Fővárosi Hírlap, 1914 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-25 / 13. szám

6 Budapest, 1914. március 35. ^ ______ zg yülések és mérlegek. Hitelbank. A Magyar Általános Hitelbank e hó 19-én Czi- ráky Antal gróf elnöklésével tartotta meg rendes közgyűlését. A közgyűlés napirendjének során előterjesztették az igazgatóság jelentését, e szerint az 1913. évi mérleg 12,636.932 K 32 f. tiszta nye­reséget tüntet fel az előző évi 12 003.216 K 84 fillérrel szemben. A közgyűlés egyhangúlag jóvá­hagyta az igazgatóság jelentését és az 1913. üzlet- évr vonatkozó számadását, valamint a felügyelő­bizottság jelentését. A részvények 23. számú szel­vényét 45 koronával április elsejétől kezdve vált­ják be. Az igazgatóság tagjaivá ötévi tartamra Horváth Elemért és Majláth József grófot válasz­tották meg, a felügyelőbizottság tagjaivá pedig egy évi tartamra újra megválasztották Ahsbahs Leó lo­vagot, Dobokay Kálmánt, Havassy Dezsőt, Kernt- ler Ferencet és Szalay Imre bárót. A közgyűlés után tartott igazgatósági alakuló ülésen az igazga­tóság elnökéül gróf Cziráky Antalt és alelnökeiül Blum Gyulát és Ullmann Adolfot választották meg, aki e mellett vezérigazgatói hatáskörét to­vábbra is változatlanul megtartja. Urikány—zsilvölgyi. Az Urikány—zsilvölgyi kőszénbánya részvény - társaság e hó 20-án tartotta közgyűlését Ullmann Adolf elnöklésévl. A közgyűlés az igazgatóság ja­vaslatára elhatározta hogy az alapszabályszerü le­írások 298.213 korona levonása után megmaradó 2,135.032 korona tiszta nyereségből 10 százalékos (részvényenkint 20 korona) osztalék fizetésére egy millió 600.000 koronát fordít, a rendes tartalékala­pokra pedig, minthogy azok összege már elérte az alapszabályokban előírt magasságot, újabb összege­ket nem helyez, ellenben 300.000 koronát az érték­csökkenési tartalék rendkívüli dotálására fordít, 10.000 koronát az alkalmazottak nyugdíjalapjára ad 28.289 koronát pedig uj számlára visz át A 23. számú szelvényt március hó 23-ikától kezdve a szokásos helyeken 20 koronával fogjak beváltani. Az igazgatósági jelentés kiemeli hogy a benzin folytonos drágulása következtében a lupényi tele­pen benzolgyárat fog felállítani amely évenkínt 500 tonna termelésre lesz képes. A sopronvídékí kőszénbánya uj fölszerelését megkezdették és re­mélik, hogy a bánya eredménynyel fog dolgozhat­ni, Az igazgatóságba mint uj tagot beválasztották Fuchs Richárd ügyvezető-igazgatót, a felügyelő­bizottságba pedig Stern Ede póttagot. A közgyű­lést követő igazgatósági ülésen a társaság elnökévé ismétBellescize Fernand vicomteot, alelnökké pe­dig Ullmann Adolfot választották meg. Vasúti forgalmi. A Magyar Vasúti Forgalmi R.-T. Mándy Lajos nyug. miniszteri tanácsos elnöklete alatt szomba­ton tartotta meg XVIII. évi rendes közgyűlését, amely elhatározta a társaság részvénytőkéjének 10.000 darab uj részvény kibocsátása utján 10 mil­lió koronára való felemelését. _ A köz­gy űlés a felügyelőbizottságí jelentés felolvasása után elfogadta az igazgatóság javaslatát, mely sze­rint (a tavalyi 13 százalékos — 26__K-val szem­ben) 13 és fél százalékos — 27__K osztalék fizet­tetik ki részvényenkint. Az osztalék a folyó évi március 23-tól fogva Budapesten: a Wiener Bank- Verein magyarországi fióktelepénél (V,, Nádor­utca 4.) és Wienben: a Wiener Bank-Verein (L, Schottengasse 6.) kerül kifizetésre. Magyar aszfalt. A Magyar Asphalt Részvénytársaság igazgató­sága a napokban tartott ülésében megállapította az 1913. évi mérleget, mely az értékcsökkenési tar­talékalapnak 200.000 koronával (az elmúlt évben 100.000 korona) és a karbantartási tartalékalap­nak 150.000 koronával (az elmúlt évben 100 ezer korona) való javadalmazása után 12.612 korona 34 fillér (az elmúlt évben 5848 korona 79 fillér) nye- reséggel zárul s ezen összegnek uj számlára leen­dő elővezetését javasolja a közgyűlésnek. Nemzeti balesetbiztosító. A Nemzeti“ Balesetbiztosító Részvénytársaság igazgaósága f. hó 20-án tartott ülésén megállapí­totta az 1913, évi mérleget és elhatározta hogy a díj- és kártartalékok bőséges részeltetése után a folyó évi április hó 4-én megtartandó közgyűlésnek 10 százalék osztalék kifizetését fogja javaslatba hozni. III. kér. takarékpénztár. A Budapest Ill-ik kerületi takarékpénztár r.-t. most tette közzé mérlegét az 1913-ik üzletévről, amely 99.196 R tiszta nyereséggel zárult. Az inté­zet ezidei rendes közgyűlését f, évi március hó 31- én délután 5 órakor tartja saját helyiségében. Gellért-fürdő. A tanács árlejtést hirdet: A Gellért-gyógyfürdő és gyógyszálló keramit falburkoló munkálataira. Ajánlatok április 6-áig (IV., Központi városháza II. em. 235. alá) nyújtandók be. A tervek megte­kinthetők: Sterk Sebestyén és Hegedűs építészek irodájában (I. Kemenes-u. 1.) Bánatpénz 5 szá­zalék. A tanács árlejtést hirdet fenti gyógyfürdő már­vány-mozaik falburkoló munkáira. Benyújtási ha­táridő és bánatpénz mint fent. A tervek a fent- emlitett építészeknél láthatók. Árlejtés íratott ki a Gellért-fürdő csempe fal­burkoló munkáira is. Benyújtási határidő és bá­natpénz mint fent. Tervek megtekinthetők mint fent. Ugyancsak árlejtés van a Gellért-fürdő üveg falburkoló munkáira is kiírva. Benyújtási határ­idő, bánatpénz és tervek mgtekintése, mint fent. Versenytárgyalás van a Gellért-fürdő diszud- vari födél-szerkezete lakatos munkáira. Összes tudnivalók és feltételek, mint fent. Utrendezés a temetőben. A főváros tanácsa március 18-án árlejtést tar­tott a Rerepesi-temetőben levő IX. sz. sirparcella környékének rendezésére. Ajánlatot tettek: Hirsch Mihály rt. 19.152 K, Pesel Lajos 17.351 K, Benz Ferenc és ifj. Helfenstein 18.994 K, Krausz és Gri- bitzer 18.009 K Ámon Antal és Fiai 18.078 K Halmos István 20.115 K Zech Károly 16.296 K, Strasser Vilmos 19.439 K, A bizottsági határozatot, március 25-én d. e. 11 órakor hirdetik ki. Csatornázás és utrendezés. A tanács március 16-án árlejtést tartott az aláb­bi munkákra. Ajánlatot tettek: az L, Bercsényi-u., Váli-ut és a Máv. vágány­hálózatával párhuzamos Névtelen-ut közötti levő szakaszának kövezésére: Rrausz és Gribitzer 68.867 K, Scheffer Károly 51.493 K, Zech Károly 64.470 R, Hirsch Mihály rt. 64.996 K Deutsch Im­re 58.996 K Ámon Antal és Fiai 69.726 K-val; a VI., Taksony-utca Váci-ut és Tüzér-utca között lévő szakaszának makadam rendezésére: Tarján és társa 15.606 K, Pesel Lajos 15.799 K, Benz és ifj. Helfenstein 12.615 K, Strasser Vilmos 20.521 K,Krausz és Grbitzer 13.307 K, Scheffer Károly 17.394 K, Zech Károly 17.989 K Hirsch Mihály rt. 16.879 K Halmos István 19.831 K, Deutsch Imre 14.830 R, Ámon Antal és fiai 17.824 K-val; az L, Bercsényi-utca Lenke-ut és a Máv. vágány­hálózatával párhuzamos Névtelen-utca között lévő szakaszának csatornázására: Kleindl János 3830 K, Halász Hubert 4556 K Magyar betonépitési rt. 3469 K, Scheffer Károly 4159 K, Melocco péter rt. 3713 R Deutsch Imre 3679 K, Pécsi Sámuel 3476 K, Ámon Antal és Fiai 4110 K, Schaefer és Wellisch 3460 K-val; az L, Díana-ut és a Felhő­utca ey-egy szakszának csatornázására: Halász Hubert 31.403 K, Melocco Péter rt. 18.136 K, László és Blum 15.252 K, Deutsch Imre 15.544 R, Pécsi Sámuel 17.512 K, Ámon Antal és Fiai 18.664 K-val; a II., Eszter-u. folytatásában lévő 13 öles ut csatornázására: Pessi Giovanni és társa 18.041 K-ból 2 százalék eng. Halász Hubert 28.572 K, Melocco Péter rt. 15,784 K László és Blun[ 13.090 K Deutsch Imre 18.333 K Ámon Antal és Fiai 18.157 K, Schaefer és Wellisch 17.903 K-val. Elfogadott ajánlatok: L, Bercsényí-u. kövezésé­re: Schaeffer Károly; VI., Taksony-u. makadám burkolására: Benz és ifj. Helfenstein; L, Bercsé­nyí-u. csatornázására: Schaeffer Rároly; L, Diana- út és II., Eszter-u. csatornázására: László és Blum. Vasnyomócsövek. A székesfőváros tanácsa versenytárgyalást hir­det Óbuda általános csatornázásánál szükséges vasnyomócsövek és tartozékainak szállítására. Az ajánlatokat április 4-én .d e. 12 óráig kell a taná­csi II. ügyosztályban (Központi városháza, II. em. 279.) benyújtani. A szükséges felvilágosításokat Darvassy Károly főmérnök adja meg. Burkolás. A tanács a székesfővárosi elektromos müvek te­rületének burkolásával Zech Károlyt bizta meg 42.401 K ajánlata alapján. Magyar Általános Hitelbank. Hirdetmény. A részvényesek mai napon tartott köz­gyűlésének határozata szerint az 1913. évre megállapított osztalék részvényenként 45 koronával fog folyó évi ápr. 1-től kezdve az 1914. évi május 1-én esedékes 23, számú szelvénynek beszolgáltatása ellenében Budapesten: a Magyar Általános Hitel­bank központjánál (V., Dorottya-u. 5.), va­lamint fiókjainál (IV., Egyetem-u. 11., V., Vácí-körut 80. és VII., Károly-körut 3.), Brassóban, Debrecenben, Fiúméban, Győ­rött, Kassán, Recs&eméfen, Nagyváradon, Pécsett, Pozsonyban, Szabadkán és Temes­I " várott: a társaság fiókjainál, Bécsben: a K. K. prív. Oesterr. Credit- Anstalt für Handel und Gewerbe cimü in­tézetnél, Berlinben: a Direktion der Disconto-Ge- sellschaft című intézetnél, vagy S. Bleich­röder bankháznál, Mjm. Frankfurtban: a Direction der Dís- conto-Gesellschaft című intézetnél az ezen beváltó-helyeknél szokásos üzleti órák alatt kifizettetni. A szelvények hátlapjukon cimbélyeggel vagy aláírással ellátva, vagy pedig azok szá­mait sorszám szerint tartalmazó jegyzékek kíséretében nyújtandók be, a mihez a szük­séges nyomtatványok az említett beváltási helyeken ingyen kaphatók. Budapest, 1914, évi március 19-én. Magyar Általános Hitelbank. Meghívó az „Újlaki tégla- és mészégető rész­vénytársulat“ f. évi március hó 31-én d. e. 11 órakor V., Akadémia-utca 9. sz alatt levő saját helyiségeiben tartandó XLU. Évi rendes Közgyűlésére Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése és a mérleg előterjesztése. _ 2. A felügyelőbizottság je­lentése. ._ 3. Határozathozatal az évi ered­mé ny elővezetése iránt. — 4. Az igazgatóság és felügyelőbizottság felmentvényének meg­adása. Azon t. c. részvényesek, kik az alapsza­bályok 10. szakasza szerint szavazati joguk­kal élni akarnak, saját nevükre szóló rész­vényeiket folyó évi március hó 28-án déli 12 óráig társulati pénztárunknál (V., Akadé­mia-utca 9.) téritvény ellen letenni szíves­kedjenek. Budapest, 1914. március 18-án, Az igazgatóság. I Apolló Tivoli Projectograph Részv.-Társ. Fényjátékház Nagymező-u, 8. A főváros legnagyobb és legelegánsabb mozgószinházai! Slágerműsorok! Kiadja: a „FŐVÁROSI HÍRLAP“ lapkiadó-vállalat. Merkantil nyomda, Havas és Lehner. Német-utca 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom