Fővárosi Hírlap, 1923 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1923-07-11 / 28. szám

4 Budapest, 1923 Julius 11, TŐZSDEI tflRLflP == ............................. ..............• • • St ar-lihn. A hétfői tőzsdenapon a S tar-film et nagy sikerrel vezették be, ami e'sösorban a kitűnő renoménak örvendő Bauer Jenő bankházának az érdeme. A tőzsdeidö alatt a részvény vásárlók _ oly tömegekben jelentkeztek, hogy kurzust csak zárlat után lehetett megállapítani. Az első napon a részvé­nyek körülbelül 18.000 koronáig mentek föl. Bevezették a Back-maímot. A Back Bern át Fiai Szegedi Gőzmalma és Viz v ez e. téke R.-T. részvényeit a Krausz és Bet­tel heim cég hétfőn vezette be .'a tőzsdére, óriási érdeklődés és mindegyre fokozódó-kereslet mellett. A cég 40 éves fennállása után 1910. évben alakult át részvénytársasággá. Szegeden két malma viaia Egy 2500 métermázsa napi őrlöképességii buziamalma és egy 350 métermázsa! maipi őrlöképességii rozsmalma és paprikaimalma. Gép- és szállítási berendezése a leg­modernebb, sőt egyes oly műszaki berendezései vannak, melyek Magyar országon más malmokban nem találhatók. Mindkét malma önműködő tűzoltóbe­rendezéssel (Sprinkler) van ellátva, uígyhogv ezek­ben nagyobb tüzeset ki van zárva és iev tűzkár elleni biztosítása is kevesebbe kerül. A malompiac uj iavo- rit-papírjára a bevezetés napján oly nagymértékű igénybejelentés történt, hogy annak csak részben te­hettek eleget. A zárlat után megállapiott árfolyam 30—35.000 korona között mozgott. Wander a startnál. Csütörtökön hivatalosan be­vezetik a W a n dar - r ész v é nyékét. Ez fontos az árfo­lyamok ellenőrzése szempontjából, mert a lapok eddig azit ,a kurzust közölték, amit Mezei Jóska, Wander zsokéja, bemondott Ezek a fantasztikus árfolyamok azonban nem léteztek, főleg azért nem, mert Wan- derben a magánforgalomban egyáltalán nem kötötték. Készülő nagy tranzakciók. Hír szerint a Ganz- D an u bins mai 800 K névértékű papírjait kicseré­lik 4 darab 200 K névértékűre, azután a részvény- tőkét emelik ési adnak minden 200 K-ás részvényre egy ugyanilyen újat. — Tárgyalások folynak a Bor­sodi szén és az Általános kőszén fúziója érdekében. Mint halljuk, 3 Borsodi szénért adnak 1 Általános kőszenet. Móri szén. A Vérteshegység szénmedencéjének móri szén területe csak a könnyelmű gazdái- kodásnak köszönheti., hogy önálló szénbánya-társu­lattá alakulhatott. Huszonöt évvel ezelőtt ez a szén­terület a szomszédos Pusztavám és Bököd községek szénterületével együtt a Magyar általános kőszénbánya tulajdonában volt, szerződésileg iái szénturzási és kiakriázási jog őket illette meg. Épugy, mint a Tatabányával szomszédos Környe község szénkutatási joga. De a Mák. nem eléggé óvatos bá­nyászati politikája ezeket a területeket parlagon he- vertette, mígnem a turzási jogra kötött szerződések elévültek. Ezt követőleg nyomban élelmesebb vállal­kozók jelentkeztek és ma mindkét területen virágzó bányászat folyik. A móri szénterületet a Winter szénkereskedő-cég szerezte meg, ahol rövid néhány év alatt nagyszabású bányászatot rendezett be. A vállalat ma már napi 30 vagon, mintegy 5000 kaloriás szenet termel, amely termelés folyamatban levő újabb tárnák nyitásával állandóan fokozódik. A Móri szénbánya részvénytársulatnak jelenleg 10 millió ko­rona alaptőkéje van és részvényeiből egv kisebb mennyiséget most Halász Lajos bankháza forga­lomba hozott. A magánforgalomban 18—20.000 korona között igen élénken keresik e részvényeket, amelyek­nek a belértéke azonban kétségtelenül jóval többet cr. Kéve-részvények a magánforgalomban. A K é v e Bank részvényeit Bauer Jenő bankháza néhány nap előtt bevezette a magánforgalomba. A „Kéve mezőgazdasági és iparfejlesztési r.-t.“ megalakulásáról és programmjáró’l — amely szerint ez az intézet lesz az eliső kommerciális alapra fektetett szervezkedése a gazdatársadalomnak —- multheti számunkban már bővebben megemlékeztünk. A vállalat vezetésében a magyar agrárvilág előkelőségei foglalnak helyet és ez a. körülmény és a vállalat fejlődésébe vetett biza­lom magyarázza meg, hogy a magánforgalomba ke­rült részvényeket ,a közönség nagy előszeretettel vá­sárolja. Árfolyama jelenleg mintegy 1600 korona. Uj bankbetéti társaság. Büchler Bertalan, az Első Magyar Iparbank tőzsdeigazgatója, az Iparbank igaz­gatóságával történt narátságos megegyezés alapján az intézettől megvált es Büchler és Társa betéti társaság cég alatt banküzletet nyit. Ezen banküzletet a Herzog M. L. és Társa cég kommanditálja. Az uj bankcég V., Arany János-utca 24. sz. alatt, í. év augusztus hó 1-én kezdi meg működését. Papírok a magánforgalomban. A memjegyzett ér­tékpapírok piacán hétfőn igen élénk volt a forgalom. Mint uj papír bevonult a C o r v i n-S z i n h á z 600— 700 koronás árfolyamon. Fab ank 4450—4800, Kéve 1600, M agya r-A m e r i k a i 12,500—43,000, L 1 o y d- Bank 9800—11,000, Budapesti bank 3700— 4000, Mezőgaz d. hitel 8—10,000, Böhm hordó 4000—4400, U j s á g ü z e in 16,000—17,500, Hollandi Izzó 1600—3000, S z i m o n, ex. jog 7800—8200, N é- met mezőgaz d. 30,000. Móri szén 18,000— 20,000. Kar a nesszé n 10,500—11,500, Winter- n i t z 2700—3200, B r ó d i vagon 40—50,000, W a r n s d o r f i 1500—4900. Kopetzky 2500—3000, Újpesti beton 2150—2250, P h a,r m a c i a 3150— 3250, L 1 o y d-Bank elővételi jog 5400—5900. S z i- m o n jog 3400—3600. Megcsappant az érdeklődés a J u s t-j z z ó iránt, árfolyama 5800 koronáig csúszott; nem keresték a túlértékelt Mir át és tulhajtottnak tartják a Pannónia bőr 22,000 koronás árfolya­mát is. Finom bőr iránt csak a Szerecsen-utcá- ban érdeklődnek és mein esik szó többet a Cellini bőgőgyár részvényeiről sem. A Lloyd-Bank egymiHiárdra emelte alaptőkéjét. A L lo y d-B ank Rész vén y t á r s a s á g közli, hogy a julius hó 3-án megtartott reudkivüli közgyű­lése — az igazgatóság javaslata értelmében — elha­tározta, hogy az intézet alaptőkéjét 500.000,000 koro­náról egymilliárd koronára emeli fel. A régi részvé­nyesek minden öt darab régi részvény után három uj részvényt vehetnek át darabonként 1000 koronás árfolyamon. Az elővételi jog julius 4-től julius 12-ig gyakorolható. Az Olasz Bank 700 millióra emeli alaptőkéjét. A M a g y a r-0 1 a s z, Bank R.-T. igazgatósága julius 18-ra rendkívüli közgyűlés összehívását hatá­rozta el, amelyen javasolni fogja az alaptőkének 350.000. 000 koronáról 700,000.000 koronára való fel­emelését. Az uj részvények 1:1 arányban a régi rész­vényeseknek ajánltatnak fel. Az igazgatóság ugyan­ezen ülésén Kellner Dezső és Kovács Miksa igazgatóhelyetteseket, igazgatókká nevezte ki. Az Angol-Magyar Bank közgyűlése. Az A n- gol-M agyai' Bank közgyűlése elhatározta, hogy a társaság 345 millió korona alaptőkéjét 520 millió koronára emeli föl. Minden 2 darab régi rész­vény alapján e,gy uj részvény vehető át 5000 koro­náért a társaság értékpénztáránál julius 10-től julius 18-ig. A közgyűlés egyidejűleg elhatározta, hogy a 400 koronás részvények névértékét a tartalékalap ja­vára betf'olyó felpénzekből 1000 koronára egészíti ki. E tranzakció lebonyolítása után a z intézet részvénytőkéje 1.300,000 d a- rab e © y e n ként 1000 k o r o n a„ összese n tehát 1.3 milliárd korona névértékű részvényből fog á 11 a n i; kimutatott sa­ját tökéi pedig 3 milliárd koronára emelkednek. A közgyűlés Popper Lipót báró és Ringhoffer Frigyes báró nagyiparosokat, valamint Kiálmán Henrik és Ország Róbert ügyvivö-igaizigatókat az igazgatóság tagjaivá megválasztotta. A Magyar Kereskedelmi Hitelbank Részvénytár­saság közli, hogy e hónap 18-án rendkívüli köz,gyű­lést tart, melyen javasolni fogja az alaptőkének 100 millió koronára való felemelését. Egyben jelentést tesz ta Schopp er J G. cégnek részvénytársa­sággá történt átalakításáról és arról, hogy minden M agy a r Kereskede'l mi Hitelbank rész­vény rie egy Scho'pper J. G. részvényt ajánl fel. Az „Atlantica Trust“ R.-T, e hó 7-én tartotta közgyűlését Poinay Jenő elnöklete alatt. Az évi jelentés szerint a társaság érdekkörébe tartoznak: Az ,,0 c e a n a“ és a most létesített „F iuman a“ ten­gerhajózási r.-t.-ok. b e 1 h a j ó z á s i vállalat, a „T erramare" Szállítmányozási R.-T., a Budafok­hoz csatlakozó 400,000 négyszögöl kiterjedésű hárosi félszigeten épült nagy közraktár, a hajógyár és a k o t r ó p a r k. Az Érdi Gőzt églagyár és a piszkai mészkőipar és kőbánya. Üzembe került a Hároson «épült „L a n a r i a“ Gyapjufonóda és Posztógyár R.-T. hatalmas telepe. A „Continental“ Film R.-T., mely túlnyomórészt külföldre szállít üiyeirsfilmejket. A Fővárosi Nyomda Vonalzó és Könyvkötő r.-t. K&reskedielmi vállalatai: a „S i d e- ron“ Vas-, Fém-, Műszaki és Vegyiáru R.-T., a ,,H y d r o f 1 o r a“' Magyar Nád, Gyékény és Gyógy­növény R.-T. A „Herkules“ Keserű viz Farrásvál- lalat szintén jelentékeny kiilforgalmat bonyolítottak le cs eredményesen dolgoztak. Mindezekkel kapcsola­tosan a bank-, tőzsde- és áruüzleit fejlődése ugyan­csak nagyarányú volt. A zár szám adásiok szerint a tartalékokra fordított 14*5 millión felül maradó 45*04 millió korona tiszta nyereségből! további 3*5 millió korona jut tartalékra és 35 millió korona oszta­lékra, melyből a szelvényeket 100 koronával (50 szá­zalék) julius 9-től váltja be a társaság pénztára. A faródi vagongyár. Rövidesen értékes valutáris részvénnyel gyarapodik a .budapesti értéktőzsde ár­folyamlapja. Jugoszlávia egyedüli vagongy,árának és egyik legjelentékenyebb vasipari vállalatának rész­vénye kerül piacra: ,a bródi vág on gyáré. En­nék a kitűnő ipari vállalatnak nagy része lesiz a ma­gyar és jugoszláv gazdasági kapcsolat újjáépítésében és kimélyitésében. A bródi vagongyár alaptőkéje 40.000. 000 dinár, a, 100 dinár n. é. részvények értékét 6—700 dinárra becsülik. A vagon,gyártáson kívül vasszerkezeti és hídépítési munkákra is be van ren­dezve. Moist folynak munkálatok a repülőgépgyártás berendezésére. Megrendelésekkel évekre el van látva, leginkább a jugoszláv állam részéről. A részvényeket a budapesti, bécsi és zágrábi tőzsdén fogják beve­zetni. A részvények elhelyezését három bankcég vál­lalta: a M a g y a r-A m e r i k a i Ban k R.-T., a Hoffmann Gusztáv és G u 11 m a n n Géza cégek. A tőzsdei bevezetést Schwartz Jakab fogja vé­gezni. A Czinner és Társa Szalámigyár R.-T. igazgató­sága közli, hoigv a f. hó 12-re egybehivoitt rendkívüli közgyűlésnek javasolni fogja az alaptőke felemelését 40 millióról 160 millióra olymódon, hogy minden régi részvény két uj részvény átvételére jogosít, darabon- kínt 450 koronás áron. A Karancsbe&énvi Köszénbánva részvényei. A Karancsberényi Kőszénbánya R.-T., melynek Karancsberény. Kairancskeszi, Istenmezeje és Terény községekben van 8000 hölduvi kőszénterülete, részvényeinek csekclv töredékét a Duna Lloyd- bank R.-T. utján bevezeti a magánforgalomba. . Klein-iéle szappangyár kedvező tőkeemelése, Értesülésünk szerint a Klei n-s zapp a n g y á r, te­kintettel nagy amerikai exportjára, tőkét emel és minden régi_ részvényre két uj részvényt ad 1500 koronával. Egy nagyobb részvénytételt a vállalatnál érdekelt francia csoport vett át, a tőzsde-kurznsnáf jóval magasabb árfolyamon. A Dunagözhaiózási Társaság Becsben közgyű­lést tartott, mely elfogadta Csatáry Frigyes vezér- igazgató összes előterjesztéseit. Az 1922. évi osztalék julius 2-ától felvehető. A vezetőséget felhatalmaz­ták arra, hogy a részvényeket lebélyegezze, uj rész­vények kibocsátása utján az alaptőkét felemelje, s az alaptőkeemeléssel egy összegű kölcsönt felve­hessen. A lembergi nemzetközi vásár. Lengyelország ez- idén is megrendezi szeptember 5. és 17. között a lem­bergi nemzetközi vásárt, melynek sikere érdekében a lengyel kormány mindent megtett. Az idegenek ré­szére Lemberg geográfiái helyzete tekinthető igen előnyösnek, amennyiben a kiállításon orosz, ukrán, román, randstaatteli, továbbá a Balkán államokból való bevásárlók nagy számban vesznek részt. A többi vásárok közt igen nagy előnyökkel bíró lem­bergi vásáron való részvétel a magyarok részére meg van könnyítve azzal, hogy a Magyar-Lengyel Kamarával történt megállapodás szerint: a magvarok csak _oly összegű helypénzt fizetnek, mint a lengye­lek. 70 százalékos vizumkedvezmény és' 50 száza­lékos tarifái is kedvezmény biztosítva van. További részletes felvilágosításokkal a Magyar-Lengyel Ke­reskedelmi Kamara szolgál. (V., Vigadó-tér 3.) szeriresztesert es kiadásért felelős: Dacsó Emil, Kiadja: a »FŐVÁROSI HÍRLAP“ lapkiadó-vállalat Révai-Nyomda Budapest, V. kér., Ügynök-utca 8. sz. (Nyomdaigazgató : Sziklai Pál.l cg pmis HEBMINA-ÚT ÉS ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-ÚT SAROK. 86-31 TELEFON : 1 JÓZSEF j 86-31. I Ragyogó Jislsusi s^őíqfS Bohózatok, magánszámok, táncatrakciók. Kezdete este 9 órakor. ACÉL PáL ÉS ?AHSA BANK ÜZLETE BUB&PEST, VI., SNORáSSY ÚT 29. , TELEFON: 99-27 és 190-65. SELYEM SZÖVET CSIPKE SZALAG MOSÓÁRÚ D1VATUJD0HSÁG0K Slsner NŐI DIVAT NAGYÁRUHÁZA. F 0 U Z L E T : ÍV., Koronaherceg-u.10 FIÓKÜZLETEK : IV., CALVIN-TÉR VII., RÁKÓCZi-ÚT 32. II., FŐ UTCA 52. Villányi Pezsgőgyár és Borpince R- T j ! Budapest, V, Nádor-utca 16 : Telefon: 72—01 Gyártelep: Villány ICosztpénzt !£&Ä*.d,' tőzsdei megbízásokat Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára R.-T. Rákóozi-út 76. 1. Tel.: J. 60-40, J. 135-32. Sürgönyeim : Cobdenbank Magyar-Amerikai Bank Rt. Fiókok: V., Szabadság-tér 17. szám (Tőzsdepalota). Telefon: 4-81,71 -79. VI., Teréz-körút 47 (Nyugoti pálya­udvar). VII., Ronibach-utca 16. szám Budapest, IV., Semmelweis-u. 2. Telefon: 9-54. Affilláit fiók : Erzsébetfalvai Takarékpénztár és Kereskedelmi Részvény-Társaság, Erzsébetfalva

Next

/
Oldalképek
Tartalom