Fővárosi Hírlap, 1913 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-08 / 2. szám

Mi történik a városházán. A címben foglalt kérdésre az volna a leghelyesebb felelet, hogy semmi sem történik a városházán. Karácsonyi és újévi még a hangulat, a kiil- és belpolitika le­foglalja az emberek érdeklődését, az általános és nem titkolható pénzhiány pedig minden ne­mesebb törekvésnek utját állja. Apolgár mester részben külföldön tartóz­kodik. részben pedig előkelő látogatókat fogad, az a 1 p o 1 g á rmestere k szorgalmasan gya­korolják magukat a névaláírásban. Az ügyosztá­lyok környékén is halálos csönd és unalom ho­nol A legélénkebb munkaforgalom talán, a v á- r osgazdasági ügyoszt ál y b a n van. ahol az állatkerti vendéglő bérletére és a Sáros- fiirdö hiteltullépgsér^. vonatkozó előterjesztése­ken végzik az utolsó simításokat. A k ö z g a z- d a s á g i ügyosztály már legközelebb több életrevaló javaslattal fog a nyilvánosság elé lép­ni. Az elnöki ii g y osztály a költségvetés elintézésére vár s utána nyomban hozzálát a jövő évi költségvetésben felvett új állások szervezésére vonatkozó munkálatokkal. Az útba­igazító hivatalnak is most kell megkezdenie a működését. A közlekedési ügyosztály munkáját az egész vonalon hátráltatja az auto- taxik ügyében való miniszteri döntés, amelytől • úgy látszik — távolabb vagyunk, mint valaha. A közélelmezési ügyosztály első elő­terjesztése a Központi Tejcsarnok ismeretes te­lekvételére vonatkozik. A városépítési ügyosztály néhány kisebb jelentőségű ki­sajátítási ügyben dolgozik. A legközelebbi jövő­ben a kisajátítási bizottság elé kerül újból a Schönberger-féle óbudai telekvásár. A pénzügyi bizottság rövidesen foglalkozni fog aDevecis- féle Főherceg Sándor-utéai telekvétellel s a Réz­mál-dűlőben fekvő Vidor és Walter s d o r- í e r-féle teleküggyel, amelyre vonatkozó előter­jesztését újból átdolgozta az ügyosztály. Aköz- •egészségügyi osztály ügyeit most ta­nulmányozza az új vezető, B u z a y tanácsnok. A pénzügyi osztály súlyos feladata: a pénz­keresés miatt a polgármesternek fáj a feje. Úgy mondják, nemsokára elérkezik a várva-várt köl­csönnek az ideje. A közoktatási ügyosz­tály b a n ismét bucsujárás van: Déry tanács­nok és Bernjén tanácsjegyző nem győzik fo­gadni a helyettes tanítónőket, akiket úgyszólván hétről-hétre hány a sors keze az egyik iskolá­ból a másikba s akiknek az idejét a helyettesíté­sekért való lótáVfutás veszi leginkább igénybe. Egészben véve a városháza jelenleg igen ki­etlen. szomorú hely. Némi élénkség kedvéért már-már egy királyi biztost is hajlandók volná­nak eltűrni az emberek. Marker tanácsnok szerencséje. A polgármes­ter mint értesülünk — Feleky Gézát, a N y ugat jónevű munkatársát, az ismert esz- kétát, ideiglenes hivatalnokká kinevezte s az el­nöki ügyosztályba osztotta be. A „főpolgármester“ kinevezései. Bárczy István dr. polgármester tudvalevőleg lemondott a főpolgármester-helyettesi állásról és így Bu­dapest jelenleg íöpolgármestertelenségben szen­ved. Annál meglepőbb, hogy a lapok az elmúlt héten is több olyan kinevezést produkáltak, a melyek Budapest állítólagos főpolgármesterétől származnak. Azt olvassuk: „a főpolgármester Dr. N. N. orvost, a jobbparti, Dr. A. B. orvost a balparti közkórházakhoz kinevezte.“ Bárczy István dr. polgármester ismert eré- lyével bizonyára el fogja oszlatni azt a homályt, amely a kinevezéseket eszközlő főpolgármester alakját eltakarja. Az állatkerti vendéglő. Megírtuk, hogy Már­kus Jenő dr. tanácsnok, a városi gazd. ügyosz­tály vezetője, tárgyalásokat indított az állat­kerti vendéglő és kávéház bérletére vonatkozó­lag az eddigi bérlőkkel. Értesülésünk szerint ezek a tárgyalások eredményesen befejezést nyertek y Márkus tanácsnok már legközelebb nyilvános­ságra hozza a Gundel Weingruberékkal kö­tendő szerződés szövegét. i A Ferenc József-dij. Ezzel is úgy csináltak. \ mint a költségvetéssel. 1912-re szólt a díj és mégis 1913-ban kerül csak kiosztásra. Úgy érte­sülünk, hogy W i 1 d n e r Ödön dr. tanácsnok, a jövő hét elejére akarja a polgármester megbízá­sából a zsűrit összehívni. Egy héten belül eldül tehát a két díj sorsa s nem lehetetem hogy a leg­közelebbi közgyűlésen már bejelentik az ered­ményt. A legjogosultabb pályázók még mindig K r u d y Gyula és P r i n c z Gyula dr. A választójogi reform hatása. A kormány vá­lasztójogi reformjavasata szerint Budapestnek összesen 128.179 választója lenne (a választók mostani száma 58.425). Ebből magyar anyanyel­vű 115.215 (53.446), német 9590 (4075), tót 1690 (254), román 275 (125), ruthén 7 (2), horvát 354 (113), szerb 385 (162) , egyéb anyanyelvű 663 (248). Községi söradó. Berlin város tanácsának ál­landó gondja az, hogy új jövedelmi források megnyitásával egyensúlyban tartsa a háztar­tást. Legújabban a községi söradó behozatalára vonatkozó előterjesztéssel lépett a községtanács elé. A javaslat körül élénk vitára van kilátás, mert a fogyasztó közönség természetesen az új adó ellen foglalt állást s ugyancsak ellenzik az előterjesztést a vendéglősök is, mert a sörgyá­rosok már most kijelentették, hogy az új adó életbeléptetése után a sör árát nemcsak annyi­val emelik, amennyit az adó ki fog tenni (hek- : toliterenkint 20 pfennig), hanem ennél többel is. ; Még egy új adót állított be a berlini városi ta­nács a jövő évi költségvetésbe: a mozi-adót, a melyről egyizben megemlékeztünk’már. A költ­ségvetés általános vitája csütörtökön kezdődik. A szociáldemokrata városatyák elhatározták, hogy az új adók ellen a legélesebben fognak küz­deni. Tanácsjegyzö-válásztás. A legközelebbi köz­gyűlés több más állás mellett egy tanácsjegyzői ; állást is be fog tölteni. A választás minden való- | színűség szerint Tatár Bélára TOg esni, aki | már egy esztendővel ezelőtt is jelölve volt ta- ; nácsjegyzői állásra s akkor is tekintélyes számú i szavazatot kapott. Becs új polgármestere. Bécsben a múlt héten i iktatták be állásába az új polgármester, Weis- ! kirchner dr.-t. Az új polgármester hatalmas ! beszédben vázolta azt a programmot, amelyről. | ha nálunk történt volna az installáció, azt lehe- | tett volna mondani, hogy — programmbeszéd ! marad. Bécsben azonban hatalmas és radikális községi ellenzék van, amely bizonyára ráfogja szorítani a polgármestert arra, hogy legalább egy részét váltsa be annak, amit beígért. És még egy I különbség: Bécsben miniszterek pályáznak a polgármesteri székre, erre mifelénk megfordítva j van . . . Hajnal Adolf el. isk. igazgató 40 éve áll a íö- j város szolgálatában és a nyugdíj szabályzat ér­telmében nyugdíjazandó volna. A polgármester azonban a tanügy terén teljesített hasznos szol­gálataira való tekintettel előterjesztést tett a ta- ; nácsnak, hogy nevezett igazgatót további szol- ; gálatában tartsa vissza. A tanács mai ülésében a : polgármesternek ezen előterjesztéséhez hozzá­járult. | Minthogy a Margit-köruti kisdedovoda elhe­lyezése céljára szükséges helyiségek bérlete I 1913. év végéig lejár, a tanács ehatározta, hogy i ezen kisdedovodába járó gyermekek részére ! 34.000 K költség keretén belül barakkovodát ál- líttat föl. jV barakképítkezés teljes csődjét leg- | jobban mutatták a barakk-lakások. A 34.000 ko- ! rónát éppen ezért kidobott pénznek véljük, mert ! a főváros helyesebben tette volna, ha az ovoda céljára tovább bérelt volna helyiséget, egészen addig, amíg a viszonyok lehetővé tették volna i az óvodaépítését. . Minthogy a Széchenyi (Artézi) gyógyfürdő legközelebb elkészül (valószínűleg május 1-én) és így az Artézi-forrás vizének a fürdőbe való próbaképen való bekapcsolása már most szüksé­ges, az „Ártézia“ r. t. az ártézi fürdővíznek ház- ! hoz szállítását 1913. év augusztus 31-én a fővá­rossal kötött szerződése értelmében végleg meg­szünteti. ön súlyos mulasztást követett el, itt az alka­lom, hogy ezt a hibát jóvátegye. Ön elfelejtett karácsonykor, illetve újévkor alkalmi ajándékot vásárolni feleségének és gyermekeinek. Persze önt most csak a politika és a háború érdekli és teljesen megfeledkezik róla, hogy a családi tűz­hellyel szemben is vannak kötelezettségei. Erre figyelmeztetjük most és jó szívvel ajánljuk, men­jen be Schönwald Imre óra, ékszer- és mű- ipari kereskedésébe, (Deák Ferenc-utca 21.), a hol e hó 15—ig még 10 százalék engedményt kap a különben is jutányos árakból. Siessen, ragadja meg a jó alkalmat és szép ajándéktárgyak vá­sárlásával szerezzen a házbelieknek örömet. Tizenegy számból áll az „Omnia“ mai nagy­szabású műsora, melyben képviselve van mind­az, amit a kinematográfia szépet és nívósat nyúj­tani képes. A legérdekfeszitőbb színművek és vígjátékok között láthatók a legérdekesebb fi­zikai kísérletek, néprajzi fölvételek és a világ leg­újabb eseményei. Az „Omnia“ a mellett, hogy elsőrendű műélvezetet nyújt, a legérdekesebb tudományos fölvételekkel a magasabb kultúrát is szolgálja, mi által hiven követi a kinematográfia igaz hivatását. Lapunk teíefonszáerea; 137-15 A város házai. Panaszkodnak a lakók. Múlt heti számunknak az a cikke, amelyben a főváros lakásépítési akciójának megdöbbentő csődjét mutattuk ki, érthető feltűnést keltett mindenfelé. A cikkben foglaltaknak megerősíté­sére, itt közöljük a legilletékesebb tényezőknek, a városi házak lakóinak egyik előkelő fővárosi napilapban megjelent panaszát. ,.Rinnt az Üllői-útón túl, a Szent István-kórház háta mögött épült a fővárosnak „szükséglakás“ nevű telepe. Rozoga kis házak, papirvékotty fa­lak, amelyeken átfuj a szél, átver a nedvesség. Sziik, piciny szobák, amelyekhez konyha nincs. A szobákban főznek, primitivül berendezett kályhák ontják a füstöt. Ha aztán ilyen körül­mények között a szegény gyermekek ki akar­nak menni a levegőre, a telep házmestere a leg­durvább káromkodások között kergeti őket visz- sza a füsttel telt ronda szobákba. Óbuda határán, a Bécsi-út végén is van 100 ilyen kis szükséglakás. Ott meg nincs út, a há­zak között mély gödrök vannak, amelyekben nagy ember is kitöri a nyakát. Állandó vesze­delem a szegény gyermekekre nézve ezek a mély gödrökből álló sáros-vizes utcák, melye­ket eső idején színig megtölt a hegyekről lero­hanó víztömeg.“ MegfeneMelt az irodalmi villatelep. Ismert nevű előkelő irók és újságírók né­hány héttel ezelőtt megjelentek a polgármes­ternél és arra kérték, hogy a főváros építsen számukra villákat, amelyek megfelelő fize­tési feltételek melett idővel az ő tulajdonukba mennének át. Bárczy polgármester a küldöttséget, a melynek vezetői Herczeg Ferenc és Wo liner József voltak, szimpátiával fo­gadta és megígérte a kérelem teljesítését. Az irók és újságírók abban a biztos meggyőző­désben hagyták el a polgármester szobáját, hogy nemsokára a saját otthonukba költözhet nek. Hiszen Bárczy István megígérte nekik!.. A kérvény elintézése részben a szociálpo­litikai, részben pedig a városépítési ügyosz­tályra tartozik. A szociálpolitikai ügyosztály a dolog ideális részét végzi, azzal rendben is volna minden. H a r r e r Ferenc dr. tanács­noknak ellenben financiális és más hasonló szempontokat is figyelembe kell venni. Így történt, hogy amikor a múlt héten a kérvényezők megbízásából A d o r j á n Andor hírlapíró felkereste a tanácsnokot, Harrer dr. egészen őszintén kijelentette, hogy az ügy még nagyon is távol áll a megvalósulás sta- 1 diumától. A kérvényt egyelőre pihentetik, ha jobb idők lesznek, akkor fognak vele komo­lyan foglalkozni s akkor is kétséges, hogy mi lesz a városépítési ügyosztály álláspontja. Harrer tanácsnok nem nagyon lelkesedik az eszméért, ö kötelességszerüleg a várs ri­deg anyagi érdekeit nézi. Holott a kérvénye- i zőkkel szemben talán még sem egészen mél­tányos ezeknek a szempontoknak a kidombo- ritására és mindenekfölébe való helyezése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom