Fővárosi Hírlap, 1913 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-06 / 32. szám

Budapest, 1913. augusztus 6. 3 j/maizmíjiíjzmp Lapunk telefonszáma; 137-15 A főváros ötmilliója. A főváros pénzügyével kapcsolatban az a hir terjedt el, hogy a pol­gármester végső kétségbeesésében egymillió dollár, tehát közel 5 millió koronás kölcsönnel szándékozik a veszélyt elhárítani. A város­házán tagadják a kölcsön ügyét és azt állít­ják, hogy kapott ugyan a város 5 milliót, de azt a Magyar Általános Hitelbank bocsátotta rendelkezésére, mint a legutóbb felvett 60 mil­liós kölcsön utolsó részletét. Áthelyezések. A polgármester M üller Erná­iméi tanácsi I. ügyosztályi fogalmazót a Vili. kér. elüljárósághoz, — J a n c s ó Károly VIII. kér. eliiljáósági segédfogalmazót a tanácsi IV. ügyosztályhoz, — Gyürke Béla L kér. eliil- járósági kezelőfőtisztet a X. kér. elüljárósághoz, — S t u c h 1 i c h Rezső tanácsi IV. ügyosztályi kezelőtisztet a II. kér. elüljárósághoz, —-Száva Gábor II. kér. elüljárósági kezelötisztet a III. kér. elüljárósághoz, — dr. Forberger Ferenc IX. kér. adószámviteli ideiglenes hivatalnokot a IX. kér. elüljárósághoz, — Kosaras Sándor I. kér. elüljárósági és Nagy Ernő X. kér. elül­járósági ideiglenes hivatalnokot a tanácsi IV. ügyosztályhoz, — dr. Sebők Dezső X. kér. elüljárósági ideiglenes hivatalnokot az II kér. elüljárósághoz és Zab Imre tanácsi segédhiva- eali ideiglenes hivatalnokot a IX. kér. adószám­viteli osztályhoz áthelyezte; — N e s s i Pál hely­beli lakost a dunabalparti közkórházak gond­nokságához ideiglenes hivatalnokként, — K a- rácsönyi István budapesti lakost pedig a ke­rületi munkásbiztositó pénztár mellé rendelt fővárosi behajtási osztályhoz ideiglenes végre­hajtóként alkalmazta. A főváros külföldi beszezése. A főváros ta­nácsa tegnapi ülésében hozzájárult ahhoz, hogy aVereihigteFeuerwehr gerat e-F a b- r i k müncheni cégnél 287,000 korona áru tüz- oltószerkocsit rendeljenek. A 287,000 koronáért négy darab szerkocsit kap a főváros szivattyú­val. három tolólétrát és egy tisztikocsit. A föl­szerelés az V. és II. kerületi tűzoltóság részére van szánva, az automobilok benzinesek lesznek. A fővárosnak már van a IV. kerületben villámos iizemii tűzoltó automobilja, melyet Scerbovszky Szaniszló volt tiizoltóföparancsnok előterjesz­tésére rendeltek meg s amelyről kiderült, hogy a drága üzemköltség miatt sem ajánlatos a főn- tartása. Ezért már három évvel ezelőtt elhatá­rozta a főváros, hogy a következő tiizoltókocsik benzinesek lesznek; ugyanekkor kezdett több magyar gyár érdeklődni a tüzőrség autóbeszer­zései iránt. Megvolt a vállalatokban a hajlandó­ság, hogy a főváros kívánalma szerint beren­dezkednek a gépüzemii szerkezet előállítására. A főváros azonban idegenkedett attól, hogy a magyar vállalkozóknak kísérletre nyílhasson alkalma és a kereskedelmi minisztérium enge­dőmével négy külföldi gyárat, a Daimler- T á r s a s á g ot, a N. A. M. A. G-ot, a frankfurti A d 1 e r-céget és a nyertes Vereinigte Feuer- wehrgeraete-Fabrik cégű müncheni vállalatot szólította föl sziikebbkörü árlejtésre. Pedig a 1 országbeli kisebb községek is, mielőtt a tüzőr­ség szükségletét megrendelnék, eleget tesznek a közszállitási szabályzatnak s három gyárat fölszó­lítanak ajánlattételre. Érthetetlen, hogy ne akad­jon magyar iparvállalat, amelynél a főváros tüz- oltószerkocsiszíikségletét fedezni tudja. Fontos ez azért is, mert mindössze még csak három- kerület tíizőrsége van ellátva ilyen kocsikkal és a hátralevő hét kerület szükséglete több millió­ra rúg. REIN NÁNDOR szőnyeg- és ágynemű-áruháza BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 9. Budapest regénye. Budapest történetének egy rövid időről szóló, de nagyon fontos részét ta­láljuk meg Krúdy Gyula legújabb regényé­ben. A vörös postakocsi-ban. Emberekről van szó, akik nagyrészt ma is közöttünk járnak még, mulatóhelyekről, színházakról, vendéglők­ről, kávéházakról, amelyeket ha máskép nem. de hírből magunk is ismertünk. A regény egyi­ke a magyar irodalom legkiválóbb alkotásainak. Korhű és igaz, benne van Krúdy Qyuda óriáis tehetségének minden árnyalata. A vörös posta­kocsi kapható a kiadó cégnél (Singer és Wolf- ner). Ára 4 korona. A TŐKE. A Kereskedelmi Bank féléve A Pesti Magyar kereskedelmi bank ma tette közzé félévi mérlegét, mely úgy főösz- szegeiben, mint egyes tételeinek alakulásá­ban nemcsak e vezető intézetünk szilárd fej­lődési menetét mutaja be, hanem különösen a mosani pénzviszonvok közepette igen jel­lemző adatot ad a magvar közgazdasági élet és pénzpiac legnevezetesebb belső folya­matáról. A közreadott nyereség és veszteség számla szerint az intézet félévi tiszta nyere­sége 8,619.786 korona 33 fillér. (1912. első felében; 8,533.884 korona 11 fillér) volt, ek­ként, ha az összes kiadásokat leütjük és a tavalyról áthozott 1,112.695 korona 52 fillért is leszámítjuk, az az eredmény tárul elénk, hogy a bank részvénytőkéjét a tavalyi 23.75 százalékkal szemben most 24.02 százalékkal kamatoztatta. Fölöttébb örvendetes, s a Kereskedelmi Bank hatalmas fejlődését jellemző tény, hogy a bank legszorosabban vett állandó betétje elérte a 291,600.000 koronát, a tava­lyi 275.000,000 koronával ^szentben, tehát 16.6 millió koronával növekedett a banknál elhelyezett betétállomány. Természetes, hogy a /bizonytalan pénzhelyzet elsősor­ban a hosszú lejáratú kölcsönt szorította meg, ennek ellenére a Kereskedelmi Bank az idén 6778,000 korona jelzálog és községi köl­csönt folyósított (1912-ben 20.7 milliót); ugyanakkor igen szembetűnő bizonyítéka a bank propagativ erejének az, hogy a cimle- ellhelyezés úgyszólván teljes apályának el­lenére, a visszvásárolt kötvények leszámítá­sa után is 15 millió korona záloglevelet és községi kötvényt helyezett el (1912-ben 18.7 milliót), bár ez eladások nagyobb /kötések alapján történtek. A Hart bajai. Múlt heti számunkban minden tendenciától mentesen megállapítottuk, hogy 1. A Hart uj részvényeinek elhelyezése nem sike­rült, 2. a Hart elvesztette legjobb képviseletét, 3. a Hart nem fizette ki volt igazgatójának a végkielégítését, Á Hart igazgatósága ezt a közleményt „ismételt ^támadásinak, célzatod­nak és valótlannak nyilvánította s burkolt gya- nusiással és kvalifikálhatatlan hanggal vála­szolt a mi tényállításainkra. A Hart, igazgató­ságát a büntető bíróság elé állítjuk, egyebekben pedig íentartjuk a közlésünket és megállapít­juk, hogy 1. A felemelt alaptőkére ezen a hé­ten történt az első befizetés. Báró Born Fri- i gyes százezer koronát fizetett, ez volt az egye­ÁLLANDÓ ÚJDONSÁGOK: szőnyeg, függöny, paplan és matracokban dűli eredménye a tranzakciónak, más „pali“ nem akadt. 2. A Hart, üzletének bázisa a Re- neault-cégnek a képviselete volt. Ez a bázis kifutott a Hart, lábai alól, Reneault-ék másnak adták át a képviseletet. 3. Szilárd Béla, a volt igazgató maga jelentette ki egy nyilatkozatá­ban, hogy végkielégítését peres utón évenyesiti a Harttal szemben. Ezt a pert Szilárd I. fokon megnyerte, a Hart, fellebbezésével nemsokára foglalkozik] a - belsőbb fórum. Tény, hogy a Hart, nem akar fizetni, nem is tud fizetni. íme, összes állításainkat konkrét formában igazol­tuk. A Skoda-gyár tőkeemelése. A Skoda művek szombati igazgatósági ülésén elhatározták, hogy a társaság 35 millió korona alaptőkéjét 25,000 darab 200 korona névértékű teljesen befizetett részvénynek a kibocsátásával, amelyek 1913 január 1 -töl kezdve résztvesznek a társaság nyereségében, 40 millió koronára emelik. Az uj részvényeket 560 korona árfolyamban felajánl­ják a régi részvényeseknek olyanformán, hogy minden részvényes két régi részvény után egy uj részvényt igényelhet. a A Magyar Érték- és Iparbank igazgatósága augusztus elseji ülésében megállapította az intézet félévi mérlegét. A mérleg eredménye a folyó év első felében igen kielégítő, mert az alakulással járó rend­kívüli költségk leírása és minden téren alkalmazott igen rezervált mérlegelés mellett is több mint 600,000 korona tiszta nyereséget muta fel. Ilyképpen a Ma­gyar Érék- és Iparbank működésének már első évé­ben is kétségtelenül megfelelő osztalékot fog rész­vényesednek juttatni. Az Unió élet- és gyermekbiztositó intézet mint szövetkezet ' (Teréz-körut 40—42) július havában 1.197,3000 K értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1.155,900 K értékű uj biztosiási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 209,954 K 76 fillér fizet­tetett ki. 1913 január 1-től ?l-éig bezárólag 8.804,400 K értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 7.582,000 K értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biz­tosítási összegek fejében a í. évben 1.127,515 K 10 fil­lér és az intézet óta 21.552,809 korona 12 fillért fize­tett ki. Ezen intézet az élet- és gyermekbiztositás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett. Kezdete 9 órakor. Augusztusi s’áger műsor. Rózsa' hegyi Kálmán, a Nemzeti Színház tagja, mint vendég Karl Edler Niaki barátjával. — Douglas, a steptáncok királya- — RICHARD HUTTER előadó művész. — Hacker and Davis- (üst und Gábriellé. The 3 Nili Tobers, Sisters Wentworth, Marry Farrel. — Lee, 35 elsőrangú rekord műsort képező tánc és ének attrakciók. bélapAtfalvai PORTLAND CEMENTGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG — ALAPTŐKE 3,360.000 KORONA. —— Igazgatóság: SU3APEST V., BANK-UTCA 6. - Telefon: 173-74. SÜROONYOlM BÉLCEMENT = OYÁn : B É LAPÁTFALVA (BORSÓ D-M.) Évi gyártási képesség 18.000 vagon. ♦ ♦ ♦ FELÜLMÚLHATATLAN MINŐSÉG. A SZABVÁNYSZERŰ 38 NAPOS SZILÁRDSÁGOT MÁR 3 NAP ALATT ÉRI Eli „Üstökös" védjegyű portlandcementUnk páratlan és utolérhetetlen minőségű. A cementtechnika legszigorúbb követelményeinek megfelelő felülmúlhatatlan szilárdság, abszolút térfogatállandóság és magas homokfelvevőképesség, valamint igen szép, kiütésmentes szin, nélkülözhetlenné tette a bélapátfalvai portlandcementet a vasbeton, beton, müpala és minden egyéb cementárú-gyártásná! VEZÉRKÉPVI8ELE T MAGYAR BANK E8 KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST V..-BANK-UTCA e TELEFON I73 t a I nál. I E3T I 4J bi-torok kizárólagos eladási helye. Minőség, szépség és ol­csóság tekintetében vezetnek. Szállodák, kórházak, szanatóriumok berendezési vállalata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom