Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-02-24 / 1074. szám

PSvdaP*st 1932 február. 24 király-fürdő fnitBtrt IMHtt KM» miaTAFA Ml (mg. Budán, tt., Ffl-utca 64. ■«. AC szénsavas nátront, szénsavas íig ' ItlAUü szénsavas klórn/rtriomol ét maganiiinot tartalma *6 hév víz kosxvéöy* caáz-, bőr- és esonfboleg- scgok, főraraórgo^óa, máj-,lép-, méh-, húgy!»ólya0Wntö^roa^» gyomorburiH és »Inast pangás ellen. Kádfürdők l egész napon át. «w* '“afe^TÍ ti: JüókÚTCL Személyi hírek KOZMA JENŐ dr. orszgy. képviselő, ügyvéd végleg, felgyógyult betegségéből és ismét átvette pártja vezetését. PAVA1 VÁJNÁ FERENC dr. c hó 26-án pénteken' estó S órakor „Magyarország ki­használatlan természeti kincsei és azok nemzetgazdasági jelentősége“ címen tart előadást a „Nemzetpolitikai Társaság“ ülésén- a—Patria -Klub- helyiségében, Vili.. Szentkirályi utca 10. SZOMBATHY IÚLMÍÁN...... a Kpzségi Takarékpénztár igazgatója*, az\ Egységes Községi Polgári PárJsztTvfzet 'élhőltéí egy' hetet töltött iázbetegen a lakásán. PERCEI. BÉLA kormfőtanácsos tvh. b. tag a zugligeti hegyvidék népszerű vezére megbetegedett. SZALAY SÁNDOR volt íf. kér. elöljáró és leáhya Eszter, betegen, erős lázzal küzdenek. ■ HUSSZEIN HILMI budai nagymufti tű­rés' révén stíiVos lázzál fekszik betegen. LÁSZLÓ ZOLTÁN dr. író, nyug. pénz­ügyi. tanácsos, a mohammedán-magyar kulturkomité főtitkára influenzában megbe­tegedett. . BÁRCZY BOLDIZSÁR borgazdaestjén a „péntekiek“ társaságában nagyszámban megjelent barátai felhasználták, hogy hű­séges;'derék, barátjukat meleg szeretettel -ünnepeljék. . RAVASZ LÁSZLÓ 'a Budai Iparosok és Kereskedők Köre 'elnöke egy hét óta be­tegen fekszik. Hollós Mátyás Társaság most hétfőn, február --22.-én- réndezte J I ■ » ESTJÉT amelyen fftiS* JWenytflSrt olvasta fel egyik pompás székely novelláját, — Vinhovics Liszté,'.p Városi -Színház tagja pedig el­bájolta a hallgatóságot kitűnő énekével. V.tudományos, részét Pávai Volna Ferenc dr. főbányatanácsos, főgeológus előadása adta, aki ..azon a címen: — „Mit várhat Budapest a mélyfúrásoktól? — elmondotta tapasztalatait,-észleléseit., és kutatásainak eredményét Budapest. földalatti kincseiről. Az. -előadás három részre oszlott: I— az ivóv(z„-*— a héwizek >*- is a földgáz. A nagy és mély.-hatásokat kiváltó előadást folytatásokban közöltük. Ezt az előadást és! a debreceni .sikereket használták ki a társasvacsoránál barátai, hogy meleg ün­neplésben részesítsék ezt a kiváló magyar tudóst, akit előbb UH Gyuláné kedves versben -köszöntött, amelynek tárgya a Pávat-szakáll volt. Majd Viraág Béla mél­tatta -Pávai -működését- lelkes szóval. A két -üdvözlést megköszönve, Pávai Volna Ferenc útból-lekötötte magát és egész tudását Buda jövőjéhez, amiben erősen tá­mogatja . őt .dt. Kozma Jenő. -orszgy. kép­viselő; 'Ezért is ováció: járt ki neki. Pe­ter dy . Sándor alelnök köszöntötte a. köz­reműködőket, Bardnszky Gyula dr. — a lengyel nőkre való hivatkozással — a jelenlevő hölgyeket, elsősorban a poéta Ujj Gyulánét,a vendégül érkezett Ahdcz.. Sándor ezredes a Társaságot, •*- Kapcza Imre -az ezredes hatalmas, — kút­fúrásra is alkalmast— bajuszát, — Gegtis Dániel pedig a vendégeket üdvözölte. FOTÓCIKKEK ZJbrinylnél, !., Roham n. 1. A sarki vadhattyúk megtalálták az igein Bozótban a meleg forrást, csak cppfcnKmi-magyarok nem találtuk még meg- Azt írja ugyanis a napi sajtó, hogy a* nagy hidegben megérkeztek áz- északi sarkról'a vadhattyúk és el­lepték az ígari Bozót melegforrását, ahol Vadászták is rájuk, de csak né­hány- totiat hullattak el. Ez sarki lhadäi1 á végtelen messzeségből el- í&tt és' megtalálta ezt a meleg for­rást, amely talán képes volna fűteni a szomszédos falvakat. Mi az ilyesmit néni szoktuk megtalálni, mi a termé­szet ilyen kincseit nem vesszük sem­mibe; még ha -önként k-fnótkoznak is lel... Mi másképen (kezelik ezt Szer­biában, a lenézett; íélihára'dt, művelet­ien Rácországban, ahol a lapok hír­adása szerinr1 •’ Karlsbadi. vízhez • hasonló ás- .-. A’áfiyvízforrást fedeztek fel Nagy* . b.«:jskérekén . a várostól néhány mrometemyTfe ■ Iltjin Gyura gaz­dálkodó birtokán. Megállapították a, szakértők,, hogy. gyógyhatású ugyanolyan, mint a karlsbadi vize. A forrás vizét.a gazdálkodó c$ . , ,-szo.mszédai már. évek óta hasz­nálták az -- állatok itatására, de sejtelmük sem voll róla, hogy —- gyógyhatású“ van.- -A - becskereki •- polgármester • kezdeményezésére betonkutakat építenek és meg- * indítják, az akciót egy nagyará­nyú. MrdptelfP, létesítésére. A jfiir- ' clotelep neve Cazarévác lesz. Mf ’nlég- á’’’Mághírif kései'uvfzforrá- "sokBőir —’ amelyek orvosilag belga- zöltari túlszárnyalják Karlsbadot - - sem tudtunk, városnés állam segítsége híjján — világfiirdöt, Karlsbadhoz ha­sonlót teremteni. Ám a szerbek igen! pedig a jelentés is bizonyítja, hogy ártatlan víz lehet, ha az áll“ fok itatására használták évekig és hatását nern vették észre. A „Hunyadi János forrás szivárgó vizét is itták a legelésző tehenek, de a gazdák el­kerülték, mert megsoványodtak a te­henek es elvesztették a tejet. Benedek Sándor kegyelmes úr és neje Afono Lujza immár dédszülők és kisleány, dédunokájukat az egyik unokájuk: Szacs- vay Luiza, férjezett Borbély Lászióné Szacsvay Károly ny. MÄV főfelügyelő és neje Benedek Gizi leánya hozta e hó 19-én a boldog dédszfllőknek. MENYASSZONY képek Blahosnál, Fő ú. 18 Ezüst lakodalom. Gnndel Károly és neje, blasatigh Margit február 11-én ünnepel­ték házasságuk huszonötödik évfordulóját. A közbecsülésben álló házaspárt barátaik és tisztelőik nagy serege köszöntötte. Lendl Adolf borestje a népszerű „pénteki“ boresték között is jelentős táradalmi eseménye nemcsak a „Pénteki Borgazda Társaságnak", hanem a Vízivárosnak is. E hő 19-én is mintegy százan Jelentek meg, barátai és tisztelői, köztük Kozma Jenő ' orszgy. képviselő, akit betegsége után ovációval fogadtak, Pávai Vájná' Ferenc dr. főgeológus, a II. kér. Iparoskör elnöksége és a borgazda társaság csaknem valamennyi tagja. Szo­kás szerint a borgazda, most Lendl Adolí dr. rendkívül érdekes visszaemlékezésé­ben egyik nápolyi útjáról, rámutatott a „gabona-krízis" egyik okára, a mai,, szá­mos év előtt is dívott olasz „fecskerend­szer“ alapján Itáliába özönlő argentínai búza térfoglalására. A közszeretetben álló borgazdát lelkesen megéljenezték. Ilosvay Gyula dr. örökös jegyző bejelen­tései után — Pávai Volna Ferencet kí­vánta hallani a közönség, aki a budapesti mélyfúrások révén várható nagy haszon­ról, megtakarításokról mondott szakszerű és nagy figyelemmel hallgatott beszédet, amellyel nemcsak a hallgatóság, de Kozma Jenő dr. érdeklődését is e fontos kérdés­re irányította, akinek az előadó meg is köszönte, hogy e nagy horderejű budai kérdést már eddig is felkarolta. A nagy figyelemmel hallgatott beszéd után és a taps csillapultával Viraág Béla, lapunk szerkesztője; a budai mohammedán-ma­gyar hitközség megalakulásával kepcsola- tosan, megrajzolta az így várható idegen­forgalom szebb jövőt ígérő képét, arra kérve Buda nagybefolyású képviselőjét, hogy ezt a kérdést Is sorozza azok közé a kérdések és . feladatok közé, amelyekkel Buda polgárságának jólétét és boldogulá­sát szolgálja. Az est folyamán felvetett három gazdasági kérdéssel hosszabban foglalkozott Kozma Jenő ár., mert úgy látja, hogy a polgárság szívesebben haj­lik ezekhez, mint a politikai kérdésekhez. Ígéretet téve, hogy ezekkel a kérdésekkel továbbra is behatóan foglalkozik, hogy a nehéz gazdasági helyzettel küzdő budai polgárság súlyos helyzetén javítson. Az egybegyűltek hálával fogadták ezeket a kijelentéseket és szeretettel ünnepelték úgy K°zma Jenőt, mint Lendl Adolfot, akiről elterjedt a hír, hogy Keszthelyre költözik, minden budainak élénk cs őszinte sajnálatára. A Kelenföldi Polgári Kör nagysikerű estét rendezett e hó 13-án szombaton este. A megjelentek sorában voltak: Devecis János Bcszkárt főfelügyelő nejével, Baj­csy Lajos kelenföldi állomásfőnök nejé­vel, Fejér János dr. ügyvéd, Matusoyich Ferenc főtiszt nejével és a tagok igen nagyszámmal. Az összejövetelen megle­lem Szombathy Kálmán a budai egységes párt iigyv.. elnöke, Weber Sándor dr. párttitkár kíséretében, akiket a kör ve­zetősége ünnepléssel fogadott. 33 éves cég! Kelmefestést, vegytisztítást csak szakom bőrrel végeztessen REICHER ll.,TÉGLA*U i BU dOkenob turcsa KO kosi ru law A rasekol körül Óbudán nem jó szelek járnak és háborog az egész hitközség, amelynek költségvetésébe a Chevra ré­széről 3000 pengős hozzájárulást állított be Kemény Lajos hitközségi elnök. Ezt a hozzájárulást megtagadta a Chevra azzal, hogy más pénzén könnyű gavalléfoskodnl. A hitközség képviselőtestületének közgyű­lése sem választotta meg Keményt egy­hangúlag, hanem csak 42 szavazattal 33 ellen. Erre a rasekol (elnök) leköszönt az­zal, hogy csak egyhangú választást fogad el. Az ellenzék már régen zúgolódik az elnök basáskodása miatt s így c hó 28-án a képviselőtestület gyűlésén, ahol a lejáró mandátumok miatt éppen a Kemény Lajos hívei buknak ki s így ott — a különben sem népszerű — rasekolt meglepetés ér­heti. LORGNONOK Zlbrinyinét, I., Roham u. I. Nász. Szetttert Antal, a hasonnevű budai kávéház népszerű volt tulajdonosa és neje néhai Mayer Laura leánya Aranka és királyfiai báró Jeszenák Pál őrnagy há­zasságot kötöttek. Február hó 25-én dél­után tartották esküvőjüket az unitárius templomban. Tanuk voltak Bánlaky Ador­ján és sáli Saly Iván huszárőrnagy. A Budai Nők Körében (II., Tölgyfa u. 11. r cm Budai Klub) február hó 22-én hét­főn este fél 7 órakor Steiner Károly Albert dr orvos ad elő „Hogyan alakult az em­beri kultúra a világháború óta“ _ cí/"eIV Utána Vándor Kálmán az „Újság belső munkatársa olvas fel. Vándomé Szath- njáry Aranka énekművésznő énekel. Kedves zene minden esle a Cs ászárfürdö éttermében Buflat fente 3 Wskáptalaji a Sycambriábau Igen nívós lgáií1?r0tt kiskáPtalani ülés volt febr. XVHl ^rP°AatÍ0 Sycambria <F°cd. Em. üdvözrtltptth0nábW!', mt0n Laios prior FvLrfcJ1 a megjelent protektort, herceg ™ ^ Uszlót & Kriegs-Au Emil vá­rosmajor! plébánost, akik meleg szavak- i I köszönték meg a szives üdvözlést. — Az ülés az aktuális szociális gondolat ic* gJében folyt le. Erről a problémáról be­szélt priori megnyitójában Márton Lajos, ezt fejtegette a kathoHcizmus és a vörös mozgalom összehasonlításával kapcsolat- _a!v. [eks-Ati Emil plébános és errűl sz™ Oinyovszky József komolypoharában a nitlerizmussal kapcsolatban. — Az éh vezetes és nívós ülésnek jól sikerült vi­dám rész adott kedves véget. 1 PENGŐ adagonkint na­ponta élő halból készül Halászlé! HAJAS ÉTTEREM •-» K riszt in a-kört-it 61, GraO Frigyes főállatorvost számos ebtenyésztő egyesület tagját a kynologu- sok nestorát születésének 70-ik, állator­vosi működésének 40-ik és kynologiai működésének 35-ik évfordulója alkalmával sporttársai és barátai február hó 20-iín szombaton este melegen üdvözölték ün­nepi vacsora keretében a Krisztina téri „Zöldfa" vendéglő különtermében. A szá­zat is meghaladó- vendégek sorában meg­jelent Her ez cg Ferenc a nagynevű író is, mint a Komondortenyésztö Egyesület el­nöke, Palugyay Móric államtitkár, Arkay Ferenc min. tan. Az első felköszöntőt Gegns Dániel a magyar Ebtenyésztő Egye­sület elnöke mondotta, poétikus szóval méltatva az ünnepelt érdemeit. Azután sorban üdvözölték őt: Musch Béla, Cseh Ödön, lovag Wahl Henrik, Horvay Lajos, Medek Tibor. Azután felolvasták llosvay Qábor az Ebtenyésztők Egyesülete tigyv. igazgatója és Wagner Károly a beérkezett üdvözleteket, köztük számosat Bécsböl és Németországból. Az ünnepelt hálás szavakkal köszönte meg a nem várt ün­neplést, mire lelkesen koccintva, zajos ovációban részesítették. Ezután Viradg Béla az ünnepelt köztiszteletben álló nejét köszöntötte és üdvözölte. „Stambul". Előreveti az árnyékát a ke­leti idegenforgalom, a mohammedán világ özönlése Budára és a jó üzletembernek meg keli éreznie, hogy mit hozhat a jövő. Egy kissé optimistáknak, egy kissé előre­látóknak és egy kissé merészeknek kell lennünk. így látja a jövőt Ottó Dezső, akit elismerés illet, hogy e nehéz napok­ban megnyitja a Margithidnál a Stambul kávéházat. Az ő optimizmusa, a jobb jövőbe vetett hite, azonban csakis szak­mabeli múltjával együtt érheti el célját. Ottó Dezső hosszú éveken át a Valéria kávéház tulajdonosa volt, meg fogja sze­rezni a budai uriközönség szeretetét is, mintahogy megszerezte a pestiekét. A ká­véház egész berendezése a lehető legki­válóbb és elsőrendű, így feltétlenül meg fogja lepni a budaiakat. A berendezési munkáját a legjobbnevfi szakmai cégek végezték. A helyiség átépítését a jóhírű Zimmermann Lajos építővállalkozó cég, — a tapétázást és festési munkákat Hantos testvérek rt. cég végezte, a csillárokat Goldstein Ignác csillárárúgyára szállította, amely cég a világítási és szellőzőberen- dezést Is készítette. Az Ízléses címtáblák Váll Qábor elismerten elsőrangú címfestö­més tért. dicsérik. Általánosan az a véle­mény, hogy ez az újjáalakított régi kávé­ház szerepet fog vinni Buda társadalmi életében. Nem okos dolog támadni Budán az egész polgárság által elismert társadalmi oszlopot, — annak, akt Budán akar a maga eszméinek tábort to­borozni. Budán Ripka Ferenc neve — zászló, erkölcse — példakép, szorgal­ma — közmondásos, lósága — szívből fakadó, szociális érzése — beigazolt, val­lásossága — világit. Több évtizedes sze­replése mindezt fémjelezte. Aki támadja, még fiatal politikus, aki a nagyot támadva, nagynak akar mutatkozni, de minden tá­madása után 6 kisebbnek, ellenfele na­gyobbnak látszik. Minden támadása után nehezen toborzott pártja lemorzsolódik. Nagy Latos dr. vagy ügyetlen politikus, vagy nagyravágyó szenvedélyeiben elfo­gult, oki Budán aligha boldogul, mert komolyságát veszti minden törekvése — hogy megalkossa itt a Polgári Blokkot. A taggyűjtő trükkök lejárták már magu­kat. A panaszirodák szerepével tisztában van a közönség és tudta, hogy ezekben az ő panaszát csak adminisztrálják, de nem orvosolják. Panaszirodája minden pártnak van és a régi pártokon befolyásos politikusok képesek Is gyógyítani a pa­nasz okául szolgáló sebeket. Ül pártok ezen a téren nem tudnak a régiekkel kon- kurrdlnl. Az új alakulásokba az emberek nagyrészt csak kacérkodni tárnok, de az alaptalan vádaskodás, az Igaztalan táma­dás visszariaszt ja őket, főleg, ha ezzel pozitív tekintélyeket akar rombolni olyan blokk, mely a polgári tekintélyeket van hivatva megóvni és példaképen beállítani. Ezeken a hibákon még az sem segít, ha ül tekintélyeket igyekszik teremteni és az sem, ha akár aranyból, akár ezüstből vert jel­vényeket árusít a Polgári Blokk. Ki Óbudai Dalkoszorú i hó 18-áh ren­dezte évi közgyűlését, amelyen a tárgy- sorozat elintézése után, a tisztikart vá­lasztotta meg a közgyűlés: elnök: And- réka Károly, ügyv. elnök: Tóth Ferenc, helyettese: Kánya János,- vigalmi elnök: Preíszinger Károly, alelnök; Pakoss Fe­renc, karnagy Zöld Károly, I. titkár: ifi. Toman Ferenc, II. titkár: Bassi Rezső, I. jegyző: Klein Leó, II. jegyző: Wéber József, pénztáros: Zs/tugányl István gazdá: Schwartz Gyula,-* ellenőr: Vrano- vtts Béla, karvezető: Holtmann István, ruhatáros: Csabai István és Hainschlager S. Ezeken kivül megválasztották még a számvizsgáló bizottságot,, a billikon-keze- lőket, zászlótartókat és a'választmányt. FÉNYKÉPEK Blahosnál, II., Fő utca 18. Sós Endre, az Ismert nevű publicista és nemzetgazdász értekezett „Történelmi hazugságok" elmen a Cobden Szövetség­ben kedden este. A nagyszámú közönség soraiban ott voltak: Bódy Tivadar felső­házi tag, Magyar Pál országgyűlési kép­viselő, Hevesi Simon főrabbi, Groszmann Zslgmond rabbi. Hatvány Bertalan báró, Dános László és Friedmann Ignác kor­mányfőtanácsosok, Harrer Ferenc ny. alpolgármester, Szántó Jenő, az Angol- Magyar Bank igazgatója, Magyar Berta­lan, az OMKE alelnöke, Roóz Rezső fő- szerkesztő, Feleky Géza, Kadosa Mar­cell, Auer Pál, Balkányi Kálmán és Hor­váth István és nagyszámú érdeklődő. Az előadó értékes fejtegetéséit a közönség hosszantartó, tapssal honorálta. Gyász. Szemethy Béla ny. áll. főgimná­ziumi igazgató e hó 18-án délelőtt 77 éves korában elhunyt, akit a jó Isten békcssé- ges, derűs öregséggel ajándékozott meg. E hó 20-án temették a Kerepesi út mel­letti köztemető halottasházából nagy és általános részvét mellett. Benne dr. Sze­methy Károly szkföv. tiszti főügyész az édcsatyját vesztette él. LÁTCSÖVEK Zlbrinyinél, I., Roham utca 1. A Gazdaságvédelmi Társaság február hó 20-án rendezte műsoros táncestiét Er­délyt Móricné patronátusa alatt, amelyen kedvesen szerepeltek dr. Dvencz Gusztáv a neves dalköltő, aki saját szerzeményeit adta elő és zongorán Török Olga kísérte. Nagy hatása volt Gergely Edit énekének, és zajos tapsokat aratott dr. Wagner Ká­roly az ő pompás énekével. Mindketten Márkus Dezső tanítványai, aki zongorán kísérte őket. Költeményeket szavalt szé­pen Gyarmalhy Anikó és elragadóan éne­kelt Angeli Gaszton, akit Herz Ottó kísért zongorán. Az estén másfélszáz vendég töltötte mos a termet és reggelig folyt a tánc. Gyász, Rerrich. Béla építőművész, n ma­gyar építőművészet egyik kiváló egyéni­sége, a Kertészeti Tanintézet igazgatója, kedden reggel elhunyt. Pár nappal ezelőtt Manninger Vilmos dr. professzor sikeres vakbélműtétet végzett rajta, a műtét után azonban tüdőgyúladása támadt, amely 54 éves korában sírba vitte. Legnagyobb mű­ve a szegedi fogadalmi templom előtti árkádos tér. Halálát testvérbátyján kivül, fia és sógora, Fábián Gáspár a szintén nagynevű templonrépítö. Végzetes szerencsétlenség érte P. Bende Szaniszlót, a kiváló egyházi szónokot, a volt budai tvh. bizottsági tagot. A nyáron Amerikába ment s átvette a New Bruns- wlck-i hatalmas magyar telep plébániájá­nak vezetését Most rövid távirat adta híriilf hogy á plébánia 'égésénél életét vesztette." ■ A budai izr. hitközség képviselőtestüle­tének rendes közgyűlésén Kríszhuber Adolf' dr. elnöki jelentésében kegyelettel emlékezett meg Julius Rosenwald, dr. Grauer Vilmos, dr. Bacher Vilmosné és Wassermann Lipót, a hitközség pénztár­nokának elhunytáról. A zsidóság általá­nos helyzetének ismertetésénél rámutatott arra, hogy az utóbbi hetekben feltűnést keltett egy előkelő, nem zsidó helyről ki­indult térítési mozgalom .mely különösen a magyar zsidóságra kivánt hatni, csak­hogy Ilyen térítési kísérletek hatással nincsenek. — Szántó Jenő alelnök, pénz­ügyi elöljáró által bemutatta« a múlt évi zárszámadást, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és a felmentvényt megadta. A- Buda Klub február 16-1 társasvacso­ráján rendezett vitaestet Harrer. Ferenc nyug. polgármester vezette be a beteg Scheuer Róbert orszgy? képviselő helyett. A budai közlekedés kérdéseihez hozzá­szóltak Jakabb Dezső műépítész, Berényi Sándor ügyvéd, Nddass Béla ny. Itélőbírö, ügyvéd, a Rózsadombi Egyesület főtit­kára, Beke Manó ny. egyet, tanár, Lug- mayer József drj. és Bicskei Sándor HÉV. müsz. főtanácsos. A felszólalók a 12-es autóbusz budai vonalának défivasutf, majd körforgalmi meghosszabbítását hangoz­tatták, mer ezzel az autóbusz radiális vo­nalait külön össze lehetné kötni. A tar­talmas, élénk vitát Harrer Ferenc elnök zárta be. Művész-estélyt rendez — a budai pol­gárok Gróf Széchenyi István Asztaltársa­sága február hó 23-án, kedden este fél 9 órakor az „öreg diófához" címzett ven­déglő (I., Pálya utca 3.) külön termeiben, amelyen a rendezőség nevében Nyulászt János dr. és Miklós Armand dr. elnökök hívták meg a kör nagyszámú tagjait. Közreműködnek: Hont Erzsébet opera- énekesnő, Pártos Gusztáv szónmüvész, Pethcs Sándor, a m. kir. Nemzeti Szinház tagi a, Sugár Aladárné zongoraművésznő, Tordai Judith előadómüvésznő, Srcntivd- nyi Kálmán a Bethlen téri színpad tagja. Műsor után tánc: Fischer szalon jazz. Klubhelyiségnek alkalmas helyisé­get keres a Délivasat és Mar- githid között Sycambria /., Városmajor utca 10. A „CENTRUM“ kertes öröklakása aranyörtákl Az előkelő közönség bizalmától támo­gatott, legszolidabb alapon megszerve­zett, utánfizetésektöl, perektől mentes építési akciónk keretében, aug. 1-i be­költözéssel, fővárosunk legelőkelőbb ré­szén megépítjük kilencedik társashá­zunkat, a Horthy Miklós-körtér melletti, Diószegi-út 7. sz. alatti „Tátra-udvar“-t. Versenyen, kivül álló, villaszerű, kert- renézö hallos, loggiás, délifekvésfi 1. 2, 3 szobás tehermentes, névreszóló örök­lakásrészek. Dlftalan üzlethelyiségek. Olcsó fix árak. A szomszédos „Hunnia- udvar“-ban 33% lefizetésre egy jóáron bérbeadott, tőkebefektetésre alkalmas 3 szobás kertes öröklakás kapható. Kívánatra prospektus tervekkel, örök- lakásvevöknck nélkülözhetetlen szak­tanácsokkal. „C E N T R U H" HÁZÉPÍTŐ-VÁLLALAT Horthy Mihló.-út 9. (9-12,3-5-ig.) Tel.; 693-01 Társasházban a „CENTRUM11 vezet Gyász. Gyurgyenováci Rosenberg Her­man, az Union Nasic és a Nasici Tannin- gyár Rt. iigyvezetö-elnöke, hosszas be­tegség után 6ó éves korában Meránban meghalt. Az utódállamokban levő erdősé­gei és gőzfürészei vezetésére a háború után megalapította az Union Nasic hol­ding-részvénytársaságot. Rosenberg Her­man kiváló szakértelmét Európa-szerte elismerték és becsülték s a szakmai ér­dekképviseletek is igénybevették. Halálát felesége és négy gyermeke gyászolja. A holtestet a család hazahozatja és Buda­pesten temetted el. Levert, ideges» kimerült, bágyadt egyéneknek, kik fejfájásban, szédülésben, álmatlanságban, étvágy^ tálánságban szenvednek, legfőbb ide­je, hogy belső szerveik (gyomor, máj, vese) működését rendbehozzák, amennyiben néhány héten át naponta reggel éhgyomorra félpohár Hunyadi Janos természetes keserűvizet isznak. HUNYADI JÁNOS keserűvíz a legtökéletesebb gyógyvíz, melyet az orvosok 65 év tapasztalatai alapján rendelnek betegeiknek az emésztőszervek működésének szabá­lyozására, a vérkeringés élénkítésére, a munkaképesség és a friss, üde köz­érzet elérésére. MM A Tabáni Sportclub XII. évi rendes köz. gyűlését rendezte e hő 14-én, vasárnap délelőtt a Budai Társaskör nagytermében Szombathy Kálmán elnöklete alatt. A kü­lönböző jelentések után sor került a tiszt- újításra. Elnöknek nagy lelkesedéssel is­mét Szombathy Kálmánt választották meg. Társelnök Weber Sándor dr., ügyv. elnök Iván Sándor, titkár Popovits Pál, ügyész Szuchy László dr. ügyvéd, pénztáros Szabó Lajos, ellenőr Dudás Antal, intéző Hidvéghy Béla, szertáros Morgás András, háznagy Mahner József. Választottak ezenkívül 20 tagú választmányt. A meg­választott tisztikar nevében Szombathy Kálmán mondott köszönetét s egyben nagyszabású programmot adott az 1932. ’évre. A közgyűlés az elnök lelkes élte­tésével végződött. Rózsadombon, 9-es autóbusz megállónál 302 öles telek 22 méteres utcai fronttal eladó. 1 A III. kér. „Noé“ és „Három Szent Ki­rály" egyesített temetkezési egylet fenn­állásának 80-ik esztendeje alkalmával február hó 7-én vasárnap tartotta hálaado szent misével egybekötött Jubiláns; köz­gyűlését. Az egylet tagjai d. e. 9 órakor gyülekeztek a Pfeiffer vendéglőben, az­után átvonultak az uilaki plébánia tem­plomba, ahol Szokolay Antal dr. eszter­gomi prelátus-kanonolc, az egyesület dísztagja, ünnepélyes szentmisét celebrált. Az ünnepi beszédet Pá.fl Laios dr. újlaki plébános mondotta. A szentmise végezté­vel átvonultak az Ürömi utcai elemi is­kola tornatermébe és megtartották a lubt- láris közgyűlést, amelyet Rdffay Árpád enlök nyitott meg. Ünnepi beszédet mon­dott Brunekker Laios v. szföv. biz. tag, amely után a hercegprímás üdvözletét Szokolay Antal dr. prelátus-kanonok tol­mácsolta. A tekintélyes, 80 éves múltra visszatekintő egyesület bevétele a múlt évben több mint 36.000 pengő volt, amely­ből temetési segélyekre, adományokra és egyéb célokra mintegy 24.000 pengőt for­dítottak. Kettőszobás comfortos nyári lakást keresek május 15-töl szept. 15-ig dr. Kovács Bálvány-utca 4, GARSZÓNLAKASOK I., Lógodl-utca 74-76 TELJES KOMFORTTAL: fürdő­szobával, központi fűtéssel, meleg- vizszolgáltatással. Étterem, társalgó, telefon. Felvilágosítás: A ház­gondnoknál, vagy STILUS ÉPÍTŐ R.T.-nál I., Attila-u. 95-99. Telefon: 55-7-44 és 55-8-36. Rózéa-Utca 90. számú iőldsriates ház telekárban 50/0 kamatozás mellet. Andor*u. 20» sz- alatt 4 lakásos bétház 30 éves adómentesség* A 10.000 P-ért, Isten* hogyi-út 48 0 néfyszobáa modem villaépület '0 éves adóinontcssóoeoi. nagy gyümölcsössel, telkek a PllSZtS* szeri-utón eea 3oo í -öl nagyágban. Farkasráten Hóvirág- és Torb&gyl-utak között l4o-l6o Q ol nagyságban. DlósáfOk-ut 12. nagy gyümölcsös eladók STILUS ÉPÍTŐ RT., I.. Attila-utca 93-99. Telefon: 55-7-44 és 55-8-36 Táncol ? Minden estei a Zsigmond-kávé- ház és étteremben II., Keleti Károly-ntea 9. 9-es autóbusz megálló Dó látás és este Brawe Boys Jazz Tulajdonos: ZSIGMOND LÁSZLÓ Ali Spol&nckttorme volt igazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalom