Fővárosi Hírlap, 1915 (4. évfolyam, 23-52. szám)

1915-06-30 / 27. szám

Budapest, 1915 juníus 30. 3 OVAßOSlJAWMP ’yejc latot vásárolni. Se mészáros, se nagykereske­dő ne vehessen a vásáron élőállatot, csupán a ovaros- Ennek a kivételes intézkedésnek azonban az az előfeltétele, hogy a kormány járuljon hozzá az élőállat árának maximálá- állatok s egyben maximálják is az árakat. A sához. A vásáron szakértő bizottság állapítsa nieg, melyek az első-, másod- és harmadrendi őváros ezek után ossza szét a húst a mészá­rosok között s állapítsa meg a hús eladás árát. Ha a főváros, illetve a kormány meg­valósítja ezt az indítványt, úgy lényegeset csökkenti a hús árát s megmenti a bukástó. azokat a mészárosokat, akik eddig megtakari. tott pénzükből még rá tudtak fizetni az üzle. teikre. * Ezek azok a kívánságok, amelyeket a k smé- szárosok a polgármester elé akarnak terjeszteni. bbhbbbbbbbbbbbbbbbiibbbbbii ■■■■■■■■■■■anHH■■■■■■»•«» Csatározások a Ferenc József-dij körül. A Ferenc József jubileumi dij körül heves har­cok indultak niieg. A tudományos dij sorsa el- döntöttniek tekinthető, mert Szabó Ervin könyv­tári igazgató relative fölényben van a többi pá­lyázókkal szemben s mert, Szabónak igen jó ösz- szeköttetése' vannak. Annál nagyobb a küzdelem a szép'rodabni díj kétezer koronájáért, Városházi körökben Tormay Cecil Írónőt tippelik első hely­re, a „Régi ház" című uj regénye alapján. A pályázók között van Krúdy Gyula is. Miig a több ek oldalas életrajzi adatokkal fűszerezték kérvényeiket és csatolták hozzá műveik díszpél­dányait — Krúdy Gyula kérvénye mindössze ennyi: Tekintetes tanács! Tisztelettel kérem, méltóztassék a Ferenc Józseí-dijct ré­szemre megítélni. Teljes tisztelettel Krúdy Gyula. Még bélyeg sincs a kérvényén, meg is leletez- ték .Krudyt, aki nem irt életrajzot és nem hivat­kozottba müveire. És teljesen igaza is van, mert aki nem tudja, ki ő és mit alkotott, az nézze meg a lexikont és okuljon belőle. e Márkus József helyére uj ember kerül az iro­dalmi díj zsűrijébe. Valószinülleg Molnár Ferenc, Nem bizonyos, hogy ősz előtt eldől a pályázat, legalább az a szándék, hogy eJlteszik szeptem­berre a dolgot, pedig semmi ck sincsen ana, hogy hevertessék a pályázat aktáit. Rendkívüli közgyűlés. A főváros törvényhatósági bizottsága esti töltőkön délután rendkívüli közgyűlést tarl és tárgyalni fogja azt az indítványt, hogy r kormány Budapestre nézve külön állapíts meg a maximálj g-’benaárakat. — A tizes bi zettság legközelebbi ülését pénteken délutár tartja. A nyári szünet előtt az utolsó közgyű­lés július 14-én lesz. Partbérlet-csere. A partbeosztó bizottság tudvalevőleg évente megál'ap tja a dumaparti lerakodóhelyek bérét és évente javaslatot tesz p közgyűlésnek aziránt, kiknek adja bérbe a város ezeket a partrészeket, így történt ez ebben az esztendőben is, A Duna- gőzhajózási társaság most azzal a kérelemmel fordul a fővároshoz, engedje meg, hogy az ed­dig bérelt partrészt más parttal cserélje ki, amely­re inkább volna szüksége. A kérelem fölött végső fokon a közgyűlés fog döntené Siófokfiirdö megnyíltával alkalma van a közönségnek a Ba­laton eme legmodernebb helyét már bájos strand- fördője révén is felkeresni. Kitűnő és zavarta­lan összeköttetése, mindennemű élelmiszerrel va­ló bőséges ellátása,, hygiénikus berendezése stb. és a penziószerü ellátás a legindokoltabbá teszik látogatását. Postai c m: Fürdőigazgatóság. Tele­fon 1., vagy Budapesten Royal-nagyszőlló 123-24, Barokaldi néparéna. A Biarokaldi-féle néparéna hagyományos nyári S’kerai tetőpontjuk:t érik el ezekben a napokban, r mikor a nyár miniden más szórakozás fölé he­lyezi a Grandiózus artista mutatványokat, ame­lyeket Kortyot Adolf igazgató pompás kiválasztó tehetséggel válogat össze. A hűs arénában vaíó- s/’iggal fölüdülnek az emberek és a gyermekek vi­dám hahotája teszi élénikké az egész környéket. Üzenet. Előfizető, Budapest. Nyomda-technikai okok miatt,' az összes napi- es hetilapok kénytelenek voltak a háború tartanná alatt a lap terjedelmét korlátozni, Ez általános : szabály alól m‘ sem te­hetünk kivételt. A TŐKE Éppen ez a most bebizonyosodott tétel indít bennünket arra, hogy a Fővárosi Hírlap utján jó előre megjelöljük a legújabb kötelességet, amely a fövársra várakozik. Ép úgy, ahogy az élelmezési kérdések gondja a főváros nyakába szakadt, ép úgy r.-ki kell gondoskodnia a budapesti közép és munkás-osztályok szénszükségleteiröl. Ne csi­náljon a főváros, aminthogy az élelmiszereknél nem tette, konkurrenciát a kereskedelemnek, ha­nem igenis gondoskodjék azokról a szükségletek­ről, amelyeknek kielégítését a kereskedelem nem tudja vállaln és egyben ezen a területen is pró bálkozzék majd az árszabályozás kérdésével. Ha az élelmiszeruzsora leküzdése érdekében a milliók sorozatát lehetett és kellett mozgósítani, akkor a szénhiány legyőzésének érdekében újabb millióknak kell s kra szálliamiok. A főváros in­kább tud milliókat befektetni biztos üzletbe, mint a polgári lakosság, amely boldog lesz akkor, ha zsákonkint és métermázsánkint tudja szükségle­teit kielégíteni. Uj üzletágat sem fog a főváros inaugurálni, hi­szen koxárusitósa a gázgyári üzemmel kapcsolat­ban állandóan működik. A gázmüvek óriási rak­tárai pedig módot nyújtanak arra, hogy a téli szénszükséglet összegyűjtése számára elegendő helye legyen a fővárosnak. Mérhetetlen hiba lenne, ha a városházán ezt a kérdést is úgy elha­nyagolnák, mint az élelmezés ügyét elhanyagol­ták akkor, amikor módjukban lett vo>lna a segítés. Ma már tapasztaltak vagyunk a háborús gazdál­kodásban, többé nem lenne mentség, ha a szén­kérdésben is nemtörődömséget kellene fölfedezni majd akkor, amikor a didergő kezek megtagadnák a város létfenntartó munkáját. A második hadikölesön. A Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál a má­sodik had kölcsön kibocsátása alkalmával össze­sen 239,119.100 korona kötvényt jegyeztek. A bejelentett jegyzések összege tehát még a tavalyi első hadíkölcsönnél. elért fényes eredményt is (214,000.000 koronát) több mint 25 millió koro­náival felülmúlja. A bank a nála jegyzett kötvé­nyek egész ellenértékét a pénzügyminisztérium­nak már befizette. Az Újlaki tégla- és mészégető r. t. a napokban tartotta meg rendes évi közgyűlé­sét, amelyen az igazgatóság összes javaslatait el­fogadták és elhatározták, hogy az 59,197.33 ko­rona veszteséget uj számlára vezetik elő. Kiadja: a „FŐVÁROSI HÍRLAP“ lapkiadó-vállalat. A kiadásért felelős: Dacsó Emil. Merkantil nyomda, Havas és Lehner. Harc a. ffls-emészlők ellen. A gyáriparosok kérésé. A főváros közgyűlése a múlt esztendőben tudvalevőleg __ a tanács javaslatára határozatot hozott, am ely a budapesti tüdők érdekeit szol­gálja, minthogy az ipari vállalatok kéményeinek füstemésztő készülékkel való ellátását rendeli el. A közgyűlés a nagyfontosságu intézkedés végre­hajtására egy esztendei .határidőt szabott. Az esztendő lejárt, de a füstemésztő készülé­kek még mindig nem készültek el. Kiderült most azután,- hogy a gazdag psiri vállalatok anyagi okokból késlekednek e fontos közegészségi intéz­kedés végrehajtásával. Belekapaszkodnak a há­borús állapot teremtette helyzet jogcímébe és er­re való hivatkozással halasztási kérvényekkel árasztották el a Közmunkák tanácsát. Nincs vas és nincs munkáskéz, — panaszolják ezek a kér­vények és ezen az alapon hosszú halasztást kér­tek. A Közmunkák tanácsa méltányos s volt e kérelmek elbírálásában. Most azután, hogy a sok egyes kérelem egy kalap alatt el ntéződjék, a Gyáriparosok Országos Szövetsége vette kezébe az ügyet és a füstemésztők fölállítása hatáiide­jének hosszú időre való kitolását kérte. A Köz­munkák tanácsa ezt az együttes kérést is jóindu- latulag kezeli, de nagyon valószínű, hogy a Gy. 0. Sz. túlhajtott kívánságának nem tehet eleget. A füstemésztők fölállítása yálósz müleg halasz­tást fog szenvedni, de nem bizonytalan időre, ha­nem csak méltányos és a háborúval tényleg meg­okolt halasztást, Nem lesz széninség, ha idejekorán gondoskodik a város A Máv. szokatlan figyelmeztetéssel él: felhívja a közönséget, hogy még a nyár folyamán gondos­kodjék téli szénszükségleteinek kielégítéséről, mert nem lehet íudiT, mi lesz az ősszel, mi lesz a télen. Az udvariasság kedves és lekötelező. Két­ségtelen azonban az is, hogy az udvarias figyel­meztetésről a fővárosi közönségnek csak vagyo­nos rétegei vehetnek tudomást. A hivatalnokoktól le egészen a munkásosztály legnyomorgóbb ré- szé'g senkinek nincsen módjában, hogy ma szá­zakat fektessen bele téli szükségleteinek előre biztosításába. Ezek azok az osztályok, amelyek a drágaság által megnyomorítva, máról-holnapra kénytelenek élni. Előzetes befektetéseket igazán lehetetlenség tőlük várni. A munkaadóknak igen kis hányada az, amely előleggel, vagy drágashgi pótlékkal siet alkalma­zottait támogatni. Ez az oka nagyobbrészt annak is, hogy ma a drágaság m att különösebb módon kell szenvednünk. Ha a háború kitörésekor a vállalatok előlegeket folyósítottak volna, akkor ma minden háznál teli éléskamrák volnának. De ki tudna ezen a módon egyöntetű eljárást elkép­zelni? Az élelmezési bajok elhárítására sem volt egyéb megoldás, mint hogy a város segitsen. Németország minden városában, de a mi vidéki városainkban is hatalmas élelmikészleteket hal­moztak föl. Budapest megkésett, elszenvedtük hát türelemmel a bajokat, A városházán most már tudatéra ébredtek, hogy a háború a lakosságról való gondoskodásnak minden gondját a ható­ságra hárítja. r Baíatonfürdő. Budapestről (d v.) 2^4 óra. Strand­fürdője eszményi plageval, tengert pótol. Minden kényelem és kultúra. Prospektussal szolgál a fürdőígazgatóság. mon Antal és fiai út-, csatorna- és beton- épitési vállalkozók Te.e.o" Budapest 3 — 85. Vili., Futó'utca 10. szám. WALLA JÓZSEF cementá r u-gyár rész.-társ. Mozaiklap-, műkő- és cement- áru-gyár. Beton, vasbeton- és — burkoló építési vállalat. — Iroda kizárólag Budapest, VII., Gizella-ut 38. Alapittatott 1878-1)311. Telefon 59-90,80-60,161-76 191-14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom