Fővárosi Hírlap, 1912 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1912-10-23 / 5. szám

4 A Déiivasút pályaudvara. Az első kerület krisztinavárosi lakói panasszal fordulnak la­punkhoz. Tűrhetetlen és lehetetlen állapotnak mondják, hogy a Déli vasút pályaudvara tovább­ra is a mostani helyén éktelenkedjék. A pálya­udvar a Mészáros-utca végén, az Avaiyutcában lévő alagúttal kezdődik, kettészeli a” Krisztina­várost és a Krisztina-körutig nyúlik. És nem­csak a városrész fejlődésének legfőbb akadálya, hanem okozza azt is, hogy a pályaudvar hosszá­nak mentében lévő utcák mindkét oldalról csak nagy kerülővel közelíthetők meg. A tűrhetetlen állapoton úgy akar segíteni a főváros, hogy a pályaudvart két helyen gyalogjáróval áthidalja. Ez azonban nen^-Molna megoldás, a Déli vasút pályaudvarai Télen légi helyén nem szabad meg­hagyni, mért a városszabályozás problémáján kívül, egészségügyi szempontok is lehetetlenné teszik ezt. • A pályaudvarba futó, úgyszntén az "onnan kiinduló vonatok sűrű fösttel borítják be .az egész környéket. A levegő egyenesen tii- dövészthozó, ezen a vidéken. Egyetlen megol­dás van csupán. A .városnak sürgősen ki kell sa­játítani a pálj^iwícfvar területét s parcellázás út­ján értékesíteni. A Déli vasút pedig építsen a Lágymányoson új pályaudvart. Egyáltlában tel­jességgel érthetetlen az a könnyelműség, ame­lyet az érdekelt tényezők ebben a kérdésben ta­núsítanak. Azt sem tudni, ki a főbíinös! A város, amely nem törődik egy városrész súlyos bajával, vagy talán a Déli vasúttal nem lehet megállapodásra jutni? És hol van ilyenkor a szabadpolgári párt, amely pedig minden ke­rületi érdek oltalmazójának vallja magát. Nincs más hátra, az első kerületi városatyáknak kell hogy kezükbe vegyék a halasztást nem tűrő kérdés elintézését. Értjük, hogy a vasút bécsi igazgatóságának nincsen érzéke a bajok iránt. Igaz, hogy a vasútnak helyi igazgatósága is van, de mit ér az, mikor a vezető igazgató is állan­dóan a bécsi Kaertner-Ring aszfaltját tapossa! A Magyar Villamossági R. T. megváltása. Mint ismeretes, a főváros a Magyar Villa­mossági R.-T. megváltása céljából bírói becs­lés elrendelését kérte. A törvényszék helyt adott a kérelemnek és tegnap megtartották az előzetes szemlét. Jelen volt Lészay Ár­pád törvényszéki biró, az eljárás vezetője, a főváros részéről dr. Buzáth János tanács­nok és dr. Szabó Imre tiszti ügyész, a tár­saság részéről Matlekovics Sándor elnök, dr. Stiller Mór bizottsági tag és a társaság ügyésze, azonkivü! Söpkéz Sándor, Witt- mann Ferenc, Hollós József, Koller József, Hiittl Dezső és Illés Gyula szakértők. A tár­saság megismételte a bírói becslés ellen való perrendi kifogásait, aminek azonban a bíró­ság nem adott helyt, nyomban elrendelte a szakértők bevezetését és az előzetes szemle megtartását. Hock és Rupp. Ez mostanában a legjobb halmozás. A szerdai közgyűlésen bizonyára im­pozánsan fog megnyilatkozni a városatyák bi­zalma a két jelölt iránt. A bizalmat meg is ér­demlik. Hock kitűnő lelkipásztor, fényes egy­házi szónok, felvilágosodott ember, Rupp László pedig erélyes kezű, lelkiismeretes, kva­litásos főtisztviselő. Az egyik plébános lesz, a másik elöljáró. Amilyen kitűnő emberek, fordít­va is beválnának. Hockból elsőrendű elüljáró lehetne. Ruppból pedig tehetséges plébános! A főváros telekbérletei. Ezzel a címmel a „Budapesti Hírlap“ a következő nagyértékű fej­tegetést közli: „A pénzügyi bizottság legutóbbi ülésén egy bizottsági tag szóba hozta, hogy a főváros olyan belső telkeket, amiket alkalma­sabb módon hasznosíthatna a főváros házipénz- tái a javát a, igen olcsón ad ki bérbe és ezzel egyúttal elzátja azokat a szabad értékesítés esetleges alkalmai eiöl. Ennek a kérdésnek mél­tányos rendezése azért volna helyes, mert a fő­varos telkeit efféle gyönge jövedelmeztetésük I miatt a hatóság vagyonleltárában kénytelen ma a főváros oly alacsonyra becsülni,, a mi egyál­talán nem áll arányban a telkek valódi forgalmi értékével. A fővárosi telkek alacsonyan fölvett hivatalos értéke okozza aztán, hogy a főváros. amely rendszerint drágán vesz új telkeket, a saját meglévő telkeit olcsón szokta magánosok­nak eladni. A jövő szerdai közgyűlés napirend­jén több telekbérlet is szerepek s ez teszi aktuá­lissá a fönti megjegyzést. A kérdéses bérleti ügyek a következők: A Messner és Arnd-cég 400 négyszögölet akar bérelni 880> korona bérért, vagyis ölenkint 22' koronáért. Igafi József, a tárgysorban nem említett nagyságú fővárosi te- j lekért, mely a Szegényház-utcában fekszik, évi 300 korona bért ajánl Kacséra Pál az Uí hegyen fekvő 3497 négyszögölet ölenkint 4 fillérért, ösz­f sen 140 koronáért akarja bérbe venni, A Vá- ■ i villamos vasút az V. kerületi Vizafogónál >9.45 négyszögölet bérel, amin építkezett is. elekért ölenkint 50 fillért, vagyis összesen 72 koronát fog fizetni. Végül az Álfami Vasgyárak 14.690 hégVszögölet óhajt ölenkint 1 koronáért, összesen tehát 14.690 koronáért bérelni. Ez a telek a Pongrác-úton van. A gázgyár kitüntettjei. A király S c h ö d B Lipótnak, a fővárosi gázgyár kereskedelmi igaz­gatójának a Ferencz-József rend lovagkereszt­jét, Luib János gyármesternek pedig a koro­nás arany érdemkeresztet adományozta. Schödl Lipót kitüntetése osztatlan örömet és megelé­gedést kelt mindenfelé, kiváltképpen pedig vá­rosi körökben, ahol az igazgató érdemeit jól is­merik és kellőképpen méltányolják. Schödl Li­pót egyébként józsefvárosi bizottsági tag s mint ilyen, élénk részt vesz a városi közéletben is. Készül az Artézi. Az Artézi fürdő munkála­tai a befejezéshez közelednek. Úgy értesülünk, hogy az illetékes ügyosztály a fürdő ünnepélyes megnyitását május elsejére tervezi. A Ferencz József díj. A Ferencz József ko­ronázási ösztöndíj, amelyből ebben az eszten­dőben az irodalmi és' a tudományi díj kerül ki­osztásra, legközelebb dől el. A pályadíjak bí­rálói, még ebben a hónapban összeülnek, s meg­hozzák megfelebbezhetetlen ítéletüket. Az iro­dalmi díj legjogosultabb aspiránsai Krúdy Gyula, Révész Béla. Pillanatnyilag az utóbbi all jobban. A tudományos pályadíjra egyetlen komoly jelölt van csupán: Princz Gyula egyetemi magántanár. A többi pályázó statisz­tának is utolsó. Harc a virilistákért, A törvényhatósági bízott- ; ság virilista tagjainak az egyes kerületek sze­rint való elosztását, a virilisták számarányát, tudvalevőleg a 36-os kerületközi választmány állapítja meg. Ez a kérdés, valahányszor aktuá­lis, mindig a legéesebb harcoknak az előidézője a választmányban. Minden egyes kerület arra törekszik, hogy mennél több virilistát erőszakol­jon ki a maga számáfa, mert a virilista nemcsak szavazatokat, hanem csengő aranyakat is jelent a pártkasszának. A decemberben választandó vi­rilisták számarányát a jövő hónapban állapítja meg a 36-os választmány. Élelmes kerületek már most bejelentették igényeiket s természete­sen az eddiginél magasabb számú virilista-kon­tingenst kérnek a maguk számára. Ezt pedig csakis úgy érhetik el, ha viszont egy másik ke­rülettől elvesznek 1—2 virilistát. A virilistáknak pedig mindegy, hogy melyik kerület tűzi ki a zászlóinkat. A fődolog, hogy bejussanak a köz­gyűlés termébe. A táncpalota megnyitása. A Szerecsen-utca 35. szám alatt a befejező munkálatok folynak 1 már az új Palais de Danse (Táncpalota) bérén- l dezésén. A pazar fénnyel és egységes művészi \ szépséggel berendezett remek palota november 1-én este fél tíz órakor nvílik meg. Műsorán a / legkiválóbb Láncszámok, a legkitűnőbb ének­számokkal és legjelesebb attrakciókkal válta­koznak és a többi színház és orfeumok előadásai után is kitűnő szórakozást nyújt majd a Palais de Danse, ahol a nagyszerű műsoron kívül min­den este táncmulatság is lesz. 1912. október 23.. Az antotaxL Hosszú és kínos vajúdás után végre megszületett a kereskedelmi miniszter döntése az. autotaxrügyben. BeöAhy László miniszter .jóváhagyta a felemelt tarifát s a ma­gyar ipart sem részesítette valami, túllelkes vé­delemben. De ez most már mindegy, a lényeg az. hogy tavasz efőtt nem fut már a taxis autó tavaszig pedig még hosszú és heves harcok fog­nak lezajlani a kocsftipus megállapítása körül. A Városi v illamo s, amely végeredményé­ben mégis csak a főváros házi vállalata (igaz, hogy mostoha gyermeke), az utolsó pillanatban elvesztette kedvét az. üzlettől, pedig minden szé­gyen és gáncs nélkül ragaszkodhatik a Protos gépekhez, amelyeknek, van annyi, létjogosultsá­guk és annyi közük a magyar iparhoz, mint a Westinghouse-kijár óknak lomtárban heverő, ócska 5? kocsijának A legújbb ötlet az, hogy a főváros az autókölcsönző és autoközvetítő vál­lalatoknak autotaxi-standokat engedélyez. Ily módon a Hart,, a Marta, a De Dion Bouton, a Luxus, a Bárdi és még egy-két vállalat nyerne részesedést az autotaxi-üzletben. Ez a megol­dás már csak azért is szerencsés, mert -- meg- oldás. Páratlanul álló, üzletnek lehet mondani Schön- wald Imrének Deák Ferenc-ut.ca 21. sz. alatti telepét, melyben gazdag választékban kaphatók a legjobb órák, nagyszerű ékszerek, elegáns sé­tapálcák, célszerű, cigarettadobozok, villanyos zseblámpák, ezüst, arany Iránok, dísztár­gyak stb. A Charles-cirkusz vendégszereplésének már utolsóeiőtti hete. annak dacára az előadások még mindig zsúfolt házak előtt folynak le. A hű­vös időjárás beálltával az igazgatóság a cirkusz összes helyiségeiben központi gőzfűtést állítta­tott fel, amely által a cirkuszban vaó tartózko­dás a legkellemesebbé vált. A cirkusz magában véve a modern technika csodája, amelyet ma­gában véve is érdemes megtekinteni. A remek ló-istállók és az exotikus állatok naponta dél­előtt 10 órától kezdve, a ragadozók etetése, pe- dg délelőtt fél 12 órakor tekinthető meg. Rnminnri briliáns ékszerek Schönwald íiuyyuyu Imrénél, Deák Ferenc-u. 21. t JB■■■■■■■ ■■!■■■*•■■■■■■■■■■■■■,« A Budapest Erzsébetvárosi :: Bank R.-T.:: Rákóczi-ut 18. sz. a. épillő uj palotájában 1912 november l-ére méltányos áron még I négy-, 2 ötszobás, minden kén> elemmel ellá­tott, fényűzően berendezett lakás, egy kis műterem festő részére és egy Rákóczi-uti nagy bolthelyiség ki­adó. Felvilágosítást ad: Budapest Erzsébetvárosi Bank B.-T. VII., Rákóczi-ut 20. Legrégibb, legelőkelőbb márka Gróf Keglevich István ut. A Az összes bel-és üfödi kiállításokon'1 egutóbb „Turin“-bsn kizárólag r díszoklevéllel itüntetve. Mindenütt kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom