Fővárosi Hírlap, 1917 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1917-12-05 / 49. szám

Budapest, 1917. december 5. 5 . Joi'/WOMJIWMP (osgmsiwsic • • • Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság leg­közelebbi közgyűlése dccetnber 12-ikén lesz. Több fontos tárgy mellett ezen a közgyűlésen jelenti be a polgármester Márkus Jenő dr. ta­nácsnoknak állásáról való lemondását. Az .év­folyamán még egy másik közgyűlés is lesz és pedig valószínűleg december 19-ikén, amelyen már sor kerül a villamosok tarifareviziójának tárgyalására is. Body alpolgármester nyugdí­jaztatás iránt való kérése már Bárczy polgár- mester kezében van, de abban a tekintetben, hogy melyik közgyűlésen terjesszék azt elő, eddig még nem történt döntés. Az alpolgármes­teri állásra, értesülésünk szerint egyedül Fol- kushúzy Lajos, míg az alpolgármesteri címmel és jelleggel felruházott tanácsnoki állásra rangsor szerint Buzúth János, Vita Emil', Harrer Ferenc és Wildner Ödön tanácsnokok pályáznak. Bárczy a Gellértfürdőben. A Gellértfürdö -építkezése, helyesebben már berendezése olyan stádiumban van, hogy az elmúlt héten Bßrczy István dr. polgármester, Bérezel Jenő dr. ta­nácsnok, Kemény Géza dr. főjegyző és Bánlaky ■Géza főmérnök kíséretében megtekintette a a munkálatokat. A fürdőben egyébként már fo­lyamatban vannak a kazánfütési próbák is. Köz­ben azonban kellemetlen baleset történt. A Lingel Károly és fia cég bútorgyárában ugyanis, amely a Gellértfürdö szállodája bútorzatának égy részét készíti, tűz támadt és a főváros által megrendelt bútorok is odavesztek. A fővárosnak természetesen anyagi kára nincsen, de a baleset a szálloda megnyitását némileg ismét hátrál­va tj a*. Uj szakelőadó. A polgármester Rónai Zol­tán dr. budapesti ügyvédet, a jeles szociológiái írót, szakelőadói teendők végzésével bízta meg. Rónai dr. népjóléti ügyiekkel fog foglalkozni és beosztása az elnöki ügyosztályba szól. Elhunyt városatya. Dr. Stiller Mór, törvény­hatósági bizottsági tag, ügyvéd, hetvenhat éves korá­ban váratlanul meghalt. A magyar jogászvilág egyik kimagasló alakját vesztette el benne, aki jelentékeny szerepet vitt a Politikai életben és a főváros társa­dalmában is. Gyászolják dr. Oláh Dezső törvényha­tósági bizottsági tag, ügyvéd, dr. G r ó s z Gyula egye­temi magántanár, vejei; fivére, dr. Stiller Bertalan tanár, U 11 m a n n Adolf főrendiházi tag, továbbá az Ullmann-Welblsch-család stb. miniszteri osztálytanácsos vezeti. — a tizenegyedik, munkásellátási főosztály ped g Nagy Ferenc állam­titkár közyetlen felügyelete alatt van. Modern Színpad. Egyelőre nem engedik a Belvá­ros színházának táblás házai az uj műsor bemutató­jának csak megközelítő megállapítását sem. Mészá­ros Giza, Kökény Ilona. Ven drei Ferenc, Bo­ro s s Géza, B é k e f i László, P e*t h e ö Attila élén a Modern Színpad1 tökéletes együttesének esté- ről-estére meleg ünneplésben részesülnek. Az Uránia jelenleg a magyar filmgyártás legújabb művét mutatja be: A tritont, amely a Star-film,gyár alkotása. Finom, szellemes ötlet és fényes rendezés jellemzi ezt a pompás filmjátékot, amelynek közép­pontjában Huszár Károly, a derűs humor elismert művésze van olyan alakítással, amely önmagában is szenzációs. Egy tengeri szörnyet játszik, aki emberi alakban az adriaparti elegáns fürdőhely fiatal hölgyei­nek veszedelme. Abbáziában játszik a film meséje. Az Uránia ez uj műsordarabján kívül egy mély érzés­sel fölépített történetet is ad, a NorcLsk-gyár első­rangú művészeivel. Amerikai p á r b a j a cime ennek a hárorrrfelvonásos színjátéknak, amelynek cse­lekménye Amerika földjére vezeti a nézőt. Lehár-operette a Télikertben. Amint előrelátható volt, a Télikert szombati bemutató-estéje művészi szenzációvá avatódott Lehár Ferenc operettje révén. A Rosens'tock und Edelweiss cimii remekbe foglalt kis operett vérbeli Lehár-slágereit tomboló tapsok kisérték és harsogó kacagás kelt a 1 brettó minden szava nyomán. A kitűnő‘Mimi Marlow és az ellenállhatatlanul komikus Eduard S t c i n b e r.ge r óriási sikert arattak Lehár egyfelvonásosában. Anita Berber a másik idegen női attrakció — táncosnő — és állapítsuk meg róla, hogy az orosz ballet óta ilyen tökéletes, művészi és főként szuggeszt v hatású • tán­cot nem láttunk. H e r e n d i-H e r m a n n Manci fiity- työs operája a belépődíjat. egymagában megérő att­rakció. A mindig 1c tűnő Somogyi Nusi, Sziklai József, a boszorkányos táncos: Gallai Nándor az 50-ik előadás felé közeledő Fekete szerelem1 című operettben arattak rengeteg tapsot Magyar i Lajossal együtt, ak nek szólóival is igen nagy volt a sikere. Hansi Immans fehér daxlikutyái is teljes si­kerrel debütáltak, végtelenül kedves és ügyes ez az elsőrangú varieté-szám. Lou se W a n t h a 1 1 e r ben olyan kómikát ismertünk meg, aki túltesz .Werbézir- ken és Anna Müller-Linckén is. S z a 1 o n t a i Ferike nézőtéri mókái közül különösen a hadikölcsönjegyzés- sel aratott nagy sikert. fi TŐKE • • • Szemle. A békegazdaság- kilátásai. — A jegybank üzleti politikája. — Kereskedelemellenes ten­denciák. A Közélelmezési Hivatal uj ügybeosztása. Az O r­s z ág os Közélelmezési Hivatal uj szerve­zeti beosztását a következőkben ismertetjük : Az el­nök' osztályon kívül, melynek B e z e r é d j András miniszteri titkár a vezetője, tizenegy főosztálya van a Közélelmezési Hivatalnak. Az első főosztálynak Térfi Béla föerdőtanácsos a vezetője; a hadsereg- ellátás. a szállítási ügyek, a tej. tojás és vad-forgalom tartozik ide. A második főosztálynak Temple Rezső miniszteri osztálytanácsos a vezetője; az adminisz­tratív és megelőző rendészet s a megtorló réndészet -tartozik hatáskörébe. A harmadik, jogi főosztálynak Friedmann Ernő műegyetemi tanár a vezetője. A negyedik főosztálynak Ivády Béla m'niszteri osz­tálytanácsos a vezetője;- a gabona, liszt és hüvelye­sek tartoznak ide. Az ötöd’k főosztály ügykörébe a beszerzési csoportok s a közélelmezéssel kapcsolatos kereskedelmi kérdések tartoznak; Mar ich Jenő mi­niszteri osztálytanácsos a vezetője. A hatodik főosz­tálynak Madarász Elemér nyugalmazott minisz­teri tanácsos a Vezetője; ide a hús- és zsirellátás tar­tozik. A hetedik főosztály ügykörébe a zöldség, főze­lék és gyümölcs tartozik; Ős z-troluczky Géza alelnök a vezetője. A nyolcadik főosztálynak Búd1 János miniszteri tanácsos a vezetője; a statisztikai ügyeken és a békére való gazdasági átmenettel kap­csolatos kérdéseken kívül a gazdaságii termények ipari feldolgozásának ügye tartozik ide. A kilencedik, bur­gonya-főosztálynak Gu th v Tibor a vezetője. A tize­dik. kiviteli és behozatali főosztályt K i s z e 1 y Gyula :s URÁNIA :: A TRYTON STAR-FILM. Fantasztikus játék négy részben ■;y .főszereplő ; HUSZÁR KÁROLY. ,.... .. ' -Á Amerikai párbal hfORDISK-FILM. Dráma három felvonásban. .fok? 1 ' i ' if|".r 11 . ‘L; »U m ,r g Előadások ; Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. .7-/1' Vasárnap 3, V*5» 6> V*8 és » órakor. , v ^^-----——---1.......... ■ A világháború a gazdasági élleitet teljesen ki­forgatta alapjaiból. Most, hogy a fegyverszü­net a megvalósulás küszöbén áll és az esemé­nyek a.béke felé terelődnek, önkéntelenül is az a kérdés tolódik előtérbe!, hogy melyek azok a fázisok, amelyeken át a gazdasági élet majd ismét a rendes medrébe igyekszik visszatérni. Csaknem biztosra vehető, hogy a gazdasági erőknek a háborúban megindult erős koncen­trációja az átmeneti időben csak fokozódni fog. Ennélfogva számítani lehet arra, hogy a bábom után a gazdasági élet valósággal el fog ,,trösz- tösödniEzt az átalakulást a hadiközpontok is elő fogják mozdítani, melyek majd nem akar­nak meghalni és az átmeneti időben döntő' té­nyezőkként akarnak szerepelni. Ugyancsak ezt a fejlődést támogatják majd azok a nyersanyag- beszerzési központok, melyeket az átmeneti gazdasági időre felállítani szándékoznak. Mind­ebből azt lehet következtetni, hogy az első bé­keévekben a kereskedelem nein fogja teljes sza­badságát visszanyerni és még évek fognak el­múlni addig, amíg a magántevékenység és az egyéni kezdeményezés korlátlanul fog érvénye­sülhetni. Az is valószínű, hogy a békekötés után a tőkék elhelyezkedése tekintetében is lényeges változások fognak beállani. Máris előrelátható, hogy a mostani pénzbőséget az állam, a tör­vényhatóságok és a községek, valamint a ma­gángazdaság nagyfokú kölcsönigényei követ­keztében pénzfesziiltség fogja felváltani, aminek folytán viszont a pénz drágulása is várható. Eddig az volt az általános felfogás, hogy a í háborút nagy gazdasági fellendülés fogja.- kö­vetni. Ma már olyan nézeteket is hallunk, me­lyek ennieik az ellenkezőjét hirdetik. Az előjelek arra vallanak, hogy egy kis ideig tartó de­presszió óriási.fellendülés fog:bekövetkezni A szunnyadó gazdasági' erők"ismét éieitre fog- * nak kelni és a béke áldásai csakhamar nagy munkaalkalmakban és intenzív ipari termelésben fognak kifejezésre jutni. * A jegybank háborús státuszát még mindig nem ismerjük. Az intézet háborús üzleti politi­kájába azonban bepillantást nyerünk abból a jelentésből, melyet az osztrák képviselőház költ­ségvetési bizottsága most ebben a tárgyban a Reichsrat leié terjesztett. Ez a dokumentum nem valami nagy dicséreténél válik az Osztrák-ma­gyar banknak. Megtudjuk belőle, hogy a jegy­bank kihasználta a monarchia Lét államának pénzügyi szorultságát és a nyújtott kölcsönök fejében jelentékeny előnyöket csikart ki a maga részéire. így például garanciát szerzett a két kormánytól airra, hogy a rész/énytöke az eset­leges likvidálásnál a részvényeseknek aranyban fog kifizettetni. Ez azt jelenti, hogy a jegybank bizalmatlan a saját bankjegyeivel szemben és azoknak értékét az államkölcsönök következté­ben devalváltnak tártja. Kitűnik az említett je­lentésből az is, hogy a jegybank a háború alatt nem igyekezett eleget tenni ama kötelezettsé­gének, mtílyet a bankakta a valuta paritásának fentartása érdekében — reá ró. Ez óriási hiba volt, melynlek súlyos következményeit most egész gazdasági életünk érzi. Valutánk nagyfokú leromlását, első sorban a jegybanknak ez a hibás üzfeti politikája okozta, Máris el lehet mondani, hogy az intézet a háború folyamán nlem. állott feladata magaslatán. En.iek okát pedig abban kell keresnünk, hogy a jegybank vezető funk­cionáriusai nem kiváló szakemberek, mint Né­metországban, Franciaországban és Angliában, hanem vaskalapos bürokraták, akik a háború kitörésekor fejüket vesztették, azután pedig ki­ejtették a kezükből a gyeplőt, melylyel a béké­ben a pénzpiacot irányították. A háború nyomában járó drágaság és áru­hiány a közönség körében bizonyos kereskede­lemellenes hangulatot teremtett, mely nemcsak a biróságoknál, die kormányzati körökben is visszhangra talált. A kereskedelemellenes törvé­nyek és r'emdeletek egész sora bizenyitja, hogy az antimerkantilizmus a miniszteri bürókban mély gyökereit vert. Hogy az árdrágitási tör­vény, valamint a láneolatos kereskedelemről szóló törvény intézkedésiéi! mily sérelmesek a kereskedőkre nézve, azt e helyen több Ízben ki­fejtettük. Múlt számunkban ismertettük a köve­telések elévülési idejének megrövidítéséről szóló rendelet kereskedelemellenes tendenciáját. A napokban ismét egy rendelettervezet publikál- tatott, mely mélyen sérti a kereskedők érdekeit. Ez a végrehajtási szabályok módosításáról szóló rendelettervezet, mely kizárólag a gazdák ér­dekében bocsáttatnék ki. A tervezet értelmében a gazda vagyona és jövedelme csaknem telje­sen kivétletik a végrehajtás alól, míg a keres­kedő és iparos teljesen kiszolgáltatik a végre­hajtási törvény szigorának. A kormány nemi helyesen cselekszik akkor, amidőn minden al­kalmat megragad arra, hogy a kereskedelem helyzetét súlyosbítsa. Mindnyájunknak az a kí­vánsága, hogy a háború után á gazdasági fej­lődés a maximumra fokoztassék. Ehhez pedig első sorban 'erős és akcióképes kereskedelem szükséges. Ennélfogva a helyes kormánypoli­tika az volna, ha a kereskedelem nem üldöztet- rrék, hanem az állam minden eszközeivel elő- mozdittatnék. Sím/ és a rabbi özvegye Krach-fáték 2 felvonásban Első felvonás. Meghalt a rabbi és a bánatos özvegy támasz nél­kül maradt. De mert élelmes volt az özvegy—'felrakta legsűrűbb fátylait, szempilláit fölékitette valódi kro­kodil-gyöngyökkel és beállított Krausz Simihez: —- Meghalt az uram,.— jövök hozzád, segíts! Siminek köztudottan a legkönnyebben repedő, szive van egész Közép-Európában, -kirántott hát a lajbizsebb.öl ö.t darab ezerest. és dedikáció nélkül át­nyújtotta a rebecennek. Az'özvegyi ridikül elnyelte a bankókat és a .fölsegélyezett őnagysága fitymálva . szólt a repedt sZivphöz: .Ez minden? ..................., . Si mi meghatóban és vajjá Iá gyűl tan nézett az öz­vegy ibolyára és dadogva kérdezte:

Next

/
Oldalképek
Tartalom