Budai Napló, 1935 (32. évfolyam, 1183-1208. szám)

1935-01-28 / 1185. szám

1935. január 28. Budai Napló 3 KAKASKAPU SÖRÖZŐ II., PÁLFFY-TÉR 4. SZ. Családi menü P 1,60 Nagymenű P 1.20 Ebédet házhoz szállít SZEMÉLYI HÍREK JÓZSEF FERENC dr. királyi herceg a Magyar Tőzsdeklub kérésére február 2-án „Idegenforgalom és nemzetgazdaság“ cim. mel olvas fel. GÖMBÖS GYULA miniszterelnök ja­nuár 29-ére összehívta az Egységes párt értekezletét amelyen hosszabb idő után először jelenik meg Btehlen István gróf volt miniszterelnök is. BÁRCZY ISTVÁNNÉ vezetésével elő­kelő háziasszonyok rendezték a „Magyar Nők Szentkorona Szövetsége“ legutóbbi kitűnően sikerült műsoros teáját. FABINYI TIHAMÉR dr. keresk. és pénzügyminiszter e hő 25,-ére tervezett borgazda estjét május hóra halasztotta és helyette Zboray Gyula dr. rendezte most pénteken borestjét. SZENDY KÁROLY polgármester hossza magánkihallgatáson tisztelgett JÓZSEF ki­rályi herceg, tábornagynál. MÁRKUS JENŐ dr. lesz a Bszkrt. uj vezérigazgatója, aki mint1 * III.'helyettes már érdemes^ működést fejtett ki és az ő ne­véhez fűződik egész sereg olyan megol­dás, eszme, terv, amelyekkel a budapesti közlekedés ügyét fejlesztette. HENNYEY VILMOS dr. ny. államtit­kár, elnök képviselte a Hollós Mátvás Társasagot az* Irodalmi Társaságok Or­szágos Szövetsége szervező ülésén. GI.üCKSTAHL SAMU dr. ellen össze­férhetetlenségi bejelentést tett Krivos> Árpád dr. és a szfőv. igazoló választmá­nya kimondotta, hogy Glückstahl eseté­ben nincs kizáró ok s így nem összefér­hetetlen. BARLA-SZABÓ JÓZSEF dr., az OT1 igazgató főorvosa előadás keretében is­merteti a „társadalompolitikai kérdése­ket" e hó 30-án este 7 órakor a Kelen­földi Társaskör előadóestjén. XI. Horthy Miklós út 15d. félemelet 42. NÉMETHY KÁROLY dr. székesfőváro- ' si tanácsnoknak a Kormányzó megenged­te, hogy a spanyol Köztársasági Rend kö­zépkeresztjét viselhesse. THORDAI LAJOS II. kér. tanácsnok elöljáró ad elő január hó 30-án a Pasa­réti Egyesület társas estjén. KOÓS ZOLTÁN dr. a Magyar Földhi­telintézet vezérigazgatója pompás hangu­latú coctail partyt rendezett pasaréti vil. Iájában, amelyen a budai társaság számos kitűnősége vett részt. SAMU vezérigazgatónak aki a Községi Élelmiszerüzemet a fővárosi üzemek egyik legértékesebb üzemévé fej­lesztette, szerződését er- évre meghosz- szabbitották. HUBERT VILMOS fémárunagykeres- kedő, Buda lelkes polgárát ünnepelte név- napja alkalmából a Budai Társaskör. Ripka Ferenc dr. v. főpolgármester mél­tatta mint a polgár mintaképét, Kapcza Imre pedig z önfeláldozó barátot köszön- 1 tötte. ^REL GÉZA dr. . kir. főigazgatót a Székesfőváros Tanácsa munkásságának elismerése fejében az állami V. rangosz- . tálynak megfelelő fizetési fokozatba lép­tette elő. VÉGH GYULA, a megszűnt Iparművé­szeti Múzeum utolsó igazgatója nyuga- lomba vonulása alkalmából kormányzói elismerést kapott. Ezután csak a festé­szetnek él, aminek elismert művésze volt eddig is. DARÓCZY ZOLTÁN genealógus szer­kesztésében most jelent meg a „Nemesi Évkönyv" 1929—34 évi legújabb kötete. A mű megjelenése 40 évi szorgalmas le­véltári kutatás eredménye. KUZSINSZKY BERNÁT dr. a Fővárosi Muzeum és Akvinkumi Gyűjtemény igaz- gatója hosszú érdemes munkássága után nyugalomba vonult. A Fővárosi Múzeum élére Horváth Henrik, az Akvinkumi Mu- zeumba pedig Nagy Lajos dr. kerül. BODó JUSZTIN dr. kiváló története írót nevezték ki a főváros uj levéltárno­kának. Bodó „summa cum Iaude„ végezte bölcsészeti tanulmányait és elsőrendű szaktekintély a magyarországi és főváro­si kegyúri jog terén. ?®SZ ÁRMIN gyógyszerész, a széná­ján Szent János gyógyszertár volt társ- tulajdonosa, társasviszonyba lépett dr. Nagy Istvánnal, a „Nagy Kristófhoz“ cím­zett, IV. Váci utca i. szám alatt levő reál- jogú gyógyszertárába. A fővárosi erdőöv kiszélesítésének kér­dése eyformán fontos egészségügyi és tu­risztikai szempontból. Az összefüggő er­dőségek éppen olyan fontos tényezői a fürdővárosnak, mint a belterületi parkok. Ez a kérdés most állandóan foglalkoztat­ja az illetékeseket. A főváros erdőmér- uöki hivatalának terveit Kovácsházy Vil­mos tanácsnok átvizsgálta és így remél­hető, hogy 3—4000 holddal kibővülnek a fővárosi erdők. Budapest határa mentén mindenütt összefüggő erdőöv fogja tisz­títani a város levegőjét, alkalmat adva ezzel Üdülő és nyaralótelepek létesíté­sére. BÉRÉNYI JÁNOS gróf érdekes cikk­sorozatát: — „A föld és a csillagok vi­lága“ — a legközelebbi számban folytat­juk. Drágaköveket ás törött nemes fámét vásárol: SZERBFIN GY. I. Roham u.8 KÉT VALLOMÁST olvasunk az Egyetemi Nyomda Diariu- mában. A két vallomás akkor is érde­kes volna, ha nem Sipöcz Jenő és Szendy Károly mondják. így azonbar- még érdekesebb. Az autonómia két leg­főbb őre nyilatkozik meg bennük ifjú­kori olvasmányairól. SIPÖCZ JENŐ főpolgármester ezeket mondja: — Az ifjúkori olvasmányok ma is eleven hatosként, felejthetetlen emlék­ként élnek bennem. Korán kerültek ke­zembe a magyar költők s végig kísértek az életúton. Ma is gyakran találkozom velük: Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tom­pa, Madách szellemi kincsesházam ma­radt mindenkor, műveikből a legszebb részeket nagyrészt könyv nélkül tudom A regényírók közül Jósika, Kemény és Jókai műveit olvastam a gimnázium pad­jaiban. A legnagyobb hatással Jókai Uj földesura volt reám, évekig foglalkozta­tott a nagyszerű regény izzó .magyar szelleme. SZENDY KAROLY polgármester így nyilatkozik-* — Ifjúkorom legkedvesebb könyve volt báró Eötvös József: Magyarország 1514-ben. Történelmi gondolkozást oltott belém. Megtanított arra. hogy meg kell becsülni a magyar múltat és hogy -a múltból a jelenre milyen. tanulsá­gokat kell levonni. Az ifjuság kezében ma főképen a magyar klasszikusokat szeretném látni. Természetesen nemi sza­bad elhanyagolni a modern írókat sem, ha megfelelő, szakszerű kiválogatást vé­geztünk. Orajavitás: Szrerafin Gy. I. Roham u. 1 Divatbemutató — a lövöldén. A Buda­pesti Polgári Lövészegyesület tisztikara fényesen sikerült házidisznótoros borgaz. I da estét rendezett e hó 17-én. A kelle­mes hangulatot fokozta a rendezőség fi­gyelmessége egy pompásan sikerült di­vatbemutató megrendezésével. Buda elő­kelő közönsége ismét meggyőződött arról, a már fogalommá vált tényről, hogy Bu­da a budaiaké! Már nem kell Pestre menni kényes igényeket kielégítő toalet­tekért, mert figyelemmel nézte Steller- Nővérek I. Attila u. 23. bámulatraméltó toalett és kalap költeményeit, fokozva érdeklődését Csery Gvula udv. szűcsmes­ter I. Vár, Úri u. 4: patinás cégének szo­lid és előkelő szőrme bundái. Kepp és pe- lerinjeinek sok nézője kedves emlékkel és tanulságéul lett gazdagabb. Nagy hatást értek el Wamoscher és Társa cég fűzői V. Dorottya utca 12. Valamint a közis­mert Ráda- césr cipői IV. Kossuth Lajos utca tt. A keresztény hadirokkantuk küldött­sége tisztelgett a Kér. Községi Part el­nökségénél Szőke Gyula felsőházi tag és Müller Antal szkfőv. biz. tag vezetésével, ahol bejelentették, hogy belépni óhajta­nak a pártba. Göndör Sándor dr. u H. O. N. Sz. társelnöke mondta, hogy e szer­vezeten kivül álló hadigondozottak, akik keresztény alapon állanak szintén kere­sik a pártban való beszervezés lehetősé­gét, — amely kéréseket a Kér. Közs. Pórt elnöksége örömmel vette tudomásul és külön „tanácsadó" bizottságot létesít, megbízva Göndör Sándor dr. társelnököt, hogy kerületenkint is szervezze meg ezt a tábort. „Művész-Tea“ estjeinek sorát uyitotta meg e hó 19-én J. Viraág Ilus, amelyen kedves társaság jelent meg és széppé tették az estét: — Keményné Bellovics Margit, aki elismert tökéletességgel adta elő Chopin és 'Schumann legszebb alko­tásait, — Karlovitz Béláné a Svájcban nagyra értékelt szavaló művésznő, aki Geothe és Schiller költeményeit, szaval­ta egészen új modorban? — Poics Sárika, aki elragadó egyszerűséggel és finomság­gal önmagát kisérve gitáron, énekelt francia, angol és olasz dalokat. Viraág Ilus néhány új költemény kreációt mu­tatott be. A vendégek között voltak: Ke­mény Zoltán műszaki tanácsos, Meszéna Ferenc, a Hitelbank főfelügyelőjeésneje, Józsa László dr. és neje (Szófia), Karlo­vitz Béla mérnök, Ecker Gyula neje, özv. Fischer Emilné, Haspel Lujza dr. orvos, Fürtsner József dr. gégeorvos, An­dor Endre író, Cholnoky István, Kromp- holz István, Ríva József főmérnök és Dá­niel Béla százados. MENYASSZONYI hépek Blahosnál Ffl-u 18 I. kulturmatinéját rendezte nagy sikerrel a „Budapest-Szentimrevárosi Kultúregye- sület“ január 27-én, délelőtt 11 órakor a Szent Gellért Szálló II. emeleti hang­versenytermében. Kovács József egvesü- leti elnök megnyitó beszéde után Nemes Jenő György dr. főorvos „Szent Imre vá­ros gyogyKincsei" címen tartott érdekes előadást. A szünetekben a Szent Imre kórus énekelt. Árpád táncestély. A 158. sz. Árpád cserkészcsapat tisztikara 1935. évi február hó 2-án, este 9 órai kezdettel rendezi meg herceg Esterházy László fővédnök­sége alatt jótékonycélu „Árpád táncesté, lyét* a III. kerületi Korona Vigadó tér- meiben (III. Korona tér 2). A rendező­ség a megjelent hölgyeket Ízléses tánc­renddel lepi meg. — Meghívóidénylés: III. Hunor utca 16. Telefon: 555—12. Evangélikus Szeretetotthont avattak Budán a Batthyány utca 61. számú ház­ban, a Vöröskereszt Egylet támogatásával. A felavatáson részt vettek: Raffay Sán­dor dr. püspök, Thordai Lajos dr. II. kér: tanácsnoK, elöljáró és Lukács Sarolta a Vöröskereszt képviseletében. Varsányi Mátyás dr. lelkész és Demel Aladár dr. felügyelő mondottak beszédet. 74-ik közgyűlését rendezte az „óbudai Dalkoszorú" e hó 17-én, amelyet Andréka Károly ny. főkapitányhelyettes, mint díszelnök vezetett. A szép számmal meg­jelent pártoló és működő tagok előtt Tóth Ferenc ügyv. elnök, Bassi Rezső titkár és Klein Leó pénztáros terjesztet­ték be évi jelentéseiket, különösen ki­emelvén karnagyuk: id. Zöld Károly önzetlen munkálkodását és a működő ta­gok kitartó fáradozásait. Hálával emlé­keztek meg továbbá a pártoló tagok szi­ves támogatásáról is, s ezért a Budai Napló útján mondanak tiszteletteljes köszönetét. Megejtették a választást, s a régi vezetősége},^ újból megválasztották Az elnök buzaíjó szavaival s a Hymnus eléneklésével fejjezték be a példás rend­ben lefolytatott közgyűlésüket. — Itt em­lítjük meg, hogy a dalárda február 16-án rendezi hagyományos jelmezes estjét, a „Korona Vigadódban. megnyílt GUL-BflBfl S ö R'ö Z Ő—ÉTTEREM n BUDAI MARGIT-HIDFONÉL. ♦ II., MRRGIT-KRT. 2. ♦ TEL.: 57-6-05. Művésziesen megtervezett termek. — Magyar, francia konyha. — Polgári sörök. — Menürendszer. — Hangulatos zene. — 10 % borravaló. 'ÖOOOOQOOOOQOOOQQOOG 00©000©©0000000000000©OOOOGGGG)©GGOOOOOOOOOO©OQO®QQ®®®®®®®§ Bárczy Isfoán — a nagy múltról beszélt a „BUDAI KLUB“ lársasestjén Nagyon kedves előkelő társaság gyűlt össze e hó 22-én,este a Budai Klub helyi­ségében arra a j meghívásra, amelyet a kör elnöksége küldött szét, bejelentve, hogy BÁRCZY ISTVÁN v. miniszter és v. főpolgármester „visszaemlékezések“ címén a múltról, Bu. dapest nagy múltjáról fog megemlékezni. Az estén megjelentek az ünnepelt Bárczy Istvánon kívül Ripka Ferenc dr. udv. tan. v. főpolgármester, Harrer Ferenc elnök, Lugmayer József, Vadász Mihhály, Beke Manó, Éber Antal, Schack Béla, Müller Ernő, Scheuer Róbert, Thordai Lajos, Ve­zér Károly, Rózsás Pál, Münich Aladár, Bárdos Györcv. Árvátfalvi Nagy István, Kriszháber Adolf, Sós Ármin, Bársony Oszkár, Nádas Béla, Hegedűs Miklós, Be­ke József, Pichler Gyula, Párnátzky Ele- mér, Spanyol Sándor, Politzer Sándor, Klein István, Vágó József, Orbók József, és Porter Paula a kiváló festőmiivésznő és sokan mások a Budai Klub renres tag­jai és vendégei. A vendégeket, az uj ta­gokat és Bárczy tstvánt az elnöklő Har­rer Ferenc ügyv. elnök üdvözölte. Bárczy Istvánról szerinte Budapestnek egy kor­szakát nevezték él, sajnos ez a szép kor elmúlt és annak örül, hogy Bárczy mégis megmaradt nekünk. Meg is köszönte már előzetesen az előadást, amelyet Bárczy István azzal: kezdett, hogy polgármester korában Feszty Árpád festőhöz volt hi. vatalos vacsorára,, amelyen részt vett Rá­kosi Jenő is ós alibi mindenki azon cso­dálkozott, hogy miképpen lehetett ilyen bohém embert, mint ő megválasztani pol- | gármesternek. Rábibáztak. Azután elmon­dotta, hogy ő milyen különös körülmé­nyeknek köszönhette, hogy polgármester­nek megválasztották és a legkülönösebb az, hogy azok választották mew. akik el­lenfelei voltak tulajdonképpen és akikkel ő soha egy táborban nem volt, mert ő is, édesapja is mindig a 48-as pártra szavaz­tak és ő maga sóhasem állott semmiféle pártpolitika szolgálatában. Ennek a pol­gármesterválasztásnak elmondotta minden intimitását és mint érdekes momentumot felemlítette az akkori pártviszonyok és pártalakúlások kulisszatitkait, hogy elle­ne éppen az a demokrata párt dolgozott, és nehezítette megválasztását, amelynek vezérével Vázsónyi Vilmossal utóbb ked­ves viszonyban állott. Az is érdekes volt, hogy őt szinte kényszeritették, hogy a polgármeter választással. kapcsolatosan egyúttal a főpolgármesterségre is pályá­zón. A végeredményben így lett ő a sza­badelvű párt polgármestere, amely hiva­talát 12 évig töltötte be, azután 4 évig helyettes főpolgármeser volt, s végül rö­vid ideig valóságos főpolgármester. Az ő lelki dispoziciónak rendkívül megfelel a Budai Klubban találkozó társaság, s ha ily alapon lehetne megszervezni az or­szág társadalmát, akkor a nemzet közér­dekét szolgálnánk. — Zajos hangulatban éltették soká a kiváló kozórnek bizonyult főpolgármestert. CkszerjavUás Szeralin Gy. I. Roham u. 8 Zárdaavatás Budán. Árpádházi boldog - Margit nevét viseli a Szent Imre herceg útján épült hatalmas leánynevelő intézet, amelynek megépítéséről, megnyitásáról s legutóbb a hercegprímás által történt föl­szenteléséről több ízben megemlékez­tünk. Árpádházi Boldog Margit emlékje­gyében rendezte az intézet január 19, 20 és 21-én házmegnyitó ünnepélyét. Akik a Redemptorissza Nővérek meghívására résztvettek az ümifepségeii, meghatva, de egyben büszkén látták megnyilatkozni a nevelésnek azt a módszerét, amely a mai leánynemzedék szívében a hitnek,v az áldozatkészségnek és honleányi buzga­lomnak szép virágait hintette szét. Ami­lyen díszben, fényárban fogadta a meg­hívottakat a díszterem, s amilyen káp­rázatos szépségű^ korhű ruhákat öltöttek magukra a szereplők, annyira mélységes egyszerűség, nemesség csendült ki a ki­csiny szereplők minden mondatából. A meghívó nem árúlta el az alkalmi tün- dérjáték és az ^Lrpádházi Boldog Margit életéből vett képek szerzőinek nevét, mindenesetre a szerencsés dramatizálás a magyar történelem igen szomorú korsza­kából csak fokozta a hatást. A kis Margit királyleány búcsúja egy szemet sem ha­gyott szárazon. Előkelő közönség töltöt­te meg mindhárom délután a termet. Az egyházi előkelőségek és hivatalos városi notabilitások előtt Anna királyi herceg­asszony , Hóman Bálint miniszter felesé­ge, Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke és felesége, Széchenyi Aladár főispán és felesége, és sokasok társadalmi kitűnőség gyönyörködött a leánykák játékában, a- melyet szerencsésen díszített egy önálló zeneszám és két kiváló karének is. A sok kedves gondolat, történés és mondás közül minket, budaiakat, talán legjobban az kapott meg, hogy majdminden jele­nésben egv-egy csokor gyöngyvirágot szórtak szét kedves kezek a színpadon. Boldog Margit kedves virágait Sz. I. Az autóbuszjárat ügyében rendezte e hó 12-én választmányi ülését Oszol y Kálmán biz. tag elnöklete alatt a Wendl- féle vendéglőben a Virányos-Kútvölgyi Egyesület, amelyen megállapították an­nak a memorandumnak szövegét, ame­lyet a városhoz nyújtanak be aziránt, hogy a BART a Kútvölgyi és Szarvas Gá­bor úton járassa a 22-es utóbuszt. A Budai Izraelita Hitközség képvise­lő testületé legutóbb Kriszháber Adolf dr. elnökletével ülésezett. Több tag javasolta a pesti hitközséggel való gazdasági fúziót az indítványt azonban visszavonták. Az új tisztikarba megválasztották Csobádi Samu dr. ügyvédet. Vető Sándor MÁV igazgatót, Faun Fülöp bornagykereskedőt Lőrincz Géza csillárgyárost és Sebők Zsigmond nagykereskedőt. Gyász. Szarnék Zsigmondnak a Leip. ziger gyár igazgatójának felesége a bu­dapesti társaság kedvelt tagja végzetessé vált- csontnyelés következtében elhünyt. Hosszú szenvedés után következett be a nem várt tragédia. A körülrajongott ked­ves asszony emlékét férje, 13 éves leány­kája Panni és a közgazdasági társadalom szeles rétegei gyászolják. A Kelenföldi Polgári Kör e hó 4-én a Keppler vendéglő különtermében ren­dezett kulturösszejövetelén Salamon Ernő dr. a kiváló közkórházi sebész-adjunktus „Sebészet és technika“ címmel érdekes fejezeteket adott elő az orvostudományi, bol. A nagyszámú előkelő közönség nagy figyelemmel hallgatta, hogy már az ókor­ban is voltak sebészeti eszközök, a gö­rögöknél és rómaiaknál. Az ókori orvo­sok elsősorban azonban filozófusok vol­tak és a sebészeti tudomány kialakulásá­hoz hosszú századokra volt szükség. Sa­lamon dr; szólt ezután a műtő berende­zéséről és részletesen ismertette a mo­dern orvostudomány összes technikai se­gédeszközeit. —> Az értékes előadásért Devecis Mihály elnök mondott köszöne­tét, amely után á kör tagjai társas vacso­rához ültek*. GONDOLATOK Ha a nő hideg, csak fedezzél fel rajta néhány szépséghibát, mindjárt melegebb lesz. Egy nagyvilági hölgy elveiből: Hazud­ni és hazudni hagyni! önimádást az .atheisták is űznek. A mosoly a legkiválóbb szépítőszere az egész kozmetikának. A társaság sok embernek csak arra ▼aló, hogy saját énjét megsétáltassa. Jó könyvet olvasni annyi: mint be­szélgetni egy kivételes szellemijieL Megérdemlik a büntetést, akik nem olvasnak ,de sokszor megérdemelnék azok is, akik írnak. FUGL JÓZSEF GYORSÍRÁST havi 8 pengőért tanulhat a KOZMA Iskolában, II. Iskola u. 27 Snapszliversennyel egybekapcsolt disz­nótoros vacsorát rendez 26-án este 8 óra­kor saját helyiségében a II. kér. Iparos­kor (Batthyány tér 4.) Vacsora 'ára 1-20 P. A budai iparos társadalmat' -szívesen látják a szombati esten. - . (Hírek folytatása a 4-ik oldalon) O0OGOO0O0GGO0OOGGO0O0GOG0Q0© ESTÉCVI A rózsadombi autóbusz ügye fájó pontja Buda egyik legszebb vidékének. A rózsadombi lakósok és a „Rózsadombi Egyesület" hosszú idő óta sürgetik, — lapunk útján is, — hogy a lí-es autóbusz vonalába, — a kétirányú forgalom egyidejű bevezetésével és a jól bevált kisszakasz-rendszer meghagyásá­val, — a Zárda utcát és Szerpentin utat is kapcsolják be; lehetővé téve a Rózsa­domb elérését a Margithíd felől is. A ró­zsadombiak kérése voltakép a régi, 17-es autóbuszvonal feltámasztását jelenti, a- mely jobban szolgálta a környék közle­kedésügyét, mint a mai, rövid ingajárat. Előkelő küldöttség tolmácsolta a „Ró­zsadombi Egyesület“ kérését Szendy Károly dr. polgármester előtt, akiről köz­tudomású, mennyire hűséges gondozója, a budai pólgárság érdekeinek. A polgár- mester megértő jóindulattal fogadta a H a r r !e r Ferenc dr. elnök vezetésével megjelent küldöttséget, amelynek tagjai: Almási Balogh Lóránd, Válv Ernő dr. au elnökök, Nádas Béla dr. főtitkár, Hoff­mann Károly pénztáros, Bánlaky Ador­ján, Bársony Oszkár, Harsányi Jenő, Jó­nás Géza dr., Münich Aladár, Rogátsy Kálmán, Sásdy János voltak. A memoran­dumot Nádas Béla dr. szerkesztette. FOTÓCIKKEK Zibrinyinél I.. Attila utca 8 A farsangi évádbán a „Sycambria cor- poratio is beleilleszkedik a Közönség szó­rakozni vágyó hangulatába. E hó 20-án fényes keretek között avatott hat uj kis­asszonyt a corporatió tagjaivá. Az avatást Bitter Illés commendator képviseletében Csatth Béla ny. postafőigazgató végezte, majd pedig Moizer Imre prior, Bárány Béla cancellár, és Böszörményi Nagy Emil sénior fogadták be az uj avatotta­kat a corporatioba. — A január hó 26-án rendezett teaest egyik előkészítő mo­numentuma a február hó 9-én a Budai1 Vigadó összes termeiben rendezendő nagyszabású jelmezestélynek. A Budán immár hagyományossá vált estély rende­zésén Bernolák Jenő dr. és Mindéi Her­bert vezetésével nagyszámú rendezőgárda dolgozik, amely Buda előkelő társadalmá­nak hölgyeit beszervezte már a háziasz. szonyok sorába. Sok moderig és kedves ötlettel igyekszik a fáradhatatlan rende­zőség az est sikerét biztosítani. (Rende­zőség! iroda: II. Fő utca 83. Telefon szám 54—3—36.) cipftkülönlegességeink elkészüllek Nagyon olcsó áralc DIOSI cipőszalon VI., leréa-körúf 1/2». Budaiaknak árengedmény! O00OOO0O000GO00O000G000000G0 1935. V. 3-11. V (Budapesti Nemzetközi Vásár) KOCZE ANTAL külföldről visszatért zenekaréval egész té- 'lért napönta " GUNDEL-GELLÉRT ÉTTERMÉBEN MUZSIKÁL RUHÖK II.FÖ-U. 57. Tel. 55-3-85 ! Mérték szerint olcsón, ízlésesen Készülnek, át­alakítások, fordítások. jutányos áron. Ruhakaiv •, ban tartás teljesen garan­tálva 2 öltöny P 2-50 Elatt Budapesti Ruhakarban­tartdsl Vdllalot - w 5OG©OOGGOOOGGGOOG©OQ<D0<30000O OLEUM MŰSZAKI KERESKEDÉS Telefon : 69-0-10. — XI. kér., . Horthy Miklós-út 32, - Autó- cikkek, Bosch cilckek. Műszaki cikkek, szerszámok, izzólám­pák, SKF lerakat, gépszíj, csi­szolópapír, autó, gőzbengrr, gép, dynamo, csont és padló- olajok, kocslkenócs, gépzsir, autógumi. Házboa szállítással•­n Gellérthegy egykori „Szent Iván" barlangja a mostani „Sziklatemplom“ Irta: Bevilaqua Borsody Béla Budapest amerikás város, régi, polgári családjai, hagyományai elvesztek, a vá­rosba szakadatlanul felözönlő vidéki fa­lusi elemek — mikorra már maguk is városiak lettek — a régiektől már nem vehették át a város régi hagyományait,, mert sem a régiek, sem a hagyományok, sem a „régi város“ nem volt már sehol. A „régi várost“ ma már többnyire csak levéltári írott, vagy könyvtári nyomta­tott betűk halott adalékain át lehet ta­nulmányozni, már alig meríthetünk az élő hagyomány forrásából. Mindez magyarázata annak, miért ve­szett el oly sok minden a régi nemesve retű polgári Pestből és Budából lett fris­sen mázolt vakolatvárosban, Budapesten? Így van ez a Gellérthegy barlangjával is. Szép, helyes és jó dolog, hogy ott ma kápolna van. Jó dolog, hogy a kereszt ott ragyog az embertelen küzködésbe, tü­lekedésbe vesző városi nyomor fölött, kedves és jó dolog, hogy a Pálosok is visszatértek Budára, bár felesleges volt a Gellérthegy természetadta vonalainak szétrobbantása a kolostor számára, mely bárhol, máshol felépülhetett volna. De miért tűnt el a barlang neve: a Szent Iván Barlangja neve ?, Kevesen, tudjak már, hogy ez volt a neve, Bogy miért volt ez a neve, és hogy micsoda kedves ..nép­szokás fűződött hozzá ? * Sj| v ír. ' Szerit János ma azonos Szent' Iván ne­vével. Iván a déliek .nyelvép János.jAny- nyi, mint Johanan, JaBja,' Havhanész,, Giovanni, Juari, Jéhan, Jean, Jan, Jolin, János. Shakespeare „Szentivánléji álma­is Szent Jánosra vonatkozik, bár ezt.a fordítások elmossák. Sok Szent János van: Keresztelő János, Evangélista János, az apostol, Alainizsnás János, Keresztes János, Istenes János és > végül Nepomuczinosi János. Ez az utóbbi szent, akinek neve a .bar­lang névadója lett. Régebbi városi któni- káink a Szenti váriéji Tűzzel kapcsolják össze a nevét. Arról írnak, hogy : »Buda német polgárai itt tartották meg a Szent- ivánéji tűzön való átugrálást'*. Ez nem áll. Szent Iván budai barlang­jának ‘ a neve Nepomuczénosí Szént Já­nosra vonatkozik. A Szent 1340-bén szü­letett a német Sternberg grófok birtokáto a Cseh' Potriffué fafubari.a' jfz?éSzfíc5i Teri

Next

/
Oldalképek
Tartalom