a törvény megsértése nélkül. Ha azonban a kormány mégis mandátummeighosszab- bitásra gondolna, vagy gondolt valaha is, akkor ma már tisztán látható, hogy ezt nem W o 1 f í é k, hanem a maga pártja számlára készí­tette elő. Ma azonban már csak azért is lehe­tetlen a mandátummeghosszabbitás, mert hiszen azok a férfiak, akik ma az ellenzéken vannak és mandá­tumuktól is megváltak, ha a városházi kormánypárt vezetését veszik is át, erőteljesen leszögezték magu­kat a mandlátummeghosszabbitás gondolata ellen. Döntést csak a választások hozhatnak Döntést a városházi politikában természetesen csak az uj választások hozhatnak. A kormány csinálhat már az őszre pártot, a közgyűlés akkor is csonka marad. Ha mégis meigcsináljfli a kor­mány az uj pártot, annak csak az az egy értelme te­het, hogy a választások előtt bele akar ülni a nyeregbe és ki akarja onnan ütni Wolff Károlyt. Azt a tényt, hogy a törvényhatósági bizottság munkaképtelen, többé megváltó'atatni nem lehet. Valószínű, hogy az uj alakulás révén a csonka közgyűlésen többségben lesz a kormány­párt, de ennek a köziéppártoak igen éles ellenzéke lesz Wolff Károly intranzigens csoportjában és azok, akik ma egy gyékényen árulnak, az ősszel valósággal vérszomjasán ‘fog­nak egymásnak nekiesni. Wolffékat valószínűleg elhagyják a keresztény­szocialisták is, mert megelégelték azt a ki­váló szociálpolitikát, azt a nagyszivii szociális érzé­ket, amellyel a wolffi unalom idején lépten-nyomon ta­lálkoztak. Ma tehát mindezekből következtetve a kormány­nak csak az az egyetlen érdeke lehet, amit az ellen­zék is követel, hogy oszlassák föl végre ezt a törvényhatósági bizottsiáigot, •amely pár esztendős uralma alatt úgy megbukott, mint még várost kormányzó testület soha. Nehéz el­képzelni azonban, hogy a községi választásokon egy a kormány tetszése szerint való többségi párt kerül­jön be a városházára győztesen. Objektiv szemmel nézve a kilátásokat, a mindjobban ránk érő válasz­tásoknak csak az az eredménye lehet, hogy egy kü­lönös, konglomeratumszerii képviselőtestület fog összeülni. Egy bizonyos: ebben ^ uj köz- eyii lésben Wolf fék lesznek a legki­sebb párt. De nem hihető az sem, hogy akár a kormánypárt, akár a demokraták, akár más liberális frakció, vagy akár maguk az igen nagy esélyekkel induló szociáldemokraták, az abszolút többséget meg­szerezhetnék. A jövő zenéje tehát a vá­rosházán a koalíciós kormányzás, amelyben, hogy kik vesznek részt, ma még sejteni sem lehet. Az erőviszonyok fogják megadni majd a helyzetet, amelyből a várost kormányzó koalíció ki fás bontakozni. De hogy ebben Wolfíék nem lesznek benne, erre az egyre ma már veszély nélkül lehet (fo­gadásokat tenni. Jön a szegényadó Mit tanácsolt a kormány Budapestnek és a városoknak ? A napilapok egészeim röviden emlékeztek meg áriról, hogy a magyar városok képviseletében az el­múlt heten a polgármesterek deputációja jelent meg Sipőcz Jenő polgármester vezetésével K ál lay Tibor,, Rakovszky Iván, Búd János és V áss József 'minisztereknél. A deputáciőban több nemzet­gyűlési képviselő is résztvett, olyanok, akiknek vala­mely város juttatott mandátumot.. Ennek a deputáció- járásnak Budapest szempontjából igein fontosnak kel­lett volna lennie, sajnos azonban, íremdkiviil csekély az az eredmény, amelyeit el tudtak érni. Mindazon­által igen fontosnak tartjuk azt. hogy a deputáció- járást és különösen a miniszterek válaszát, részlete­sebben ismertessük a Fővárosi Hírlap olva­sóival. Sipőcz Jenő polgármester beszédében kifogá­solta, hogy az állam csak a hadirokkantak, a hadi­özvegyek és hadiárvák számára kívánja fönntartani a h a it ó s á g i 1 i s z t e 11 á t á s t, ugyanakkor a ke- riesetk ép télén szegényektől és a munkaképtelenektől megvonta azt. Hangoztatta a polgármester, hogy a kormánynak ez azi eljárása úgy szociális, mint poli­tikai szempontból egyaránt káros, mert könnyen elé- gületldnséget szülhet és ha a kormány nem hajlandó megnyugtató módon megoldani a kérdési, a városok kénytelenek lesznek ezt a terhet magukra vállalni. A másik kérése az volt a polgármesternek, hogy mi­vel az 'augusztusi fizetésrendezés óriási terheket ró a városokra, amelyek képtelenek lesznek ezt saját ibudgetjükből fedezni, a városok részére előleget utal­janak ki eme kötelezettségük teljesítése céljára. A küldöttségjárás eredménye az. hogy. a kor­mán y e n g e délyit fog adni a y ár o s oknak és elsősorban. Budapest székesfővá­rosnak arra, hogy a lisztellátás cél­jaira szegényadót vethessenek ki. A szegényadó kérdését ankéten fogják megbeszélni. Sipőcz polgármester másik kérése tekintetében az az eredmény, hogy a kormány Budapestnek és a többi városoknak az augusztusi tisztviselőfizetések fedezésére eme fizetések összegének hetvenöt százalékát előlegként rendelkezésre bocsáj tóttá. A miniszteri válaszok közül kiemeljük K ál lay Tibor pénzügyminiszterét, aki a lisztellátás kérdésé­ben azt hangoztatta, hogy a kormány ezen a téren mielőbb vissza akar térni a békebeli állapotra. Hogy meglepetések elő ne forduljanak, a közélelmezési mi­niszter tartalékokról fog gondoskodni. Kijelentette a miniszter, hogy az állam sokkal nehezebb helyzetben van, mint a városok és igy a városoknak kell gondoskodniok arról, hogy az eddig az államra nehezedett terheket átvál­lalják. A városoknak szerinte a forgalmi és k e r eseti adó alaposabb kimunkálás á- v a 1 kell eredményt elérni és igy a városok önmaguk fokozhatják jövedelmeiket. Hangoztatta a miniszter azt is, hogy a tisztviselői fizetések kérdésében az említett előleggel csak ebben az egy esetben hajlandó kivételesen a városoknak segítségére lenni. Búd Játjos közélelmezési miniszter azt a remé­nyét fejezte ki, hogy fognak találni olyan megoldást, amelynek révén összeegyeztethetik az állam -és a városok érdekeit. Rakovszky Iván belügyminisz­ter szerint a szegénysegélyezésnek egyik módja a lisztellátás, ami elsősorban a községek és városok föladata, indítsanak tehát maguk a városok szegény­segélyezési akciót, ö vetette föl ezután azt az ötletet is, hogy vessenek ki a városok szegény­segélyezési p ó t a d ó t. V aus s József népjóléti miniszter azt fejtette ki, hogy az állam nem in­ter n á t u s, amelyben mindenkiről gondoskodnak, de meg a szabadforgalom alapián állva, a szegények^ el­látását az állam nem vállalhatja, hanem azt a váro­sokra hárítja. Kétségtelen az. hogy ez nagy terhét ró a városokra és igy a kormány a népjóléti m i m i s z t e r t bízta meg azzal, hogy az ín­ség a k c i ó t társadalmi jelleggel meg­szervezze. Az egész küldöttségjárásnak tehát egyetlen ered­ménye az, hogy Budapest lakossága újabb adóval, a szegénysegélyezési adóval fog gazdago d ni. _______________ ________ ^ k A M kihelyezésre elfogad, idejében feladott :sdel megbízásokat íWfíír: ■ Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára R.-T. t 76. I. Tel.: J. 60-40. J. lSfi-32. Sürgönyeim : Cobdenbank

Next

/
Oldalképek
Tartalom