Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-02-24 / 8. szám

„.„ruír «. ________ Budai Napló_________________________;______________5 Ri port a jövő Budájáról • Kiküldött munkatársunk beszámolója 1968^ból —ndU mUBkí; 57? G A B O R F„8 budai clmtéblafaatéazata II., lakola-utca 18. Talafonhlvó ».868-83. hírek a Budai Napló előfizetési ára «4 P. szám ÄTÄ B Hirdetés ára millimétersoronként. Dr. Rausch Zoltán f Élt 43 évet. A magyar fürdőügynek és Buda fürdőinek most elhunyt lelkes, tudós propagáto- ra, a fiziko- és balneotherápia fiju magántanára, kitűnő előadó és pompás tollú szakiró volt. Csak orvost érhet ilyen szerencsétlen vég: egyszerű műtéti beavatkozás tragikus komplikációja sú­lyosbítja a tragédiát, mikor ifjú tudóst élete deléül bájos felesége, cseperedő gyermekei köréből ra­gad el orvul- a halál. Rausch Zoltán egyike volt azoknak a klini­kusoknak, akik már egyetemi éveikben különös figyelmet szenteltek a magyar gyógyvizek értéké­nek tudományos bizonyítására. Az artézi viz kén­hatását ö vizsgálta legelébb s bizonyította an­nak kiváló purinhajtó hatását. De állandó hiva­tott kutatója volt keserűvizeinknek is. A budapesti gyógyforrások és gyógyfürdők speciálódására való törekvés az ö tervezetén alapult. És — mint mintaképe: néhai Daknady professzor — nem szűnt meg Budapest klimatológiai kérdéseivel fog­lalkozni, hiszen alig néhány hónapja számoltunk be az általa kimutatott kedvező „komfortabilitási coefficienséröl” fürdővárosunknak. A fürdőügynek, diétetikának, hydogeologiának, klimatológiának valóságos polihisztora volt ez a fiatal, mindig jókedélyű, talpraesett, szeretetreméltó, tudós, ked­ves kolléga._________________________________ GY ORSÍRÁST és gépírást KOZMA Iskolában II., ISKOLA U. 27. szám. — Az I. kerület új anyakönyvezetője. Komá­romi Hitler Ernő tragikus halálával megüresedett az I. kerület anyakönywezetöi állása. A polgár- mester most a hivatal vezetésével dr. Laczó Vik­tor tanácsjegyzőt bízta meg, akit a Vili. kér. elöljáróságtól az- I. kér. anyakönyvvezetőségéhez helyezett át. Lacző Viktor dr. egyike a legkivá­lóbb és legképzettebb fővárosi tisztviselőknek. Áthelyezését és fontos megbízatását nemcsak az I .kerület, hanem egész Buda társadalma öröm- -mel veszi tudomásul. Farkas Lajos elöljáró — tanácsnok lesz. Mint a Budai Napló értesül. Farkas Lajos, az I. kér. elöljárója tanácsnokká lép elő. Farkas Lajos teljesen összeforrott az I. kerülettel, amelynek ügyeit mindig nagy hozzáértéssel, odaadással és a legteljesebb jóindulattal intézte. Tanácsnokká való megválasztása eredményes és kiváló mun­kásságának méltó jutalmazása lesz. Tssztviselőáthelyezések Budán. A polgármes­ter Parsch György fogalmazót a XI. kér. elöljá­róságtól a X. kér. elöljárósághoz, dr. Kernács Lajos segédfogalmazót a polgármesteri IX. ügy­osztálytól a XI. kér. elöljárósághoz, Siarzsinszlcy Ferenc gazdasági főtisztet a Szent István-kórház- tól az Ujszentjános-kórházhoz, innen Láner Ká­roly gazdasági gyakornokot a Szent István-kór- házhoz, Mészáros János adószedő tisztet a Vl/a. adókerületi adószámviteli osztálytól a XI. kér. adószámviteli osztályhoz, végül Vincz Lajos adó­szedő tisztet az V/a. adókerületi adószámviteli •osztálytól a II. kér. adókerületi adószámviteli osz­tályhoz helyezte át. .__________SPORT 8 , KS?a.U-5»T E K DÖRN ER SPORT náll II., FS.U. 377c. Telefon: 167-372. Szociális és egészségügyi előadás Óbudán. I A Magyar Vöröskereszt Egylet HL kerületi vá­lasztmánya február 22-én nagysikerű szociális és egészségvédelmi előadást tartott az elöljáróság üléstermében Pálfi Lajos dr. plébános elnöklésé­vel. Hilscher Rezső dn egyetemi magántanár „A mai magyar szociális viszonyok a szociális gon­dozás szempontjából’' címen tartott mindvégig fi­gyelemmel hallgatott előadást, — Nelly József dr. egyetemi magántanár pedig Magyarország egész­ségügyi viszonyairól adott igen érdekes helyzet-1 képet Kereszthegyi Ágost pénztári jelentése után Fischer Olga énekszámmal, dr. Szedtük Rezsőné szavalattal aratott nagy sikert. Hauser Ignác dr. erzsébetvárosi plébános hatásos konferenciát)esze-; de után dr. Telkessy Ivániné ügyvezető elnök mon- j dott emelkedett hangú záróbeszédet. Rendezik a Vám-utcát a Margit rakpart és Fő-utca között. A székesfőváros II. ügyosztálya február 15-én tartott versenytárgyalásán 11-en tettek ajánlatot. A legolcsóbb Vadas Mihály ajánlata 5859.10 pengővel, a legdrágább Heverdle Károly 7221.20 pengővel. ! Az óbudai fiúotthon tervpályázata. A február 15-iki tervpályázatra 53 pályamunka érkezett be. amely fő-1 lőtt rövidesen dönt a főváros kiküldött zsűrije. A Lévay-utca rendezése. A II. kerületi Lévay-utca | átrendezési munkáira nyilvános versenytárgyalást hir-1 -det a székesfőváros II. ügyosztálya, március 11-én 10. -órai terminussal. A II. kér. Hunfalvy János felsőkereskedelmi Iskola ' végzett növendékeinek egyesülete március 1-én müso- j ros táncestélyt rendez 7 órai kezdettel a Budai Kató- 1 ökus Kör termeiben (Pálffy-tér 4.), A rendezőség mindent megtesz, hogy vendégeinek felejthetetlen es­tét nyújtson. Zártkörű jellegére való tekintettel ezúton Is kéri a rendezőség a kedves vendégeket, hogy meg­jelenésüket meghtvólgényléssel előre adják tudtul. Meghívó Igény lés: II., Ponty-utca 8. Telefon: 154-593 «és 269-241. A Budai Napló „Régi Világ“ című ro­vatának, 'amelyben a 80—90 évvel ezelőtti Buda életéből közlünk szemelvényeket, nagy a sikere olvasóink körében. Ez a siker arra indított, hogy a jövő Budájáról is ere­deti helyszíni, ezúttal időszerő beszámolót ad­jak. Óriási anyagi áldozattal megépíttettem ti­tokban H. G. Wells időgépét és kimentem ve­le az 1968-as évbe. Most érkeztem vissza er­ről az egyedülálló utazásról és a következők­ben számolok be tapasztalataimról: Annyi gyönyörű terv van forgalomban Buda­pest szépítésére és fejlesztésére, hogy feltételez­tem, érdekelni fogja olvasóinkat, mi és hogyan va­lósult meg harminc év alatt ezekből a tervekből. Elszántam magamat egy olyan utazásra, amiben riporternek még nem volt része. Hosszas és telje­sen titokban tartott előkészületek után itt állt a szerkesztőségben az ördöngös masina, amely hi­vatva volt a jövőbe szállítani engem. Megvallom, rettenetes izgalom fogott el, mikor elképzeltem, hogy olyasmit fogok látni, amit előttem még senki. A start helyéül már régebben kiszemeltem az óbudai Tavasz-utca egy elhagyatott házát, mert igy a legkevesebb feltűnés nélkül kelhettem útra, másrészt pedig ezen a helyen jelölte ki a város- rendezés az újjászülető Óbuda központját alkotó 120 méter átmérőjű hatalmas teret, már pedig — azt hiszem —■ mindenkit izgat a III. kerület jövő képe. Február 10-én estefelé szállítottuk ki a gépet az indulás helyére. Bevittük az egyik üresen, álló szobába és én érzékeny búcsút véve társaimtól, felmásztam a vezetőülésbe. Beállítottam az idő- mutatót 30-ra, lenyomom az inditókart és várom, mi következik. Várom, hogy mint Wells regényé­ben, elhomályosodjanak, majd teljesen ködbevesz- szenek a szoba falai. Nem történik semmi. Tár­saim eltűntek, ugylátszik kimentek a szobából. A csendet csak a gép pörgettyűinek zümmögése töri meg; végre ez is megszűnik. Ez a gép nem műkö­dik, gondolom és kikászolódom az ülésből, hogy szerelőért telefonáljak. Kilépek az utcára és... földbegyökeredzik a lábam. A Tavasz-utcán, ahol negyedórával ezelőtt még zajlott Óbuda mindennapi élete, alig egy-két sötét házat látok. A többiek helyén üres telkek ásitoznak, teleszórva törmelékkel, benőve dudvá- val. Az utcán a lámpák gyér világánál alig látni néhány járókelőt. Izgatottan szólítom meg az egyiket: — Ugyan kérem, milyen évben vagyunk most? Pillanatig úgy néz rám, mintha örült volnék, majd megértőén elmosolyodva, válaszol: — 1968-ban. Uramisten! Talán megőrültem! Hát igazán a jövőben vagyok? Hihetetlen! Hát mégis csak mű­ködik a gépi Persze, hogy nem tűntek el a falak, hiszen itt állnak 1986-ban is, mint álltak 30 évvel ezelőtt! Nem tudok magamhoz térni, mint részeg tántorgok a csaknem kihalt utcákon és önkénte­lenül a III. kér. Polgári Társaskör felé irányítom lépteimet. Ugyanúgy áll ott, mint 30 év előtt. De sok­szor voltam itt előadásokon, amelyeken Óbuda jö­vőjéről vitatkoztak az óbudai társadalom vezető- férfiai! Belépek, a ruhatáros udvariasan lesegiti kabátomat és megkérdi, az előadásra jöttem-e. Mi­féle előadásra? Óbuda városrendezéséről és az óbudai hid terveiről tart előadást Kanyó Lajos ny. tanácsnok — válaszolja. — Az előadás rövi­desen megkezdődik, erre tessék. Belépek a terembe és meg kell csípnem a ka­romat, mert azt hiszem álmodom. A teremben közismert óbudai előkelőségeket látok, csak épen harminc évvel megöregedve. Ott Orova Zsigmond dr., v. Pólya Antal dr. és még számos ismerős. Be­mutatkozom a „Budai Napló” képviseletében, mi­re felderülnek az arcok és jóindulatúan megjegy­zik, hogy emlékeznek édesapámra, aki harminc évvel ezelőtt minden összejövetelünkön résztvett Nagyon hasonlítok hozzá. Jó Ég! Hiszen ezek a saját fiamnak hisznek! Nem világosítom fel őket, úgysem hinnék el az igazat. Csendben várom az előadás megkezdését. Az ősz Oröva Zsigmond doktor lép a dobo­góra. Üdvözli a megjelenteket és kijelenti, hogy Óbuda a városrendezés szempontjából nyitott lap, itt nem annyira rendezésről, mint inkább városépí­tésről van szó. Karafiáth főpolgármester egy 1937-ben mondott beszédében elismerje, hogy a fővárosnak becsületbeli tartozásai vannak Óbudá­val szemben, ezeknek a tartozásoknak megfizeté­sét kéri a kerület. Most megkezdte előadását Kanyó Lajos, az agg tanácsnok, aki több, mint negyven éve fog­lalkozik az óbudai városrendezés kérdéséivel és ennek egyik legkiválóbb szakértője. A rendezés nagyrészt végleges, de egyes részletkérdésekben még mindig nem tudtak megegyezni az illetéke­sek — mondja. , Nem birtam tovább hallgatni... Ezt én egy­szer, valamikor harminc év előtt már hallottam. Sőt be is számoltam róla a „Budai Naplóba”-ban. Mi ez? Álmodom ?.. Kirohantam a teremből az olvasószobába. S amint révetegen körülnézek, a „Budai Naplót" t pillantom meg. No, most felébredek, gondolom magamban és kezembe veszem a 20 oldalas lapot: VOGL és VILLÁNY I TÁNCISKOLÁJA II, Medve-utc« 6. Telefon: 15?-34ft. 66. évfolyam, 1968. február 10. olvasom a dátu­mot Hát mégis valóság.! Hallatlan kíváncsisággal forgatom. Egyelőre csak a címeket látom. Helyezzék ki végre a Gel- lért-téri Hév végállomást( Irta: Mikola Géza dr... Mikor lesz már állandó színháza Budának? Alá­írás nincs... A Vérmező problémája, aláírva László Zoltán dr... A budai közlekedés hibái. Gerő Sándor... Mégis megépül az óbudai hid... Felorditok és kirohanok a teremből. Megállás nélkül futok a Tavasz-utcai házig, bevágom ma­gam a gépbe és lenyomom az inditókart. Gyenge zümmögés, ami egyszerre megszűnik. Kiugróm, körülnézek. A falak békésen szunyókálnak. Csak ki az utcára! Kint zajlik Óbuda megszokott min­dennapi élete. Az első, aki szembejön Orova Zsig- mond dr. — Hol járt szerkesztő ur? — kérdi kedvesen. Morgok valamit és felugróm egy 5-ös villa­mosra ... Drága Lippay szerkesztő ur! Hát ezért kellett nekem 1968-ba utaznom Gerő Sándor KETTER ÉTTEREM, helyiségeiben A XI.. HORTHY MIKLÓS UT 48 I Esténkint LAK x TQ5 FL6*?i- cigányzenekara muzsikál. 1 lÁcs-asUet # B. B. T. E. jelmezbál A Budai Tornaegylet „Álarcos-Jelmezbálját" a régi sikerekhez méltó keretek között rendezte meg. Az ötletesnél ötletesebb jelmezek sokasága szinpompás képet nyújtott. A rendezőség élén Hajnóczy Vilmos, Barsi László és Biró Géza fo­gadta az előkelő közönséget A budai társaságok­nak ez a rendkívüli hangulatos bálja sokáig ked­ves emléke marad Buda farsangjának. A megje-1 lent hölgyek közül a következők neveit jegyeztük fel: Asszonyok: Kmetykő Jánosné, Koranek Lam- bertné, dr. Balogh Sándorné, vitéz dr. Moldoványi Istvánná, Tóth Mihályivá, Glatz Ferencné, Vargha lm* réné. Tatár Istvánná, Hajnóczy Vilmosné, dr. Gorka Antalná, Keresztes Ferencné, Csányi Iméréné, vité« dr. Mátyásfalvi Erichná, Székely Artúrná, Zaicz Em5- né, Sarkadi Szabó Istvánná, Terebessy Dánielné, Sto- wasser Jánosné, Boromisza Elemérné, dr. Sándor Zoltánná, Liipóth Ferencné, Bossányi Ferencné, dr. László Zoltánná, Ádám József né, vitéz Lévay Gáborné. Kunstadtter Andorné Kovács Elemérné, Kenyeres An- talné, Sóvári Antalná, Buchwald Ödönné, dr. Cerzán Avendánó Béláné Wlesner Henrikné, ifj. Zaicz Tíva- darné (Eperjes), dr. Nahoczky Rei<jar Alfonzné, Si­mony Istvánná. Tatár Lászlóné, Szepessy Gyuláné. Richter Béláné, Toldi ősz Béláné, Rónay Vendelné. Kozma Emilné. Bródy Györgyné, Némedy József né. dr. Hayde Béláné, Szalay Szilárdné, Lang Andorné. Bog­nár Zoltánná, Palotay Ödönné, Kaiser Istvánná. Somló Endréné, Végh Sándorné, Dombováry Antalná, dr. Kaveczky Béláné. — Leányok: Mészáros Gabriella. Kmetykő Eqü, Tarján Lilly, Szilágyi Judit, Révay Éva, Vadouz Zsuzsa, Vargha Pálma, Bujdosó Mária és Ilna, Doveczini Edit, Unger Erzsébet és Illy Kaszab Lala, Székely Márta, Szigeti Vas Ilona, Szentes Kor­nélia, Sarkadi Szabó Malvin, Sarkadi Szabó Izabella, I iTalmy Juci (Kassa), Horváth Manci, Kóbor Erzsébet. Borom isza Edit, Salamon Magda. Magyar Bébi. Fer- man Boro, Müller Marian, Lipóth Margit, Vizély Au­guszta, Bossányi Dudika, Lengyel Hanna. László Ju­dit, Holdonner Emmy, Krasznay Mici, László Cica, Rehák Cily, Kunstadter Vera, Kenyeres Bella Far­kas Irén, Szilágyi Judit, Tóth Olga, Sóvári Magda. Gogomen Erzsébet és Mária. Császár Ilonka és Gizi, Buchwald Bözsi, Magda és Erzsébet, Segesdy Ilus. Pusztay Mária, Adametz Tea, Holles Marika, Kolossá Irén. Doleviiény Edit. Nahoczky Reichard Klári, So­mogyi Margit, Jáky Anna, Kanta Margit, Bárdos Olga. Németh Gizella, Simonyi Mária és Ilona, Ritter Mar­git, Maróthy Gitta, Marsovszky Lilly, Ritzy Erzsébet. Szepessy Kató, Gaál Mártus, Toldi Ősz Gigy, Végh Irma és Gitta, dr. Füredi .Erzsébet, Trausch Éva Rónay Lujza. Farsangi est A ,/Szent László Gárda“ vidám farsangi estje a Budai Katolikus Körben február 27-én lesz. Meghivóigénylés: II., Batthyány-tér 7. a Szent László Gárda otthonában, d. u. 4—8 óráig. A NÉP XII. kér. Ifjúsági csoportja a Déli- vasűt épületében február 26-án, szombaton ren­dezi farsangi estélyét. A mulatság rendezésén Borhás Rudolf és Sólyomvári József fáradoznak a lelkes rendezői gárdával karöltve. A mulatság iránt eddig akkora érdeklődés nyilvánul, hogy a siker elmaradhatatlannak látszik. A rendezöbizott- ság naponta tart a párt helyiségében hivatalos órát (5—:8-ig). Meghivóigénylés ugyanott. Tele­fon: 156-982. A m. kér. Keresztény Társaskör tisztújító közgyűlése. Tisztújító közgyűlését rendezte a HL kér. Keresztény Társaskör febr. 16-án Ko­rona-téri helyiségében, Szente Miklós kormányfő- tanácsos, ny. kerületi elöljáró korelnöksége mel­lett. Kovács Gyula költői szárnyalásai titkári je­lentése és a közgyűlési rendes napirend után a tagok nagy számának élénk érdeklődése mellett folyt le a tisztikar megválasztása, amely jelen­téktelen változással a hivatalos névsoron szerep­lőket juttatta a vezetőségbe. Elnök lett dr. Bot- zenhard János a felsőhöz tagja, ügyvezető áléi­nak dr. Kuncze Lajos föv. biz. tag, alelnökök dr. Petheö Béla és dr. Zboray Sándor ügyvédek, tát- kár Kováts Gyula tanár. Budai posztógyárból, Budai munkáskezekkel, Budai becsülettel készült, Budai szingyapjuszövet! Megvan az ára, de jót kapunk! lArUbrUUdUki PsG'&'ztó'fytyác budai s&övelbotfya fnefyhtyiit //., ÍKactyit-Uöcul 5a. StaUszUUaUecitel szentben A Nászutasok Mekkája, üdülők paradicsomi luxust kedvelők találkozóhelye a svábhegyi Ml jestic luxuspenzió. Nyilvános étterem TeJefoi 165-416. Száz pengős pályadijat tűzött ki a Budai Tanít egyesület a „Tapasztalatok a Tanterv és Utasítás I resztülvltele terén" című pedagógiai tétel kidolgoi Sára. A pályaműveket jeligés levéllel a Csalogái utca 45. sz. a. egyesületi helyiségbe kell küldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom