Fővárosi Hírlap, 1918 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1918-02-20 / 8. szám

2 Budapest, 1918. v vr február 20. A háziurak kivonulnak a lakásbiróságokból Újra kezdődnek a házber-harcok A háztulajdomosok uj csatára indulnak és a Budapesti Háztulajdonosok Szövetségének vá­lasztmánya egy határozati javaslatot fogadott el, amely a kormány legutóbbi rendeletének né­mely sérelmes intézkedése ellen tiltakozik. Az e határozatban foglalt sérelmeken kívül újabban a háztulajdonosok főként a Uikáshivata! Ítéletei miatt keseredtek el. Annyira ment ez az elkcse- dés, hogy az a kétszáz bérbeadó, aki ma ;a, la­káshivatal, illetőleg a lakásbirósagok keretében működik, már legközelebb le fog mondani erről a tisztségéről, mert a lakásbiróságok Ítéleteid el­fogultaknak tartják. A háztulajdonosok kérése a kormányhoz és a fővároshoz. A budapesti Háztulajdonosok Szövetségének vá­lasztmánya által elfogadott határozati javaslatot c hét folyamán reputáció fogja átnyújtani W e k e r 1 c Sándor miniszterelnöknek, Vázsonyi Vilmos igaz- sátgiigyminisztcrnek és Bárczy István polgármes­ternek. A háztulajdonosok mindenekelőtt azt panaszolják föl, hogy a kormány csak az 1500 koronától 5000 koronáig terjedő bérek emelését engedélyezte, holott a háztulajdonosok annakidején az 1200 koronáig ter­jedő béreknek 15 százalékkal, az 1200—2400 koro­náig terjedő béreknek pedig 25 százalékkal való eme­lését kérték. A mostani 10 százalékos béremelésből a, háztulajdonosrak mindössze 6 százalék marad meg szemben az 1000 százalékkal növekedett terhekkel. Tiltakoznak az ellen is, hogy a kormány kiterjesz­tette a béremelési tilalmat, illetve korlátozást az üzlethelyiségekre és az 5000 koronán felüli lakásokra is. Tiltakoznak a rendelet ama intézkedése ellen, mely valósággal lehetetlenné teszi a budapesti háztulajdo­nosoknak a. közvetlen leszármazottjai részére, hogy saját házukba beköltözhessenek. Ez a tilalom csak a vidékről beözönlő meggazdagodottakkal szemben jo­gos. Követelik, hogy a had b a vonultak la k- bérhátralé'kát az áll ,a m azonnal tizes- s e k i. Követelik, hogy egy uj kormányrendelet ha­talmazza fel a háztulajdonosokat,- hogy 1000 ko.ro­Budapestnek a maga felfelé való törésében, a maga nagyszerű kialakulásában eddig nem igen volt oka elzárkózni a bevándorlás elöl. Tárvanyitva vol­tak a- kapuk és aki akart bejöhetett, letelepedhetett, hacsak erkölcsi szempontból a rendőrségnek nem volt valaki ellen kifogása. Most a világháború alatt is nagy vök a beván­dorlás. Ennek az adatai külön érdekességek lesznek, hiszen épen a világháborúban lett Budapest milliós várossá. A legfontosabb probléma azonban az, hogy mi lesz a háború után? Mi lesz, ha megtörténik a leszerelés, mi lesz ha hazajönnek a frontról, a hadi­fogságból? Budapest, amelynek ma szinte nincs egy lakatlan szobája sem, kétségbeesve tekint a jövő elé. Már tér vélik is a módokat, ahogyan gátakat lehetne vetni a bevándorlók beözönlésének. Milyenek lesz­nek ezek a sorompók, alig lehet egyelőre meghatá­rozni, de már sejtetik velünk, hogy leginkább csak az jöhet vissza, aki csakugyan vissza jön, aki azelőtt is ittlakott. No meg persze az, akinek ittlétére kü­lön szükség lesz. Például ha az építkezéseknél kevés lesz az ács, vagy á kőmives, akkor jöjjenek az ácsok, meg a kömivesek. A város- kapujánál tehát minden esetre fel fog­lak állítani a nagy rostát. Hogyan és milyen módon, ma még nem lehet sejteni. nik voltak, milyen számban voltak és honnan jöttek eddig a bevándorlók?, — ezek is igen aktuális kérdései ennek a nagy témának. Pikier J. Gyula, a statisztikai hivatal aligazgatója, a háború előtt igen értékes adatokat gyűjtött erről. A bevándorlás évtizedről-évtizedre nagyobb volt Budapest életében. Nemcsak a bevándorlók szá­ma lett állandóan nagyobb, de percentekben kife­jezve is állandó emelkedés tűnik az ember szentébe. 1850-ben Budapest lakosainak száma 1.3 százalékát teszi az ország lakosságának, mig 1910-ben már 4.2 százalékát. Sokkal ét dekesebbek azonban azok a szá­mok, amelyek a bevándorlásnak a természetes sza­porulat fölött való túlsúlyát mutatják. Budapesten ugyanis az egyesüléstől a világháború küszöbéig 724.650 ember született és 556.196 ember halt meg. n á i g 15°/o-k a 1 emel h c s s é k a b é reke t, 1000 koronán fel ü 1 pis d ig a lakbér és általa^ ban az összes helyiségek bére szabad egyezkedés tárgya legyen, a ház jövedel­mezősége, fen tartási költsége és a lakó anyagi vi­szonyai szerint egyénileg elbírálandó é's a lakáshi­vatal elé csak meg nem egyezés esetén kerüljenek vitás kérdések. Kimondja, hogy eláll minden bér­emelési kérelmétől az esetben, ha s> kormány ha­sonló elszántsággal kísérli meg az áraknak a béke- árakra való vissz,anyomását, minden élelmi, köz­szükségleti, ipari és kereskedelmi cikkeknél. Tiltakoznak a legújabb adójavr.slatok ama kon- tcmplált intézkedése ellen, mely szlerint a jövede­lemadó alapjául szolgáló jövedelem kiszámításánál az előző évben fizetett adók nem levonhatók. Tilta­koznak végül az ingatlanok értékének mai aránytala­nul magas megállapítása ellen, s oly igazságos és a valódi helyzetet figyelembe vevő intézkedésekét kö­vetelnek. Nem építünk! A háztulajdonosoknak van egy hatalmas tromf­juk is akkor, amikor kívánságaikat előadják. Egye­nesen kimondják, hogy ha a sérelmes kormányintéz­kedéseket meg nem változtatják, akkor, dacára a nagy lakáshiánynak, a háztulajdonosok nem fognak’ építtetni. Ez a szigorú fenyegetés a következőkép­pen hangzik a határozatban : '„Megállapítja a Budapesti Háztulajdono­sok Szövetségének választmánya, hogy a sé­relmes és a háztulajdonost üldöző rendele­tek a legélesebben, belevágnak a magántu­lajdonba, és alkalmasak arra, hogy a magán- tulajdon szentségéből a sérthetetlenségébe vetett bitet megingassa. Ezért nem tartja kívánatosnak, hogy újabb építési vállalko­zásba bocsájtkozzék, mindaddig, --- még akkor sem, ha lehetséges lesz - inig a kor­mány a háztulajdonosokkal szemben kiadott igazságtalan és sérelmes rendeletet hatályon kiviil nem helyezi.“ A lakáshlvataiok ellen. A memorandum ipég nem emlékezik meg .a. la­káshivatalok ellen való elkeseredésről. Ebben a tárgyban megkérdeztük H e 11 a i Bélát, a Szövet­ség igazgatóját, a,ki , következőket mondotta: A kerületi lakáshivatalok működése ellen Szövetségünkhöz súlyos panaszok érkeztek. Ezeket a panaszokat tárgyilagosan megvizsgál­tuk és megállapítottuk, hogy a lakásbiróságok Ítélkezései egyoldalúak, a háztulajdonosokra nézve minden tekintetben sérelmesek és félő, hogy a jövőre is kihatással lesznek. Meggyő­ződtünk róla, hogy a bérbeadó háztulajdonosok céltalanul fordulnak a lakáshivatalhoz, igazsá­gos elbánásra ott nem számíthatunk és nemcsak vesztett ügyük van a panasz tárgyában, hanem még inzultusoknak is ki vannak téve. Ezért mi tarthatatlannak látjuk a helyzetet, hogy a lakás- bíróságok Ítélkezéseinél a bérbeadók is asszisz­táljanak, mert az ítélkezésnél nekik döntő befo­lyásuk az Ítélethozatalra nincsen, amit az is bi­zonyít, hogy az eddig hozott Ítéletek egyolda­lúak, elfogultak. A lakáshivatal bírói tisztségét viselő bizottsági tagok összetételében arányta­lanság tapasztalható és így történik- az, hogy minden alkalommal a háziurak húzzák a rüvi- debbet. Mi ehhez a játékhoz segédkezet nyújtani tovább nem vagyunk hajlandók és ezért az or­voslás módjára nézve egyöntetű eljárást aka­runk létesíteni. E tárgyban a Budapesti Háztu­lajdonosok Szövetsége a lakáshivatalnál működő bizottsági tagokkal értekezletet fog tartani és ott a közös érdekek szempontjából egyöntetű határozatot fogunk hozni. Nincs kizárva, hogy a lakáshivatalnál működő bizottsági tagok elha­tározzák, hogy mandátumukról lemondanak, mert hiszen végeredményben egyre megy, hogy jelen vannak-e a panaszok elbírálásánál, vagy sem. Igazukat úgy sem tudják képviselni és igy célszerűbb, ha az elfogult ítéletek meghozásánál nem nyújtanak segédkezet. Szabó Imre dr. tiszti főügyész nyilatkozata. A háztulajdonosoknak arról a tervéről, hogy be fogják jelenteni a lakásbiróságokból való kilépésü­ket, megkérdeztük Szabó Imre dr. tiszti főügyészt, a lakáshivatal elnökét, aki a következőket válaszol­ta a Fővárosi Hi r lap munkatársának kérdé­sére :- Ezideig a háztulajdonosok nem jelentet­ték be, hogy le akarnának mondani a lakáshiva­tal kebelében viselt tisztségeikről. Hiába jelrfn­Vagyis 168.460-nal született, több, mint halt meg. Ez csak mástélszeres természetes szaporodást jelent, holott a tényleges szaporodás ez idő alatt meghá­romszorozta a lakosságot. Az összes 600.000 főnyi szaporodásból levonva a mintegy 200.000 főnyi ter­mészetes szaporulatot, negyven esztendő alatt 400.000 főnyire tehető a bevándorlás. A bevándorlóit nők száma általában kisebb mint a férfiaké, bár az utolsó évtizedekben a nőbevándor­lás emelkedőben volt. Pikier beszédes számaiból azt is meg lehet álla­pítani. hogy a világháború küszöbén 1910-ben Buda­pesten volt 569.264 idegen az idők folyamán honnan vándorolt be? A fővárosi népességnek 1880. óta ál­landóan körülbelül Pestmegyéből 8 százaléka, Fehérmegyéből 4 százaléka, • Nyitramegyéből 2.4 százaléka, Veszprémmegyéből 2 százaléka származik. Alig nehány származási helynél mutatkozik ész­revehetőbb különbség a múlthoz képest; 1880-ban 1910-ben Somogymiegyei születésű volt a főváros lakosságának 0.6°'/o-.a. K6°/°-a Vasmegyei 0.7°/o-a 1.8°/°-a Zalamegyei 0.6°/°-,a 0.2°/o-a Liptóinegyei 1.3°/o-a 0.4n/°-a Cseh-Morvaországi és sziléziai 0.5°/o-a 1.4°/°-a Állandóan a legnagyobbnak volt tehát mondható a bevándorlás Pcstm’egyéből, Fehérből, Nyitrából és Veszprémből. A somogyiak, vasiak és zalaiak ké­sőbb kaptak nagyobb kedvet a bevándorlásra, a lip­tóiak és a csehek viszont vesztettek a kedvükből. Általában a külföldi születésűek bevándorlása a vi­lágháborúig állandóan csökkent. 1880-ban ugyanis mig a külföldi születésűek még 10.7°/o-át, 1910-ben pedig mar csak 5.4°/«-át teszik a főváros népességének, amely arányszám azonban a háború alatt valószínű­leg megváltozott. Feltűnő, hogy a városok lakossá­gában nagyobb a fővárosba való vándorlás iránt a hajlandóság, mint a megyék lakosságában. Úgy lát­szik ebből, hogy a vándormozgalom jórészt úgy ala­kul, hogy a vidéki lakosság íelőbb faluról a vidéki városba költözik és ezek ivadékai vándorolnak csak Budapestre. Az egész ország népességére számítva (termé­szetesen Budapest kivételével) száz-száz lakóra 2.6, vagyis minden 38-ik emberre esik egy olyan, aki vi­déken született, de most Budapesten lakik. Hasonlítsuk még össze a budapesti bevándorlást a külföldi nagyvárosok bevándorlásával. Kétségtelen, hogy a bevándoroltak nagy számaránya nem egye­dül Budapestre szorítkozó jelenség. A budapesti be­vándorlást ezek a számok tüntetik föl: 1880. 204.000 fő, vagyis a népesség arányában 57.3°/o 1890. 295.000 fő, vagyis a népesség arányában 60.7°/° 1900. 445.000 fő, vagyis a népesség arányában 63.3°/° 1910. 569.000 fő, vagyis a népesség arányában 64.7°/o A rendelkezésre álló adatok szerint az európai nagy városokban a bevándorlottak aránya kevés ki­vétellel fölül, sí kszor jóval fölül van az 50 száza­lékon. Így az 1905-ik év körüli adatok szerint Becs­ben 40 százalék volt a bennszülött és 60 százalék volt a bevándorolt, ugyanígy Berlinben és Boroszlcb.an, inig Párisb.m minden 100 lakó közül 65 volt a be­vándorolt. A legnagyobb volt ezidöben a bevándo­roltak arányszáma a következő városokban: Szent- pétervárott 73.5 százalék, Moszkvában 77.6 száza­lék és Stockholmban 80.8 százalék. Érdekes, hogy Stockholm hatalmas arányszámával szemben a test­vérváros Krisztiánja csak 56.6 százalékos bevándor­lást tüntet föl. ötven százalékon aluli volt a beván­dorlás Kölnben. Brémában, Amsterdamban és Ko- penhágában. A bevándorlásnak mindig meg voltak a maga jó ’ és rossz oldalai Eddig Budapest, az ifjú város, amely komolyabb ostromnak, gyors, hirtelen és meglepő népözönlósnck nem volt kitéve, csak inkább jó olda­lait látta. Ha azonban a számítások nem csalnak, a háború után hatalmas népáradat veszi útját az or­szág fővárosa felé. A stációt, amely eddig a falu és a főváros között a vidéki városban volt, ezúttal nem fi gják betartani A lövészárkokból a legtöbben egyenesen Budapest felé szeretnék útjukat venni. Föltétlenül azt kell mondani, hogy. iitöt az óra, amely­ben ebben a kérdésben is dönteni kell.

Next

/
Oldalképek
Tartalom