Fővárosi Hírlap, 1916 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-26 / 4. szám

2 Budapest, 1916 január 26. őket cs akárhányszor haldoklókat órákon át fu­varoznak. Mindennek a visszás állapotnak végét veti az elosztó jellegével biró központi kórház, mert akkor minden betegszállításnak ez a2; egyetlen és kizárólagos célja lesz. A központi kórház minden beteget fölvesz és az egyes kórházak viszonyait, ágyszámát és specifikus rendeltetését figyelembe véve osztja, el a betegeket, akiket valamennyit innen szál­lítanak majd abba a kórházba, a melyben hely és megfelelő ápolás van biztosítva számukra. Bent a központi kórházban csak azok a betegek maradnak, akiknek továbbszállítása veszélyes lehet, vagy akiken már úgy sem, lehet segíteni. A központi kórház helyének megállapítása még nem történt meg. Az egyik terv szerint a Rókus testkének szabályozása után íönmaradó terület szolgálna erre a célra, de igen élénken foglalkoznak azzal a gondolattal is, hogy a há­ború után olcsó pénzen valamelyik hadikórhá­zat vásárolják meg. ahol legalább ideiglenesen elhelyezik, a központi kórházat. E tekintetben leginkább a Zita-kórház és a Révész-utcai hadi­kórház jöhetnek számításba. Bármiképen oldják is meg a problémának ezt az ideiglenes részlet- kérdését. remélni lehet, hogy a betegek ha- lába-fuva rózsásának ilyen módon radikálisan végét lehet majd vetni. Dj rend az építkezéseknél. Az építési sza bályzat revíziója A Fővárosi Hírlap több Ízben megemlékezett már olyan esetekről, amikor a Közmunkák Tanácsa a két év óta alkami zasoan .evő építésügyi Szabályzat bizo_ nyos intézkedéseit elégtelenednek, vagy hiányosaknak ' találta. Ezeken a helyeken pótlékokkal értek, ideig­lenes rendelkezésedet hoztak, amelyek arra várnak, hogy az Építési Szabályzat revíziója alkalmával oda is bekerüljenek. A városépítési ügyosztály szintén több előterjesz­tést tett a hiányok kiegészítésére, a homályos helyek magyarázatára és egyes helyek gyakorlati alkaima_ zása iráni. Harrer Ferenc tanácsnok, a városépítési ügyosztály vezetője, a Fővárosi Hírlap karácsonyi számában rámutatott arra a. törekvésre, hogy a még szükséges változtatások a szabályzat egységes módo­sítása révén vitessenek keresztül. Az ügyosztály az erre vonatkozó előterjesztés anyagát máris munkába vette. A szándék az, hogy a háború befejezése után meginduló erősebb építkezési tevékenység gyakorlati kritika alapján kikristályosodott szabályzatot találjon. A szabászat revíziója természetesen nem hoz uj alapelveket, hanem inkább csak a javított és bővített kiadásról^ a hiányok pótlásáról és a homályos helyek tisztázásáról lehet szó. A tanács előterjesztése eddig még nem érkezett meg a Közmunkák Tanácsához, de magának a Közmunkák Tanácsának is vannak olyan kívánságai, amelyeket hiányok kiegészítése szempont, jából föl akar venni a revízió alkalmával. Mint illeté­kes helyről értesülünk, a már is végérvényesnek te­kintendő kiegészítések a következők: Az Építésügyi Szabályzat 17. szakaszához ezt a pót­lást fogják fűzni: „A Fővárosi Közmunkák Tanácsa a fővá­rosi tanács meghallgatásával a városrende­zési terv revíziója során csetrőPesetre az Építési Szabályzatban előirt építési mód he­lyébe más építési módot állapíthat meg.“ Ez az uj intézkedés — mint látható — enyhíteni igyekszik a paragrafusokba szorított elvek merevsé­gén és a tanács meghallgatásával szabadabb kezet biztosit a Közmunkák Tanácsának. Természetesen ez csak a nagyszabású városrendezési tervekre szoritko. zik, amikor különféle érdekek összeütközésre és a ra_ dikálís átalakítások nagystílű volta sok méltányossá­got kíván. Ennek a méltányosságnak az alkalmazha. tására szükséges a fönt idézett^ kissé elasztikusnak tetsző, de annál fontosabb intézkedés. Egy másik módositás arra vonatkozik, hogy ki a fe­lelős az építési engedélytől eltérő építkezésekért? Ezt a rendelkezést annak idején már ismertette a Fővárosi Hírlap. Az intézkedésnek ma már az a kifor­mált szövege is elkészült, amely az Építésügyi Sza­bályzat 49-ik szakaszában fog helyet foglalni és amely szóróLszóra igy hangzik: „Ha az építkezés kivitelével a végrehajtó szakértőn kiviil építésvezető is működik köz­re és beigazolódik,, hogy a jóváhagyott terv­től való önkényes eltérés ennek az utasítá­sára,vagy közreműködésével törént, ezért a szabályellenességért az építésvezető is fele­lős.“ Külön speciális intézkedést kíván fölvenni a Köz_ munkák Tanácsa egy, a Il-ik kerületben alakítandó köztér körül emelendő házak építésére vonatkozólag is. Ez a módositás igy fog hangzani: „A II. kerületi Irma-térre néző telkeken — kivéve a tér északi oldalán a Fazekas és Málna utcák közt fekvő telkeket — legfeljebb 19.50 m. -magas, illetve 3.40 m. ürmagasság esetében, legfeljebb 21 méter magas házakat szabad építeni.“ Ennek a speciális intézkedésnek a magyarázata azj hogy a főváros ezen; a helyen telkeket vásárolt, amely telkeken városi p rkot óhajt a közel jövőben létesi. teni, A szabályzat szerint a telektulaj onosok most már építhetnének 25 méter magas házakat is, miután a város az elég szűkös helyet bővítette azzá, hogy egy kis teret képezett. ' Hogy azonban a Közmunkák Tanácsa mégis speciális intézkedést tart szükséges­nek, annak az a magyarázat., hogy az itt levő iskolá. kát és parkot akarja megvédeni. Vannak azután a Közmunkák Tanácsának más, ap­róbb jelentőségű változtatásai is. Az egyik például a tűzfalakra vonatkozik. A tűzfalra vonatkozólag ugyanis a szabályzat azt rendeli el, hogy a feltűnő tűzfalakat díszíteni kell. Az elöljáróságok itt abba a tévedésbe estek, hogy igen sokszor olyan tűzfalak dí­szítését is követelték, amelyek csak az udvarról lát­hatók. A Közmunkák tanácsa most precizirozni kí­vánja, hogy ez a rendelkezés csak az utcáról látható tűzfalakra vonatkozik. Ide tartozik az a módositás is, hogy a Szabályzat revíziója után mosókonyhát utcára is szabad lesz majd építeni. Különösen az üzletek, a mosódák számára fontos ez, amelyek igen sokszor utcára nyíló pincéikben helyezjk el műhelyeiket. E tekintetben a Közmunkák Tanácsa csak azt köti ki, hogy az ilyen mosókonyhákon ki nem nyitható ab­lakok legyenek. flllllllllllBllllllllIhlülBllllllllliiiiijigiiiiiiiiii ' ■' •" Kalandos történet- három vaggon kukorica-daráról Nem Kell tőikét kovácsolni az ügyből, amit itt él-mondandók' vagyunk, mert hiszen a mai zűr­zavaros viszonyok a táplálói annak a lehető­ségnek, amely akár a botrányig fokozódik. Még­sem tekintjük a dolgot egyébnek, bár egyesek igen súlyos anyagi károsul ás a is kockán forog, mint amaz operett-témák egyikének, a melyek­ben a székesfőváros vezetőszerepet játszik. Olyan szerepet, amely nélkül az operett nem is leimre vidám műfaj, hanem szomorujáték. Három vagon kukorica körforgalmáról vau szó, amely körforgalom bizonyos futballisztikus erő-beavatkozások révén jött létre, A dolog még az elmúlt esztendő októberében kezdődött azzal, hogy a Cservenkai mürnalom el­adott a Polgári Serfőzdének három waggon kukorica-darát. A szállítmány annak rendje és módja szerint megérkezett, a Serfőző azonban, tekintettel a neki szükséges speciális minőségre, kifogásolta és nem vette át a szállít­mányt. A cseivenkai mümalom erre nem tehetett egyebet, a három waggon kukorica^darát be- raktároztatta a budapesti közraktáraknál. Egy-,, ben pedig megbízta Büchler Izsó nevű ügy­nökét, hogy gondoskad'jék az áru értékesítésé­ről. A három waggon kukorica-darát közvetítés utján időközben megvette Augner Edé'né, aki a cservenkai műmalomnak a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank kőbányai fiókja révén ki is utalványozott 6CC0 korona előleget. Itt kezdődik aztán a kavarodás, amely más­ként létre sem jöhetett volna, ha a főváros rá- nem teszi a maga balkezét a kukorica-darára. Megtudták ugyanis a városházán, hogy a köz­raktárakban három waggon kukorica-dara fek­szik. siettek azt rekvirálni. Keletkezett is olyan khaosz, hogy bár a tánc még októberben kez­dődött és bár mindjárt februárt Írunk, de még ma sem lehet tudni, kié az áru, ki vette meg, ki fizeti ki és mi lesz véle? Büchler Izsó, akit nyilván a cservenkai mü­malom űzött a még hátralevő 10.000 korona in- kasszálására, megindult és legelőbb is Augner Edénétől kérte a pénzt. Augnerné azonban azt válaszolta, hogy neki ma már semmi köze a ku­koricához, mert a főváros rátette a kezét. A vá­rosházán, a közélelmezési ügyosztályban viszont ismét Augnernéra hivatkoztak, aki mint vevő a kukoricát nem adja ki. Büchlert igy ismét Aug­nerné kőbányai szalonjába futballozták, ‘ akkor derült ki, hogy ha a város kukoricát nem re- kviráita volna, akkor sem lenne többé az övé, mert Augnerné viszont eladta a Telepítő és Parcelláz ó Bank n a k. Hogy hol mindenhol járt már Büchler a pénz­ért, annak csak a jó isten a megmondhatója. Fi­zetni azonban senki sem fizet, sem a Polgári Serfőzde, sem Augnerné, sem a főváros, sem a Leszámitolóbank, sem a Telepitő és Parcellázó Bank, sem senki a világon. A kukorica is bitang jószággá lett, senki sem vallja magáénak és min­denki jogot formál hozzá. Közben azonban még egy név került felszínre. Amikor ugyanis Augnerné szive megesett a sze­gény Büöhleren, igy szólt hozzá: — Én nem segíthetek magán, kedves bará­tom, de adok egy jó tanácsot. Menjen el Medu- nánéhoz (aki tudvalevőleg Augnerné nővére), ö ügyes asszony, talán tud a maga érdekében vala­mit csinálni a városházán. Talán ha ő pártját fogja magának, az ő kedvéért föloldják esetleg a városházán a kukorica zárlatát. Augnerné e klasszikus tanácsával aztán egye­lőre le is záródik a kalandos história. Ma még nincs tovább, ma az ügy Medunáné kezei között van és a kérdés az, hogy ezek az ügyes kezek életre tudják-e kelteni a tetszhalottat? Neki ta­lán sikerül kibogozni a szövevényes ügyet és megeshetik, hogy az ő révén a cservenkai mű­malom is hozzájut a pénzéhez és a közraktárak­ban dohosodé kukorica-dara is tudatára ébred, hogy kinek a szolgálatában rothad szorgalma­san? Ami pedig a tanulságokat illeti, nem kell na­gyon sóikat gondolkodni, hogy mi okozza Buda­pesten a drágaságot, ha ráeszmélünk, hogy hit­vány három waggon kukorica ennyi kézen és ennyi tortúrán megy keresztül. Ilyen körülmé­nyek közt pedig nem az a csoda, hogy drágaság van, hanem az lenne a csoda, ha nem volna. Végeredményben pedig ki az oka az egész ka­varodásnak? Senki, csak a főváros. Vagy van a fővárosnak rekvirálási joga. vagy nincs. Ha van, miért nincs és ha nincs, miért van? Ha rekvirál- tak valamit, miért engednek vitatkozni magukkal és ha az övéké jog szerint a kukorica, miért nem fizetik ki. Csoda-e, ha ilyen körülmények között mindenki kijátszó és felrúgja a városházáról ki- indiik) rende 1 kezéseket? «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI1 A villamosvasutak viteldija A főváros nyereségrészesedése« V ázsonyi Vilmos a költségvetési vita folyam mán tartott beszédéiben rámutatott a Városi Vil­lamos taiifareviziójának szükséges voltára. Né­melyek szándékosan félremagyarázták ezt a fel­szólalást és olyan színben tüntették fel, mintha Vázsonyi nem tarifareviziót, hanem tarifaeme­lést sürgetett volna. Holott a demokraták vezére tulajdonképen a főváros részesedési arányának kedvezőbbé tételét akarta követelni és a tarifa emelését éppenséggel nem óhajtotta. Sajnos, a tarifaemelés amúgy sem k e r ii 1 h e t ő e 1. Úgy a közúti, mint a Városi, a legkomolyabban és a legaktuálisabban foglal­koznak az emelés gondolatával. Arra hivatkoz­nak, hogy a munkabérek, a nyersanyagok, a tisztviselők fizetése, szóval minden egyes ki­adási tétel horribilis módon megnövekedett a bábom alatt és a forgalom kétségtelen emelke­dése nem áll arányban ezzel az enormis növe­kedéssel. A főváros illetékes ügyosztálya szá­mol azzal az eshetőséggel, hogy a két vállalat már a legközelebbi időben a városhoz fordul ta­rifaemelési kéréssel. Ez elöl aligha lehet majd! elzárkózni, azonban a főváros rekompenzáció fejében a n y e r e s é g r é s z e s e d é s i arány felemelését fogja követelni a vállalatoktól. Erre célzott V ázsonyi Vilmos beszédében és

Next

/
Oldalképek
Tartalom