Budai Napló, 1933 (30. évfolyam, 1106-1151. szám)

1933-05-22 / 1124. szám

sódat Rapiö 1933. május 22 hatásos külsővel. 1., Levendula-utca 7. folése^és célszerű családi lakóház, ó pitették; Kovács testvé­rek építészek. 1., Levendula-utca 12. Csinos, célsze­rű külsejű és beosztású családi ház« , — VOLT DIÁKLÁNYOK. Batthyány­utcai polgári leányiskola »Volt, Iskola­társnők Szövetsége« amelyet még áz el­hunyt Kozma Gyula alapított, rendezte e hó 7-én délelőtt XXX. jubiláns köz­gyűlését az intézet tornatermében, ame­lyet zsúfolásig megtöltöttek az iskola régi növendékei, régi és jelenlegi tanárai. Csizmadia Pélné szárnyaló elnöki meg­nyitója után az öt- és tízéves találkozóra összegyűltek üdvözölték Patáky Ferenc dr. igazgatót és az iskola tanári karát, majd Németh Ilona olvasta fel színes titkári jelentését, megemlékezve az is­kola fennállásónak hatvan éves jubile­umáról, a Szövetség tagjainak havon­kénti rendes összejöveteléről, mely immár nagy látogatottságnak örvend'. A közgyű­lésen megjelentek állva hallgatták végig a jelentésnek adt a részét, melyben aj'tit­kár elparentáltá a tragikus körülmények közt elhunyt Bexheft Ármin d!r. iskola­orvos-szakfelügyelőt, aki az intézetnek 28 éven keresztül orvosa volt. Utána Sauer- sitz Margit pénztáros és Balajthy Kál­mánná ellenőr terjesztették be jelentésü­ket. Ezután megválasztották az alábbi tisztikart ;éjs választmányt, amit az uj elnök dir. Jórmay Károlyné köszönt meg. Befejezésül az iskola 160 tagú énekkara elénekelte a magyar »Hiszekegy«-et. A szövetség délután rendeztie e tanév utolsó műsoros délutánját amtely alkalommal a tagok ismét megtöltötték az intézet .tor­natermét. A választás erődménye a kö­vetkező: védnök: Kozma Jenői dr. Elnök; dr. Jármaly »Károlyné, Alelnökiök: Csiz­madia Pálné, dr. Szent-1vány Kálinanne, Kurzenreiter Károly. Ügyvezető igazgató: dr. Pataky Ferenc. Titkár: Németh Ilona I Másodtitkár: Radnai Paula. Jegyzők: Go- sek Karola, Pintér Jolán, Pénztáros: Sauersitz Margit. -Stegédpénztáros: Hóna Rózsi. Ellenőr: Balajthy Kálmánná. Szám- vizsgálók: B. Bnaun Viktorné, Bodonyi Ferencné, Schmitt Hedvig, Zachariás End- réné. Jogtanácsos: dr. Pénzes Mihály. Szertáros és könyvtáros: Rubiczay Mária. — Választmány 5 Antos Erzséget, Antos Ilona, Csemussy Anna, Diméíny Mózesné, Edelény AlisZ, Fasching Gizella, Fritz Ida, Gábory Margit, dr. Guth Ferencné, Havas Istvánná!, ‘Haypál Bélái, endlich Antalné, HÜesZ J'óppsné, Hőnich Ilona, dr. Jancsó Kólmánné, Kertész K. Ró- bertné, Kéthelyiné »Wakots M. Kneifel Mária, Markovátte Gézéné, Márkus Laura, Mayer Veronika, Miklós Mária, Molnár László, Némethné Mersich P. Oberhü- ber Jenőné, Opprecht Piroska, dr. Pataky Ferencné, vitéz Pacor József, Pethó Kor­nélia, Ramor jAlfrédné, Schlotter Mária, özv. Szende Jánosné, Szuly Angela, Tischler Anna, jVégh Erzsébet, Walt érné Szűcs L. — Póttagok: Anesini Edit, Gargely Margit, Gyűszű Irén, Hajdú Er­zsébet, Kapusi Teréz, Lőbl Rózsa, Mesz- lényi Vilma, Paudler Hilda, Ribiczey Má­ria, Pacor Flóra, Steiger Vilma, Stein- hilber Elfrida. GYÜMÖLCSTERMELŐK ORSZ. Egye­sülete egy táborba tömörítette az ország gyü­mölcstermelő gazdáit. A célkitűzés gyakorlati megvalósítására kezdeményezte az Egyesü- j let a „Magyar Gyümölcstermelők Országos Szövetkezete” életrehivását. A szövetkezet legfontosabb feladatának a termés értékesíté­Sz«sz-, Élesztő-, R.-t. Igazgatósága) A Gschwlndt-féle Likör- és Rumgyár felűgyelöblzottsága, tisztviselői kara és összes alkalmazottal mélységet megrendüléssel jelentik, hogy a vállalat igazgatósági tagja móltóságos WAMBERA HENRIK Úr nyug. tüzórezredes eletenek 58-ik évében, rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Az elköltözött több mint egy évtizeden át volt vállalatunk igazgatósági tagja, amelynek egész munkásságát szentelte és annak irányításába fáradhatatlan ügybuzgósággal folyt be. Nemes, férfias, puritán lénye mindig emlé­künkben lesz és nevét soka el nem műié, tisztelettelje» kegyelettel fogjuk megőrizni. A Pénzintézeti Központ Igazgatósága mélyen megrendülve jelenti, hogy LESZLJAKAB m. kir. kincstári főtanácsos, a Pénzinté­zeti Központ ügyvezető Igazgatója folyó hé 17-én rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogult hosszú, nehéz éveken keresz­tül kifejtett odaadó, kiváló munkásságával közgazdasági életünk terén el nem műié ér­demeket vívott ki és szeretetreméltó, jóságos tgyeniségével mindenütt barátokat szerzett magának és intézetének* fem»d°^‘ f k® 18'án d. u. 5 Órakor _ • . !a*kesiéij temető halottasházából '«m.,V«0uw. „erl.rti,a „„in,. 17íb Emléket igaz k«gy%utte, őrizzük meg! sét tűzte ki. A szövetkezet boldogulását a ta­gok anyagi megterhelése nélkül fogja megta­lálni és ezért minden megkezdett io hold gyü­mölcstermelő terület után egy io aranypen­gős részjegy jegyzését kívánja csak meg. Tá- vbl áll azonban a szövetkezettől, hogy a ter­melőket termékeiknek értékesítése tekinteté­ben korlátozza, mert a termelő még ha tagja is a szövetkezetnek, nem köteles termékét a szövetkezet utján értékesíteni, azonban joga van az értékesítést kívánni és amennyiben az érékesítésre kerülő terméke az üzletsza­bályzatnak megfelel, a szövetkezet az értéke­sítéssel foglalkozni köteles. A földmivelés- ügyi kormány terve az, hogy a vámkülföldre való gyümölcsértékesítés terén a szükséghez mérten és a lehetőségek határáig segítséget nyújtson. Az új szövetkezet megkönnyítheti a kormány munkáját, ha a saját, komolyan számbavehető értékesítési szervben rendelke­zésre áll, amelyben azok az erők, válamint azok az előfeltételek megvannak, amelyek az eredményes bel- és külföldi értékesítéshez el. engcdhetetlenül szükségesek. — A SZÁMŰZÖTT VIRÁGOK érdekében fordultuk panass cal hpzüéipk. a budai virág kertészek, akiket erősen érint, vagy ahogy ők mondják teljes pusztulásra és tonkre- mtenésre ítél az a hatósági rendelet, amely eltiltja azt a száz és néhány vi­rágkertészt attól, hogy virágjait Buda ama piacain árusítsa, ahol Buda virág- kedvelő uriközönsége nagy számban! meg­fordul. Nem tartható ennek a hatósági rendeletnek a megokolása sem, mely, sze­rint a hatóság azért tiltja meg a virág- árusítást, mert ez elcsúfítja az utca ké­pét. Talán a virág az egyetlen, amely azt oe. utcaképet kedvessé teszi. Mért nem- esik kifogás alá az edényesek,, rő- 'fősökéi agyagiparosok' és sok mindenfé­le -.más árusok kirakott áruja a Lövő­ház utcában é|s mért éppen a virágot tiltják ki Oilman ? Valami félreértés le­het itt, mert lehetetlennek tartjuk1, hogy most a nehéz gazdasági helyzetben száz­nál több virágtermelő családot tegyenek tönkre, fosszanak meg jogos és törvé­nyes kenyérkereseti lehetőségtől, amivel károsítjuk az államot és a várost is, mely adóban szenved itt veszteséget. Az illetékes hatóság bizonyára újabb rende­lettel oldja meg ezt a kérdést. — Érdekes hírt közöl a kiváló fajszeretettel s mindig érdekesen szer­kesztett .»Magyarok Lppja«, a nagy ma­gyar utazóról: Körösi Csorna Sándorról1._ Mi mUgyárók aljig becsüljük, d!ef Anglia1 . összes munkáit kiadta és azok mais első­rangú forrás Óik a Kejlelb kutatói számára, most pedig a messze Japán Körösi Cso­rna Sándort »szentté avatta. Besorozta a Buddhiszattwájájk soriba. Ez az első* | e»set, hogy buddhisták másvajUásut avat- taflsf szentté és első; eset, hogy' Japát1 euró­pai embert .tüntetett vplna ki ilymódon. Biztosítsa már most zavartalan nyaralását a Svábhegyi Szanatóriumban Szobafoglalás telefonon isi 654-47 Telek Kastély-vendéglő A Budai Lövölde , pompás parkjában teljesen átalakítva megnyílt II., Marcibányi-tér 6. sz. MENÜ: Leves. sült. körei, tészta T40 P Csak házhoz szállítva. — Penziorendszer. Délután és este Ctor jazz Tulajdonosi Figyelmessy József Tf v I 1 » • Minden szakmabeli ^ügyben ivalynas . forduljon a régi jóhíru céghez i„ Logodi-u. i9. D;rae Márton Telefon: S30-33 OCfCS 1,lal 1 Közgazdasági napló Rovatvezető Szászhalml József Hadirokkantak a gazdasági életben Irta: Friedlender Andor, a Budai Általános Takarékpénztár vezérigazgatója Az uj rokkan törvény tárgyalásakor sok kritika hangzo.tt el arról, liogyl a nemzet szükmarkuan rója le háláját a világhá­borúban a haza védelmében megrokkant' katonákkal szemben. Ha a legénységi és különösen a tiszti állománynak1 béke- beli aranykoronás rokkantsági nyugdijait összehasonlítjuk az uj rokkanj törvényben megállapított dijakkal, tényleg szembe­ötlően nagy különbséget találunk, mert a legtöbb esetben a rokkant nem kap az államtól mást, mint jelentéktelen ado­mányt. Az állam1 kötelezettsége volna gondoskodni teljes mértékben a rokkan­takról akiknek magával .tehetetlen része a törvényben úgy ahogy él van látva, azonban a 25, 50 és 75 százalékos rok­kantak ellátása körül — be kell ismer­nünk — nagy hiányok vannaik) s azokat az államháztartás a miaga erejéből pó­tolni nem tudja. Az állam azzal igyekezett a rokkantak! megélhetési lehetőségét biztosítani, hogy bizonyos engedélyhez kötött kiskereske­dő és kisipari ágaknál a rokkantak ré­szére elsőbbséget biztosit és tényleg szá­mos rokkant találhat kenyérkereseti for­rásra, azonban a kereseti forrás ’megte­remtéséhez a rokkantaik 90 százalékának bizonyos kezelő alapra, vagyis néhány- száz pengő tőkére van szüksége. Lévén magam1 is hadirokkant, különös előszeretettel foglalkozom mindig a ha­dirokkantuk gazdasági elhelyezkedésé­nek