Budai Napló, 1934 (31. évfolyam, 1152-1182. szám)

1934-11-23 / 1180. szám

Hildát Nanio 1934. november 23. KOCZE ANTAL külföldről visszatért zenekarával egész té­len naponta GUHDEL-GELLERT éttermében muzsikál tílLú Emberbarátok Országos Egyesületé­nek tagjai, akik jó nagy részben olyan szülőkből állanak, akiket u/. Isten gyón- geeliiiéjíi gyermekkel áldott^ meg* átlát­ván ennek a kérdésnek az államra, pol­gárokra, üi csaladokra Kiható nagy jelt il­lőséget, e/.előlit öt esztendővel azért ala­kította meg az egyesületet, hogy ezt a kérdést az álliaiiu, a tör vény haltóságok és a nagy közönség előtt ismertesse és azok­nak közbenjöttevel a megoldását megke­resse. Nehéz, küzdelmes munka után az egyesületnek sikerült — részben saját erejéből, részben a Székesfőváros közön­ségének hathatós támogatásával — első intézetét Budapesten, X. Kerepesi át 67. szám alatt megnyitni, ahol az iskoldkö- teles koron túli szellemileg' elmaradottak nem- és valláskülönbség nélkül aránylag csekély — önköltségi — ellátási díjért elhelyezhetők és — amennyiben szellemi képességük ezt megengedi -— foglalkoz­tathatók. Az egyesület ma még nincsen abban az anyagi helyzetben, hogy gyöngeelmé- jüeket teljesen ingyen, vagy igen mér­sékelt elIállási díjért lelvehessen. De meg vagyunk győződve arról, hogy akadni fognak nemesszívü emberbarátok, akik ezt is lehetővé teszik. Hisszük, hogy a magyar társadalom, amely az egész vi­lágon az első volt a gyermekvédelem megteremtésében, amely oly szépen és sikerrel oldotta meg a viaikok, siketnémák es nyomorékok ügyét ezt a kérdést is magúévá teszi és a nagy nyugati álla­mokhoz hasonlóan neux tűri tovább azt, liogy az életnek ezek u. szerencsétlenjei a laIil bolondjai, a család terhei és a bű­nösök segítőtársad legyenek. Az egyesület vezetősége a 111. Miklós tér 5. sz. alatt lévő székesfővárosi Gyógy­pedagógiai Intézetben van (Iliéi. 62—4—41), ahol az érdeklődőknek bármikor készség­gel iádnak felvilágosítást s ahova az írás­beli megkeresések is intézendők. A Kisfaludy Színház Óbudán nagy si­kerrel hoztál színre a Dorozsmai szélma­lom .c operettet, hogy közkívánatra a jö­vő hétfőtől csütörtökig reprizként ismét szinrekerül. Zádor Éva, Lilla Mária, Szán­tó Klári, Sebes Kaitó, Berkes János, Sán­dor Ferenc, Madarász László, Cz. . turáni Endre, Pálossy Ferenc és Pillér i1 erenc voltak a siker fő részesei* — Legutóbb a Csókprofesszor c. operettet mutálták be. jLilla Mária már toalettjével és feltűnést kelteit, táncszámai és játéka pedig meg­újuló tapsokait arattak, Zádor Éva kedves megjelenésével, táncaival, énekszámaival airatott nagy sikert. A férfiak közül főleg Madarász László (a cimpszerepben) és Sándor Ferenc voltak a siker fő részesei. Legrégibb szaküzlete a festék vegyi- áruk és háztartási cikkekben a Kelen föl­dön: Schcier Dezső festék és vegyiáru- kercskedése régi üzletével szemben Xl. Horthy Miklós út 45. alá költözött ahol a bevált szolid üzleti alapon a legjobb mi­nőségű árukból a. legnagyobb raktárt ren­dezte be. Gázbiztos pince van a Várban egyik mágnásunk (volt miniszter) magánpalotá­jában. Tekintettel arra, hogy gázbiztos 1 pincék általában hermetikusan elzárhatok a levegőrétegtől, kispolgári megelégedés­sel adjuk tudtára nyájas olvasóinknak, hogy mindezek dacára két fekete macska minden előírás és minden oxigéntömlő 'nélkül állandó titokzatos utón. bejáró la­kója a bizonyára nagy költséggel épült , ovatos fedezéknek. Budai számok. Legmagasabb hegyünk , a Jánoshegy, 529 m. a tenger — 420 a . Duna felett. A Svábhegy, 464 m. és a Gel­lérthegy csak 125 m. magas, viszont az ■ Erzsébet híd 374 hl hosszú és fölállítva t háromszor nagyobb volna a Gellérthegy- 1 nél. A. Lánchíd csak. 384 m. de mégis hosz- szabb mint az Alagút, tehát nem lehet $ beletolni a hí diait — esőben. Így szedte össze ezeket a' számokat a — „Tolnai Vi­láglapja*. , Ember legyen a talpán, aki meg tudja jegyezni, läget a sok utcanevet, amellyel időről időre a Közmunkatanács megör­vendezteti a pesti polgárt. Lefekszünk a Madách utcában és felébredünk a Dankő István utcájában. Persze a benfenteseken kívül csak nagyon kevesen 'tudják, hogy Dankő István neves nóteuköltő volt. Leg­alább egy Serény tábla hirdesse, ki volt az a nagy (?) ember, «akiről egyes utcák nevüket nyerték. A Királyhegy utca Bem József utca lett, (miért nem Bem apó utca?),, mert a Bem szoborhoz vezet, de el képzelhető, mennyi kalamitást fog okozni a-z, hogy már van egy Bem utca, amelyet újra más névre keresztelnek majd. II „.A ■idd*, *, H uooa 84. »X. szénsavé. nátront, szénsava* musst, szénsavas klórnát­riumot, magaáxiu­______________mot tartalmazó hév VI■ kfiszvény, osúz. bőr- és csontbatsgségsk, fémmérgszés, máj-, tyo­____ lan. ÍAk i agéax napoo lafOrAAki (éiBakp ‘ 45 fokos héwll kfiszvé csootbelsgségsk. fémmérgezés, i apns méh-, hügyhólyagbéalalmak, moríusnd és alhast pangás efie Kádfürdők i egész napon ál élafOrddlli fáiBaknak raggal 5-1. Piski. Budapest közönsége megszokta, hogy ha már egyszer véletlenül nem u szobor rossz, legalább a felírást ne lehes­sen1 megérteni. A Piski neveti a főváros még idejében levakartatta, helyere Bem nevét vésve. (Elég későn) Itt említjük meg, hogy a Palota Dérre rövidesen a tü­zérek háborus emlékműve, a gellérthegyi szildatemploin fölé pedig a műszaki csa­patok megemlékezése kerül. Reméljük, hogy ezentúl már csak tökéletes szobrot, félre nem érthető felírással üdvözölhe­tünk az iij alkotásban. Leleplezték az Orsz- Frontharcos Szö­vetség lágymányosi csoportjának díszköz­gyűlésén Galánthay Clock Tivadar tá­bornok crcszobrát és Martsekényi Imre arcképét, azután társasvatesorára gyűltek a Gellért szállóban. Úrajavitás: Szerafin Gy. I. Roham u. 8 Agglegény leány cimü háromfelvonásos operett került előadásra legutóbb a nép­szerű Kalazantinus kulturszinpadon, a1 Budai Kapucinus Egyházközség rendezé­sében. A jótékonycéhi bemutató előadás nagy közönséget vonzott és rendkívüli ér­deklődés előzte meg a fiatal szerzők Bodó Aurél, Magyar József és Weninger Ernő darabjának bemutlaitását, amelynek fülbe­mászó muzsikája, ia> cselekmény fordula­tossága és a szöveg kacagtató szellemes­sége egyenlő mértékben járultak hozzá u darab őszinte nagy sikeréhez. A szerep­lők közül kiemelkedett Bánki Margit kul­turált énektudásávaE Edelényi Tibor es Pólyák Miéi táncos komikus illetve szub- rett szerepeikben lelkei voltak a darab­nak, az agglegények szerepeiben Móré 1st vin, Rélszeghv 1 a jós, Kulich Jenő, ^í- poss László, ifj. Tóth Lajos, és Gálicz Imre állandó derültségben tartották a kö­zönséget. Halmos István szép hangjával és játékával tűnt ki. Ezenkívül Franaszek Annus, Yida Ilonka, Uray Miéi, Varga Ilonka-, Kcltscha Baby, Szailftmy-y Klári, Balázs Lajos, Yida Mária nagyon kedve­sek voltak, végül pedig ifj. Schaukál Ala­dár új sváb pincér figurájában rendkívül mulatságos voll A táncokat Várady Ár­pád tanította be, a tehetséges fiatal szer­zőket szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség és hivta több ízben lámpák elé. • (T. I.) Fényes keretek között rendezte meg diszközgyüléset az Országos Frontharcos Szövetség XI. kér. buda-lágymányosi cso­portjai. Leleplezték vitéz Galánthay G1 o c k I ivkudar tábornok mellszobrát és vitéz Ma'rtsekén‘yi Imre arcképét- A díszközgyűlést, amelynek szónoka O 1 c h- váry Ödön volt, ''társasvacsora követte a Gellért szállóban. GYORSÍRÁST havi 8 pengőért tanulhat a KOZMA-iskolában, II. Iskola u. 27 Legújabb „Évkönyvét“ most adta ki a Fővárosi Könyvtár. Ez a kötet a könyv­tár 1935. évi munkásságáról és forgalmá­ról ad képet. Enyvvári Jenő könyv­tárigazgató, a „Hollós Mátyás Társaság“ tagja, beszámolójában rámutat arra a ve­szedelemre, amely a főváros könyvtarait a könyvbeszerzés nagy produkciója kö­vetkeztében fenyegeti. A csökkent könyv­ellátás szinte mér is érezteti hatását. Az 1935. évi könyvkölcsönzés forgalma közel 35.000 kötettel kevesebb volt, mint az előző évben. Ez mindenesetre intő jel ar­ra nézve, hogy további apasztások milyen veszedelmet jelentenek. A könyvtár igazgató kéri a főváros vezetőségét, hogy könyvtárait — a főváros kultúrája érde­kében a további redukciótól mentse meg. A könyvállomány az 1933. évben 17.405 kötettel gyarapodott. Ebből 10.146 köttet a tizennégy fiókkönyvtárra esett. A kölcsönzőkben összesen 1.115.438 köte-1 tét kölcsönöztek ki. A napi átlagforgalom 1933. évben 3793 kötet volt. Beszédes ada­tokat tartalmaz az olvasóközönség fog­lalkozásának statisztikája. Bérmunkások- tól egyetemi tanárig a társadalom minden rétege megtalálható a Fővárosi Könyvtár olvasóinak táborában. Közérdeklődésre tarthat számot az Évkönyv érdekes bib­liográfiája a nemzeti államok testületi képviseletéről s Kelényi B. Ottó könyv­táros Budai impressumos nyomtatványok, 1688—1708 című cikke. A munka értékét és hdsznavehetőségét nagyban emeli a válogatott szerzeményjegyzék az 1933. évi gyarapodásról. Meghosszabbították a 4-.es autóbusz vi­szonylat útvonalát a Budaörsi úton a Ká­roly király laktanyáig. A Krisztina tértől az uj végállomásig 24 filléres szakasz- jegy kerül kiadasra. A Vörösmarty tér­ről az első kocsi 7 órakor az utolsó K24 orrakor, a laktanyától %8, illetve Vs24.kor indul. Jelvényt kapnak az idegen nyelven beszélő bécsi pincérek. Egyelőre csak egy két előkelő kávéház személyzetét lát­ták el ilyen jelvényekkel. Amint a Ká­vésok Lapjában olvassuk: egész sereg bé­csi pincér kapott „Hungary" jelvényt is, annak bizonyságául; hogy magyarul be­szélnek. Célszerű volna, hogy a budapes­ti éttermek es kávéházak is bevezessék ezt az idegenforgalmi szempontból hasz­nos jelvényrendszert. Sikerült műsoros estét rendezett a Mar­git körúti plébánia Ferences ifjuságlai a Zárda utcai kulturházban. A változatos műsorból kimagaslóit! Kalmár Mihály fi­nom hegedű játékla, aki tiszta művészettel adta elő Beethoven F-dur románcát. Hatá­sos volt a Ferences Leányénekkar sze­replése is, Mozarti Cherubini, Molnár Antal kórusokkal. Káltoiy Aurél Liszt II. rapszódiáját adta elő — íig’y esen. Vidám egyfelvonásos színdarab zárta le Ki műsort amelynek nagyhibája az volt, hogy hét- órára' hirdették ai kezdetiét de csaknem negyedkilenckor kezdték. Értékes adatokkal bővítette ismét sta­tisztikai irodalmunkat IJ 1 y e f a l v y 1. Lajos dr. Budapest Székesfőváros Statisz­tikai Hivatalának igazgatója a „Statiszti­kai Zsebkönyvét“ utolsó (1954) kötetével. A mű szerkesztési szempontjai felölelik a fővárosi népmozgalom, szellemi és anya­gi kultúra összes adatait, mindezt a kö­zönség széles rétegei számárai közérthető formában. Különös érdeklődésre tarthat­nak számot a szociális és munkabérvi­szonyokat bemutató fejezetek. Budapest közegészségügye, rendészete, születési és hulálozási statisztikája a legtárgyilagosabb do nem mindig «; legmegnyugtatóbb ké­pet festik fővárosi viszonyainkról. A leg­lényegesebb nagyvárosi adatok megfelelő összehasonlításban részesülnék több kül­földi adattal, amiből nyilvánvalónak tű­nik, hogy világvárosi élet bizonyos egy­nemű tényezőktől függ, amelyek körül­belül egy időben érvényesülnek hasonló centrumok életében. — A mindenképen hasznos és művelt ember számára nélkü­lözhetetlen zsebkönyvet „Közérdekű ada­tok“ cím alatt sok gyakorlati adat egé­szíti ki, vasúti díjszabásról, mértékrend­szerről, a világrészek adatairól és időszá- mitási különbségekről. Rossz véleményt kelt az idegenben és a közlekedés csődje, - ahogy lapunknak írják, — sehol ily kirívóan nem érezhető, mint a Kelenföldi pályaudvarnál, ahol aránylag legnagyobb az érkező és eluta­zók száma, mert a főváros igen nagy te­rületeinek lakossága egyrészt sokkal kö- zelébb éri a Kelenföldi pályaudvart, mint a Keletit, másrészt díjszabás szerint innen 20 kilométerrel rövidebb az út, ami lé­nyeges anyagi megtakarítást is jelent. Ezen a rendkívül forgalmas állomáson csak 3 villamos reláció bonyolítja le a közúti közlekedést; ezek közül is egyik, az 51-es pótkocsi nélkül és 15 perces idő­közökben. A villamosközlekedés baján kivül azonban azt is panaszolja az utazó- közönség, hogy esős időben az állomás előtti úttest a sár miatt szinte járhatat­lan, amin végre is könnyen lehene segí­teni. Az út fenntartása — úgy tudjuk — a Máv. hatáskörébe tartozik, s reméljük, hogy S z á n t a* y István, a kelenföldi ál­lomás agilis, új főnöke rövidesen módját ejtheti az úttestet illető panaszok orvos­lásának. Henke Tádé egy Szepességből szárma­zott botanikus élt a XV111. században, akiről kevesen tudják, hogy az ő nevéhez fűződik Délamerika tudományos felfe­dezése. A spanyol király meghívására részt kellett volna neki vennie egy tudo­mányos expedíción. Az Orinoco torkola­tánál hajója zátonyra futott és Henke a hajótörés elől partra úszott. Pár csomó itatóspapírral, herbáriummal dél felé in­dult és Montevideoban csatlakozott az ex­pedícióhoz. Bejárta Buenos Aires, Rió Negró és Chuchut vidékét és a Malvinas szigeteket. Egyedül ment át az Andok ge- i Incén akárcsak Lendl. Adolf és eljutott a Bering szorosig. Később ismét bejárta Bolíviát elment Argentínába, mindezt pénz nélkül gyalogosan. Tíz esztendnó múltán Cochabamba-ba érkezett. Itt dolgoz ta fel kutatásai eredményeit. Munkája el­sőnek öleli fel az egész Amerikai száraz­föld, a Csendes Óceán szigetvilága és Ázsia keleti partvidékének növényföld­rajzi ismereteit. Érdekes megemlíteni, hogy Henke Tádé kortársa volt a másik nagy magyar utazónak Körösi Csorna Sándornak. Közgazdaság Csökkentik a tej árát. A tej rendelet foglalkoztatta a héten a rendkívüli köz­gyűlést. Feliratban kérik a kormánytól a tej szabadforgalmának visszaállítását. A Földmivelésiigyi Minisztérium legközelebb új rendelet kiadását tervezi, amely a fontos közszükségleti cikkek szabadforgalmát visszaállítja- A rendelet megjelenésétől a tejárak 6 filléres csökkenését várják. Ne kUldje vissza és tartsa meg, mert jó karácsonya lehet. A Székesfővárosi M. Kir. Pénzügyigazgatóság ugyanis kéri a m. t. közönséget, hogy a küldött Állam- sorsjáték sorsjegyeket, aki meg óhajtja tartani, azok ellenértékét a! mellékelt csekken mielőbb fizesse be, aki azonban nem kívánja megtartani, az a mellékelt visszborítékon, mely ingyenes, küldje vissza, abhoz, akitől kapta. Az Állam- sorsjáték' jótékonycélt szolgál, s aki a sorsjegyeket nem küldi vissza, a jóté­konycélt károsítja meg. — Jön a mikulás, jön a karácsony és bizony majdnem min­denkinél kevés a pénz. Fillérenkint meg­takaríthat 3.— pengőt és, ha egy kis sze­rencséje van. a 63. Államsorsjáétkon, n- melynek búzása már december 14-én fel­tétlenül meg lesz, 40.000 P-t is nyerhet. A sorsjáték bevételét jótékonycélrai for­dítják, ha nem nyer, jótékonyságot gya­korol­000O0OOOSO00Q0©0000®0®®00O0S SÁR- es HO clpSk Talk.nlzSlá.s olcsón ■sak**<rü>n FARKAS GÉZA GUMNIVULKANlzALÓ ÜZEMÉBkN Mészáron n. 3. T.lnlon. 53-7-03 RE-JÓ CIPŐ MINDENRE JÓ ELSŐRANGÚ MINŐSÉG! OLCSÓ ÁRAK ! I. ALKOTÁS-UTCA IO. I 5-S ■--» <le még szebb On szép ^0 les*, ha özv. IKK VÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRBSZ üzletét látogatja II. VÉRMEZŐ ÜT 14. szóm VARFOK Utca SAROK TELEFON: 50-2- * Tartós ondol&l&s géppel és gép nélkül. Festés, szőkítés. Egyéni frizurák modell után. 10 százalék engedmény, ka hivatkozik a BudaI Naplóra 0OOOO00OOOOO0OOOOOOO0000000g KISKŐRÖSI SZŐLŐGAZDASÁG TERMELŐI BORMÉRÉSE II. Margit körút 64/b Termelői minőség! Tcrjnelői Arak! Kizárólag utcán át! 0 Házhoz szállítás! vzj GOOOOOOOOGOGOOOO00O00GOOOOOO MEGNYÍLT D. KOVÁCS János DROGISTA illdtszertAra és hAztartAsi üzlete Budapest, I., Krisztina körút 89.-------CÍM FESTŐ EUő budai, legrégibb eámtébleíe»tészet I vAu oAboB. n, takeln acca 18. ] AlapUért évi 1805. csAszArfürdű HŰI ISZAPFÜRDŐIÉ megnagyobbítva és modernül átala­kítva, valamint az újonnan létesített IVÓKÚT a nagy gyógyudvar ivócsarnokában egész napon át a közönség rendelkezésére áll. EDES nLMII LESZ K O BLINGER PAPUAN AUATT KOBLINGER MATRACOK I. UGOCSB-UTCfl 12. PB PL AH ÜZLET Javítás — ujfáalakitásl LEGSZEBB MEGLEPETÉS A VIRÁG Gellért Virágház ból XL HORTHY MIKLÓS-UT 11-13. az Aruk minősége ELSŐRENDŰ AZ ÁRAI OLCSÓK a kiszolgálás FIGYELMES | SIKLÓS DIVBTHAZBBH XI. HORTHY MIKLÓS UT 14 TELEFON: 59-3-43 Télen is csodás a kilátás BIISULÓ JUHÁSZ vendéglő zárt terraezáról a Gellérthegyen! Magyar éa nemzetközi konyha Cigányzene — UJ VEZETÉS Régi patinás kávéház ÓBUDÁN A Laptulajdonos: VIRAÁG ÉS TÁRSA Felelős szerkesztő: Viraág Béla. Kiadásért felel i Viraág Béla. Nenfeld Zoltán (Pannónia) nyomda Budapest, VII, Rambaeh-u. 8. Tel 42-3-0' IH. Bródy f III. kér., Szentlélek ucca 3. szám. JJJ Mindennap reggelig nyitva. —Egész éjjel friss vacsora. HALÁSZLÉ. — URAL orosz zene és ifj. Rigó Jancsi llj Éhgyomorral zeponta Igyák egy pohér )&tálu GYÓGYFÜRDŐ Vligyóqyl ntésat, Külön férfi ée nőt osztály. A legmodernebb berendezés. ÖzakképzoM zzemélyaeL Építkezési és kertépítési anyagokat olcsón szállít Obermeyer Tamás fuvarozó vállalata, II. Fillér-u. 4 SAJÁT KÖ-, SÓDER ÉS HOMOKBANYA LEGOLCSÚBB ARIK! HÁRSHEGYI VENDÉGLŐ 83-as villamos, 23-as autóbusz — Vadorzó utcai mególlófa — I, Hidegkúti ut «4 c. Kitűnő konyha — Figyelmes kiszolgálás Minden pún telten nagy fpalvacsora NAPONTA CIGÁNYZENE. TÚTH JÓZSEF CYKTOP-KÖVET száll it a Pilisszántói Kőbánya Irodai XI. Fehérvári ut 72. Tol i 68-4-77 Gellérthegyi Kioszk-bói legszebb a kilátás ! Elsőrangú magyar konyha Délután 4 órától reggelig cigányzene IOOGKD0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O KOCH-Iéle Törökbástya vendéglő és étierem II., Margit-körut 89 Szigethy—Mándi hangulatos duó. íooooooogooooooooooooooooo©1 UJ ÜZLET! BUDÁN díjtalanul házhoz szállítja a megrendelt festék-, háztar­tási-, illatszer és pipere árul WEISZ leslékkereskedés II., Zsigmond-u. 9­Ifélvhécl Minden szakmabeli ügyben naSyilaS S forduljon e régi JóhirQ céghez UÄoäBéres Márton A világhírű Sszeksscárdii méri az ottani borvidék állami ellenőrzés alatt álló Pinceszövetkezeté­nek hangulatos pincéje Vili., József u. 19. Budaiaknak ötliteres rendelést díjtalanul hazaszállít. T>o&araszás Sötét kadarka It. 60 f. Asztali fehér It. 70 f. Bikavér literje 90 fill. Ürmös literje 1-40 fill. A TESZ. nagydiját éz aranyérmét nyerte eL Minden budai polgárt szívesen lát Fekete Sándor üzletvezető. TELEFON 33-9—63

Next

/
Oldalképek
Tartalom