Budai Napló, 1935 (32. évfolyam, 1183-1208. szám)

1935-01-06 / 1183. szám

JUSZT GYŰLI optikus, kizárólag II., Margit.krt. 6. ZSIOMOND-UCCÁ SAROK SZEMÉLYES FOnOKI VEZETÉS SZEMÉLYI HÍREK . L1?E« ENDRE nagy személyi értékeit ismer, el a főváros, amikor a polgárme“ t osztásnál tanúsított nemes gesztusát sjftlgálati kitüntetéssé! akarja mefháláhű KOVACSHAZY VILMOS , rnll6éatékehe.‘ BlJdapest világfürdő” drn- mel értékes tanulmányt adott k őzre az Idegenforplmi Könyvtár sorozatában. A mű ismertetésére még visszatérünk. ’ völtí'a1 ULLER DEZSŐ tanácsnok Udvö- í"1? Kormányzonét a TÉBE karácsony- tá-estjén, amelyen 3.000 gyermeket lát­tak el télt ruhákkal. “ERNÁT ISTVÁN Dr.-t, a Nemzeti Bank alelnokét melegen ünnepelték a külön­böző társadalmi szervek abból az alka- ' lomból, hogy 40 évvel ezelőtt kezdte meg közéleti működését a „Hazánk" cimü lap megindításával. WEISS FULÖP, a Kereskedelmi Bank elnöke, Szilveszter napján töltötte be 75- ik életévét. A magyar közgazdasági élet népszerű vezérét a közélet számos kitű­nősége üdvözölte, a szűk családi körben rendezett ünnepség alkalmából. PAPP FERENC folyamőrkapitányt vá 1 osztották meg a fővárosi Vízmüvek uj vezérigazgatójának. Az uj vezérigazgató Újévkor foglalta el hivatalát. HINDY ZQLTAN DR.-t, az OTI ve­zérigazgató-helyettesét nevezték ki a MABI új vezérigazgatójának. , EATT1NGER SÁNDOR Dr„ a Do- bányjövedék központi igazgatója, érde­mes közszolgálati működése elismerése- itl miniszteri osztályfőnöki címet és jel­leget kapott. GEGUS DANIEL ny. főkapitányhe- 1 vertes költeményeiből olvasott fel a Ma­gyar Nemzeti Irodalmi Társaság január 6.-i ülésén. WIRTER LÁSZLÓ DR. v. nemzetgv. képviselő, most a Beszkárt ügyésze a vi­szonyokkal számolva, belépett a Kér. Gazdasági Pártba. MASSANY ERNŐ DR. az ismert nevű főmeteorológus súlyos imfluenzával került a Szent János kórház Wodianer osztályá­ra, de ma már túl van minden veszélyen. REINER EDE DR. orvost a fürdőügy évtizedeken át úttörő harcosát a Pázmány Péter Tudományegyetem aranydiplomával tüntette ki, amelyet december 30-án dél­előtt nyújtottak át ünnepélyes keretek közt a kiváló jubilánsnak az Orvos Szö­vetség helyiségében. HUBERT VILMOS a Budai Iparosok és Kereskedők Köre elnöke néhány heti Szabadságra külföldre utazott, és január 7-én tér vissza. SZOMBATHY KALMAN aki huzamo­sabb ideig szerepelt a budai közéletben — saját kívánságára megvált a Községi Takarékpénztártól és az Ingatlan-Bank által létesített ház és telek tuljdonosok egyesületében vállalt vezető pozíciót. SCHMADERER OSZKÁR DR. elöljáró mondott beszédet az I. kerület „Minden­ki Karácsonyfájának" ünnepségén, meleg szavakkal köszöntve a polgárság nemes áldozatkészségét. PAULOVITS VIKTOR a vízmüvek ve­zérigazgatója és HAFNER KAROLY igaz- | gató nyugalomba vonultak. ANGYAL KÁLMÁN Dr. tabáni apát- plébános előrehaladott korára való te­kintettel nyugdíjazását kérte. A herceg­prímás a lemondást elfogadta. DR. DOBAKNÉ TROZONYI KATÓ szép sikerrel szerepelt a Gyóni Géza iro­dalmi társaság január 2-i irodalmi dél­utánján. PÓSCH GYULA DR. kormányfőtaná­csost, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár ügyv. igazgatóját Kistarcsa pestmegyei nagyközség legutóbbi közgyűlésén, mint jótevőjét, díszpolgárrá választotta. ZAJTI FERENC a kiváló India-kutató olvas fel a Magyar Nemzeti Irodalmi Tár­saság január 6-iki ülésén. A felolvasás helye: VIII. Eszterház.y utca 4. Vendége­ket szívesen látnak. BERNAT ISTVÁN DR.-t örökös fő­gondnokának, BOÉR ELEK dr.-t főgond­nokának választotta a budahegyvidéki re­formátus egyházközség. GUTTMANN JENŐ DR.-t, a Mezőgaz­dasági Ipar rt. ügyvezető igazgatóját köz­hasznú tevékenysége elismeréséül kor­mányfőtanácsosi címmel tüntették ki. KULCSÁR RICHARD az Attila-nyom- da vezérigazgatója egészségügyi okokból Abbáziába utazott. CSÁSZÁR ELEMÉR egyet, tanárt egy­kori hallgatói kedves módon lepték meg, midőn a most megjelent „Irodalomtörté­neti dolgozatok" cimű müvüket neki aján­lották. M1LBICH TAMÁS lelkészt ünnepelte a kelenföldi „Szent Adalbert“ egyház- község és Liber János dr. méltatta áldá­sos működését. LENGYEL ENDRE DR. kormányfőta­nácsos, Bszkrt. igazgató most ünnepelte 23 éves szolgálati jubileumát. Ebből az alkalomból tisztviselői, és munkatársai melegen ünnepelték. FARAGÓ SÁNDOR DR.-t, a Magyar Tisztviselők Takarékpénztárának igazga­tósága vezérigazgatóvá nevezte ki. FEHÉR JENŐ DR. a BSzKRT. 24 éven át volt főtisztviselője és h. igazgatója nyugalomba vonult. Ebből az alkalomból meleg szeretettel üdvözölték kartársai, akiknek szívében még sokáig él aktivan főnökük hivatali működése. GERGELY ERNŐ DR. tanácsjegyzöt bízta meg a polgármester a III. kerületi elöljáró állandó helyettesítésével. ( PETHŐ SÁNDOR DR.rt a „Magyarság" igazgatósága főszerkesztővé. Hegedűs Gyulát felelős szerkesztővé nevezte ki. A j t.a y József dr. mint főmunkatárs jegy­zi ezután a lapot. Buda Ünnepe lesz ezentúl évenkint — vörössel aláhúz- Va ~~ ianuar hó 4-ike, amely napon ik­tatták székébe SZENDY KAROLY polgármestert ünnepélyes keretek között a Városházán. Régen került e díszes helyre olyan egyé­niség, akit oly egyforma lelkesedéssel és szeretettel üdvözölt a székesfőváros köz­gyűlésének minden tagja és akinek mű­ködése elé oly rendületlen hittel tekint a város minden polgára: de elsősorban mi budaiak, akik között boldog családi éle­tét éli és amely ősi városrész iránt oly lelkes szeretettel viseltetik. Az a pesti harangszó, amely esküvését kísérte, vissz­hangot vert Budán és Óbudán is, a du­nántúli rész minden becsületes, igazlelkű polgára szivében, lelkében. És száll vlsz- sza onnan az áldás minden emberszerető, polgártársait segítő, nemes, magyar tet­tére és kiválasztott személyére. Ámen! Az újév Budán hagyományosan ott csúcsosodik ki, hogv Ripka Ferenc dr. udvari tanácsos ny. főpolgármester laká­sán gyűlnek össze hívei és azoknak az egyesületeknek, társaságoknak és testü­leteknek a képviselői, amelyek vele kap­csolatban állanak. Ézévben szokatlanul nagyszámban jelentek meg mindazok, akik az újév alkalmából üdvözletüket és jó­kívánságaikat hozták el s közülük első­nek Knébel Miklók dr. plébános, pápai prelátus köszöntötte a ház urát a kriszti­navárosi egyházközség nevében és az ő kiváló szónoki képességével. Ezután Hoór Tempis Móritz dr. a Budai Társaskör, — Baranszky Gyula dr. a Klotild szeretet- ház, — Juhász Margit a női tábor, — Oszoly Kálmán a budai hegyvidék, — Korányi Márton az I. kerületi Iparoskor, — Váii Gábor a II. kerületi Iparoskor, — Koch Nándor dr. a „33-as Futbal Klub“ és Dunav Jenő a Budai Dalárda és a Pa- lestrina-kórus nevében üdvözölték lelkes szavakkal és odaadó hűséggel Ripka Fe­rencet, mint jó barátot és Buda lelkes polgárát. Rendkívül meghatottan, szinte könnyes szemekkel köszönte meg a bará­ti hűség e megnyilatkozásait Ripka Fe­renc, mert azok mintegy szép régi szim­fónia zengenek át a mai durva jazz disz­harmónia ián. Kívánja, hogy a szép me­lódia kisérje tovább is útjaikon barátait, mert a rossznak mondott múlt esztendő­ben még nem pusztult el minden nemes érzés. Ügy érzi, hogy őt nem mint volt főpolgármestert, hanem mint Buda egy­szerű polgárát köszöntötték és a mocsár lecsapolói, felszáritói nagy munkájáról, az így televénnyé vélt föld gyümölcseit aratókról mondott hasonlatával fejezte be szavait, mely után a dalárda énekelte el az ő kedves dalait és vidám hangulatban eltöltött tízórai mellett mindenkihez volt jószava az ünnepelt házigazdának. Rendjel viselés engedélyét adta meg a Kormányzó Gömbös Gyula minisz­terelnöknek a pápai Pius rend nagvke- resztje és a lengyel Fehér Sas rendjel; I — F a bi n y i Tihamér dr. kereskedelem­ügyi miniszternek pedig a lengyel Polo- nia-Restituta rendjel elfogadására és vi­selésére. Az első bál Budán. Strauss János müveiből összeválogatott műsorral ünne­pelte a „Budapesti Szimfónikus Zenekar" Szilveszter napját. A miisort tánc követ­te, s az első „Budai bál"-t a legnagyobb sikernek könyvelhetik el Buda körülra­jongott muzsikusai. Az est fővédnökei József Ferenc kir. herceg és Anna kir. hercegasszony voltak, a fenséges párral együtt Sipőcz Jenő dr. főpolgármester és Szendy Károly polgármester is megje­lentek előkelő közönség élén, a kitűnő budai zenekar estjén. Ékszerjavitás Szeráf in Gy. I. Roham u. 8 Legfiatalabb kerületűnk a Szent Imre város (Kelenföld) is állított Mindenki Ka­rácsonyfáját. A XI. kér. mozgalmát Du- day Alajos dr. tanácsnok-elöljáró irányí­totta, és az ünnepség keretében 20-20 fiút és leányt és 40 leventét ajándékoztak meg élelemmel és ajándékokkal. Az ünnepsé­gen nagy számmal vettek részt a kerület előkelőségei és ajándékozói Becsey An­tal, Csilléry András és Saly Árpád veze­tésével. Ezüst nász. Karácsony másodnapján nagyszabású ünneplésben részesült Óbu­dán O r o v a Zsigmond dr. törv. hat. biz. tag és neje szül: Bodó Klára házasságá­nak 25,éves évfordulója alkalmával. Ezt a jubileumot felhasználta az óbudai izr. hitközség, hogy szeretet elnöke személyét és működését is méltassa. Este 250 teri- tékii vacsora keretében leplezték le u díszterem számára festett arcképet, amely Éránk György festőművész sikerült mű­ve. Az ünnepélyt Kozma Gyula alelnök nyitotta meg, majd Neumann József dr. főrabbi mondotta el zengzeles szép szó­val ünnepi beszédét, amelyben külö­nösen kiemelte azokat az érdemeket, a- melveket az elnök kulturális téren, az óbudai zsidó muzeum megnyitásával szer­zett. Stern Samu az Országos Iroda és a Pesti izr.i hitközség elnöke, Kriszhaber Adolf a budai 'hitközség elnöke. Arányi Adolf újpesti elnök, Herskovics Mihály hitk. alelnök, Weisz Lipót szén teevl éti elnök, Káldor Gyuláné nőegyleti alelnöki Kemény Lajos kormányfőtanácsos és Eckstein Ignác/ méltatták az ünnepelt és művész lelkű nejének érdemeit és em­beri kiválóságaikat. Oroya Zsigmond dr. köszönő beszédével fejeződött be a mind­régig lelkes, jói rendezett ünnepély. (G. S.) Ünnepeltek a Fővárosi könyvtár érde- mes '?a,z,fat6I^t, — Enyvváry Jenőt, aki most töltötte be könyvtári szolgálatának harmincadik esztendejét. A polgármester képviseletében I megjelent a Fővárosi Könyvtárban Némethy Károly dr. tanács- nők a főváros többi tudományos intéze- .í?1 „ , v®zetőivel s a könyvtárigazgató üdvözlésére egybegyült tisztviselőkar előtt meleg szavakkal méltatta Enyvváry Je- nó érdemeit, aki mint filozófiai Író és pioliologus az ország határain túl is meg­becsült nevet szerzett magának, 1927 óta á l a Fővárosi Könyvtár élén. Ehhez az időhöz fűződik a könyvtár nagy fellen­dülése, gyűjtési körének kitágulása, fiók- szervezetének kiépülése. A fürdőügyi bizottságról írt cikket Scholz Kornél államtitkár, amelyben a kurkomisszió célja szerinte: „...a székes- főváros igazi fürdővárossá fejlesztéséhez szükséges javaslatok és tervek kidolgo­zása, okosan vezetett propaganda indítá­sa, ezenkívül, hogy a fürdők és ásvány­vizek gyógyító értékének tanulmányozá­sára és fejlesztésére orvostudományi ku­tatásokat inspiráljon és azok elvégzését támogassa.** Várja és reméli, hogy gyógy­fürdőink újabb építkezésekkel és modern berendezéssel még tökéletesebbé válnak és hogy mielőbb felépül az úgynevezett rheuma-kórház. BUDAI VIGADÓNÁL Corvin tér 5. Tel. 53-5-32. K0TSIS ERZSÉBET művészi FÉNYKÉPÉSZ. Teret alkotnak a Hunyadi János úi és Csónak utca sarkán, ahol a főváros egy 230 négyszögöles ingatlant vett meg 64.000 pengőért. Ezen a helyen létesítik a közteret, amelyre forgalmi szempontból már régen szükség volt. Hasonló, szabá­lyozási célra a Pacsirtamező és a Viador utcák sgrkán. a Lenke úton, a Hóvirág úton és a Bonyhádi utón vásároltak in­gatlanokat. A Baross Szövetség emlékirattal for­dult a Magyar Nemzeti Bank vezetőségé­hez, amelyben a zároltpengő-követelések- nek idegen forgalmi célokra való felsza­badítását kéri. Habár a Nemzeti Bank saját elhatározásából (bizonyos esetekben) eddig is engedélyezte a zároltpengő-kö- vetelések felszabadítását; gyakorlati szempontból a tett intézkedések lénye­gesen a kívánságok alatt maradtak. A1 felszabadítás, illetve az utazási pengő­csekk-forgalom megerősödése az egész magyar ipari és kereskedelmi életnek fontos szükséglete. A mód rendelkezésre áll, hogy a könnyítések hasznosíthatók legyenek gazdasági életünkben. Emlékezés Gyóni Gézáról. A lövészár­kok közdelmes éjszakáinak csodálatos tol­lú poétája ötven esztendővel ezelőtt szü­letett Gyón községben. Tizenhétévé már, hogy a Száján hegység titokzatos néma tájain örök álomra hunyt le szemét. De a magyar írók minden évben meggyujt- ják az emlékezés szent fáklyáit és leg­utóbb KARAF1ATH JENŐ ny. kultuszminiszter, orsz. gy. képv. mondott költői szépségű emlékbeszédet a Gyóni Géza Irodalmi Társaság emlékün­nepén. — Gyóni Géza életutjára — mon­dotta többek között — erősen kihatott atyjának meleg szive és alázatosan nemes egyszerűsége s amikor a szegény öreg pap sirjára teszi le a harcos dicsőség leg­első koszorúját, meghatóan bensőséges kegyelettel adózik emlékének: Míg mesz- sze észak gyilkos éjszakáin fiai fölött égtek a faluk, szegény öreg pap lenn a sírban, az én apám, tudom, hogy nem aludt. — A Gyóni Géza Társaság tárgyi­lagossággal rajongja körül Gyóni Géza nemes emlékét. Senkit nem állít vele szembe, de igenis állítja, hogy az ő iro­dalmi munkássága a világháború forga­tagában valóban hézagpótló volt és szük­ségszerű, mely diszére vált volna minden idegen ország irodalmának, mert benne rezgett az izzó fajszeretet, mert veszé­lyekkel nem törődő, bátor harcosok izga­tott és hányt-vetett különös lelki világá­nak Gyóni Géza megértő lantosa volt, akiben szent tűz égett és akire szintén ráillenek a nagy magyar természettudós sírjára vésett klasszikus szavak: — Beala Hungária, quae talem tulisti. — MEGNYÍLT GUL-BABA S Ö R|Ö Z Ő-E TTEREM Jánost elnöknek, botfai Hűvös Ivánt pe­dig ügyvezető elnöknek választotta meg egyhangúlag a közgyűlés. Beválasztott» az alelnökök sorába Petracsek Lajos dr. orsz. gyűlési képviselőt és Geguss Dániel ny. fokapitányhelyettest. Kiegészítette to­vábbá a közgyűlés az igazgató választ­mányt, amelynek tagjai közé felvette Párniczkyné Szederkényi Anna, dr. Illés Józsefné, gróf Berényi János, Spur Endre, csikszentmihályi Sándor Ákos, Pávai Váj­ná Ferenc dr. Szilágyi Károly, és Ujj Gyula fővárosi tagokat, a Dunántúlról pedig tagok lettek: Lendl Adolf dr. (Keszt­hely), csikszentmihályi Sándor István (Za- laapáli), Kenessey Pongrác dr. főispán (Veszprém), Berky Miklós dr. alispán (Veszprém), Radocsay László dr. főispán (Esztergom), Frey Vilmos dr. alispán (Esztergom), Glatz Gyula dr. polgármes­ter (Esztergom), felsőeőri Nagy Pál főis­S án (Győr), Skultéty Miklós alispán Győr [avranek József alispán (Székesfehérvár) Nagy elismeréssel vette tudomásul a köz­gyűlés Rákosi Gyula dr. főtitkári jelen­tését az elmúlt két esztendőről, mely után az áj ügyvezető elnök, Hűvös Iván mondotta el lelkes székfoglaló beszédét, amelyben áhitatos szeretettel emlékezett meg Rákosi Jenőről, akinek szellemében vezeti tovább az egyesületet.- Lelkes taps és éljenzés kisérte az uj elnök szavait, aki a Dunántúli Közművelődési Egyesü­let jövőjére vonatkozó indítványok meg­hallgatása után zárta be a közgyűlést. Árvák impozáns ünnepe minden esz­tendőben a „Klotild szeretetház" karácso­nyi ünnepe, amely most, december 22-én volt és részt vert azon Auguszta főher­cegasszony is. Megjelent ott a főváros képviseletében Szendy Károly polgármes­ter, továbbá Nemes Antal budavári c. püs-1 pök_ és a budai társadalom számos elő­kelősége. Az ünnepet Ripka Ferenc dr. udvari tanácsos, elnök nyitotta meg, aki a szent karácsony áhítatával köszöntötte a vendégeket és Auguszta főhercegnőt, aki családjával ötven év óta kedves kap­csolatban volt az egyesülettel Klotild fő­hercegnő személye révén. Üdvözölte Szen­dy Károlyt, a főváros új polgármesterét, aki Budapest polgárságának jutott ked­ves karácsonyi ajándékképén és hálás szóvaj emlékezett úgy a Tébe, az Elöl­járóság, mint a szeretetház minden jóte­vőjéről. Azután a növendékek négyszó­lamú énekkara elénekelte a .„Mennyből az angyal . . . eimü karácsonyi éneket, ezt követte a gondosan összeállított mű­sor, amelyben váltakoznak a szavaló,' köszöntő és éneklő számok. Az Ünnepet a Himnusz hangjai zárták be. Élet a Bibicz-telepen A _ „Kelenföldi gazdasági és közműve­lődési Egyesület“ alig egy éve hogy megalakult s működésével máris nagy á[alakulást eredményezett Buda ama ré­szén, melyet lapályos területeinél és -íz egyesület léte előtt még talajvizes, süp- pedékes voltánál fogva „Bibic-telep“-nek neveztek s mely ma már, a talajvíztől való mentesítése és utainak, járdáinak feltöltése s járhatóvá tétele, valamint egyes utcáinak kőburkolattal való ellá­tása óta a jóhangzású „Kelenföld-Kertvá- ros" nevet kapta, ahol ma már nem fé­lelmes az idejövetel még bársony cipők­ben sem. És amily gyorsan kialakultak az utcák, oly gyorsan teremtett itt az egye­sület kulturéletet is. Az elmúlt évben megünnepelte március idusát, Kossuth Lajos halálának 40 éves évfordulóját, a trianoni gyásznapot, a magyar szabadság harc vértánuinák emléknapját, a Nemzett Hadsereg bevonulásának 15-ik évforduló­ját és a Kormányzó névnapját. Most ka­rácsonykor pedig rendezte mesedélután keretében, ajándékok kiosztásával kap­csolatosan az első karácsonvfa-Unnepé- lvét, melyen a bevezető beszédet Sziklay jános dr. fró, kormányfőtanácsos, az egye­sület társelnöke mondotta és pompás énekszámok, szavalatok s gyermek-szín­darab előadása kapcsán Bánhelyi Ferenc tanár, Ugyv. elnök érdekfeszítő mesével gyönyörködtette a gyermekeket, akikhez végül Mikola Géza dr. postaigazgató egyesületi elnök intézett meleghangú sza­vakat. A fiatal egyesületnek máris több­száz tagja van. A legutóbbi szombati összejövetelen a tagok nemeslelkü ada­kozása a Jugoszláviából kiűldözött ma­gyar testvérek javára 60 pengő adományt juttatott. RUHÚK RAVASZ cukrász I., Krisztina körút 75. Telefoni 50*2-32. ELŐKELŐ CLKHÁSZ SZALON Gyász. Risztics Lázár dr. ny. rendőr­tanácsos 58-ik életévében, hosszas szen­vedés után elhunyt. Az utolsó években mint az életvédelmi osztály vezetője sok sok könnyet és nyomorúságot törölt 1c. Gyakran vett részt különböző budai kul­turális megmozdulásokban. Temetésén igazi részvéttel vertek részt, akik mun­kásságát ismerték. A Dunántúl szebb jövőjét igyekezett megalapozni a „Dunántúli Közművelődé­si Egyesület" december hó 28-án rende­zett közgyűlése, mely a Császárfürdő Hol­lós Mátyás termében folyt le az érdeklő­dők nagy látogatása mellett. A közgyű­lést Sziklay János dr. kormányfőtanácsos, a kiváló író és az újságírás egyik kima­gasló alakja, mint elnök nyitotta meg és bejelentette megnyitó beszédében, hogy az ügyvezető elnöki tisztségéről lemond, amit azzal honorált a közgyűlés, hogy egy fokkal magasabb polcra, az elnöki székbe emelte őt lelkes ovációk közben. Viraág Béla alelnök indítványára Sziklay A BUDAI MARGIT-HIDFŐNÉL. ♦ II., MARGIT-KRT. 2. ♦ TEL.: 57-6-05. Művésziesen megtervezett termek. — Magyar, francia konyha. — Polgári sörök. — Menürendszer. — Hangulatos zene. — 10 °/0 borravaló. <gQgQQ0QQQgQQQQQQ0QOGO©GXíiGOOOO®®OOOOGO©©OOOO©OOOO®OOOO©OOO® II., Fö-U. 57. Tel. 55-3-85 ! Mérték szerint olcsón, ízlésesen készülnek, át­alakítások, fordítások jutányos áron. Ruhakar­bantartás teljesen garan­tálva 2 öltöny P 2.50 Első Budapesti Ruhakarban- tartási Vállalat OLEUM MŰSZAKI KERESKEDÉS Telefon : 69-0-10. — XI. kér., Horthy Miklós-út 32, Autó­cikkek, Bosch cikkek. Műszaki cikkek, szerszámok, izzólám­pák, ÜKF lerakat, gépszíj, csi­szolópapír, autó, gőzhenger, gép, dynamo, csont és padló­olajok, kocsikenőcs, gépzslr, autógumi. Házhoz szállítással. Állítsunk emléket — ma, amikor ak­tuálissá teszi ezt, hogy a polgárság új polgármestert választott lelkes bizalom^ mai Budapest élére — e pár sorbao azok­nak, akik százegy néhány év előtt a még külön álló Budát kormányozták s úttö­rői voltak a mai világvárosi színvonalon álló Budapestnek, a Duna királynőjének. Meleg szeretettel tisztelgünk nevük előtt, amely legtöbbször a kemény munkának dicséretes jelképe. Alább adjuk Buda biráit, majd polgármestereit az 1700— 1800 közötti évekből: Bírák voltak Bu­dán: — 1707—1711. Zaunackh János ke­reskedő, 1711—1713-ig Saattersheimbi Sauttermeister Frigyes kereskedő. 1719— 1722-ig. Kepeller Rüdiger Gáspár városi tisztviselő 1722—1724-ig Vánosy Ferenc Kristóf Gáspár, városi szindikus és apos­toli iiélőmester. 1724—1739-ig ismét Ke­peller Rüdiger Gáspár. 1730—1737-ig Depré Xav. Ferencz városi alkamarás. 1738—1739-ig Christen Antal sebész. 1739- 1741-ig Cettó Antal Jakab helyettes. 1741 1751-ig Cettó Antal Jakab kereskedő. 1751—1754-ig Neuhauser Ferenc Tamás városi tisztviselő. 1754—1755-ig Pérger János Benedek helyettes. 1755—1765-ig Klinglmayer József városi tisztviselő. 1765—1769-ig Balásy Ágoston városi tiszt­viselő. 1769—1770-ig Szlatinyi Ferenc/, helyettes. 1770—1782-ig Szlatinyi Ferencz pestmegyei esküdt. 1782-1788-ig Piánovics János városi tisztviselő. 1788—1789-ig is­mét Szlatinyi Ferencz. 1789—1790-ig Mar- galics János pe9tmegyei főszolgabíró. 1790—1792-ig Krammerlauff (Kalmárffy) Ignácz városi tisztviselő. 1792—1795-ig Lászlóvszky Ferencz városi tisztviselő. 1795—1797-ig Balásy Ferencz városi tiszt­viselő. 1797—1825-ig Kalmárffy Ferencz (Folytatása a túloldalon.) Orajavitás: Szrerafin Gy. I. Roham u. 1 Uj iskolákat építenek, illetve alakí­tanak át az 1935. év folyamán Budán. Különösen a XI. kerület szerepel az épí­tési programban: a Horthy Miklós út 27. számban levő épületre emeletet építenek, a 167. szám alatt uj iskola épül. A Sop- ron-Bánát utcai elemi és ovóda felépítése a Hengermalom úti barakokat pótolja. Sürgősen felépitik még Budán az I. kér. Koronaőr utca sarkán a Szilágyi Erzsébet leánylyceumot és befejezik a II. kerület Fenyves úti elemi iskola építését. A Budai Izraelita Hitközség közgyű­lésén Kriszhaber Adolf dr. elnöki meg­nyitójában Horthy Miklós kormányzó jubileumáról emlékezett meg. Szántó Je­nő Alelnök úgy a saját mint hat társa nevében bejelentette lemondását a veze­tőségben elfoglalt tisztségükről. Ismertet­ték a fúzióra és adómegosztásra vonatko­zó javaslatokat, de azokat a közgyűlés nem fogadta el. Auer Róbert pénzügyi elöljáró költségvetési javaslatát viszont elfogadták és Fahn Fiilöpöt, Kádár De­zsőt és Róna Ignácot válaszmányi tagok­nak választották meg. Szépművészeti kiállítást rendeztek a Szent Imre város képzőművészei a Ke­lenföldi Társaskörben. A kiállítást Kállay Tibor ny. miniszter és Kovács József ny. tábornok nyitották meg. A nagyszámú, előkelő közönség nagy élvezettel szem­lélte a bemutatott műveket, amelyeknek szerzői Áldor J. László, Háry Gyula, Ud- vary Pál, Undi Mária, Kárpáthy Jenő, Paál Ákos, Péchi Pilch Dezső, Wagner József, Kurtapataky László és más jeles művészek. 1 TAKARJEjtOS HÁZIASSZONY az új esztendőben is csak gázon iöz, mert a gáz a legjobb, a leg­tisztább és a legolcsóbb tüzelőanyag. Látogassa meg beírni­* taté helyiségeinket és ] gyakorlati fözöelő-1 adásainkat. _____e ________ VI., VILMOS CSASZAR-Ol 3. I. emelet. Nyitva: reggel 9-től este 6 ig. Előadások: kedden és pén­teken délután 5 órakor. belépés díjtalan TANFOLYAMOK: Kezdők főzőtanfolyama. Különleges főzőtanfolyam. Garson tanfolyamok. Hogyan főzzünk betegeinknek? Diétás főzőtanfolyam. Cserkészlányok főző­tanfolyama, Budapest Székesfö/áros Gázmüvei /

Next

/
Oldalképek
Tartalom