problémájával. A kérdés gyakorlati megoldása számos esetben foglalkoztatta intézetemet,» mintán maga a Hadigondo­zási ügyosztály is .több esetben hozzám utasított olyan hadirokkantától), akiknek ipari vagy kereskedelmi exisztJenciá-juk megteremtéséhez forgótőkére volt szük­ségük. Sok esetben (elintéztem 1 az ilyen kérést, azonban intézetem nem1 altruista alakulás és igy intézményesen segítő ke­zet .nyújtani a rokkantaik exisztenciájának létesítéséhez nem áll módomban. Meg­van azonban a lehetőség erre. A rokkantaknak forgótőkével való el­látását olyan formában kellene megszer­vezni, hogy azt a néhány százezer pen­gőt, amelyet az igazolt igények kiélégi- gitésére .teljesen elegendőnek tartok, kü­lön keretként egy pénzintézet rendelke­zésére kellene bocsátani, mely intézet 100 százalékos girót .tartozik vállalni ezen összegért. A lebonyolítása a dolog­nak igen egyszerű, miután a hadigondo­zási ügyosztálynak módjában áll .tör­lesztés és kamatfizetés céljaira a rokkant­diját erre az intézetre engedményezni éf az intézet entoek ellenében altruista kulcs­csal kalkulált rezsimegtéri tés mellett a »HONSz« közbejöttével kiadja a szüksé­ges tökét olyan hadirokkantától ak, akik sebesülésük dacára is alkalmasak a köl­csönösszegnek megfelelő életbiztosításra. VELENCE GÁRDONY füred Velence^ tónál* vasútállomás mellett, Budapesttől 1 órányira. Egész­séges fekvésű, magaslati a partmneti Villatelkek D-ölenként P 3-tÓI. Havi lefizetés P 10.-től. Nagy homokos strandi Für- dőjogl Nyári és téli sporthelyI Villanyvilágitás I Jó ivóvízI Jó utakl Olcsó házak égett téglából már P 5O0-tól. M tataházak a telepeinken megtekinthetők. INGYEN AUTÓBUSZ telekvevők részére a velencei tóhoz és viaszé minden vasár ós ünnepnap délelőtt 9, délután 3 minden kedd, csütörtök, szombaton délután 3 őrekor Indul a Városi Irodától (Horthy Míklós-kövtér 3| b. Telefon; 694-33) Kérjon Propektust I Németvölgyl-út és Mártonhegyi-út sarkán elterülő telektömbön épülő családi villák három szoba hallal minden mellékhelyiséggel, saját külön kerttel elegáns kivitelben, kulcsátadásig P 22.000.— Nagyobbak megállapodás szerint. Még ez évben 30 évi adómentesség. Lefoglalható: Katona-Székely és Molnár építészmérnökök irodájában. V., Személynök-utca 9—II. Telefon Automata 298—29. és 225—59. Ezzel a megoldással a rokkantat részére igy rendelkezésre bocsátott tőke el nem veszhet» a rokkantdi jakból befolyó tör­lesztések állandó alapo.t nyújtanak a je­lentkező újabb hiteligények kielégítésére és viszont lehetővé tettük azt, hogy a keresetképes és keresni akaró rokkantak az államháztartás és a magángazdaság megterhelése nélkül exisz-tenciját alapít­sanak. A segítésnek a módja sokait jelentene a rokkantaknál és csupán ki s) akarás kell hozzá az illetékesek részéről, mert anya­gi erők hiányára ennél az elgondo­lásnál hivatkozni nem lehet és sok gon­dot, keserűséget lehet mosolyra, biza­kodó munkakedvre átváltoztatni. CÍMFESTŐ «LeE-Ff2N Első budai, legrégibb cimtáblafestészet VÁLI GÁBOR II, Iskola-utca 16 Bizalmas Táncesték számára egészen külön terem ruhatárral kiváló polgári konyha fajborok friss sör Császárfürdő Éttermei Csirszka Konrád vendéglős A KERESKEDELMI és IPARKAMARA megtartotta májushavi teljes ülését. Eber Antal pajnálattal állapított meg, hogy a gazdasági javulás még mindig; nem kezdődött meg. Szerinte pénzünk felhí­gítása vétkes könnyelműség lenne,v a gaz­dasági bajokon csakis a szabádkei esk'de- lem révén Hehetne segíteni. A kamarai reform szerint a mostani) i 96-os létszámot felemelik 120-ra és 12 uj tagot kap a kereskedelmi külön kúria. Az elnök ja­vaslatára egyhangúlag megválásztották uj levelező tagokul: cTr. György) Ernőit, IIov- szky Jánost, Keszey Vincét) Markovits Kálmánt, Purébl Győzőt, dr. Varga Ist­vánt és Wirth Zsigmondot. Az OFA május 22-én tartja közgyűlé­sét Genfben, melyen nemcsak az 1932 évi üzletév mérlege kerül sorra, hanem! az alaptőke leszállítása és újból feleme­lése is. . I . tijjM Az URIKÁNY ZSILVÖLGYI KÖSZÉN- bánya rt. a közeljövőben i tartja közgyűlé­sét. Az osztalék előreláthatólag 4 pengő részvényenkint. A BUDAPESTI LÓSzöRFONÖDA Rt. május 26-i közgyűlésé^, leszállítja alap­tőkéjét. , \ A NEMZETKÖZI VÁSÁRT több mint 560.000 ember nézte meg, az üzletiszem­pontok kitünően érvényesültek. Az ex­portkönnyítések folytán sikerült lü mil­lió pengő értékű árut elhelyezni. A si­ker a kitűnő vezetőség érdeme. A BERLINI INGATLANHOSSZ hullá­mai Bécsen át Budapestre is elértek a múlt héten. A nagyhét kezdetén a budai telkek árai különösen a Lágymányos vidékén 30—35 százalékos árugrást érték el, növekedő ten­denciát mutatnak a Hűvösvölgy, Rózsadomb és Óbuda hegyvidékének telkei is. Az épüle­tek árai, a jelenlegi jövedelmezési viszonyok figyelmcnkívűl hagyásával: a Krisztinában, Margit-körúton és Rózsadombon 40—50 szá­zalékos emelkedést értek el, ami a legutóbbi napok adásvételeinél bizonyítást nyert. A Ba­laton vidékéről is az ingatlanok nagy áremel­kedéséről számolnak be a jelentések. Élvezetes RUZICSKA PÁL kenyér és péksüteménye Gyár: I., Horvát-ulca 29. Uj fiók; II., Margit körút 103. w, Budai Általános Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budán, iI., Fő-utca 9. szám Elfogad kamatoztatásra takarók­és folyószámlabetéteket Lskötött betétek utón megállapo­dás szerint magas kamatot térítünk QO‘ AKÁR VENNI, AKÁR ELADNI ÓHAJT INGATLANT, FORDULJON BIZALOMMAL ÚJONNAN BEVEZETETT INGATLAN OSZTÁLYUNKHOZ 30 Mindennemű bank- és takarékpénztári ügyben készséggel állunk rendelkezésére 30 SAFE DEPOSIT Krisch Fekete János tetöfedömester BUDÁN, I., Karolina-út 16. Telefon: 695-59 ÉHGYOMORRA NAPONTA IGYÉK EGY POHÁR * Kristály vizet FÜRDŐ kád, kályha, mosdó stb. szabott áron í HUBERT ^•Liszt F.-tér 4.T. 222-67. ROMAI FÜRDŐ Óbuda — Akvinkum Késő őszig Pompás Strand Kitűnő konyha. — A források napi hozama 160.000 hekto­liter rádioaktiv thermálviz A szentendrei HÉV vasútnak a MFTR hajóknak ®* ÚJPESTI átkelő propellernek állomása Rómalfürdőtelepen, Rőmaldiujaparton^IT cellázott közműves telkek, Csillaghegyen p t6lkek- vlllák- családiházak F- Ml In*atla» Irodájában, Rómaifürdő Emőd-utca 40. Sió31 '€VO.fasadi uj fiolától kin- .? meter széles Brassó-uton gyönyörű (kilátású, subalpin Levegőjű Sdff'Tí’W «H Sok- Tulajdonos Sey, V., Akadé- aemia-utca 13. II. 24. ! aaaacaeeaaaaeoeaeeeoqeqea Lakás a *TWB9BOOOO SZÉNATÉRNÉL Újonnan épülő házban modem 2 és 3 szobás hallos utcai és kerti lakások, ktt­> /“b,anak beiUö cselédszobával, olcsó árban ’ 1933. május 1-re KIADÓK. Felvilágosítás a helyszínen II. kér fflör- gey Arthur-u. (volt Szegényház-utca) 3*/a vagy a tervező építésznél Méhn Antal építőmester; II. kér. Hattyú-u. 7. II. em. 2. Telefon; 506-24. GYÖNYÖRŰ 4 SZOBÁS VILLALAIÍÁS loggiával, erkéllyel, etage-fűtéssel, villan mos Ás autóbusz-megállónál november elsejére, garage azonnalira kiadó. .Érdek­lődés a házmesternél. II., Budakeszi-u,t 1-d, vagy telefonon: 298—92. EGYSZOBÁS hálófülkés erkélyes luxus­lakás, központi melegvízfűtéssel, kony­hával, fürdőszobával. Érdeklődés a ház­mesternél. I., Logod'i-utca 60, vagy tele­fonon: 298—92. 3 SZOBÁS HALLOS, Vérmezőre nézői mo­dern lakás augusztusra kiadó. Ugyanitt erkélyes garcon lakás. Érdeklődés a ház- felügyelőnél. I.| Logod'i-utca 63, vagy telefonon: 298—92. Krisztinavárosban zaj ós pormentes, nap­sütéses hegyi levegőjű 2 szobás és 3—4 szobás hallos erkélyes összkomfortos url lakások azonnal kiadók. Gyönyörű kilátás­sal a budai hegyoldalra. 61. villamos, 4. autóbusz megállóknál közvetlenül. Győri- út 24. Telefon: 534—20. VÁROSMAJOR-PARK társasvilla Maros­utca 52. úri családi otthon, összesen nyolc darab ketfőszobás, hallos öröklakással. Árak: 15.000 P; 16.500 P, semmi mellék- költség. Leköthető vitéz Darvas Lajos .mérnöknél, Királyi Pál-u. 20., telefon: 86—2—96. ÖRÖKLAKÁSOK* Káplár utcában, 2 szoba hallosak és egyszobásak, modern épülő házban, elsőrangú kivitelben el­adók. Érdeklődés délutánonkint, Preisioh Gábor tervező építésznél, József körút 30L Telefon: 32—0—54. HORTHY KÖRTÉRNÉL Bercsényi- ucca 7, Vak Bottyán ucca 4., Fadrusz ucca 6., hároméves házakban kUátá- sos, erkélyes lakiások: egyszobások 800.—, kettőszobások 1100.—, három­szobások 1500.—, négyszobás 2300.— P-től teljes komforttal, központi fű­téssel, melegvízzel, vagy anékül, azonnalra, későbbre kaphatók. Tele­fon: 69—4—40. FÖLÉPCSŐHÁZI BEJÁRATTAL 1- 2-3-A-5 szobás legmodernebb lakás Budapest legegészségesebb heilyén ki­adó. Bővebbet telefonon 527—80. Üzlethelyiségek kiadók. Bővebb fel­világosítás I., Naphegy-u. 21. Telefon: Au,. 527—80. (2) ooeooeaoaoaeeeoeeaeoaeeeoaag Ház IKERVILLA felerés?e 210 négyszögöles telekkel Pasaréti-uton méltányos áron eladó, réivilágositás: Kerekes Barnabás, építészmérnöknél, IX., Ráday-utca. 22. telefon: 85—3—54 PASARÉT EN por, ködmentes he­lyen 220 négyszögöles telek 2 szo- Dás családi házzal telekárban 14.000 pengőért eladó. Felvilágosítás: Ada- mitz és Nagy, bádogosok, 11., Ha­lász utca 2. Pasaréti úton autóbusz végállomás­nál egy 3 és egy 8 szobás villa eladó. Lap tulajdonos: VIRAAG ÉS TÁRSA Kiadásért felelős: Vlraág Béla. Szerkesztő: Dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN. Nyomatott a „Budai Napló“ nyomdáiéba« Budapest I, Bors-utca 24. TeL: S08—#é. 1 Felelés oremdavecetö: WENNESZ JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalom