Budai Napló, 1934 (31. évfolyam, 1152-1182. szám)

1934-07-19 / 1173. szám

1934. julius 19. Budai Napló mm ___ ** FIZ Ó gummiharisnya KÜLÖNLEGESSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK SZAKÜZLETE HUNGÁRIA 1. ALKOT ÁS-U. 1/a (Vérmezővel szemben) iikái kérdések vannak napirenden. Három estéinek egymásután ezek vol­tak az eseményei: RAITH TIVADAR Dr., székesfővárosi tanár a kereskedelmi üzemek szervezé­séről és racionalizálásáról tartott pompás előadást és a professzor-író mostani elő­adását akként fejezte be: „A szervező mun­ka és a racionalizálás módszere tehát nem jelenti, — és az ilyen felfogás alapos tévedés — hogy sok-sok emberi munka­erő feleslegessel válik és az emberi mun­ka helyére odakerül a gép. A helyes rá­ció az ésszerű és gazdaságos munkát je­lenti és megakadályozza anyagok, érté­kek és erők elpocsékolását. A helyes út­vonalon a vállalatok felvirágoznak, uj munkaalkalmak keletkeznek és ezen az útvonalon eljutunk a gazdasági elet egészséges fejlődéséhez.“ — A rámutatas a ráció velejére: ez. nagyon, de nagyon időszerű. Válság, racionálás és a mágántísztyi-í selők címmel beszélt LANDLER GYÖRGY. aki maga is egyik ítészvénytarsasag fo-. tisztviselője, á magántisztviselo-palyat jói ismeri éfe előadása keretében szomorú Déldákut mutatott be a magántisztyise-r lók elbocsátásáról és nehéz helyzetükről. Az előadások sorrendjén o/LL Jtm>, fővárosi tanár és a Budapesti Kisipari Hi­telintézet vezérigazgatója, nagynevezetes-1 I Kavics utca és Császár- furái vidékének re&dzzésé? kérik A. Budai «Ingatlantulajdonosok Egye- » sülete a C r> á s z á nf ü‘rdo és vidékének rendezése és a Kavics utca sürgős meg­építése érdekében akciót inditóti és né­pes értekezletet rendezett julius 5-én a ..Három Huszár“ vendéglőben. Bárdos • György dr. elnök beszámolt az ügy állá­sáról. A Közmunkák Tanácsánál már ké- 1 szülnek a tervek és ebből a célból a I helyszínén, is felvételeket eszközöltetett. Megvan a remény, ihogy á közel jövőben I már k$sz tervek állanak rendelkezésre I és megkezdődhet ennek a rendkívül el- 1 ha v vagplt városrésznek rendezése. Az ér- I dekeit ingatlantulajdonosok közül a meg- I indult vitában resztvettek: Kiss J. Jenő, Nátly Ignác. »László Róbert, Yeszprémy József. Ebei Artúr, .Haasz Emil, Knobloch József. Ligeii Imre, Steine>r Károly, drr | Csocfán László és mások. Dr. Kaszás Jó­zsef .v. tisztiorvos, törvényhatósági biz. tag hangsúlyozta, hogy a fürdőváros ki­alakítása szempontjából nélkülözhetet­len ennek a vidéknek rendezése. A mos­tani viszonyok elszomorítóak. Ná das Béla dr. a Rózsadombi Egyesület csatiam kozását jelentette be. Bárdos György el­nök indítványára elhatározták, hog}' csü­törtökön, július 19.