Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-11-10 / 45. szám

6 Budai Napló 1938. november 10. Budai Ingatlan Újság A Budai Ingatlantulajdonosok Egyesületének közleményei Szerkeszti: Bárdos György dr. Budai ingatlanárverések 1938. novemberében t. Zöldséget, tojást Mezőkert-I Idő Fekvés és nagysá Kik. ár: Pengő Nov. 10. 4 . 15. 4 „ 24. 4 . 25. 4 . 30. 4 I. Farkasrét 8720 hrsz. 922 öl telek és ház II. Bimbó u. 96. sz 340 öl kert II. Ürge ut. 1 la 300 öl telek XI. Sasad 2191 hrsz. 925 öl telek 1.3-ada XI. Tétényi ut 4119 hrsz. 330 öl kert és ház 1,4-ede 3858.— 337.— 183.— 231.— 663.— A kikiáltási árak természetesen nem irányadók. Az érdeklődők árverés előtt tájéko eódjanak az irattárban és a telekkönyvtárban, vagy a szerkesztőségben. Az árverés helye: I—Hl. kér. Járásbíróság, H. Fő utca 70—78 földszint 70. Utánnyomás tilos. Tévedésekért nem felelünk. Szereltesse fel az esslingeni redőnyeihez a leg­újabb szab. léghuzatvédfi készülékemet, amely teljesen megszünteti a léghuzatot és IO°/0 fűtőanyag megtakarítás érhető el Díjtalan bemutatáa. Számos elismerő lavól Ké«“,JíiKEMÉNY SÁNDOR műasztalos I., Németvölgyi ut 20. Tel.: 367-645. Közgazdaság | Építőanyag Slrausz Antal építőanyag-kereskedés XI., Fehérvári ut 15/17 Tel. 269-056 Betoncső | Ingatlanforgalom Budán Szendy Károly polgármester legutóbbi költ­ségvetést bevezető beszédében bejelentette, hogy a főváros 3000 kislakás építésével siet a leg­jobban rászorult rétegek lakásigényeinek kielé­gítésére. Ez a bejelentés az összes pártok ré­széiről a legtteljes/ebb helyesléssel találkozott, mert köztudomású, hogy a (kislakások rend­kívüli korlátozott volta a legszegényebb népré­tegek lakásszükségletét biztosítja a legkevésbé. Egy másik nagyjelentőségű feszólalás pedig azt kívánta, hogy könnyítse meg a főváros lakosai­nak saját otthonuk felépítésére vonatkozó tö­rekvését s ezzel akadályozza meg, hogy éppen a jöbbanszituált polgárság a környéken építse fel a maga kis hajlékát. A legjobban szolgálná a célt, ha lehetővé válnék kis parcellákon az építkezés, mert nagyobb telket a kisjövedelmű ember megszerezni képtelen. A kis telkek kiala­kítását az új építési rendelkezések is lehetővé fogják tenni és ezzel nem kényszerül a kispénzű ember a perifériákra menni. A egyre nagyobb- számú telekvételből arra lehet következtetni, hogy a tavasszal éppen a kisebb családi házak építkezésében várható nagyobb fellendülés. A legutóbbi ingatlanforgalom adatait az alábbiakban közöljük: I. kerület: Úri u. 16. sz. 221 öl telek és ház 150.000 P. Vevő: báró Vay Miklósné. n. kerület: Pasaréti út 27. sz. 458 öl' telek 32,000 P. Vevő: Gyöngyösi István. III. kerület. Bécsi út 93/b. sz. 54 öl telek és bérház 100.000 P. Vevő: özv. Blau Jenőné. Fájd u. 15099/3. hrsz, 282 öl telek 8500 P, Vevő: Frans Építőszövetkezet. Filatori dűlő 18829/48. hrsz. 217 öl telek 5642 P. Vevő: Lelek Ferenc. Filatori dűlő 18930, hrsz. 167 öl telek, 5500 P. Vevő: MSkolik Iván. Kazal u. 19667/1. hrsz. 182 öl telek 6300 P. Vevő: Sauer Béla. Kiskorona u. 42. sz. 438 öl telek és ház 27135 P. Vevő: Krámer Mór. Pentelei Molnár u. 4. sz. 275 öl telek 12000 P. Vevő: Brichta Zoltán. Péterhegy 22894. hrsz. 1204 öl’ telek 1003 P. Vevő: Nagybátony-Ujalki Egyes. Ipáim. rt. Toronya u. 3. sz. 694 öl telek 5500 P. Vevő: Molnár Lajos. Vöröstorony u. 31. sz. 613 öl telek és ház 15.000 P. Vevő: Sikk József. XI. kerület: Antónia lépcső 5/a. 300 öl telek 6508 P. Vevő: Bán Sándorné. Budaörsi út 155/b. 199 öl telek és ház 40.000 P. Vevő: Aufner Rezső. Daróczi út 4555/5. hrsz. 131 öl telek 14.750 P. Vevő: Frank Ágoston. Daróczi út 4555/25. hrsz. 115 öl telek 8500 P. Vevő: Rétey Imréné. Gellérthegy u. 12. sz. 215 öl' tellek és ház 140,000 P. Vevő: Bpesti Keresk, és Iparkamara. Kelenföld 4568/20 hitsz. 103 öl telek 7245 P. Vevő: Csurda Gézáné. Tétényi út 110. sz. 408 öl telek és ház 28,000 P. Vevő: Jaloveczky Péter. Zólyomi út 77. sz. 219 öl telek 13,000 P. Vevő: dr. Szabó Károlyné. Zólyomi út 2676/1. hrsz. 286 öl telek 10,000 P, Vevő: dr. Tómba János. XII. kerület. Bürök u. 8583/3. hrsz. 273 öl telek és ház 42,000 P. Vevő: Veigl Ernő. Istenhegyi út 9074/5. hrsz. 353 öl télek 8500 P. Vevő: Farkas Ödön. Mese u. 2. sz. 285 öl telek 12.790 P. Vevő: vitéz Kenese Valdemár. Németvölgyi udvar 13. sz. 163 öl telek 17.000 P. Vevő: Podlusány Kálmán. Németvölgyi út 56. sz. 1 hold 655 öl jbalek 1,617.493 P. Vevő: Közs. Takarékp. Nyugdíjp. Olasz fasor 2. sz. 160 öli telek és ház .72,000 P. Vevő: dr. Tholt István. Ugocsa u. 4/c. 155 öl telek 30.000 P. Vevő: Székely Oszkárné. Városmajor u. 72. az. 672 öl telek lés ház 130,510 P. Vevő: dr. Matuska Miklós. ÖtóUtaUáS'- íz C&atádiUévz­tutaidoMwUc ífytyzsiifatz Uivatalbs UfcdetnéHyei SEEBAUER MIHÁLY villanyszerelő mester rádió- és villamossági vállalata II., KANDÓ KÁLMÁX-UTCA 1. TELEFON: 366-993. HÁZIURAK ! Nedvesek falai ? Módszeremmel biztos eredmény, egy fillért sem tizet, mig falai nem szárazak. Házrenoválást vállal Iff. Tímár Károly kőmivesmester. III. Bécsi út 54. __________Telefonhivó: 162-502, Há ztulajdonos Urak! 70% vizmegtakaritást jelent a DUPLEX Különböző vízmennyiséget adagol W.C. öblitő- t artány. — Megszünteti a rendkívüli vízpazarlást Gyártja:Töreky S. I. Attila u. 31. Telefon: 161—559 Kérjen prospektust I Rovatvezető: FEITSCHER BÉLA. A házbérvallomási ivek kitöltése Az e hóban esedékes házbérvallomási ivek kitöltésénél a következőkre hívjuk fel a figyel­met. Családiházaknál és az 1924 :XfL te. alapján szervezett öröklakásos társasházaiknál , bérbe­adás esetén a /bérlő által fizetett bérösszeg Írandó be és azt a lakó aláírásával igazolni kö­teles. A tulajdonos saját használatában álló la­kásnál haszon értéket írunk be és pedig: azt az összeget, amelyet az adóhatóság a folyó évre megállapított, feltéve, hogy az adóhatóság által megállapított haszonérték nem magasabb a kör­nyékbeli lakások tényleges bérénél. A szövetkezeti társasházak házadóvallo­másaik beadásánál a multévben közölt minisz­teri rendelet alapján töltsék ki a vallomást íve­ket, mert az adóhatóságok a rendelettől eltérő módon kiállított vallomásokat nem fogadják el. A kiadott miniszteri rendelet szerint tehát a szövetkezeti lakás bérbeadása esetén is a szö­vetkezeti tag neve írandó be a 2-es rovatba, a 11-es rovatba pedig az adóhatóságok által meg­állapított évi haszonérték írandó be. Ott, ahol a lakás nem a szövetkezeti tag használatában áll, a jegyzetrovatban fel kell tüntetni, hogy a lakás bérbe van adva. A szövetkezet igazgató­ságának aláírásával 'ellátott kimutatást kell csatolni a házbérvallomási ívhez, amelyben pon­tosan fel kell tüntetni a bérbeadó szövetkezeti tag nevét, •pontos lakcímét, a bérbeadott lakáld haszonértékét, a tényleges bérösszeget, ameny- nyiért bérbe van adva, a haszonérték és a tény­leges bér közötti különbözetet, mint általános kereseti adóalapot, szintén fel kell tüntetni. Célszerű és ajánlatos a vallomás! ívek mi­előbbi elkészítése, mert a hó végével az adó­hatóságoknál torlódás áll be és ebből csak kel­lemetlenségek származhatnak. A vallomás! ivek szabályszerű kitöltésére vonatkozólag' egyesüle­tünk ügyvezetője a szokott hivatalos órák alatt ismét rendelkezésére áll i. t. tagjainknak. Bérházak vizszerelvényének újszerű karbantartása A háztulajdonosokat anyagilag nem terheli, csak akkor fizet, ha van vizmegtakarltás. Kérjen ajánlatot a Vízvezeték Szerelő­mesterek Ipari Szövetkezetétől, Buda­pest, VII,, Rákóczi-ut 40. Telefon; 130-537. Minden jog fenntartva. 2193/1935. törv. védve. ™ képkeretező Krisztina körút 139 I képkereskedő Telefon: 159-131 | Vaska György oki. gépészmérnök küzp. fűtés, vízvezeték és csatornizisl vál­lalat, II., Batthyény-u. 19. Tel. : 152-849. Rovatvezető: VÉCSEY MÁTYÁS. Egy vezérigazgatói kinevezéshez Vizer Vilmos bányaügyi főtanácsos vezér- igazgatói kinevezéséről már megemlékeztünk. Lapzárta miatt azonban csak röviden méltathat­tuk azokat a szakmai és emberi érdemeket, ame­lyek öt az ország egyik legtekintélyesebb válla­latának vezért pozíciójába emelték. Érdemes volna filmszerűen visazapjergeterii és tanulságaiban rámutatni arra a fokozatosan ívelő pályára, melynek egyetlen fedezete a tisz­tességgel végzett munka és azok a mindenkit lebilincselő emberi tulajdonságok voltak, ame­lyek ritka harmóniában egyesültek Vizer Vil­mos személyiében. Mint bányamérnök, gyakor­noki minőségben kezdte el pályáját annál a vál­lalatnál, amelynek vezért pozíciójába emelke­dett. Indulását nem alapozták meg történelmi ősök nevei, jólét sem támasztotta alá kezdeti lépéseit, de családi örökségképen útravalóul kapta a Würtembergböl éviszázadokkal ezelőtt Magyarországba költözött ö.sök dolgos kedvét, párosulva a bölcsességig finomult i (olyan élet­szemlélettel, amely a kiválók között is kivéte­les helyzetet biztosított Vizer Vilmos személyé­nek. Talpig ember, akinek közvetlen, mindenki baját megértő egyéniségét nem zárja el soha senki elől a titokzatos zöld ajtó. Ember, aki büszkesége, tudományos értelemben is, a bá­nyamérnök! szakmának, de aki a tudomány min­den ágában,, főleg a filozófiai és társadalom- tudományi ismereteikben is páratlan jártasság­gal bir. Ember, aki félszemét vesztette el a vi­lágháborúban, aki nem kért soha senkitől sem­mit, de akinek minden cselekedete a szociális I ás a kisemberekkel való együttérzést bizonyítja. | A budaiaknak különös öröm Vizer Vilmos kinevezése s bár csak halkszavú figyelője a mi j külön budai világunknak, Vizer Vilmos mégis izig-vérig budai. A jobbparti város külön lelki­ségével üdvözöljük öt új pozíciójában. PRIMŐR 1 jobban megnézd, jelei, hogy értékelni tudja a finom árut. A vevő néha közönyösen tolja félre az értékesebb darabokat, ez a szakismeret hiá­nyát jelezheti, vagy talán azt, hogy kevesebb a pénze. Ilyenkor olcsóbb árukat kell bemutatni. A beszédre túlsókat ne adjunk: esetleg azéirt dicsérik az árut, amelyből nem vesznek, hogy kárpótolják a kereskedőt a sok felesleges mun­káiért.-ROBOT“ Magyar cseppfolyós ipari és kazán tüzelések. A szabadalmazott „LAZIN“ rendszerű nehéz­olaj porlasztó és gázkihajtészerkezetek vezér- képviselete. — Füstmentes nehézolajtüzelések minden célra. Budapest, V., Csáky n. 36. Telefon: 293-631. Kőfaragómunkák Král Gyulától III., Lajos utca 77-79 Telefon: 163-iie Mindenfajta lécek furnér és fakereskedés SUGÁR LÁSZLÓ II., MARGIT-KÖRÜT 56. Telefon: 154—145. (az udvarban) Munkaszüneti napokon villany­szerelő munkát végző cégek: Galambos Zsigmond, II., Olaszfasor 17-21 Telefon: 155—216. Seebauer Mihály, 11., Kandó Kálmán-u. 1. Telefon. 366-993. Czinterstein Győző, 1II„ Bécsi-utl 13.— Telefon: 162— 654. NEDVES FAL GOMBÁS PADLÓ LÉGSZIGETELÉSE JÓTÁLLÁSSAL A HflDDIlO mérnök VI., Jókai utca 28. AMBRUS Tel. 120-864 VILÁGÍTÓ villany hAzszám- szerelés, tAblak, javitAs i Csillárok, rádió k ULLMANN BÉLA II. Marglt-kBrut 7. Telefon: 151-256. Góczán József parkBttázómester I., Biró u. 13. Telefon 358-137. Kereskedők figyelmébe Mire kell ügyelnie a jó eladónak Irta: OREL GÉZA dr., főigazgató Az arcmozdulatokról könnyű olvasni. Azt mondják: a szem a lélek tükre. Az árusítónak ezt a közmondásszerü igazságot naponta sokszor van alkalma tapasztalni és ha emberismerő, akkor fel is használhatja a kiszolgálásnál azt, amit a vevő szeméből kiolvas. Az arckifejezésböl, a vevő szeméből leolvashatja az árusító, hogy jó­kedvű, vagy haragos, / byiltszivü, vagy tartóz­kodó és hogy esetleg alattomos vevővel áll-e szemben? Az arckifejezésből felismerheti a kereskedő, hogy a vevő melyik áru iránt érdeklődik. Ha megtetszik valami, akkor a szeme élénkebb lesz. Még a hallgatag vevőkön is megfigyelhető az érdeklődés, amint tekintetüket az árúról az eladóra viszik. Az érdeklődés hiányát mutatja, ha a szem üresen és részvétlenül néz a távolba, vagy ha alig esik valamely tekintet az árura, amikor a gondolatok — hogy úgy mondjam — elkalandoznak az eladás helyétől. Ezért kell, hogy az ügyes eladó állandóan figyelje a vevő arcát, hogy lássa az érdeklődést és a megelé­gedettséget, vagy ennek az ellenkezőjét: az elégedetlenségnek, a- réSzvétlenségnek ia (jeleit. Föképen azoknál ad a szem bizonyos tájékoz­tatást, akik félénkek -és hallgatagok. Az elége­detlen tekintet kétfélét fejezhet ki: vagy az érdeklődés hiányát, amikor a vevőnek nem tet­szik az áru, vagy azt, hogy a vevő olcsóbb árut szeretne, de azt kifejezni nem akarja. Restelli magát, vagy természetéből kifolyólag, vagy talán a jelenlevő nézők miatt. Különös figyelemmel legyünk az arcfintor- gatásra. Áru lebecsülését rendesen az ajak elhú­zása mutatja. A homlokon megjelenő ráncok tépelődést, a felhúzódó szemöldök és az arc ki­simulása komoiy érdeklődést jelent. Mindez idegességtől is eredhet, amit azonban müveit, tapasztalt árusítónak a mozdulat reflexszerősé­géből nem nehéz felismerni. Ez is jel az árusító számára: hogy fokozottabb tapintattal és szívé­lyességgel bánjon a vevővel. A vevő járása és testi magatartása elárul­hatja, hogy határozott, határozatlan, vagy ide­ges típushoz tartozik-e? A járáson és a maga­tartáson kívül figyelnünk kell a testrészek mozdulataira is. Fejet, kezet, lábat is figyelem­mel kell kisérni. Az önkéntelen mozdulatok, a néma szavak sokszor többet fejeznek ki, mint a beszéd. Érdeklődést mutat az árú iránt, ha a vevő előre hajol, kezeivel az árú után nyúl, azt megfogja és ujjával tapogatja. Ha a vevő kétel­kedik az árúban, vagy abban, amit ez eladó mondott, akkor egész teste bizonyos tartózko­dást fejez ki. A tartózkodás gyakran öntudatlan fejrázásban nyilvánul meg. Kifejezi a tartózko­dást a kezek elutasító' mozdulata, amellyel a meg nem felelő árút a vevő az útból félretolja. A mozdulatok figyelése közben az árusító azt is megállapíthatja, hogy van-e a vevőnek szak­ismerete; mert aki a finom dolgot ismeri, az a finom árukat gondosan fogja meg, szinte gyen­géden bánik velük. Az a vevő, aki sokszor fel­veszi az árut, kezében forgatja, a világosságnál Budai filmszínházak műsora ASTRA m, UGOCSA-UTCA 10. Telefon: 154—428. Csütörtöktől—vasárnapig Hazatérés Hétfőtől—szerdáig Bulu a fehér tigris AZ ARANYRABLÓK Előadások: negyed 4, negyed 6, negyed 8, negyed Wr Vasárnap délelőtt 11 órakor: Az új földesúr. ÁTRIÜM II., HABGIT-KÖRUT 55. Telefon: 153—034. Csütörtöktől—szerdáig Beszállásolás prolongálva. Előadások kezdete: 1/4 6, Vz 8, Zz 10. Vasárnap: 1/4 4, 1/4 6, Vz 8, Vz 10. BVDAI APOLLÓ II. CSALOGÁNY-UTCA 42—44. — Telefon; 351—500. Vasárnapig: CIFRA NYOMORÚSÁG Hétfőtől: BERLINI 0L1MPIÄSZ Hétköznap: Zz 5, % 7, 9. Vasárnap: 1/2 2, 1/2 4, Zz 6, Zz 8, Zz 10 FLÓRIÁN III., FLÓRÁN-TÉR 9. Telefon: 162—367. Csütörtöktől—vasárnapig A TÁNCOLÓ ANGYAL (Sonja Hennie) Előadások kezdete: 5, negyed 8, Vz 10. Vasárnap: fél 2, fél 4, ZzG, VzS, VzlO GRAMOFON és LEMEZ-KÖLCSÖNZES Vétel, csere. Uj és használt GRAMOFONOK lemezek, rádiók Kedvezményes jegyek, színház-, mozi-, fürdő-, sportjegyek. Perényl Zsuzsa XI. Horthy Miklós út 14. Telefon: 457-345 SIMPLON XI., HORTHY MIKUÓS-UT 61. Telefon: 268—999. Csütörtöktől—szerdáig NEHÉZ APÁNAK LENNI Előadások: Hétköznap: fél 4, fél 6, fél 8; fél 10. Vasárnap fél 2; fél) 4; fél 6; fél 8; fél 10. Szerkesztésért és kiadásért felel: UPPAY GYULA dr. Főmunikatárs: László Zoltán dr. Kellner Albert könyvnyomdája Bpest, Hajós-u. 27. Tel.: 118-998. Felelős: DR. KELLNER LÁSZLÓ. GÁZBIZTOS ÓVÓHELY VASAJTÓKAT : legelőnyössebben készít -­vitéz VERMESI JÁNOS ■ ■ ■ ■ lakatos mester ~~ II., Pala-ucca 4. Telefon: 15—42—88.

Next

/
Oldalképek
Tartalom