Budai Napló, 1934 (31. évfolyam, 1152-1182. szám)

1934-06-11 / 1170. szám

2 Budát Naplö 934. júnii 1 UTAZÁSHOZ, KIRÜDULASHOZ vegyen 180 pengŐerl PMHÉBflBY mozilclvevő gépet a vezérképviseletnél. Kedvező llzetéai feltételek. DANUBIUS MOZGÓKÉPIPARI R. T. Path« Baby osztálya Budapest VII .Erzsébet-krt-44 B112 Kérjea díjtalan lemertetét. amely alatt a németek felfegyverkeznek. 'Ebben az új világháborúban talán nagy szerepe lesz a mi nemzetünknek s apóért hideg esszéi kell néznünk az eljövendő események elebe. Majd rátért arra, hogy miiuUiz. amit az itt előtte szólók ajz el­csatolt részek magyarságának szenvedé­seiről mondottak, igaz, mert ő maga is meggyőződött róla, amikor végigjárta az oláh unalom alatt levő székelyföldet, ahonnan azzal a tudattal tért hada, hogy ami ott történik, az a civilizált emberi­ség legnagyobb szégyene. Befejezésül kö­szöntötte Duday Alajos dr. elöljárót, mint a városi közigazgatás egyik kitűnő értékét, akire az a súlyos feladat vár. hogy ezt a szépen fejlődő városrészt még szebbé tegye. Meg van győződve arról, hogy ez száz százalékig sikerülni fog nek i Kozma Jenő dr. nagy lelkesedéssel fo­gadott beszéde után Tóth István, az T. kér. Iparoskor nevében búcsúztatta Du­day elöljárót, — Hűlnek Gyula, a Ke­lenföldi Polgári Körben tömörült XI. ke rületi Iparosok szervezete nevében elő­adta a kerületi iparosok sérelmeit, üd­vözölte Koznia Jenőt. Devecis Mihály el­nököt és Fejér János dr. iigyv. elnököt. Végül Duday Alajos elöljáró szólalt fel, megköszönve az irányában megnyil­vánult szeretetet, amely jólesik a rögös köztisztviselői pályán munkáját sok fele­lősséggel végző embernek. ígérte, hogy minden, a kerületet érintő kérdésben min­denkor a legnagyobb előzékenységgel áll az egyesületben tömörült polgárok ren­delkezésére. Beszéde végeztével elisme­rését fejezte ki az itt kibontakozott szel­lem felett, amelyben ez a trianoni est megszületett és amely szellem hozhatja csak meg egyedül Nagymagyarországot A vacsora rendkívüli sikerét Mikola Géza d r. társelnök, R i g n á t Béla a [el ­nök. Both Sándor dr. főtitkár és Se li­ga János titkár buzgalma biztosította. Autóbuszt és útépítést kér a Kis sváb h Buda egyik legszebb, közel fekvő, de talán legelhanyagoltabb neszének jöven­dő fejlődését szolgálta a Budai Ingatlan- •tiílajdonosok Egyesülete, mely az Isten­szem vendéglőben e hó 5-án _ rendezett értekezletén foglalkozott behatóan a Kis- svábhegy fejlesztéséhez szükséges intéz­ményekkel lés berendezésekkel, amelyek még ma is hiányzanak. A gyűlésen a hegy­vidék e részét lakó, előkelő közönség je­lent meg nagyszámban és elismeréssel adózott ennek az agilis budai egyesületnek. Dr. BARDOS GYÖRGY elnök rámutatott arra a furcsaságra, hogy egy ilyen festőién szép, kiválóan egész­séges, pompás kilátást nyújtó, remekfek­vésű helynek még külön propagandát kell csinálni, pedig olyan természetes volna, hogy ez a gyönyörű gyöngyszeme a budai hegyvidéknek a lakosság széles rétegei­nek nyújtson kertes, napfényes, virágos otthonokat. Ma miég vannak utak, melyek járhatatlanok, helyek, melyek megközelit- lietetlenek. A főváros gondoskodásának el kell' ide érni és ki kell épülni a hiányzó utaknak, hogy az autóbusz közlekedésnek ne legyen semmi akadálya. Meleg szavak­ban üdvözölte Nagy Emil dr. ny. igaz­ságügyminisztert, aki egyik értékes har­cosa á budai hegyvidék fejlődésének. TÁRNOK BÉLA dr. ügyvéd felolvasta azt a memorandumot, amelyet a polgármesterihez nyújtanak be és amelyben kérik, hogy az autóbuszjá­rat a Kissvábhegyre induljon meg, mert enélkül ezen a szépséges vidéken további fejlődés nem remélhető. NAGY EMIL dr. } ny. igazságügyminiszter szólalt fel-* ezután, rendkívül larv érdeklődést keltvé. Vala­hány angol és francia vendéget felvezet­tem a Kissvábhegyre — mondotta — mind el volt ragadtatva a város szivében fekvő gyönyörű vidéktől. Lehetetlen a kívánt fejlődéstől megfosztani ezeket. A lakos­ság számára pedig könnyen hozzáférhe­tővé kell tenni, hogy itt építkezhessen és megvalósítsa régi álmát, hogy saját családi, kentes hajlékba költözhessék. Ré­vész Károly dr. ügyvéd, a Kissvábhegy Egyesület csatlakozását jelentette be. 6 a r d ó ez Lajos a mintegy 250 környék­beli lakost magában foglaló Hegyvidéki Asztaltársaság nevében jelenti be legmesz- szebmenő támogatását és kéri, hogy a 75-ös villamosvonal további fenntartása ér­dekében is történjék meg a közbenjárás. A Bszkrt. ugyanis ezt a nélkülözhetetlen vonalat meg akarja szüntetni. Erényi Gusztáv dr. az autóbuszvonal útvonalát ismerteti. Váradi József, Prokisch János műépítészek és mások felszólalása után az elnök bejelentette, hogy az autóbusz sürgős megindítása érdekében a legszéle­sebbkörű akciót indítják meg és felké­rik az összes budai városi bizottsági ta­gokat, hogy pártkülönbség nélkül igye­kezzenek a megindított akciót sikerre ve­zetni. Ezután kiküldték a propaganda- bizottságot, melynek tagjai az elnök veze­tésével: Nagy Emil dr. Tárnok Béla dr. Kovács Lajos dr. Markovits Lajosné, Pro­kisch János, Bardócz Lajos. Beregi Endre, Révész Károly, Wallenfels Kornél, Váradi József és Sebestyén József dr. A Sycambrla tízéves Jubileuma Kevés társadalmi életet élő ember van Budán, aki a Sycambria nevét ne is­merné. Az Emericanának, aiz ország leg­nagyobb katolikus egyesületének egyik corporatiója a „Sycambria“, amely ered­ményes fejlődését, közkedveltségét annak köszönheti, hogy Budán székel. A tekin­télytisztelet alapján álló társadalmi egye­sülés sehol sem találhat olyan talajra, mint éppen itt, Budán, ahol a józan, tra­díciókhoz ragaszkodó polgárság él. Nyolc fiatalember agyában született meg 1924­430 méter magasságban a tenger színe fölött, a legcsodásabb kilátással a város­ra épült a Svábhegyi Szanatórium áldo­zatkészségéből. Budapest legújabb egyet­len subalpin strandfürdője. Nemcsak a Svábhegy lakói szempontjából nagyjelen­tőségű az új szabad fürdő, de rendkívüli idegenforgalmi látványosság is» amely­hez foghatót egyetlen világváros sem tud felmutatni. A megnyitásra érkező dr. Jó­zsef Ferenc főherceget Györky Imre dr., a Szanatórium igazgató-főorvosa üdvözölte. A fenség megtekintette az új fürdőt, Mindennemű ÉPÍTÉST. ÁTALAKÍTÁSI, TATAROZÁST fföV jVEkzlttj;E,|k e¥únnní „TÖMÖR” Építési Vállalat k.f.t. II. ZSIGMOND-U. 14. Tel. 526-74. Ügyvezető BEREY LAJOS építőmester Költségvetés és felvilágosítás díjtalan. LÁB kölcsönt és a dó vissza térit ést elintézünk. I júniusában a Sycambria alapításának gon­dolata és egy esztendővel később már 168 volt a tagok száma. Nevét a budai, sőt pesti társadalomban is akkor tette ismertté, amikor meleg, családias, de mégis nagyvo­nalú és elit mulatságait kezdte rendezni, amelyek iránt li ó n aprói- hó napra növeke­dett az érdeklődés és tagjainak száma is egyre szaporodott. 1930-ban saját helyi­séget bérelt, majd — hogy ez szűknek bi­zonyult — még nagyobb otthonnal esc*' réltc fel, amely azonban még mindig nem volt olyan méretű, hogy mindenben ki­elégítő lett volna. Így költözött a Budai Katolikus Körrel egy fedél alá, ahol a két egyesület egymás mellett most is a legszebb életet éli. Fennállásának 10-ik évfordulóján, e hó 5-án, vasárnap délelőtt a syoambriá- sok nagy tábora adott hálát Istennek, a tí-z esztendei segítségért a „Rákócziánum templomában, majd ugyanazon intézet aulájában avató és díszülésre jöttek össze a ('orporatio tagjai. M o i z e r Imre ítélőtáblái tanácselnök, prior megnyitó­szavai után B e r n o 1 á k Nándor dr., ny. miniszter, egyet, tanár, az Emericana i praeceptora Bittér Illés commendator képviseletében a Sycambria protektorává avatta Esterházy László herceget. Y o n h á z István, a közgazdasági egye­tem rektorát pedig nagy úrrá, valamint számos új dominust, amelyeknek sorá­ban ott voltak Székely hidy Ferenc dr.. az operaház tagja, Horváth _ Jenő dr.. c. rk. egy. tanán tankerületi^ főigaz­gató, és sokan a közéjét és tudomány elő­kelőségei közül. Az avatást követő jubi­láns közgyűlés fénypontja B e r n o l á k Nándor dr. ünnepi ueszede volt, amely­ben hatalmas szónoki erővel körvonalazta az Emericana alkotásának előzményeit, történetét és azokat a lelki áramlatokat, amelyek szükségessé tették ezt a szervez- kedést. Trianon, a vallási közönyösség és a tekintélytisztelet megingása kívánták . meg, hogy a katholikus intelligencia egy- séges, erős táborba álljon. A nagyhatású ünnepi beszéd után, amelyet szűnni nem akaró taps követett, Martini Győző fő­titkár mondott el tartalmas, élvezetes be­számolót az elmúlt .tíz év történetéről, amelynek kapcsán lélkesen ünnepelte az , egybegyűlt közönség a Corporatiónak ' ama tagjait, akik munkásságukkal példát > szolgáltattak. Így elsősorban Márton Lajos festőművészt, aki kilenc esztendeig ; állt az egyesület élén, majd dr. Lacz- k o v i c h Elememét, aki fáradhatatlan agilitással dolgozott a familiáris élet ér­dekében. gr. Wenckheim Józsefné , patronét, valamint a jelenlegi priort és tisztikart. Ga r a i László senior zárósza­vai után az ünneplő közönség a 10 év em­lékeiről beszélgetve távozott, hogy este ünnepi bankettre üljön össze a „Kastély“ vendéglő vadásztermében. A másfélsizáz terítékes vacsora szónokai M o i z e r Imre prior, Schwarz Elemér dr. egy. tanár, az Emericanja főtitkára, Kor­zen s z k y Antal, G a z s,i Magda és Bö­szörményi Nagy Emil voltak. A nagy­számú előkelő társaság a késő éjjeli órák­ban a tíz év kedves emlékeivel eltelve tért hajza. W. V. majd rövid beszéddel megnyitotta azt. A megnyitáson résztvettek: G ö m ö r i Leimi Jenő min. tan., Bogsch Aladár dr. Máv.-igazgató, a kereskedelemügyi, Grosch Károly dr.' min. tan a belügy­miniszter képviseletében, Darányi Kálmán din. államtitkár, M i c z i e 1 s k i Zsigmond gróf lengyel követségi tanácsos, Szviezsényi Zoltán dr. ny. min. tan.. Bánlaky Géza dr., Zilahy Dezső. T a u s z Béla dr. Bársony Oszkár, Söpkéz Sándor műegyetemi tanár, Hajós Alfréd műépítész, a fürdő terve­zője és sokan mások. Gerő Sándor tf £llfll£c I Minden szakmabeli ügyben ndlflluo 3 forduljon a régi jóhirü céghez tÄkwÄ Béres Mártán DORNERLÁSZLÓ TENISZ SZAKOKTATÓ 11-, FŐ-UTCA 51, 1- EM. 1 TENISZ SZDKÜZLEI javító műhely Legjobb magyar, olasz, fran­cia, belga és n jj| angol ütők A IO«“ HCROZÁS — JAVÍTÁS A BUDOI NAPLÓ olvasói 5 száza- . lék engedményben részesülnek. eooqoooooooooooooooeeooooooo ! 1 Aranyeremmel Kitüntetve x ÁCS ISTVÁN* modern Tel. 16-6-64. Pál-utca 6. Jenő-u. 12. 12. szám. 55/b. kelmefestő és vegytisztító üzeme V., Alkotmány-u. 5/7. Fiókok : IV., Királyi VI.. Gr. Zichy 11., Zárda-utca 1., Városmajor-utca Uj budai üzlet : 1., Hidegkuti-ut 37/c. sz. KELLEMES SZÓRAKOZÁST^ talál a Rózsadombi MARDA1-étterem pompás kertjében 11. KÚT UTCA 13 00000O000O000© 00OO0000000OO© Hová menjünk vacsorázni ma este? Üljünk lol az 5-ösr© vagy 7-es c, szálljunk le a Zsigmond-téren, onnan 2 perc gyalog vár az oRe® pince kertje (Tulajdonos: Balogh), III., ürom-n. 54. Saj&t azüreteléefi borok. Haláailé. Minden este Kardos-jazz Hihetetlen olcsó árak! Telefonaxámi 54-3-37. ©OOOOOOOOGOfX-KWlOOG000000000 i KASTÉLY KERTJE II., MARCZIBÁNYI-TÉR REMEKBE ÖLTÖZVE M E G N YILT Goíleln és Splró-Jazz Délután és este lánc Bankett, Bridzs és Gardenpartik részére külön kert- Hangulatvilágitás — Nívó 9-es és 12-es autóbusztól 2 perc Tulajdonos: FIGYELMESSY JÓZ EF UJ ÜZLET! BUDÁN díjtalanul házhoz szállítja a megrendelt festék-', Iíáztar- íási-, illatszer és pipere árul WEISZ Tesiéhkereskedés II., Zsigmond-u. 9. )0O0O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OC KOCH vendéglő ós étterem II., Margit-körut 89 0 KELLEMES KERTHELYISÉGE megnyílt! 0 Szigethy—Mándi hangulatos duó. 0OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 Zarándoklat CcnstocQowába — A Pálosok visszatérése Budára — Oromtól sugárzó arcú hölgyek és urak szállottak be a budapest—krakkói gyors­vonat egyik különkocsijába 1934 május 7-én, hogy valóra válthassák a régi ter­vet, hogy a Boldogságos Szűz megengesz- telésére, a magyar eredetű Pálos-rend tagjait a Censtochowa-Jasna-Góra hegyé­ről a budai Szent Gellért hegy sziklái közt épült monostorba hozzák és a sziklatem­plomot, a Nagyasszony legújabb kegyhe­lyét az ő gondozásukra bízzák. , A vonat gyorsan száguld a tavaszi búzamezők mellett az akácvirággal telí- tett. síkon ^és megállás nélkül robogunk végig a Vág völgyében és Csacza elha­gyass után a régi határra érünk. Most is ott áll a határkő, de felírása elől — Slo- venskó, a másik oldalán — Cesko. Este­felé Krakkóba érkeztünk, ahol hivatalos fogadtatásban volt részünk. Először a krakkói érsek francia üdvözlő szavai hangzottak el, majd Mihály atya, a len­gyel pálos kedves tört magyarsággal, sze­rető testvéri érzéstől áthatott beszédet mondott. A beszédre a zarándoklat szer­vezője, dr. Pfeiffer Gyula h. államtitkár válaszolt és megköszönte a krakkóiaknak a szives fogadtatást. Első misénk a Pálosok Szent Mihály templomában, a lengyelek védőszentjé­nek, Szent Szaniszlónak ünnepén volt és Vid József jezsuita atya prézes beszédé ben méltatta a szent életű püspököt, akii a király megöletett és testét darabokra vágatta, mert az kifogásolta volt az ő kicsapongó életét A szent szétdarabolt teste csodálatos módon eggyé forrt és nyoma sem maradt a sebhelynek. Vid atya összehasonlította a szent szétdara­bolt testét Magyarország megcsonkításá­val és reményt merített a hasonlatosság­ból, hogy csonka hazánk eldarabolt ré­szei ismét összeforrnak Szűz Mária or­szágává. A pálosok templomában láttuk meg először a censtocnowai világhírű Szűz Mária kép másolatát. A Wawelnek, a lengyel akropolisnak keleti oldalán áll a gót stílű székesegyház, ahol mélyen megilletődve álltunk Nagy Lajos magyar király leányának, Ulászló lengyel király feleségének, Hedvignek sírjánál, vala­mint I. Zsigmond lengyel király felesége, Zápolyi Borbála sírja előtt. Itt nyugszik Lengyelország egyik legnagyobb uralko­dója, egyben Erdély fejedelme is, Bá­thory István; koporsójánál imádkoztunk, elénekeltük a magyar és lengyel Him­nuszt. —— Itt a királyok közt nyugszik a lengye­lek legnagyobb szabadságbőse:. Kosz­éi u s z k ó Thádé is. Hogy mennyire sze­rették és rajongtak érte honfitársai, mu­tatja az a 35 méter magas domb, amelyet a lengyel hazafiak hordtak össze az ő emlékének. — Felejthetetlen emlékkel gazdagodva tértünk vissza Hotel Franciskiben levő szállásunkra, ahol az est folyamán a ma­gyar kolónia tagjai és lengyel jóbaráta­ink is megjelentek. Nekik és Dobrovs/ky egyetemi tanárnak és a velünk annyit fáradozó uraknak Ripka Ferenc dr., ny. főpolgármester mondott köszönetét. Dr. Ripka szavai élénk visszhangra találtak mindenki lelkében, mikor a lenyel-ma- gyar barátság kimélyitését hangoztatta. Másnap indult vonatunk a lengyelek nemzeti szentélye: Censtochowa felé. Ott a vasútnál katonazenekar a ma­gyar! és lengyel himnusszal fogadott, a Pálosok generálisa pedig üdvözlő szavak­kal. Az üdvözlő szavakra Pfeiffer Gyula válaszolt és kifejtette zarándok utunk célját, hogy otthon az egyetlen magyar szerzetesrend számkivetésben élő tagjai, a fehér pálosok új kolostorukban ostro­molják imáikkal Magyarország Védasz- szonyát mindaddig, míg Szent Fia meg- könyörül a sokat szenvedett hazán és Szent István birodalmát ismét a régi fé­nyében helyreállítja. Censtochowa 120.000 lakosú lengyel ipari város. 1382-ben Jagelló Ulászló feje­delem, Lengyelország kormányzója a csodatevő Mária kép gondozását a Ma­gyarországból Mária Nosztráról behívott 16 fogadalmas Pálosra bízta, akiknek át­adta a Censtochowa határában levő fehérlő mészköves hegyet. (Jasna Góra — fényes hegy.) Idők folyamán ez lett Lengyel- ország szent hegye és nemzeti szentélye. Harangzúgás közben haladtunk át a vár kapuján és ünnepélyesen vonultunk be a Mária-kegykápolnába, ahol ezüst harsonák hangja közben, lassan emelke­dett fel a csodatevő Szűz Mária képét védő aranyburkolatú függöny. Ekkor pil­lantottuk meg először a csodatevő Szűz Mária képét, a fekete Madonnát. Megha­tódott lélekkel térdeltünk le a szentélv­ben és bennünket is elbűvölt az a csodá? lelki energia kisugárzás, amely elbűvöli mindazokat, akik belépnek a kegykápol­nába és meglátják az Isten-anya képét. Most már mi is megértettük, hogy miért olyan féltett kincse, a lengyeleknek n censtochowai Szűz Mária kép, mint ne­künk a magyar szent korona. A Szűz Mária kép legnagyobb csodája, hogy eggyé forrasztotta a sokfelé húzó lengyel hazafiak szivét. Lengyelország felosztása után, amikor már minden el­veszett, a lengyelek megőrizték szilárd hitüket és a Boldogságos Szűz iránt táp­lált szeretetüket és tiszteletüket. Másnap, Áldozócsütörtökön részt vet­tünk egy .pálosatya örök fogadalmának letételi szertartásán, majd gróf 7ichv Gyula kalocsai érsek mondott ünnepi mi­sét és beszédet, kifejezte