-én ismét összejönnek a .yHárom Huszár“ vendéglőben este 6 I órakor és felkérik az Összes III. kerületi várctei bizottsági tagokat, hogy az össze­jövetelre jöjjenek el. A helyszínre men­nek ezután és ott állapítják meg a jelen­legi helyzet teljes tarthatatlanságét. A nyári szünet után pedig küldöttségileg . keresik fel a polgármestert és kérik, thbgy a rendezést az elintézendő feladatok so­rában az elsők közé iegye. Az értekezlet végül nagy elkeseredéssel foglalkozott az új adómentességi rendelettel, amelyet inkább az építkezések megszüntetését célzó rendeletnek nevez. Ennek nyomán ségű előadást tartott a válságok okairól és ezeknek az okoknak a kiküszöbölésé­ről. A jeles professzor szembeszállt a rá­ció mostani értelmezésével. A különféle kategóriájú tisztviselők elbocsátása, a,fi­zetések és a nyugdíjak leszállítása mind­ez nem a módja az igazi rációnak. A B- listák túltengő gyakorlatát mihamar meg­érezte és változatlanul megérzi az egyete­mes gazdasági élet. Ott is baj van, hogy az üres lakások miatt korlátozzák az építkezést. Sokféle területen, sokféle baj van a racionálás rosszul magyarázott alkalmazásának nyomán... íme, bejelentésem: az előadások, ame­lyek elhangzanak itt a kereskedelmi volt­diákok összejövetelein, — nem csupán hangulatos esték, mint az osztálytársak szokásos találkozása, — hanem, amelyek­ről itt szólok: ezek az esték a gazdasági élet mostani roppant problémáinak tár­gyalása. Az előadások megjelennek, né­ha csak kivonatosan, a szervezet havi fo­lyóiratában, — kitűnő folyóirata van, Sásdy-Schack Béla dr. az avatott szer­kesztője, — egyik-másik előadás, mint a Szél Jenő professzoré, remélem, külön füzet alakjában meg is fog jelenni. Is-, mételten jelentem, előadások kereteben találkoznak — kereskedelmi tanárok es egykori tanítványok — ezeken a vonzo, ezeken az érdekes estéken. az építkezések megszűntéknek tekinthe­tők. EzéTt sürgős volna az új adómentes­ségi rendelet kiadása, amely valóban kedvezményeket adna az építtetőnek. Érdekes megfigyeléseket tett G e r 1 ó- c z y Zsigmond dr. egyetemi tanár az Or­szágos Közegészségügyi Egyesület elnö­ke a vasárnapi húsárusítási tilalommul kapcsolatosan, amely tilalom nváron rendkívül megbosszulja magát. Az ő ál­tala kezelt kórházakban és magáncsalá­doknál is azt tapasztalta, hogy nyáron át különösen hétfőn és kedden jelentkez­nek olyan gvomocbetegségek, hasmené­sek és vérhasszerű jelenségek, amelyek csak romlott hústól származhatnak. Ez a hús nagyrészt a már előzetesen, szomba­ton bevásárolt hús, amely kellő elővi­gyázat és talán a jégszekrény hiánya, vágy a jégvásárlás költségei miatt rom­lik meg vasárnapra és okozza a betegsé­geket. Azért sürgeti «már évek óta, sőt fel is szólalt lj)27-ben.ia parlamentben is. hogy engedélyezzék a vasárnapi húsáru­sítást, legalább is 10 óráig délelőtt. Ha dolgozhatnak a pincérek, nyitva tarthat­nak a trafikok, fűszerkereskedők és vi­rágkereskedők, akkor két órára kinyit­hatják üzleteiket a mészárosok is. Mert a szombaton vásárolt szivar nem romlik el vasárnapra, de a hús mégis csak meg- romolhat. „A vasárnapi húsárusíiás nyá­ron' cimen röpiratszerüen adta ki tanul­mányát az illusztris szerző és bizonyára megküldi szívesen mindenkinek, aki őt ebben a kérdésben megkeresi. Lelkes felthívásban fordul a „Budai Gyümölcstermelők Egyesülete“ a budai kerttulajdonosokhoz, amelyben P a p p József kertészeti intéző megrajzolja a bu- davidék gyümölcsöseinek szomorú képé*, — mely a tavaszi virágzás idején csodás szinpompába borul, hogy őszkor a sivár pusztulásba vesszen a nemtörődömség és hozzánemértés miatt.' Rámutatott az okokra is. Már a fiaal gyümölcsfákat is rossz helyen, a piaci kofánál vásárolja az új kerttulajdonos és nem az államilag el­lenőrzött faiskolától, hibásan -ülteti el, ötletszerűen munkálja meg és ápolja s csodálkozik, hogy gyümölcs helyett féreg terem a fán. A gyümölcstermelés fontos­ságát eddig még a hivatalos körök sem érezték át és működésük egy-két sablo­nos hirdetésben és rendeletben merül ki, de annak szigorú végrehajtását nem el­lenőrizték. Ez így nem maradhat, mert így elsőrendű, szép, versenyképes gyü­mölcsöt elállítani nem lehet. Pedig ez a cél és ezt szolgálja a „Budavidíéki Gyü­mölcstermelők Egyesületé“, melynek tag­jai zömét a budai és környéki kerttulaj­donosok alkotják és hozzáértő, lelkiis­meretes szakközegei útján segítségére van tagjainak úgy kertek létesítésében, nemes fajgyümölcsoltványok rendkívül olcsó áron való beszerzésében és telepí­tésében, mint pedig meglevő idősebb gyü­mölcsök ápolásában, gondozásában és jó­karbantartásában is. Kedvezményes áron juttat tagjainak permetezőszereket, istál­ló- és műtrágyát, mindén irányban szol­gálatára áll szakkérdésedben a hozzáfor­duló érdeklődőknek. Irodahelyisége és raktára a II. kér. Batthyány-téri vásár­csarnok I. emeletén van, telefonszáma 52—7—00 és hivatalos órai 9—1-ig vannak. MEHYHSSZOHYI Képek Blahosnál Ffl-u 18 A sósfürdői villamost1 rövidesen a Té­tényi út felé fejlesztik, hogy az ott fej­lődő városrész lakossága1 közlekedéshez jusson, amely érintené a Bibictelepet is. Vizsgahangversenyt ‘réhdeztek nagy sikerrel Mödlinjger Ágnes zongora- iskolájának növendékei az óbudai kultur- ház nagytermében junius 27-én zsúfolt terem hálás közönsége előtt. Különösen sok tapsot kapott pompás technikájú, szép játékáért Szabados Alice, Riéw Ban­di, Bilek Károly, Pavlik Margit, Réw Zsuzsi, König Licy, Hpryay Teri, Mirth Margit, Berkó Marika, Kudlacsek Irén, Kerékgyártó Klára, Markosy Márta, Győ- ry Klári, Mátrai Alice, Linczenpolcz Irén. de melegen ünnepelték a kiváló tanárnőt iá. ’ ELADÓ Mária remetén 300 négy­szögöles bekerítétt, szépfekvésű gyümölcsös telek.«Bővebbet II. kér. Szász Károly utcq 4. szám, házfel­ügyelőnél. . -j. , I OOO©©ÖOOOÖOGOGO00GOÖO©0©G)0©0 , ... a • ______9 n í Ho vá menjünk va, óraim ma estei g ) Üljünk lel az ötösre vagy hetesre, Q ) Szálljunk le a Zsigmond-téren, ! Onnan két perc gyalog, S i v.v örső Pince I ) kertje (Tulajdonos: Balogh),’ III-, Ürom-u. .4. © ) Saját sznretelésü orok. Halászlé. Q M nden este E irdos-jazz Q Hihetetlen olcsó árak! g T elefonszá , 54-3-37. Q :)0O0O00O0OOOf-» ■' XÖ0OOOOOOÖ00Q IS! BUDAI STRANDFÜRDŐBEN III. ÚJLAKI RAKPART. - HIDEG ÉS MELEGVIZŰ MEDENCE DUNAI USZODA IDÉNYBÉRLET P15 ÉS P 20 - KITŰNŐ VENDÉGLŐ, ELSŐRANGÚ ZENE A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. Igazgatósága, tisztviselői és munká­sai mélységes fájdalommal jelentik, hogy a vállalat igazgatója, Simon János f. hó 13.-án súlyos szenvedés után elköltözött az élők sorából. A megboldogult 38 esztendőn át szolgálta példaadó kéltséggel, törhe­tetlen munkakedvvel és a legtelje­sebb odaadással vállalatunkat, a- melynek filvirágoztatásában eg> hosszú emberöltőn keresztül tevé­keny része volt. Szeretett munkatársunk felejthetet­len emlékét örökre megőrizzük! Buapest, 1934. julius 13. Cj Arany éremmel Kitüntetve x IAcs istvAn\ { modern kelmefestő és vegytisztító a í üzeme 9 J V., Alkotmány u. 5—7. Tel. 16-6-84. a Fiókok : IV., Királyi Pál-utca 6. 2 VI., Gr. Zichy Jenő-u. 12. a 11., Zárda-utca 12. száui. * I„ Városmajor-utca 55/b. 2 Uj budai üzlet : 9 1., Hidegkuti-ut 3?/r. sz. j Moeeeeetfwwue&wewoweuweeooeee UJ ÜZLET! BUDÁN díjtalanul házhoz szállítja a megrendelt festék.-', háztar­tási-, illatszer és pipere árut WEISZ festékkereskedés II., Zsigmond-u. 9. KELLEM ESEN NYARALHAT POZSONY-HÚVÉHÁZ TERRASZÁN I., Krisztinek • körút S3, szám. Esténként cigányzene LEGOLCSÓBB ÍRBK! HÁRSHEGYI vendéglő 83 as villamos, 2 J-as autóbusz — Vadorzó utcai megállója — I, Hidegkúti ut 84 c, Nilünö konyha — Figyelmes kiszolgálás NAPONTA CIGAVZENE. TÓTH JÓZSEF Hn o^n de «»ég szebb sZcp mű» lesz, ha özv. ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja II. VÉRMEZŐ UT 14. szám VARFOK UTCA SAROK TELEFON 50 - 2-17 Tartós ondolálás géppel és gép nélkül. Festés, szőkítés. Egyéni frizurák modell után. 10 százalék engedmény, ha hivatkozik a Buda! Naplóra KISFALUDY SZÍNHÁZ III.( Lajos-utca Hl. elérhető az 5, 7, 9 51 villamossal II MAGYAR SZÍNHÁZ nagysikerű újdonsága TISZTetT Ház Julias 21-161 egy bélig mindenest* '/a9 óra­kor, vkairnsp d. a. l/a4, 6 és '/a9-kor. Jegyek —.20 flll-161 1.50 P-Ig elővételben Filléres árak — Olcsói) \ mint a mozi Előkészületben: Az ördöglovas KÁLMÁN IMRE operettje i FÉNYES leíró irodában végeztesse írásbeli munkáit IDŐT, PÉNZT TAKARÍT MEG! Gépirés Sokszorosítás Fordítás II. FŰ-U. 20 Lánchíd mellül TEL. 55*1-36 ESTE lO-KOR KEZDŐDIK A TÁNC A TURJÁN BÁRBAN LUKÁCSFÜRDÓ TELEFON: 56 0 80. BVDA LEGSZEBB KERTJE A 300 ÉVE FENNÁLLÓ PFEIFFER-KERT Elsőrendű konyha, kiváló borok, Halászlé és túrós csusza. Minden este Schrammel-zene HL BÉCSI U T 34 VADASKERT VENDÉGLŐ ÉS UJ CUKRÁSZDA Hűvösvölgyi villamos végálomás'ól 2 perc. NEMES-JAZZ - TÁNC TEKEPÁLYA — PANZIÓ AZ. ÁRUK MINŐSÉGE ELSŐRENDŰ AZÁRAK OLCSÓK a kiszolgálás FIGYELMES SIKLÓS DIVaiHAZBON XI. HORTHY MIKLÓS VT 14 TELEFON: 50-3-43 Pannonhalma legendája — Bánhalom, talán Pun- vagy Pond-hnlom, esetleg Bánathalma lehetett Pannonhalma Ősi neve A többezer esztendős hú n-avar- magyar múltat nem tanítják, — sajnos — a magyar iskolákban, mintha hizony őstörténetünket szé­gyelleni kellene. Hirdetik, hogy „Pannónia“ a ró­maiaktól kapta nevét, holott már meghódításakor is ez volt a neve és már azt megelőzőleg a pun vagy pán (pánd, bán, bánd) népek hazá­ja volt. A régi görög kútfők is úgy említik s mint a jeles Izsó Lajos professzor mondja, a pannon szó csakis a görög nyelv többes geniti- vuszával (ón) fejthető meg. Pan-ón, pun-on, a pánok földje, vagyis Pan­nónia rómaiasan. Amerre a pánok vándorolták es hatásuk a székely- ségre is erősen kimutatható (lásd Jókai: Bálványosvár L-1I. és Leven­te), mert amerre megfordultak, ott aztán a hegycsúcsokon mindenütt felgyulladtak a szent lángok s örök tüzek égték, amiket a magyar má­gia papjai: gyulák, táltosok, sebők, gecsők, bogdánok, bocsorok, horká- zok, kajarok, lászlók, sámánok (ságh-ok) élesztettek Ös-Ten és a he­lyi, nemzeti, törzsi istenségek tisz­teletére, hangsúlyozom: nem bál­ványimádás formájában, hanem csak allegorikusán (ind-árja, zoro- aszteri értelmezés) és mysztikus je­lentőséggel (a Mythrasz-kultusz). Tehát Pannónia a pándok földje volt s már világhódító mandzsu- magyar őskirályunk, Firudun (Fü- red-Din) Krisztus előtt 3500 körül, itt találta egyes törzseiket. A Tula- duna s Nagymagyarország népi és geográfiai emlékei között mindmá­ig megmaradtak a pán, pánd, bánd, baán, pun, banda, bán-at, Banat, Pandorf, pandúr, pánt, pántlika, bandita (hindu: pandit) nevek, mlyid a pun-pand jellegzetességeket hir­detve. Firudun papjai sok helyen talál­tak már szent tüzeket, így Tihany­ban, Gulácson, Badacsonyban, aj szent Márton hegyén (Pannonhal­mán), nagyrészt az első ind-árja (hindu) előretörésből maradtak fenn Buda (Budha), Lov király (L ov-as község) és Zendus fejedelem (Szen­tes, Zenta, Szendevára) idői alatt, majd a pándok papjai vették át ezt a. kedves, mélyérteímű s a keresz­ténységbe (örök-mécses, húsvéti tűz- szentelés) is átszivárgóit vallási szo­kást. Ilyen nagy tüzeket élesztettek állandóan a pan papok a pannon­halmi hegytetőn is, amely éjjelente kísértetiesem bevilágította a Bakony rengetegeit és átlátszott a Dunán Komáromba. Különösen szent hely­nek tisztelték Pannonhalmát, mert °tt csodálatos dolgok történtek, a- miről a tábori tiízeknél szájról- szájra járt a legenda. Nagy vesze­delmek ideién titokzatos égi tüzek (lidérc-tüzek, Sankt Elms Feuer) je­lentek meg a domboldalon, farka­sok, medvék, hímzők, bölények ijed­ten menekültek az erdők sűrűjébe. Sokan rejtett égi szózatokat véltek hallani és látták éjfélkor Damasek istent kivont karddal, nagy tere uyilt az emberi fantázia csapongá sainak. Nem csoda, hiszen szeptem­ber havában (21.-én) a pannonhalmi domb tetejéről napnyugtakor sza­bad szemmel látni a Bécs melletti Csúcshegyet (Spitz-Berg), ahol a mágia papjai az ősidőkben, Atlan­tiszba való vándorlásuk útján el­ásták az Ur városától magukkal hozott ötven kőtáblát, amlyekre a mágia szent törvényei voltak rovás­írással rávésve. Évezredekkel utána hasonló kőtáblák kerültek 262 er­kölcsi paranccsal teleírva a British Múzeum birtokába. Valószínűleg a babylon-szumir Hamurápi király ninivei és űrbéli templomainak rom­jai alól. Hát, ahol ennyi mindent tudott egy természetileg is csodálatosan szépen fekvő hegyről a néphit; an­nak szent .helynek i kellett lennie, ahol istenfélelmet, tudományokat tanulhatott a fáradt vándor lelke és teste védelmet talált a veszedel­mek, éhsége és szomja. ellen pedig vendégszerető menedékeit a mágia füzeit élesztő papoknál. A szimbó­lumok valódiságáért felelt a kör­nyező, csodás isteni természet, a Duna, a Bakony, a Balaton. A pándok fejedelmei nagy becsben tartották Pannonhalmát, Firiidun rendeletére pedig Zsír ka (Zirz), Ge- rence (Bakonybel) és Baán nagytál- tosok kolostort alapítottak a szent Márton hegyén, hogy ja környező népeket annak papjai Istenfélelem­re, faj- és hazaszeretetre, az ősi ha­gyományok ápolására, vendégszere­tetre, az elhagyottak istápoíására, mezőgazdasági termelő munkára és rendszeres állattenyésztésre oktas­sák. Az egész környéket a Bánat- (Baán-) halom papjainak adomá­nyozta, akik hűségesen követték a nagy király parancsait. Élesztették a turáni szent tüzeket bakonyi ha­sábfával a hegytetőn és a tanítás­sal a környékbeli népek lelkében. A kolostor a vendégszeretetet tartotta legfőbb kötelességének, minden ván­dor, (utas, ápolásra szoruló ember felkereshette a nagytáltost, vagy nagybogdát (bog-dánt), lelki vigaszt és szeretetteljes otthont talált Füred- Din papjaitól. A vendégszeretet pótolta a mágia turáni népeinél a felebaráti szeretet, Ez az őszinte, a nagy szeretet volt mindig Pannon­halma jellegzetessége, központja volt évezredeken át a magas erköl­csi eszméknek és az emberi tudo­mányosságnak, haladásnak. Nagy hatását mutatja, hogy falai alatt el­haladtak a későbbi hódító népek, Atilla urunk megilletődve időzött ott, Árpád és Géza fejedelmek szí­vesen látott vendégek voltak, a ter­mészeti szépségek lebilincselték őket és Koppány, a bessenyők, ta­tárok, törökök, németek se bántot­ták érezhetőén soha. A magyar ős­vallás, a mágia kultusza lassan el­eltünedezett, a Firudun papjait fel­váltották Krisztus követői s már Nagy Károly keresztény papokat küld a Mons Sancti Martini-rc. Szent István a nursziai szent fiaira bízza a pannonhalmi apátságot s meghagyta őket a Firudun által ki­jelölt uradalmak s birtokok élveze­tében is. A rend alapítója Szent Bence (Benedek), bár sokaktmk nem tetszik ez a megállapítás, turá­ni vérből származott. Magyarország első komoly tudományos főiskolá­ja Pannonhalmán létesült és a ma­gyar kultúrtörténetemben a Mons Sacer s tudós papjai pótolhatlan helyet töltenek be. Nagy királyaink gyakran időznek falai között, Szent István, András, Kálmán, Szent László, Vak Béla, IV. Béla, Zsig­mond, Nagy Lajos, Mátyás, de ide­gen fejedelmek is, mint IV. Henrik császár, bouilloni Gottfried, de né­ha napján, sajnos, kardra is kap­nak a szent papok, mert martalócok rájuk törtek, mint az idegenek el­leni utolsó magyar lázadás alatt 1047-ben; a tatárok ostromát is hő­siesen állják, de aztán 1593-ban rö­vid időre Hasszán basa mégis el foglalja a monostort, hogy négy év múlva kivonuljon s holtáig bánja, amit a magyar testvérek ellen elkö­vetett. A török vezérnek méltó el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai/ Pál főispánban, akiről egy keleti legenda azt tartja, hogy egye­nes ágon származott le az Atilla udvarában élt Baran nevű főtáltos családjából. A hősiiiessége minden­esetre a legendát valószínűsíti. A főapátság könyvtára a maga ötven­ezer darabot is meghaladó értékes műveivel s kézirtaival szinte párját ritkítja. Ebből az ősi magyar szent vár­ból kerültek ki évezredeknél régeb­ben a magyar egyházi, nemzeti, tu­dományos és poliüikai élet kiválósá­gai; Én nekem azért is kedves a pannonhalmi rend, mert édesatyám: László Mihály s testvérbátyja, Ist­ván, a bukovinai' csángók nagy pap­ja, bencéstanítványok voltak s a renddel halálukig megtartották a hálás s kegyeletes tanítvány! vi­szonyt. Most ismét országos politika szin­téire volt Pannonhalma. \ László Zoltán dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom