Fővárosi Hírlap, 1919 (8. évfolyam, 1-52/a. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Budapest, 1919. január f. 4 ~ Körséta vörös zászló alatt A rendőrség- és a bolsevizmus Egész Budapest tele van azzal a hírrel, hogy orosz mintára megalakult a bolsevikiek társasága, hatalmasan szervezkedik és rövidesen kilép a küz­dő porondra. Ennyi pozitívumot tudnak, sőt a bol­sevikiek már életjelt is adtak magukról. Megjelent a lapjuk, a „Vörös Újság“ és nagy hangon hirdeti eszméjüket, nehány előadást is tartottak, ahol szó­nokaik elmondották programnijukat. Az újságjuk népi jut el minden kézbe, az előadásokra csak a megbízható elemet bocsájtottak be és igy nem csoda, hogy megbízható értesülései senkinek sincsenek, a rémhírek tehát könnyen kapnak szárnyra. A bavatottak tudni vélik, hogy az oroszok rengeteg pénzzé 1 k ü 1 d t é k Mag y a f* o r- s z á g b a megbízottaikat, sőt folyton újabb és újabb .segédcsapatok érkeznek. Mindenki beszélt egyik-másik bolsevikivei, aki a polgári társadalmat már hullának tartja és arról álmodik, hogy legalább öt helyen egyszerre gyújtják fel a Lipótvárost. A bolsevikizmus ma egyenlő fogalom az utonállás.sal és mindnki a rendőrség után kiált, mindenki azt kér­dezi, .mit csinál a rendőrség és miért tétlenkedik? A rendőrség eleinte megfigyelte a bolse- vikieket. Megfigyelte K u n Bélát, aki Moszkvában Rudnyánszzky Endre és S zá m u e 1 i újság­írókkal megalakította a magyar k o m m u ii i s t a társaságot. Hamarosan megalakult valamennyi náció kommunista társasága és Moszkvában megcsi­nálták a különféle nemzetek föderációját. Ez a köz­ponti szervezet irányítja a.z e.g.é.s.z világon a b o 1 s e v i k i m o z g a 1 m.a.t. Ez a szerv küldte Mag3'arországba Kun Bélát, Vantust, a szociáldemokrata párt egyik volt vezető emberét. Nánássy Györgyöt, egy budapesti iigy véd fiát és másokat. Ez a kis társaság kezdett dol­gozni. A rendőrök beszéltek valamennyi agitátorral, sőt álruhában, főleg matrózruhában be is akarok férkőzni hozájuk. A magyar bolsevikiek túljártak a rendőrség eszén. Egyszerűen kiírták a lapjukban, hogy a szabadság országában megfi­gyelik őket és a rendőrséget i.,s.m.é.t politikai szolgálatokra h.a.s.z.n,á.l.j.á,k f,e,l Egyúttal a szociáldemokrata párt vezetősége ellen is nyilt támadást intéztek azzal, hogy a vezetőség elárulja Marx tanait és a polgársággal pák tál. Az eldobott keztyíit felvette a „Népszava“ és megmagyarázta, hogj/ közöttük mely taktikai kér­désekben van különbség és néhány cikkben harcolt a bomlasztó törekvések ellen. A szocialisták befolyására eltiltották a rend­őrséget a bolsevik) üldözéstől. A bolsevikieket a rendőrség már nem is üldözi. Tudják, mit csinálnak, de nem avatkoznak a dol­gukba. A gyárakból egymás után érkeztek meg a jelentések, hogy a bolseviki agitáció az egyes gyárak munkásai k ö z ö.t.t n.e.m talál tápot, hanem a józan munkásság ragaszko­dik a pártkeretekhez. A fiatal ni u n k á s s á g közül nehány an c s a t 1 a k.o>z.n.a.k h k.o.m- munistákhoz. Különösen azok lelkesednek, akik az életben nem sokat tapasztaltak. A múlt héten kézibornbával ostromolták meg a rendőrség erkölcsrendészeti osztályát, valamint a Rákóci-uton véres csata folyt. Mindenki a bolsevi­kiek vörös gárdáját emlegette, őket sejtették a kulisszák .mögött, pedig bébizonyosodott, hogy ilyesmiről szó sincsen, a bolsevikiek távol állottak a történtektől. Az azonban tény, hogy a bolsevikiek erősen fegyverkeznek. Erről meggyőző bizonyitékot szerzett a kato­naság. A katonaság állítólag elhamarko­dott intézkedésre parancsot kapott, hogy hatoljon be Kun Béla Visegrádi-utcai lakásába, mert ott nagy mennyiségű dinamit van elrejtve. A katonaság betört a lakásba és a helyiségben dinamltot, bombái, fegyvert és kézigránátot talált, amelyet le is foglalt. E katonai akció lefo­lyásáról rémhistóriák keletkeztek, mely szerint a. katonák behatoltak ugyan Kun Béla lakásába, de ott az agitátor beszédére cserben hagyták volna a zász­lójukat, ?. vezető tisztet lefegyverezték és igy meg­alakították volna az igazi vörös gárdát. Kun Béla állítólag nevetve mondta volna a tisztnek: — Engem akar ön a néppel á r t a 1- inatlanná tenni? Ez nem fog sikerülni sem önnek, sem másnak. Ez az egész história azonban csak legenda. A lefoglalásnak csak azért nem volt komolyabb kö­vetkezménye, mert a beavatkozást „111 e- t é k t e.11 e n n e k“ jelentették k felsők b helyen ts a szocialisták attól féltek, hogy a kc> moly fellépéssel csak ártanának a nyugalomnak A bolsevikiek különben most újabb rémhírekkel ijesztik a. várost. Az orosz bolsevikiek állításuk sze­rint nem fogják megvárni az antant akcióját, hanem hétszázezer fegyveres ember vonul át Magyaror­szágon. Megvalósítja a proletár-uralmat, majd Né­metországba hatol és ott oroszországi állapotokat teremt. Szerintük Olaszországban és Franciaország­ban erre kitör a forradalom. így élnek és dolgoznak Budapesten a bolsevi­kiek a rendőrség ellenőrzése nélkül. Érdekes, hogy senki munkáját nem f o g a d j á k i.n g yen. Az egyik titkárnak állítólag 40,000 korona fizetése van. Az oroszok mindenesetre nem nagyon számol­ják az orosz proletárok pénzét. Az ellenforradalmi nász Egy kis sajtó-vita a néptanács ülésén Régen vártuk már, hogs7' a főváros tanácsának valamelyik tagjáról ki fog derülni — már legalább városi értelemben — hogy ellenforradalmár. Most végre beteljesedett ez is. A városházi ellenforra- dalmánság első gyanújával Buzáth János tanács­nokot illették, persze nem is kell mondani, hogy a vádnak komoly alapjai nincsenek. A szociálista vezérek azonban gyanakvók a polgári elemekkel szemben, amit megint nem lehet csodálni. A kis csetepaté úgy keletkezett, hogy a lapokban az utóbbi időben többször jelentek meg' elszomorító hirek a főváros pénzügyi helyzetéről, amelyet mindenkor a munkásoknak kényszerűen adott példátlanul magas munkabéremelésekkel okoltak meg. A szociálista városatyákat bántotta ez a beállítás és ennek a sé­relemnek élesen adott hangot a legutóbbi tanács­ülésen Kondor Bernát. — Az utóbbi időben — mondta — sűrűn olvas­hatunk híreket a lapokban, amelyek arról szólnak, hogy mióta a belügyminiszter a tanácsot kiküldöttek­kel egészítette ki, a felemelt munkabérek révén ál­landóan súlyosbodik a főváros anyagi helyzete, de nem mondják el, hogy ennek a munkabéremelésnek konzerváló hatása van. Úgy tűnik fel ez. mintha bizonyois oldalról diszkreditálni akarnák az aj érát. Most következett azután az a kijelentés, amely súlyosan érintette Buzáth Jánost a tanács eme kitűnő tagját, akitől mindenesetre semmi sem áll távolabb, mint' az ilyen kicsinyes ellenforradalmár- kodás. —-Ez — mondotta Kond o r — eddig nem tartoznék a tanács elé, de az már igen, hogy az említett hirek mindig olyan dolgokkal vonatkozás­ban jelennek meg, amelyek történetesen mindig Bu­záth tanácsnok ügyosztályát érdeklik. így volt leg­utóbb is, amikor a villany és gáz árának emeléséről volt szó a tanácsban. Ugyanekkor csak épen esett a viz kérdéséről és másnap már volt lap, amely az ügyosztály adataival hozakodva elő, pénzpocsékolást és árdrágítást emlegetett. Buzáth a munkabérémie- lé.st csak az ülés végén említette és másnap már a polgári sajtó pozitívumról beszélt. Én ebben vá­rosi ellenforradalmi szimptómát látok, mert ezekkel a hírekkel a sajtót vagy a tanácsnok, vagy ügy­osztályának valamely tagja látja el és pedig bizo­nyos nem titkolható kárörömmel. Kondor leleplezésén a tanács nem ütközött meg valami túlságosan, sőt voltak, akik igen helyesen megérezték, hogy az efféle felszólalás csak a sajtó szabad versenyének lehet ártalmára. Buzáth tanácsnok mégis kijelentette, hogy az információ nem tőle eredt, sőt nem is olvaista az említett közleményt. Még a polgármester szólott és feltűnő lojali.SsSsal kijelentette, hogy a sajtó infor­málása dolgában mar számtalan rendeletet adott ki és ebbeli intézkedéseit hajlandó most újból megismé­telni. A polgármester ezzel ,a meglehetősen a.nti- liberális nyilatkozatával azután véget is ért ez az uj rezsimre nézve dicsőségesnek éppen­séggel nem mondható vita, amely akkor folyt le a városháza tanácstermében, amikor alig pár héttel előbb az egész ország örök szerelmet fogadott a sza­bad sajtónak. Városházi kabaré • • • Kihalt a folyosó A városháza folyosójáról kihalt a humor. Az egy­kori vidám törzsfőnökök, akik elé kézcsókra járul­tak az alsóbbrendű városatyák és a gerinctelenebb, stréber tisztviselők, hazamentek ügyvédi irodát ve­zetni, sőt szenet árulni. Maguk a tisztviselők is szer­vezkedéssel vannak elfoglalva és minden szellemi energiájukat a gyűléseken használják föl. — Megy-e a munka? — kérdi a nyájas idegen. — Hát valahogy csak dolgozgatunk — feleli az egyik tiszt-viselő, — bár gyűlés is akad bőven. De a minisztériumokban megállt minden. Mi csak robo­tolunk, de a minisztériumokban egyetlen lélek sem dolgozik. Ez aztán elég is önviga.sztalásnak, de néni' elég az üdvösségre. Ám a megrovási kalandok nem ille­nek ebbe a rovatba, itt ha már humor nincs, az em­ber elsiratja a. hires humoristákat. Vázsonyi Nau- heimban üdül. Kovács Aladár tipikus alakja is rit­kán mutatkozik. Szabó Sándor tisztifőorvos pedig, akinek mindig volt raktáron egy„egy újdonsült vicce, a spanyol-járvánnyal küzd vitézi tornán. A viccek, amiket mégis elmondanak, kívülről származnak be. Nem tarthat azonban sokáig ez az állapot, mert jönnek már a pártok képviselői, akik szintén nem tfogják kihagyni a számításból a folyosói sziesztát. Más kérdés, hogy ki fogja magát folyosói humoristává kinőni? Felelni erre a kérdésre nem tu­dunk, de hogy a városházi humor veszta-tiize ki ne aludjék, a kividről beszármazott anekdotákból mon­dunk el kettőt. Mind a kettőt újságírók hozták a folyosóra. A galocsni. Ebben a csuk esős, betegség-hozó, nedves idő­ben a legnagyobb kincse az embernek a galocsni. K r u d y Gyula is ezt tartja és a minap ebből az elméletből kiindulva, alaposan kioktatott egy újság­írót, akinek a kövérségénél csak a bohémsége és az- anyagi viszonyaink rendezetlensége a nagyobb. A mi­nap a.zonban szokatlanabb pénzösszeghez jutott, ami­ről természetesen barátai, ellenségei, sőt hitelezői is értesültek. Az összegen valaha legalább egy krejz- lerejt nyithatott volna, szóval vállalkozhatott volna, ma azonban ez a pénz arra jó csak, hogy egy hónapra megjavítsa vele az ember a.z életviszonyait. Barátunk is igy kezdett cselekedni, Krúdy Gyula azonban atyai tanácsokkal látta el: — Látod, fiam, a te zsebedben most szokatlan összeg van. Kettőezerhétszáz korona. Ebből ha nem is lehet, de valamit kell csinálni. Persze okosan, ravaszul. Figyelmeztetlek végy egy pár galocsnit, mert az emberek nagyon tisztelik ezt a kisegítő láb­belit. Van is benne valami ráció, hogy akinek galocs- nija van, az rendes ember. A galocsni a m e g b i z hatóság jel e. Az emberek azt mondják: ennek galocsnija van, ez vigyáz magára, ez törődik az életével, vigyáz az egészségére, ebben meglehet bizni, ennek, lehet pénzt a kezébe adni, mert ez ren­des ember. Persze, mert galocsnit visel. Azért mon­dom, fiam, most van pénzed, vegyél galocsnit, hogy téged is rendes embernek tartsanak és bízzanak ben­ned. Lásd én ismerek egy szállodatulajdonost. Hát annak már nem is galocsnija volt, hanem hócipője. Mása se volt, csak hócipője. Amikor bement valaki­hez, az előszobában nagy nyögések között kigom­bolta a hatalmas hócipőt, lehúzta és úgy ment be a szobába. Mindjárt látták rajt, hogy az egy rendes ember, mert vigyáz az egészségére. A bizalom meg­volt, pénzt bíztak rá, most hatalmas szállodája van. Ls mindezt a hócipőnek köszönheti. Ezért mondom neked, fiam, vegyél egy pár galocsnit, neked az is megteszi. Te galocsnival is karriert tudsz csinálni. Aztán hozzátette: — Aztán holnap ne lássalak galocsni nélkül!

Next

/
Oldalképek
Tartalom