háláját a Min­denhatónak azért, hogy régi, kedves vá­gya, a pálosok visszatelepítése sikerült. A szentmise után megtekintettük a kolostort, a Pálos atyák szeretetreméltó kalauzolása mellett. A dombtetőn emel­kedő templom és a kolostor tulajdon ké­pen teljesen kiépített erőd, egy csillag­vár. Magas falak, széles mellvéd és mély sáncok veszik körül a templomot, ahová hármas kapun át lehet bejutni. A kapuk éjjel zárva vannak és a sáncárokban ál­landó őrség és hatalmas vérebek vigyáz nak a templom kincseire és a kolostor lakóira. A templom mai épülete a XVII. század­ból való. Karcsú tornya 105 méter magas, legmagasabb torony (engyelföldön. A to­rony legfelső erkélye mágnesként von­zott bennünket, fel is jutottunk 332 szi­lárd vaslébcsőt járva meg. Csodaszép ki­látás jutalmazta fáradságunkat. A magasból megint a fölre jutvo. meg­csodáltuk a kincstár drágaságait. A Ja?na- Gőra kincstára a leggazdagabb egész Lengyelországban. A legnagyobb értékű ajándékok a lengyel királyoktól szár­maznak, különösen Sobieskitól, aki földi trónját az égi királynő szolgálatával szi­lárdította meg. Legértékesebb - darabja a kincstárnak a lengyel nemzet ajándéka, 12 kilogramm súlyú arany szentséptartó. 2300 brilliáns, 2200 rubin, 215 igazgyöngy és 30 zafirraL A 24 órás szentségimáJas kor 3 pap emeli a szentségtartót. A másik rendkívüli értéke a kincstárnak a ma­gyar Hedvig királynő által készített miseruha, amelybe 60.000 igazgyöngy van belehímezve. Ezenkívül rendkívül sok ékszer, gyűrű, aranyfeszület és drégiké­ből készült rózsafüzért láttunk. Pénteken délután a 19 Pálos atyával gróf Zichy érsek vezetése mellett elvé­geztük a szent keresztúti ájtatosságot hazánk sorsának jobbrafordulísáert. Utána fényképezés volt, amely a cen­stochowai templommal örökítette meg a zarándok csapatot, és a velük hazautazó magyar pálosokat. A kolostor királyi épületének nagyter­mében, ahol igazi szeretetreméltó szívé­lyességgel a censtochowai urinők kongre­gációjának tagjai láttak el minket 3 ni- pon keresztül, Ripka Ferenc kla«„zikus beszédben, franciául köszönte meg a Pá­los generális irántunk tanúsított ‘ró >ágát és vendégszeretetét, majd átnyújtotta a Weichinger építésztanár által készítet: budai pálos-kolostor művészi kivitelű rajzát. Az úriasszonyoknak is megkö­szönte a zarándokcsapat nevében fárad­hatatlan buzgalmukat, amit velünk szem­ben tanúsítottak. Végül megható és szívhez- szóló szavak kíséretében adta ót Pfeiffer Gyulának a zarándok testvérek ajándé­kát, egy Krisztusfejet ábrázoló faragott domborművet. Szombaton reggel már 6 órakor bécsu- zásra gyűltünk a Szent Szűz káooluájá- ban. A Pálosok generálisa a búosumise után megható beszédet mondott, átnyújt­va gróf Zichy Gyulának és Pfeiffer Gyu­lának a Pálosok konfráteri okmányát, mellyel csak olyanokat tüntetnek ki, akik nagy dolgokat cselekedtek a Pálosoknak. Reggeli után összecsomagoltunk és a 19 pálos testvérrel együtt autó­buszokon a vasúthoz siettünk. Búcsúzta­tásunkra kivonultak a censtochowai had­viseltek lengyel nemzeti zászló alatt, s külön kocsinkkal szemben felállottak. Mi elénekeltük a lengyel himnuszt és utána Ripka Ferenc kezet fogott a had­viseltek vezetőjével, majd a zászlóhoz lépett és megcsókolta a lengyel nemzeti zászlón lévő Szűz Mária képet. A tórsa­KISFALUDY SZÍNHÁZ III. , Lajoe-ntca 111. oUrhctS az 5, 7, 9 SÍ villnmoa.ul Halász Eisemann o Magyar Színházban 200 előadást elért Egy csók és más semmi operetl Janlua8-tól egy hétig minden eale »/«9 éra­kor, vasárnap d. u V,4, 6 és V,9.kor. J«gy*k -.20 llll-tei l.so P-|E elS.Sl.lbcQ Filléres árak — Olcsóbb, mint a mozi JÖN! Janin© 17«én esek egy napig JÖN! Salamon Béla és társulata * Nyári cipő és szandál különlegességeim megérkeztek. Budaiaknak olcsóbb árak. DIÓSI CíPŐSZflLON VI. Teréz-körul 1/B. Címre Ügyelni i A CONDON SZ.4CCÓ kerthelyicégében minden este a közkedvelt CINKA DÁNNÁ müvévztrlójn HANG VEUSENVEZ. Polgári árak. VI., Berlini-tér I. BÖ R O MTI. HETIKVC és stranrtAska MÜLLER BORONDÚS-NÉL II., MARGIT-KÖRUT 51-S3. Saját müfjely AUGUSZT HŰVÖSVÖLGY I., HIDEGKÚTI UT 22 CUKRÁSZDA ÉTTEREM MENÜ SZALONJAZZ ÉS CIGÁNYZENE 83-os villamos, 5-ös Autóbusz TELEFON: 64-0-02 Teljesen újjáalakítva uj szakszerű vezetéssel megnyílt a BUDAGYÖNGYE VENDÉGLŐ és ÉTTEREM 44, 81, 83*as villamosmegálló 6s 5, 22 autóbusz S20L1D polgAri Arak i Elsőrendű magyar és francia konyha Menürendszer Naponta zene Aeztalrendelée t Telefon 64—6—23 súg férfi tagjai követték példáját. \ len­gyelek mélyen meghatódtak szeretetünk e váratlan megnyilatkozásán, könnycsep­pek csillogtak szemükben, majd fölzúgott a viharos „Éljen a magyar!“ kiállas; élénk kendőlobogtatás és vonatunk las­san kigördül a censtochowai állomás ró] és megkezdődik a zarándokút befejező része, elindultunk hazafelé. A hozzánk csatlakozott pálos testvé­rekkel kellemes társalgás indult meg, a 10 magyar pálos testvér boldog örömmel várja a magyarországi hazérkezést, csak 7 lengyel testvér homloka borús, nekik fáj a szülőföldjüktől az elszakadás.^ Ha­marosan ők is jobb kedvre hangolódtuk és nagy érdeklődéssel szemlélték a meg­változott tájakat és igyekeztek minél töb­bet magyarul beszélni. A volt magyar határon a Pálos gene­rális velünk imádkozva kérte a régi hatá­rok visszaállítását és megáldotta a ha­tárkövet. Késő este ismét magyar földre léptünk. Szob állomás fellobogózva és fefvirágozva, harangzúgás közt a szobi főszolgabiró és a Máriamosztrai egykori pálos Kolostor egyházközsége üdvözli leg­először a 150 évi számkivetés után h®/?" érkezett Pálosokat. Nem sokat irto-ik vonatunk Szobnál, hamarosan toyarooog és a hűvös májusi éjben hallatszik a va­sú tmenti községek harangjainak zugiua. De lassan feltünedezik a budai hegyek lámpáinak fénye és nemsokára befutunk a Nyugati pályaudvar fedett csarnokaim. Már messziről feketéllik a várakozók óriási tömege, ünnepélyes fogadtatás vi­rágok, üdvözlő szónoklatok fogadtak.. Meg elkísértük a Pálosokat a budai ko­lostorukba. örökké felejthetetlen marad az a pillanat, amikor a 17 fehér Falói égő gyertyával a kezében az orgona hangjainál bevonult a sziklatemplombn, s rövid ájtatosság után elfoglalta gyo- nyörű új kolostorát. . , Másfélszázados távoliét után i-mét Budán vannak a Pálosok, Remete szent Pál fiai. Hálát adunk a Mindenhatónak, hogy mi. a budapesti Urak Mária kongre­gációja is részesei lehettünk ennek a történelmi eseménynek és kérjük tutf urát: engedje meg hazánk fg: PatKmáJŰ nak közbenjárására, hogy az ő hazatU- sük záloga legyen a szebb magyar po - nek és régi, boldog Nagymagy arorsza, feltámadásának. Dobák Ferenc dr. Strand a Hegytetőn- A Svábhegyi Szanatórium strand fának megnyitása —

Next

/
Oldalképek
Tartalom