Budai Napló, 1933 (30. évfolyam, 1106-1151. szám)

1933-02-25 / 1113. szám

Budapest, 1933 Február 25 Budai Napló J Szent i f f I GELLERT ) } GYÓGYFÜRDŐ f Vízgyógyintézet, \ hullám- és napfürdő ^ Külön férfi és női osztály, f A legmodernebb berendezés, t á Szakképzett személyzet. \ Téli szivárvány A tél, ime, tavaszba szökkent, Fölöttem napsugár ragyog Amint a zugligeti úton Lassan előre ballagok. Lágy szél suhan, a felhő játszik, Meleg esőcsepp permetez, A vén Horácz azt mondaná rá: Az isttenek játéka ez. S hogy igaza vón: im aiz égen A budai hegyek felett Felszökkenő szintes szivárvány Ejt ámulatba engemet. Szép égi híd, hétszínbe fürdő, Csodádon függ két szemem S amíg felszívlak nagy gyönyörrel Gondolkodom rejtélyeden. Talán az ég követe vagy te S Isten kegyét hozod le ránk, A szenvedés véget jelented, Amellyel eddig áldozánk? 1 . . . Tavaszba szökkent téli napnak Csodája: színes égi híd, Oh! áldalak, ha felszárítod Az emberiség könnyeit Gegus Dániel. Személyi hírek. HENNYEY VILMOS DR.-nak a Zsófia gyermekszanatóriumok egyesületében megindított reformakcióját az egyesület most megjelent évkönyve tendenciózusan helyezi ferde világításba, ami arra kész­tette illusztris munkatársunkat, hogy a sajtóban nyilatkozzék és más irányban is megtegye a megtorló lépéseket. A Magyarság e hó 22-én megjelent száma már közli ezt a nyilatkozatot és legkö zelebb mi is meritorikusan foglalakpzunk az üggyel. MEDGYASZAY ISTVÁN műépítész, mű­egyetemi tanár India népies építkezésé­ről vetítettképes előadást tartott nagy si- kenre,! a Magyar Földrajzi Társaságban. FARKAS IMRE, a kiváló író ismert műve, az „Iglói Diákok“ kerül színre a Kalazantinus Kultúrszinpadon, Budán, II. Toldy Ferenc-u. 30. Farsangvasárnap és kedden este K7 órakor. TAUSZ BÉLA dr. a Magyar Fürdők és Üdülőhelyek Központi irodájának igazga­tója e hó 27-én este 7 órakor előadást tart „Buda fürdőinek kapcsolata Kelet­tel“ címen, a Hollós Mátyás Társaság estién a Szent Gellért Szálló dohányzó termében. MELCZNER JENŐ költeményeit szaval­ta nagy sikerrel Bátin Jolán előadó mű­vésznő a Nemzeti Kultur Egyesület tár­sasestjén, február 17-én. VITÉZ GALÁNTHAY GLOCK TIVADAR tábornok február 14-én este, a Magyar Nemzeti Szövetség üléstermében rendkí­vül érdekes előadást tartott Attila szere­péről a magyar és bolgár nemzetek törté­nelmében. MORBITZER DEZSŐ szkfőv kertészeti igazgató, a fürdőváros parkozása körül szerzett érdemei elismeréséül Budapest Fürdőváros Egyesület örökös tagjának választotta meg. NÁDIAI PÁL DR. művészeti író, „A test­hez álló lakás“ címmel ad elő az Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat ülésén febr. hó 25-én, szombaton este 6 órakor a Technológián: VIII. József körút 6 szám. Köszönetét mond fájdalommal eltelt szívvel ez úton is mindazoknak Wla- dárczyk József dr., akik az őt ért gyász alkalmából vigasztnyujtó szavakkal föl­keresték. Egyetlen vasúti állomás van a főváros­ban, amelyhez semmiféle közlekedés nem áll az utazóközönség rendelkezésére. Az óbudai állomás ez, Aquincum mellett. Naponta 9 vonat indul innen Esz­tergomba és ugyanannyi vonat érkezik on­nan. A közönség, ha ezt a vonalat igénybe veszi, kénytelen a Nyugati pályaudvarról indulni és oda megérkezni, ami időben háromnegyed órai veszteséget, viteldíjban a személyvonat III. osztályát számítva pedig 90 fillér többlet kiadást jelent, mert a Nyugati pályaudvartól Óbuda állomás 17 km-re van. A környékbeli őstermelő lakosság, amelyik ezt a vonalat leginkább használja, terményeivel Újpesten száll le a vonatról, mert nem hajlandó Óbuda ál­lomástól a Vörösvárl-úti villamos végál­lomásig terjedő utat gyalog, vagy a drága autóbuszon megtenni s így a III. kerület lakossága elesik attól a forgalomtól, ame­lyet az őstermelők jelentenének részére. | Ezenkívül a környékbeli diákság, amelyik a főváros budai iskoláit látogatja, csak nagy időveszteséggel tudja iskoláit elérni. A főváros lakosságának, illetve elsősorban Budának az az érdeke, hogy ennél az állomásnál valamilyen közlekedési eszköz álljon rendelkezésre. Ezért dr. Kuncze Lajos főv. biz. tag komoly indítványában kérte a főváros közgyűlésén e lehetetlen helyzet megjavítását s az olcsó közleke­dés mielőbbi bevezetését. Budai kérdések. Hová tegyük a Liszt Ferenc szobrát? — tervezték az András- sy-út mellé a Jókai szoborral szemben, de oda most a Lechner Ödön szobra ke­rül, mert ott a sarki kávéhjáznak volt a törzsvendégje. így aztán Lisztnek szobra a Gellérthegy hátamögött kapna helyet. Budán oly sok a parkos részlet, mért nem azok egyikét diszítik vele. Újabb kérdés a Bem szobor elhelyezése, mely már szin­tén el volt helyezve egyszer és most a Pálffy téren tervezik felállítani. Aztán hol? Gyász. Súlyos csapás érte Gegus Dá­niel ny. főkapitányhelyettest, a neves poétát, a Hollós Mátyás Társaság főtit­kárát, kinek bátyja gerséni és kis-géseni Gegus Gusztáv dr. v. b. t. t., igazság­ügyi m. kir. nyug. miniszter február hó 19-én 78-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. E hó 22-én délután temették el a kerepes! temető halottasházából nagy­számú közönség részvéte mellett. Attila trónralépése a 434—36. évre esik s igy most 1500 éves évfordulójához köze­ledünk, melynek megünneplésére úgy a magyarok, mint a bolgárok és törökök is egyaránt készülnek. Vitéz Galúthay Glock Tivadar tábornok előadása szerint, a hu­nokat már az Avesta is említii akik már az ókorban Ázsiában hatalmas birodalmat alapítanak, amely Észak-Kinára is kiter­jed és nyugaton az Ural közepéig ér. A kínai nyomás nyugatra szorítja őket, ami végeredményben az oka európai meg­jelenésüknek. A hunok, mint nagystílű katonai hatalom* egyúttal a keletázsiai és nyugati kultúra közvetítői voltak. At­tila birodalmának széthullása után a Volgához visszamenő hunok az Ogur- bolgar törzsekkel hozzájárulnak a ma­gyar és bolgár nemzet kialakulásához, amely úton e két nemzet közösvérűségc megállapítható. Ivnik és Knorát (Kurt) alatt a két nemzet egy uralkodó alatt él, amíg; keletről szorongató népek mindket­tőjüket nyugatra nem szorítják. Legendre francia antropológus szerint a hunok a fehér fajhoz tartoztak, akik a törököket és a keleteurópai népeket uralmuk alatt megszervezték. Legendre e célból észak- nyugati Kínában húsz évig tartó kutatást végzett és a „La race jaune“ című művé­ben ezt számos fényképpel is igazolja. Legendre bizonyítékai szerint a hunok vezeteö eleme külső megjelenésében is egy kimagasló fal típusához tartozott, amit nagy történelmi szereplésükkel is igazoltak. így tehát az ellenségeink le­írása a hunokról esetleg egyes Ázsiából magukkal hozott vad törzsekre vonatkoz­hatott, de semmikép magukra a vezető elemekre. SZEMÜVEGEK Zibrlnyinél, Attila-utca S. NYILATKOZAT. A Budán megalakult és Gül-Babá-ról elnevezett mohamedán vallásközség lelkésze fölkért bennünket az alábbi nyilatkozat közlésére, melynek közlését a Pesti Napló megtagadta. A PESTI NAPLÓ ttok. Szerkesztőségének Budapesten. B. lapjuk január hó 28-i számában ,,Ki az igazi főimám?“ cím alatt megjelent cikk csak most jutott tudomásomra. Ami­dőn egyúttal megköszönöm, hogy a mo­hamedánok nagy ünnepéről szívesek vol­tak megemlékezni, tisztelettel kérem, méltóztassék ,a rám vonatkozó téves ada­tokat b. lapjukban helyreigazítani. A mohamedán vallású magyar állam­polgárok, akik túlnyomó többségben bosz­niai, hercegjovinai származásúak, de van­nak köztük más nemzetből származók is, az iszlám vallás elismeréséről szóló 1916: XVII. t.-c.-ben biztosított joguk alapján 1931. év augusztus hó 2-án megalakítot­ták az autonóm magyar mohamedán egy­házközséget. A megalakuláskor engem választottak a vallásközség egyházi fejé­vé, arra való tekintettel, hogy magyar állampolgár vagyok és még néhai IV. Károly király őfelsége századosi rang­ban a cs. és kir. hadsereg aktív tábori imámjává nevezett ki, tehát nem voltam | „bosnyák katona“ a háború alatt, hanem akiív cs. és kir. tiszt. Semmiféle „nagy A betegségek egész sora így: az epekőbetegiség és epehólyaghán- talom, gyomorbajok, csalánkiütés, az asztma bizonyos esetei, vérpangás a has­ban és különösen a májban, köszvény, vesemedencebetegségek, alkati kövérség stb. stb. eseteiben a HUNYADI JANOS keserűvíz biztosan megszünteti a székre­kedést, szabályozza a bélműködést, azt nemre és korra való tekintet nélkül min­denki kiváló eredménnyel használhatja. Az orvosok ezrei írják elő betegeiknek és a betegek tízezrei írnak róla elismerő nyilatkozatot, mohamedán mozgalmat“ nem folytatok, sem pedig híveket nem toborzok, mert erre nincsen szükségem. A valóság az, hogy az egyházközség megalakulásával felkeltettük a 400 milliós iszlám világ ér­deklődését hazánk és különösen Buda iránt, mert vallásunk történetében Buda mint az Iszlámnak másfélszázadon át leg­nyugatibb kultúr központja szerepel. Ma­gyarországra nézve pedig ennek a 400 milliós különböző fajú népességnek a ba­rátsága nem lehet közömbös. Híveket sem toborzok, hiszen a magyar honpol­gári esküt letett, a magyar haza iránt hűséget fogadott mohamedánok nem sza­kadtak két táborra. A nem magyar állam­polgárságú, többnyire török állampolgár magyarországú mohamedánoknak lehet külön török állampolgár lelkészük, mert a szabad vallásgyakorlatról szóló 1895: XL1II. t.^c. 31. §-a jogot adott a; hazánkba utazó, vagy tartózkodó idegeneknek, hogy a saját hifoiveik szerint nyilvános istentiszteletet tarthassanak. A lelkészt a törvényhatóság első tisztviselőiénél kell bejelenteni. Ez a helyzet valódi képe és ezért lát­szik a felületes szemlélők előtt úgy, mint ha a magyar mohamedánság kettészakadt volna. Előre is megköszönve a tekintetes Szerkesztőség szives jóindulatát, vagyok mindenkor kiváló tisztelettel Budapesten, 1933. évi ebruár hó 1-én Husszein Hilmi az autonóm magyar mohamedán vallásközség által megválasztott budai nagymufti. . FÉNYKÉPEZŐGÉPEK FOTÓCIKKEK) LÁTCSÖVEK Zibrlnyinél, Attila ,11 8. Ná|sz. Köss Béla dr. e hó 19-én vezette oltárhoz Lutyhén Erzsébetet a Margit körúti Ferencrendiek Plébánia templomá­ban. Kedvezményes propaganda a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A vásár kiállítói az egyéni reklám terén kedvezményes lehe­tőségeket vehetnek igénybe, mert a vásár megállapodott a nagy hirdető vállalatok­kal, a közlekedési intézményekkel és a Filmirodával, hogy kedvezményes tarifa mellett hatásos propagandaeszközöket bocsássanak rendelkezésre a kiállítóknak. Tárgyalásokat folytatnak a székesfővá­rosi Elektromos Művekkel is, hogy a ki- rakatvilágítás tarifáját) a kiállítók szá­mára mérsékelje. Nász. Lugmayer József dr. ügyvéd kormányfőtanácsos, a Hollós Mátyás Tár­saság tagja és feleségje Nyári Berta leá­nyát, Gizit, e hó 28-án este 547 órakor vezeti oltárhoz a várklDolnában Rfihák Rudolf dr. tanársegéd. Cím: II., Margit- körút 1. sz. GYERMEKKÉPEK Blahosnál, Fő-u. 18. Tarsang A Syeambria hírei. Az idei farsangot a Syeambria méltóképpen fejezte be feb­ruár 28-án, húshagyókedden, amikor utolsó farsangi teáját rendezi meg Pan­ier utcai otthonában. Este 9 órától reg­gelig lesz alkalma a közönségnek elbú­csúzni ettől a hosszú sokvigasságú far­sangtól. — A Corporatio márciusi kis- káptalanja 2-án fél 9 órakor ülésezik, ahol előreláthatólag nagy fontosságú kér­dések kerülnek majd tárgyalásra, amiért is kéri a Syeambria minden tagját, hogy azon feltétlenül jelenjen meg. Jótékonycélú teaestélyt rendezett a Budai Katolikus Nőszövetség a Kalazan- tinus Kulturszinpadon. A fiatail leányok víg ötletes darabjai Jakab Juliska beta­nításában lelkes visszhangra találtak a szépszámú közönségnél. Külön kiemelen­dő Pilinyi Erzsébet énekművésznő me- zoszopránja és Bozáky Magda operaéme- kesnő drámaiszopránja. Mindkettő kiforrt technikáról és meleg átérzésről tett ta­núságot. Badar Béla fiatal hegedűművész meglepő biztonsággjal kezelte a vonót. Az ügyes rendezés érdemeiben Lackovics Elemérné dr. és Plattner Istvánná úrnők osztoznak a többi hölgyekkel egyetem­ben. A Szövetség, amint értesültünk, szí­vesen lát újabb Ingókat Donáti-u. 38. sz. székházéban. A budai diplomás ifjúsági első társa­dalmi megmozdulása a legnagyobb siker jegyében indul. A Budai Vigadó fdhérter- mében rendezendő mulatságra március 4-én Fabinyi Tihamér dr., Kállay Miklós dr. és dr. Kozma Jenő is megígérték megjelenésüket. A rendezőség a közön­ségnek a legjobbat kívánja nyújtani, bárt állít be, a zenét Pajzs György és ze­nekara szolgáltatja s a megjelenő höl­gyek számára kedves meglepetésekkel szolgál. Felvilágosítások és asztalfoglalá­sok minden nap d. u. 6—8 óra közt (II., Szilágyi Dezső-tér 5. I. em.). Telefon: 524—21 és 541—05. Munkás-bál. A „Budai Nemzeti Egység Pártja Munkásszakosztálya“ február hó 18-án szombaton rendezte sikerült jel­mezes táncestélyét a Budai Társaskör helyiségeiben, nagy sikerrel. Megjelent vezérük, Szombathy Kálmán elnökkel az élén a párt vezetőségéből Nagyőszi Fe­renc pártigazgató, Pataky Ferenc főtit­kár, Csohay Géza, dr. Széchy László ügyész és még számosán, akiket Palotás Ferenc, Chucher Gusztáv és Bereczky Sándor főrendezők fogadtak. Amikor fel­csendült a „Kérges a tenyerem“ csár­dás a következő párok nyitották meg a táncot: Palotás Ferencné Chucher Gusz­távval, Bereczky Sándorné Berényi Jó­zseffel, Chucher Gusztávné Palotás Fe­renccel, Langermann Mária Szendrei Je­nővel, Langermann Lujza Hollósy János­sal, Gazdag Jolán Jakab Józseffel, majd megkezdődött az általános tánc, mely a legjobb hangulatban reggelig tartott RaVaSz cukrász I., KRISZTINA KORÚT 75 Telefon: 502-34. ELŐKELŐ CUKRÁSZ SZALON-ŐKELÖ SZALON I lethez is jól ért, mert naponkint 15—20 hektoliter bor tad el. A világhírű szek­szárdi bikavért literenkint 80 fillér, a sö­tét kadarka 60 fillér és az asztali fehér is 60 fillér. A budaiaknak azt a kedvez­ményt nyújtja, hogy ötliteres rendelést djltalanul szállít házhoz. Telefonja: 32—0—63. Keresek 4—5 szobás villát, verandás, kertes családi házat bérbe a közlekedési vonalak mentén. Értesítések az ár és hely megjelölésével a „Budai Napló“ ki­adóhivatalához intézendők. Tel.: 502—96. Farsangzáró táncestélyt rendez a Bu dai Katolikus Legény egyesület február hó 26-án este 7 órai kezdettel II. kér., Fő-utca 68. sz. alatti saját helyiségeiben. Belépődíj nincs. A tánc vége 1 órakor. IGYUNK „HARMAT“-VIZET! Meg­rendelhető a székesfővárosi Ásvány­vízüzemnél I. Gcllért-rakpart 1. Tele­fon: S3—0—03. A híres obsitos Háry János borát mé­rik ki most Pesten, amely bor mellett ló­dított oly nagyokat a vitéz őrmester, aki békeidőben becsületes fazakasmesfer volt Szekszárdon. A borpincében, amely a József utca és József körút sarkán van nagy kép örökíti meg Háry Jánost, aki mellé valami szekszárdi poéta a kö­vetkező rigmust irta: A szekszárdi bikavér orvosságnál többet ér, aki issza holtig él. Ami megdönthetetlen igazság is, mert hogy minden ember ‘holtig él. A szek­szárdi borvidék termelőinek államilag ellenőrzött pinceszövetkezetének része­sei nyitották ezt a borpincét a Józset- utca 19. szám alatt és csakhamar nagy híre ment, oly annyira, hogy százával tolong benne a borkóstoló, mert szék sincs benne amire rá üljön. Ezt a világ­hírű szekszárdi bort a termelők megbízá­sából Fekete Sándor üzletvezető méreti, aki 30 évig volt a „Késmárky és Illés" cég üzletvezetője és úgy látszik a borüz­// Étterem, kávézó SÖRÖZŐ, TÁNC, BRIDZSE „ Cfarídge ! BÖSZŐRMÉNYI-UT 28. 2-oi autóbusz, 75 ós 59villamos* megálló GAÁL-U. SAROK Tel 510-64. 570-36 Igazgató : Tachler Lajos János. Bizalmas Tánc esték számára egészen külön terem ruhatárral kiváló polgári konyha fajborok friss sör Császárfürdö Éttermei Csirszka Konrád vendéglős Átvettem és CSALÁDI ALAPON vezetem tovább a volt Dervarlts-vendéglőt I., Enyedl-utca 3. Jó ós olcsó ótelek | K^tüjj^^^ajborok^ Bíró Jakab a Pozsony kávéház volt nappali főpincére. Közgazdasági Napló Rovatvezető: Szászhalmi József A munkanélküliség csak okozat Eber Antal előadása A gazdasági nyomorúság jele az, hogy aki dolgozni akar, nem kap munkát A munkanélküliség azonban csak szimp- tomája a rossz gazdasági helyzetnek s így a munkanélküliség megszüntetése ko­rántsem jelenti a gazdasági bajok orvos­lását. Elhibázott dolog tehát, hogy felelős tényezők azt hiszik, hogy a munkanélkü­liség megszüntetésével már a gazdasági bajokat is orvosolták. A munkanélküliség is csak okozata a helytelen gazdasági el­gondolásoknak, melyek közül nálunk az egyik legveszedelmesebb jelszó: a vánt- protekciónizmus, mert ez teszi lehetet­lenné az egyenletes és arányos termelés megindítását, nem szünteti meg a mun­kanélküliséget, hanem fokozza. A modern gazdasági élet nem tűr korlátozásokat s a nemzetközi munkamegosztás előnyei­nek kihasználása nélkül végzett termelés csak ideig-óráig jelent munkaalkalma­kat, végeredményben azonban fokozza azt a pusztulást, amit a nemzetek elzár- . kőzottjsága okoz. önállóan és egyedül | végezhet minden ország több munkát, de ez a munka nem produktív, nem szolgálja az emberi Haladást, ebből csak bajok és szenvedések származnak, ha a nemzet­közi munkamegosztás nyújtotta előnyök nem érvényesülnek. Ez a megállapítás valamikor fikciónak látszott, ma azonban már konkrét számadatokkal bizonyítható tény. 'J Az északamerikai Egyesült Államok a világ legprotekciósabb vámrendszerét ho­nosította meg, s mégis itt a legnagyobb a munkanélküliség. Anglia importja, mi­óta az ottawai egyezmény alapján a pro­tekciós vámrendszert meghonosította, csaknem felére csökkent, a munkanélkü­lieknek száma 157.000 fővel emelkedett. Nálunk is protekciós rendszer van, s a munkanélküliek száma egyre szaporodik. Exportunk, importunk állandóan csök­kent s ezáltal egész gazdasági vérkerin­gésünk megbénul, ami azt bizonyítja, hogy az elszigetelt nemzeti termelés semmi­képen sem alkalmas a munkanélküliség megszüntetésére, ezt csak a nemzetközi munkamegosztás akadálytalansága orvo­solhatja. Illetékes tényezők nálunk abban a té­ves illúzióban ringatják magukat, hogy az állami, közületi és általában hatósági közmunkák megindítása segíthet a bajo­kon ez a legnagyobb tévedés. Ez még azokban az országokban sem vezethet eredményre, ahol a belföldi tőkék nagy­mennyiségben állanak rendelkezésre, még kevésbbé olyan országban, ahtol bel­földi tőkéről már beszélni sem lehet. Angliában hatósági munkákra 700 millió fontot invesztáltak és ez a horribilis in­vesztíció a 7 millió munkanélküliből mindössze 90.000 munkás foglalkoztatá­sára nyújtott fedezetet Az északamerikai Egyesült) Államokban 3600 millió dollár értékű közmunka a 13 milliós munkanél­küli tömegből mindössze 800.000 munkás­nak juttatott kenyeret bizonyítékául an­nak, hogy az egész munkanélküliségnek hatósági munkákkal való megszüntetése olyan tőkéket igényelne, amelyeknek a le­írása csak csillagászati számokkal volna Iefieifcéges. A munkanélküliség erőszakolt meg­szüntetése teMát éppen az ellenkező ha­tást éri ■ el, mert a tőkék, melyeket a kö- zületek beruháznak, a tőkepiacról vonód­nak el, s igy nem állanak rendelkezésére a magánvállalkozásnak, s nem tudják be­tölteni közgazdasági hivatásukat. Ezek a beruházások rendszerint nem kamatoznak, hiányzanak a gazdasági életből, a tőkeképződés megakad, ezáltal a fogyasztás csökken s a fogyasztással elmaradó állami bevételeket, súlyos adók­kal és közterhekkel kell pótolni, ami vl- szon|t| a magángazdaságot sorvasztja. Nálunk különösen súlyos a tökének ilyen elvonása, mert külföldi tökére nem számíthatunk, belföldi tőkénk pedig nincs. S mégis illetékesek abban az il­lúzióban ringatják magukat, hogy burkolt infláció alapján meg lehet indítani aköz- munkákat. Akkor, amikor még alig múl­tak el a 10 év előtti infláció bajai, újra burkolt inflációval, pinceváltókra fölveit kölcsönökkel akarják fölépíteni a Tabánt csak azéTt, hogy a munkanélküliséget pil­lanatnyilag enyhítsél^ holott ez nem ve­zethet a krízis megoldásához, mert mint említettük, a munkanélküliség csak szimp- tomája a gazdasági krízisnek, de koránt­sem maga a gazdasági kérdés. A gazdasági kérdést csak a protekcio­nizmus és intervencionizmus teljes le­bontása orvosolhatja, csak ez fogja ered­ményezhetni, hogy az egyéni és vállalko­zási kedv újra feléled, új jövedelemforrá­sok nyilnak az állam és közületek szá­mára s megszűnik az a lehetetlen állapot, KOPFMANN JÁNOS EGYETLEN BUDAI CUKORKA G YÁRA I., Krisztina-körút 91. Üzletel: jj Margit-körút 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalom