Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-01-06 / 1. szám

és az utasok kalauzolására hivatott légiturisz­tikai szolgálatot szerveztünk. Ezzel megterem­tettük a magyar légiturisztika alapfeltételeit és idevonatkozó propaganda-munkánk eredmé- nyeképen reméljük, hogy a jövő évre többszáz inagánreptírégép-tulajdonos fogja hazánkat meglátogatni. Meg vagyunk győződve árról, hogy a magyar légiturisztika előfeltételeinek megteremtése és kifejlesztése érdekében végzett tevékenységünk hazángra nézve úgy kulturá­lis, mint közgazdasági szempontból állandóan és fokozatosan növekvő eredményeket fog je­lenteni. Buda liacác&úHtya A Budakeszi úti Klotild Szeretetház december 22-én rendezte meg hagyományos karácsonyfa-ün­nepélyét, amelyen Auguszta királyi hercegasszony is megjelent Lukich szárnysegéd kíséretében. Az előkelőségek sorában, akiket Ripka Ferenc, a Sze­nttetház elnöke üdvözölt, ott voltak többek között: Szendy Károly polgármester, Schuler Dezső alpol­gármester, Horony-Pálfi Aurél tanácsnok, vitéz Vécsev Kálmán főjegyző, Kresz Károly, a TÉBE elnöke, dr. Kása Ferenoné, az Iskolanővérek intéz­ményének vezetője és még sokan mások. A növen­dékek, akiknek nevében Sós László mondott kö­szönő beszédet, énekszámokat, szavalatokat adtak elő, majd nagy hatással mutattak be egy sikerült pásztorjátékot. A műsor utáni az ajándékok szét­osztására került sor. A Szeretetház mind a .száz- két növendéke kapott ruhát, cipőt, sapkát, süte­ményt, édességeket, könyvet és játékot. Az ünmep- ■séget, melyen az intézet tisztikara teljes számban vett részt, Liptay János igazgató rendezte * A Nagypénteki Bef. Társaság kamaraerdei szere­tet házában december 21-én tartották az árvagyerme­kek karácsonyi ünnepélyét. Haypál Béla rét. lelkész, a Társaság: ügyvezető alelnöke mondott ünnepi beszéd det, majd a szeretetház növendékei vitéz Gergely Konrád igazgató vezetésével műsorszámokat adtak elő. Az ünnepélyen megjelent dr. Jalsoviczky Károly min. osztályfőnök, a Társaság elnöke és nagyszámú lelkes közönség. A Budai Református Nőegylet a Haypál Benő Emlékalapitvány n. Iskola u. 16. sz. alatti termében december 21-én kétszáz szegény családnak osztott ki ruhanemű- és élelmiszersegélyt. December 22-én a Nőegylet a Szilágyi Dezső téri templomban az iskolás gyermekek részére rendezett karácsonyi ünnepet. Haypál Béla lelkész beszéde után az iskolásgyer- mekek költemények és énekszámok előadásával sze­repeltek. majd a Nőegylet tagjai mintegy ötszáz cso­magot osztottak ki. A nőgylet áldozatkész, odaadó munkájában dr. Pap Dézsőné elnök irányításával ön­zetlen buzgósággal vettek részt Szemere Antalné, dr. Borbély Kálmánná, Schulek O-ézáné, Bóroghy * Kornél­iáé, Zimánvi József né, Elek Dánielné. Balázs Lajosné, dr. Budai Gergelyné, Mirtse Árpádné, Bállá Lászlóné és sokan mások. A római-fürdői elemi iskola december 23-án délután a 111. kér. Keve-utcai tornatermében tar­totta meg karácsonyfa ünnepét váJitozatós, gazdag, műsorral, amelyben dalok, szavalatok és karácso­nyi játékok szerepeltek. Előadás után a „Kis Jé- zuska” ajándékait osztották szét az osztályokban. 1998. Január «. , : ; t - «. • A II. kerületi Általános Közjótékonysági Egye. sülét, mint minden esztendőben, az idén is gyö­nyör fi ünnepség keretében és előkelő közönség jelenlétiében rendezte meg karácsonyfa-ünnepsé­gét december 20-án délután a kerületi elöljáróság épületében. Ez a karácsonyfa-ünnep régi szívügye marosvásárhelyi dr. Thordai Lajos tanácsnok- elöljárónak, aki lelkes buzgólkoda6ával évröl-évre több szegény család ünnepét teszi feledhetetlen- né. Míg nemes akciója 1936-toan ezerkétszáz Hűsé­ges családot juttatott szeretet- és pénzadomány­hoz, ez a szám most közel ezerötszázra °melke, dett. - — • * Az ünnepség fényét, mint a múltban, ez al­kalommal is nagyban emelte Anna királyi herceg- asszony megjelenése, aki igaz szeretettel viseli szívén a kerület szegényeinek sorsát. Ott voltak még: dr. Schuler Dezső helyettes polgármester. Széndy Károlyné, vitéz Simon Elemér, Wms Fü- löp, Terhócz Imre és felesége, Bojtay Béla test­nevelési vezető, marosvásárhelyi dr. Thordai La- josné, Kertész K. Róbentné, Harsányi Jenő né, Schreiner János és felesége, Szabó Gusztávné, ifj Temple Rezsőné, Buday-Günther Tivadar és fele-' sége, Csurgay Istvánná dr., Hajpál Béla ref. lel­kész, Molnár Árpádné, dir. Wolf Emiimé, Baracs Maircelné, Hámosfalvi Hámos Róbert, Horvay Gyula dr., Vezér Károly dr. főjegyző és még só-" kan mások. Az ünnepséget a II. kér. leventezenekar ve­zette be hazafias és szent dalokkal. Ezután Thordai Lajos tanácsnok-elöljáró tartotta meg ünnepi beszédét. — Nagy az én örömem — mondotta többek között — mikor látom, hogy az elmúlt esztendő­ben sem dolgoztunk hiába, mert a székesfőváros­nak és a kerület intelligens társadalmának áldo­zatkészségével még a mai gazdasági viszonyok között is lehetővé tétetett, hogy több mint 13^.0 ínséges családnak tudtunk juttatni részint pénz-, részint szeretetcsomag adományt, úgyhogy nyu­godt lélkiismerettel elmondhatóm: ebben a kerü­letben nincsen egyetlen rászorult család sem, amelyről ne történt légyen gondoskodás és amely ez alkalomból ne érezné a társadalom szivének melegét. — Szeretném tudomására hozni mindenkinek, hogy én, mint a kerület elöljárója, sohasem azt nézem, vájjon hivatali állásomból kifolyólag minő előnyöm származhaíük, hanem minden gondolatom és törekvésem az, hogy a vezetésemre bízott ke­rület polgárságának érdekeit szolgáljam, hogy mentöl több kenyeret nyújthassak a kerület ínsé­ges családjainak és ezzel mentői több könnyet száríthassak fel. Ezért arra kérek mindenkit, álljon mellém, támogasson emberbaráti működésemben, hogy az elkövetkező esztendőben ugyanennyit, vagy ha lehetséges, még többet tudjunk juttatni az arra szoruló ínséges családoknak. Az el érzékeny ül és hangján emlékezik meg ar­ról a hárommillió testvérünkről, akik a trianoni határokon túl rabságban szenvednek. Az elmúlt nyáron is lent járt szülőföldjén, Erdély bércei között, ahol a legnagyobb bűn, ha valaki magyar­nak született, vagy magyarnak vallja magát Hiszi, hogy az elszakítoftakat hozzánk, testvéreikhez visszavezető betlehemi csillag, talán nem is so­kára, felragyog az égen és akkor lesz csak minden igaz magyarnak boldog karácsonya. Ezután mély­séges háláját fejezte ki a Fenséges Asszonynak és a helyettes polgármesternek, hogy magas meg­jelenésükkel ünnepnappá varázsolták ezt a napot, egyben köszönetét mondott a kerület polgárságá­nak is, hogy adományaival lehetővé tette a gon­doskodást az ínséges családokról. Ezután a szeretetcsomagok szétosztására ke­rült a sor. Négyszáz csomagot osztottak szét, ezek közül kétszáz tizkilós, a .másik kétszáz pedig hátkilós volt. Ezenkívül Thordai tanácsnok­elöljáró a kerület négy szeretetotthonában is át­ütött karácsonyfát és kaláccsal, ajándékokkal tette boldoggá az otthonok lakóit. Az ünnepség után Thordai tanácsnök-elöljáiró a megjelenteket vendégül látta teára az elöljáró­ság disztemében A karácsonyi akcióhoz a következők járultak hozzá nagyobb adományokkal: Weiss Fülöp 200 P; Fejér Lajos, Harsányi Jenő és neje, Hirsch Ká­roly, Kosály Ödön, Mandl Gyula, Molnár Árpádné, Nagy János 100 P; Szegő Zsigmond és neje 70 P; Wiihrl Géza 60 P; Kun Károly, Magyar Általános Hitelbank, Seiberth Sándor dr., Singer Dezső, Weiss Manfréd Elismert Nyugdíjpénztár bérháza, Vágó Rezső 50 P; Pénteki Borgazda Társaság 35 P: Hámosfalvi Hámos Róbert, Lányi Zsigmond, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Budapesti Ált. Közp. Tejcsarnok 30 P; Budapest Szfőv. Községi Takarékpénztár, Éber Antal dr., Haász Gyula, Klein Ferenc, Révay Béla dr., Schlesinger János, Wolf Emil dr-, Klein Pál, Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szöv. 20 P; Dimka István* Haltenfoer- ger Samu 15 P; Aschner Lipót, Baracs Károlyné, Bársony Oszkár, Emmer Komiélné dr., Engel Ká­rolyné dr., Erney Károly, Felűmann József, Fló- derer Vilmos, Fodor Gábonné, Hoch József dr., Kálmán Sándor, Kolossváry Endre, Kornis Gyula dr., Kuntz Ervin, Schreiner János, Szegő Béla, Fuchs Richard, Händler Miklós dr., Kende Artúr dr., Korbuly János, Vörös Frigyes dr. 10 P. Sugár rattiú. tülläT. lrúgep. kerékpár és villanyszerelési szakoziet. Horthy MíklÓS Mi t Buda ujesztendeje zölte. -A tisztelgésen a kerületi rendőrség képvise­letében Bosnyákovits Zoltán főfelügyelő jl meg­jelent. Duday tanácsnok-elóljára méghatottan köszön­te meg az üdvözlést. Abban a káoszban — mon­dotta többek között — amit a technika óriása ki­fejlődése okozott, az emberi puszvjó ösztönnél, amely a -haladást rombolásra használja, a szenete- tet isteni tartalmával kell megtol tertúrtfo azt a szinte beláthatatlan keretet, amit a tudomány fej­lődése megnyitott számunkra. Ezt a szeretetéi kell ápolnunk szőkébb körünkben is, a különböző^ s&L koknak, összefogva kell végezni munkájukat, csakis így érhető el a kozigazgaitás gyors és megfelelő szolgálata. Ebben a szeretetnyilvámtásban, amely lyel felkeresték, ennek a Szellemnek az érvénye­sülését látja és ezért tölti el örömmel az újévi üdvözlés. Farkas Lajos dr., az 1. kerület elöljárója el­hárított magától minden hivatalos -tiszitielgésit A tisztviselői kar valamennyi tagjának aláírásával ellátott ívet juttattak ed laz elöljárónak, hogy sze­rété tűknek és ragaszkodásuknak kifejezést adja­nak. Cehe Jenő őr.-t, a működése küszöbén álló új XII. kerület elöljáróját, tisztviselőtársai és barátai halmozták el szerencsekívánataikkal * Vitéz Pólya Anitái miniszteri tanácsost, a III. kér. adófelügyelöség vezetőjét a III. kér. Társas kör nevében Orpva Zsigmond dr, törvényhatósági bizottsági tag -üdvözölte meleg szavakkal. A párt szeretetéi és ragaszkodását Halamon János tol­mácsolta. Sziics Imre a Hegyvidék, özv. Magyar Imrémé az Asszonytábor tánsedmöknöje a Tábor, Koncz Dezső pedig a- zenei és irodalmi- szakosztály nevében üdvözölte vitéz Pólya An’úalt, aki válaszá­ban utalt azokra a nagyfontosságú változásokra, amelyek már az -1938-ik évben bekövetkeznek Óbuda fejlődésében. Az Óbudai Dalkoszorú testületileg kereste fel Polya miniszteri tanácsost és megható módon- fe­jezte ki iránta érzett szerététét. * Hót ti Károly dr. törvényhatósági bizottsági tagot is sokan keresték fél az újév alkalmából,1 hogy szerenosekivánataiknak kifejezést adjanak. Küldöttségileg járult eléje a MOVE III. kér. Tár­sadalmi Lövészegyesiilel. Hütti Károly az üdvöz­lésre adott válaszában hangsúlyozta, hogy az Egyesületnek a helyi érdekeket sem szabad elha­nyagolnia, különösen a Kaszás-dülö problémáját kell felszínen tartani. A Közmunkatanács mező- gazdasági területnek szánta a dűlőt és ez az el­gondolás éles ellentétben áll a már kiépített rész- érdekeivel és jövő fejlődésével. A Keresztény Szer­vezet üdvözlésére adott válaszában Hütti Károly kijelentette, hogy a Szervezetnek állást kell fog­lalnia az uj választójogi törvényjavaslattal szem­ben, főként azért, mert a törvényjavaslat a tör vényhatósági választójognál is súlyos jogfosztá­sokat tartalmaz, amelyeknek nem szoWmJ válniok. * Becsey Antal a karácsonyi ünnepet és az új évet a Fővárosi Segítöatap balatonkenesei üdülő­telepén -töltötte. Barátai és tisztelői itt keresték fel üdvözlő távirataikkal?' —-— Térbócz Imre országgyűlési képviselő néhány napi -tartózkodásra Bécsibe utazott. Az üdvözlő táviratok és levelek egész halmazát vitte magával. Az óbudai hegyvidék karácsonyi ünnepélyéhez, amely december 19-én folyt le az óbudai Szent József Otthon dísztermében, a kővetkezők járultak hozzá adományaikkal: Altmann Andor 2 P, Ausch Rezső 2 P, Barna Lajos és Tsa cég 5 női ruhadarab, dr. Bárdos György 2 P, dr. Bihar Jenő 2 P, Bihari Mór 2 P, dr. Balogh Mihály 2 P, Brandstein Arthur 3 P, Bogyó Géza 1 P, Boros Béla 20 karácsonyi csomag, Blasky János 2 P, Boldogh, Attila 1 pár cipő, Brunner József 3 P, Csirszka Konrád 2 P, vitéz Csiky Imre 2 P, Czinka Lásezló 3 P, Csavinszky N.-né gyermek- ruhák, Dobos Gábor 5 P, Ír. Domokos László 2 P, Donát Gyula 2 P, Dósa Lajos 5 P, Erős János 1 P, Fábián Ignácz 2 P, Gaál József 3 P, Gaál Ferenc 1 P, vitéz Galánthay Tivadar 10 P, Garzó Gyula 3 P, Gróf Miksa 12 doboz cipőpaszta, dr. Gönye Győzőné 3 P, özv. Grusz József né 2 P, Glich Andrásné 2 P, Habermann Oszkár 5 P, Hammerschmidt Ida 1 P, br. Lázár Miklós 3 P. Herzog Tibor 2 P, Kemény Lajos gyár 6 m. flanelt, Kaufman Arthur 2 P. Karczag Vilmos 2 P. Kállai Lajos és Jenő 6 drb. Kulcsár Sándor 5 P, Kuncze Géza 2 P, Kun D. Dezső 2 kg. csokoládé, Köröskényi Gyula 10 P, Kuszenda Gyula 5 P, dr. Lugmayer József 10 P, Löwenheim Lipót 5 P, Luerwald Konrád 2 P, dr. Laubál Károly­né 1 doboz sukorka, vitéz - Lukászy Károly 2 P, Magurányi Sándorné 1 doboz cukorka, Magurányi Sándor 2 P, dr. Martin Gyrgy 2 P, Moravek József 5 P, Míesz Ernő 1 P. N. N. 3 P, N. N. 2 P, N. N. 2 P, N. N. 1 P.Pataky Erzsébet 2 P, dr. Peti Andor 10 P, özv. Pálmay Károlyné karácsonyfa, Próstz István 2 P, Pollák Ernő 2 P, Polnauer Béla 2 P, Rupp István 20 cukorkacsomag, 2 P, Reiner Hugó 2 P, Rab István 6 doboz (fél kg.) karácsonyi csoko­ládé, Rosner János 1 P, Rözzey Lipót 2 P, Richter Ferenc 1 P,' Schäfer József 2 P, dr. Schäffer István 2 P. Schmidek Manóné utóda 1 csomag szeretetado- mány, Schwartz Jakab 2 P, Seszták Ferenc 5 P, Beszták Ferencné 2 csomag keksz, dr. Somogyi Imre 2 P, Steiner Sándor 2 P, Szabolcs Ferenc & P, Szervey Györgyné 20 kalács, Tornáczi Ernő 5 P, Tyrolow Theofil 2 P, Vörös Lajos 2 P, Töttösy István. 1 P, . Tepper Salamon 1 doboz cukorka, . keksz, TJngár Ernő 2 P, dr. Vajda Jóóz séf 1 P, Ványi Ist­ván 2 P, Wendler Sarolta 2 P, Zeisel István 2 P, Zwárg Frigyes 5 P, Kohányi Tiborné 50 f, Soós József '20 L Váczy Gézáné 50 f, Mészáros Lajos 30 f. Hasz Józsefné 10 f, N. N. 50 f, Szaniszló 50 f, Kónyi 40 f, Bálid Klárika 50 f. Az óbudai gázgyári kisdedóvó és elemi iskola sikerült karácsonyfa-ünnepet rendezett december 22-én a székesfővárosi gázgyári székházban. A gazdag műsor minden egyes számát nagy tet­széssel fogadta a nagyszámban megjelent előkelő közönség. Hagyományos melegséggel ünnepelte Pest és Buda lakossága a főváros és a kerületek vezetőit az újév alkalmából. De szeretetteljes üdvözlésben volt részük azoknak .a vezetöférfiaknak is, akik mind a főváros egyetemes, mind kerületük érde­keiért önzetlenül és fáradhatatlanul dolgoznak. A városháza újéve Újév napján a főváros küldöttsége Karafiáth Jenő főpolgármester vezetésével tisztelgett a kor­mányzónál, azután -a városházáin voltak üdvözlé­sek. Karafiáth Jenő főpolgármestert elsőnek Szendy Károly polgármester és az alpolgármesterek ke­resték fel, majd a tanácsnoki kar, kerületi elöl­járók és a székesfőváros tisztviselőinek tisztelgése következett. A fővárosi pártok résziérőd a Nemzeti Egység Pártja szervezetének küldöttségét Zsitvay Tibor vezette. Karafiáh főpolgármester válasza titán a Keresztény Községi Párt üdvözletét Cseléhyi Pál tolmácsolta a főpolgármesternek. A polgármesternél elsőnek legközvetlenebb munkatársai jelentek meg. A Nép nevében Usetfy Béla köszöntötte a polgármestert A polgármester kijelentette, hogy nehéz munkáját csak azért tudja elvégezni, mert bírja a koirmányzópárt bizalmát és segítségét. A Keresztény Községi Párt küldöttsé­gének élén Csilléry András mondotta az üdvözlő beszédet. Ripka Ferenc üdvözlése Újév napján Ripka Ferenc dr. ny. főpolgár­mestert számos tisztelője kereste fel, hogy üdvö­zölje. A Krisztinavárosi R. k. Egyházközség nevében Knebel Miklós dr. plébános nyitotta meg az üd- vpzlö beszédek sorát utána a-Budai Társaskör nevében Gesztv Andor következett. A Ripka-párt nevében Bakonyi János, az Országos Dalos Szö­vetség képviseletében Eyssen Tibor, ennek buda- l>esti körét Purébl Győző képviselte az üdvözlők tórában. A budai Hegyvidék Abdy Ottó, a Független Kisgazdapárt Czirják Antal, a budai kér. fiatalság Zách Afréd, a Klotild-szeretetház Baránszky Gyula, z ott ápolt 102 árva nevében igen meleg hangon mondta el köszöntőjét az egyik növendék, a Budai Dalárda Dunay Jenő, a II. Kér. Iparos Kör kép­viseletében Vali Gábor vett részt az ünneplésben. Ripka Ferenc meghatottam köszönte meg a budai társadalom e széles rétegeinek üdvözlését és megnyugvással állapította meg, hogy az a vesze­delem, mely a polgári középosztály alkotmányos szabadságát fenyegette, e'gyidöre elmúlt, de hogy vissza ne térjen, azt csak a gazdasági kérdések lelkiismeretes és fokozatos megoldásával lehet megakadályozni. Ehhez tiszta közéleti erkölcsre van szükség és ennek biztosítékát látja a polgár­ság alkotmányos érzületében. A budai elöljáróságok újéve A budai kerületi elöljáróságok tisztviselőkara meleg szeretettel üdvözölte elöljáróit az új eszten­dő alkalmából. Thordai Alajos tanácsnok-elöljárót, _a II. ke­rület vezetőjét a tisztikar élén Vezér Károly, fő- jegyző-elöljáróhelyettes köszöntötte meleg sza­vakkal, hangsúlyozva, mennyire érzik a tisztvise­lők a tanácsnok-elöljáró szeretetét és megbecsülé­sét. Thordai tanácsnok válaszában arra kérte a tisztviselői gárdát, hogy töretlen szeretettel és ragaszkodással és olyan munkakedvvel álljon mel­lette a jövőben is, mint a múltban.. Ez a szolgá­lati készség és munkakedv biztosítja továbbra is a kerület fővárosszerte elterjedt jóhírét. Azzal az ígérettel fejezte be beszédét, hogy a tisztviselői kar érdekeit mindig a szívén viseli. Hanthy-Haidekker Jánosnak, a III. kerület elöljárójának dr. Gergely Ernő, főjegyző-helyettes^ elöljáró tolmácsolta a tisztviselői kar jókvámsá- gadt. Méltatta Hanthy-Haidekker nagyarányú mun­kásságát és azokat a jelentős eredményeket, ame­lyeket a Vöröskereszt-választmány felélesztésével és az egyre szélesebb keretek között lezajló kará­csonyi akciók elindításával ért el. Óbuda a közel­jövőben nagy átalakulásokon megy át és itt vár igazi hivatás Hamthy-Haidekker értékes munkás­ságára. Hanthy-Haidekker elöljáró rövid beszédben köszönte meg munkatársai üdvözletét. Arra kérte a tisztviselői kart, hogy mint a múltban, a jövőben is odaadó igyekezettel szolgálják a főváros és a kerület érdekeit. A közigazgatás ellátásánál a maga részéről mindig a tisztességes, becsületes és pártatlan munkára helyezte a súlyt és erre kéri a tisztviselői kart továbbra is. Duday Alajos tanácsnok-elöljárót, ia XI. ke­rületi elöljáróság vezetőjét, a kerületi elöljárók értekezletének elnökét, a hetvenfőnyi tisztikar élén dr. Benedek Szabolcs helyettes elöljáró üdvö Újévi üdvözlések a Szentimrevárosi Társaskörben Újév napján délben 12 órakor gyülekeztek a Szentimrevárosi Társaskör tagjai, hogy az évfor­duló alkalmából a vezetőségnek jókívánságaikat kifejezhessék. Ott voltak Kovács József táoomok, dr. Ulmer Ágoston főtanácsos, Székely Vladimir ny. főkapitányhelyettes, Sánczy József és Fiizy Ernő igazgatók, Bajcsy Lajos háznagy, dr. Márton Ferenc ügyvéd, főtitkár, valamint igen sok vá­lasztmányi és rendes tag. , Az üdvözlő beszédet Szombalhy Kálmán al- elnök mondotta. Először is tolmácsolta az üdülés céljából vidéken tartózkodó Becsey Antal elnök jókívánságait, akit a Társaskör meleghangú táv­iratban üdvözölt. Nagyszabású beszédében vázol­ta a Szentimrevárosi Társaskör múltját, aron/aik megszervezését és fejlődését. Kiemelte azoknak az úttörőknek minden elismerést és hálát megérdemlő munkásságát, akiknek a Társaskör mai tekintélye és súlya ebben a — soha nem álmodott nagy fejlődésnek indult — XI. kerületben köszönhető. Majd a hallgatóság lelkes éljenzése közepette üd­vözölte Szombathy a Társaskör ügyvezető elnö­két, Dorner Gyula miniszteri tanácsos, törvény- hatósági bizottsági tagot. Általános is osztatlan helyesléssel találkozott valamennyi megállapítása, amely Dorner Gyula érdemeit, puritán közéleti szereplését, a köz-, valamint az ' egyesek érdeké­ben végrehajtott erélyes, de mindig a kellő tapin­tattal kísért ténykedéseit jellemezte. Erőt, egész­séget kívánt néki a további munkához, amelyben öt támogatni és lelkesen követni a Szentimrevárosi Társaskör minden egyes tagja készén áll. Dorner Gyula szíve mélyéből fakadó megha­tott szavakkal mondott köszönetét tagtársainak. Ha vannak érdemek és eredmények — mondotta Dorner, — akkor azok ia Szenimrevárosi Társas­kör önfeláldozó, hazafias érzésű tagjai setegének köcszönhetők, akik egy jelszót követnek: „Szeres­sük egymást!” Arra kérte a tagokat, hogy necsak szeressék, hanem „becsüljék” is egymást. Soha­sem az egymás hibáit, hanem a jó és értékes tu­lajdonságokat vegyük észre és azokat értékeljük, mert csak így képzelhető el a rendktvüt súlyos vi­szonyok között élő magyarság fennmaradása és boldogulása. Dorner Gyulát sokáig szeretetteljes és lelkes ünneplésben részesítették az egybegyűltek. Anna királyi hercegasszony a II. kerületi Általános Közjótékonysági Eavesület karácsonyfa-ünnepén V.

Next

/
Oldalképek
Tartalom