Budai Napló, 1930 (27. évfolyam, 979-1022. szám)

1930-12-20 / 1021. szám

Budai Napló Budapest, 1930 december 20. Tagadhatatlan, hogy ma a legnép­szerűbb ember Budán dr. Kozma Jenő, aki a választási harcot oly szim­patikusán vitte eddig, hogy várható sikere a vele szemben álló nagy pár­tok irigységét keltette életre, ami azonban visszafelé sülő puska szere­pét is hozhatja, mert a választásnál ez az ijedt taktika éppen az irigy pár­ton bosszulhatja meg magát. Minthogy a „dugsegélyek” folyto­nos hangoztatásával a demokraták na­gyon rossz szolgálatot tettek a keres­kedőknek. Ezek az úgynevezett dug­segélyek nem egyebek, mint kará­csonyi segélyek, amiket most a mi­nisztériumok megtagadtak a tiszt­viselőktől. Ezzel elmaradtak á kará­csonyi bevásárlásra szánt összegek s a kereskedők sok-sok üzlettől estek el. Éppen a demokraták révén! * Az újból és visszafelé revideált ajánlási ívek nagyon enyhe elbírálása tette lehetővé sok kerületben a többi pártok indulását és nem a pótlólag benyújtott új ajánlási ívek, mert azok között nagyon sok volt a selejtezhető boletta. Meglepetésszerűen, a front­harcosok pártja által benyújtott pót- , ívek hatottak, mert a társadalom : olyan elit-rétegének az ajánlásait 1 hozták, mely eddig nem igen vett részt a választásokban. Ma civil szolgála­tot teljesítő, volt magasrangú katona­tisztek siettek a párt segítségére és így ez a párt kedvező kilátásokkal megy neki a választásnak. Meglepő volt a „keresztény ellen­zék” kétséges helyzete a hegyvidéken, ahol pedig a párt legposszibilisebb , jelöltje, Peresei Béla viszi a listát, aki ott eléggé népszerű ahhoz, hogy wmmm maradt volna meg, a Községi Polgári Párt itt döntő diadalt aratott volna. Talán éppen az ebben a kerületben oly markáns módon megnyilatkozó helyzet ijesztette meg az ott erős ver­seny elé kerülő ellenpártot, hogy az esetleg itt várható kudarc elkerülése végett, igyekezett minden pártnak megadni az indulás lehetőségét. így most két párt helyett indul a hegy­vidéken mind a hét párt. * Károsan befolyásolják a polgári pártok előnyösebb érvényesülését a képviselőház ülései, mert az ott erő­szakolt botrányok és leleplezések mégis csak visszhangot kapnak az amúgy is felizgatott szenvedélyek harca közben, ami föltétlenül a pol­gári pártok rovására megyen. Ha nem is döntő hatással, de valami hatással mégis. Karácsonyi szünet címén haza kellett volna ereszteni korábban a képviselőket. A leleplezések jöhettek volna — 1931-ben, mely — úgylát­szik — a leleplezések jegyében fog indulni, * Csakhogy ezekkel a leleplezésekkel is baj lehet és minden nyomorúság dacára is derültséget keltene, ha pél­dául kiderülne, hogy a Ripka Ferenc főpolgármester által Vass miniszter P. BENDE SZANISZLÖ megbízásából nyújtott diszkrét, de teljesen megokolt segélyekből jutott a Fábián Bélához közelállóknak is. No, nem mintha megtörtént volna, világért sem, — de megtörténhetett volna esetleg ... talán . .. Csakhogy ez már farsangi tréfa lenne. Ki tudja azt, hogy mit rejtegetnek azok a pon­tosan vezetett, nyugtázott, ellenőrzött akták a főpolgármester asztalfiókjá­ban. A főpolgármester úr olyan külö­nösen tud néha mosolyogni... * De száz szónak is egy a vége, az — hogy dr. Kozma Jenő bizonyult most a legjobb taktikusnak, mert a sok taktikával szemben egyáltalán nem taktikázott. Minden kortesfogása abból állott, hogy minden kerületben rámutatott olyan alkotásra, amelyről elmondhatta, hogy ezt ő és pártja al­kotta meg. Erre igazán nem válaszol­hatott mással a polgárság, mint azzal, hogy: Éljen Kozma Jenöl * Az utolsó gyűlést e hó 17-én ren­dezte Kelenföldön az Egységes Köz­ségi Polgári Párt, amikor a Buda— Alsóvárosi szervezete a Fehérvári-út 74. sz. alatti Tagwerkshofer-vendéglő helyiségében pártértekezletre gyűlt össze Zilahi Balogh Gyula körzeti el nők vezetésével, aki felolvasta Becsey Antal pártvezér levelét, amelyben vá­ratlanul keletkezett betegségére való utalással kimentette elmaradását. A levélben buzdító szózatot intéz min­denkihez a vasárnap kezdődő községi választások alkalmából. Gömöri Győző, a Buda—Alsóvárosi Egyesü­let ügyvezető-elnökének indítványára a pártértekezlet Becsey Antalt átira- tilag biztosította szeretetéről és ra­gaszkodásáról. A pá: tértekezleten fel szólaltak Gömöri Győző, aki a nagy számban megjelent hölgyeket és ura­kat, különösen pedig az elsőizben meztelent Immer Gjmla miniszteri tanácsost, valamint a Kertgazdálko­dók részéről megjelent és az Egysé­ges Községi Polgári Párthoz csatla­kozott: Babrián Dénesi és Tóth Tst- vánt üdvözölte. A Kertgazdálkodók részéről az üdvözlést Tóth István kö­szönte meg. Felszólaltak még dr. Barla-Szabó József egészségügyi fő tanácsos, dr. Szentgyörgifi Elemér, Szántó Jenő igazgató, Kovács József tábornok, Dorner Gyula miniszteri tanácsos, Füvessy László. Benkovics Géza, Koszorú Imre János és Király Gyula, a 14. körzet elnöke és Gömöri Győző lelkes záróbeszéde után biza­kodó hangulatban, éjfélkor távozott a nagyszámú közönség. az ajánlások miatt ne jöjjön zavar­ba. Itt Petracsek Lajos kitűnően adminisztrált pártja szívta föl várat­lanul az ajánlások túlnyomó részét, amit a sportifjúság szorgalmának kö­szönhet. Itt Kozma Jenő dr., a párt­vezér, jónak látta, hogy a lista élére álljon, mert a helyzet nehéznek lát­szott. A többi pártok vezéreinek ilyen irányú szereplésétől Kozma Jenő a többi kerületekben tartózkodott, ne­hogy a közönség abban a tévhitben éljen, hogy csak az ő neve varázsá­val lehet a Községi Polgári Pártot diadalra vinni. Pedig nyugodtan en­gedhette volna harcba a Petracsek pártját, mert a lista élén állók ismert egyéniségek a kerületben és ha a szi­gorúan kezelt ajánlások adta helyzet SZENT LLEET GYÓGYFÜRDŐ Vízgyógyintézet én napfördő--- Q --­Kü lön törli ás női osztály A legmodernebb berendezés Szakképzett személyzet Tekintélyes valami. Mondhatnám, hogy sok. Ha nézem az eszközöket, amelyekkel ezt az eredményt elérték, :— mondhatom, hogy nagyon sok! Nem választási boletták gyűjtésé­ről van szó. Előttem fekszik dr. TAUSZ BÉLA főorvos, a Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége nagyszor­galmú, nagytudású ügyvezető-elnö­kének jelentése, amelyet a szövetség december 16-án tartott 5. közgyűlé­sén felolvasott, felsorolva az elért eredményeket. Aki ismeri ennek az idegenforgal­mi szövetségnek az anyagi helyzetét, — elámul, hogy ilyen, — mondhatni — semmivel ezeket a csodás eredmé­nyeket el tudta érni. Csak úgy talá­lomra, minden rendszer nélkül felso­rolok néhány adatot, hogy bizonyít­sam azt a szinte lehetetlennek látszó mondásomat: — semmiből — valami! ... Kiadták több százezer példány­ban és sokféle nyelven a Kurtz-féle katalógust az Idegenforgalmi Hiva­tallal együtt s ugyancsak így, együt­tesen a Passbeilage („Útlevél mellé”) című füzetet, melyet a külföldi kon­zulátusokon és a határt átlépő idege* nek közt osztották szét. Kieszközölték a szállóadó eltörlését Ripka Ferenc főpolgármester segítségével. Kieszkö­zölték a Belügyminisztériumban, hogy az idegenek bejelentőlapján a vendé­geinket kellemetlenül érintő 56 fölös­legesen bosszantó kérdést mellőzzék. A társszervezetekkel együtt elérték, hogy a vízumot négy állammal szem­ben törölték. A megszállt területeken megjelenő lapokban kétszáznál több cikket helyeztek el Magyarország kul­turális kincseiről. A szövetség által kiírt plakátpályázat az ország nagyon sok természeti szépségét tárta föl. Kezdeményezték az amerikai Kos­suth féle zarándoklatot. Tengerentúli hajósvállalatok irodáiban rengeteg mennyiségű propaganda iratot he­lyeztek el. Dánia, Svéd- és Norvégia minden városban és sok falusi isko­lában is vetített képekben mutatták be az ismeretlen Magyarországot. Fil­mekkel árasztották el a külföld nagy­részét. Nagy sikert értek el az eszpe­rantó filmmel. A külföldi szerveze­tekkel talált kapcsolat revén rendez­ték Budapesten a Nemzetközi Propa­ganda-kongresszust. A Bécsben min­dig megakadó idegenforgalmat az ot­tani idegenforgalmi szervezetekkel folytatott tanácskozás alapján Buda­pest felé tudták irányítani. Az olasz városok egész sorával megegvgzve, ma már számottevő az olasz idegenfor­galmunk. Kérelmükre a kereskedelmi miniszter létesítette az Idegenforgal­mi Tanácsot. 37 magyar várost bir- tak rá, hogy részt vegyen Balaton- füreden a városok idegenforgalmi kongresszusán s azóta e városok ide­genforgalmi hivatalokat létesítettek, csinos prospektusokat csináltattak a városukról és most tervezik a váro­sok idegenforgalmi központjának megalakítását. Az ipari jelzálogtör­vény tárgyalásakor erős akciót indí­tott a szövetség, hogv az ingóságok jelzálogtörvénye a szállodák és ven- ! d'glők berendezéseire is kiterjedjen. Átdolgozták a Thirring féle útmuta­tót és részt vettek számos útikönyv és ismertetés szerkesztésében, itthon és külföldön. A világon első volt a szövetség által kiadott idecjenforyalmi könyvtár, amelynek 23 füzete jelent meg és most már a külföld is utánoz­za. Előadásokat rendezlek Bécsben, , Niirnbergben, Hollandiában, Belgi­umban, Rómában és Krakkóban — Budapest szépségeiről és kultúrájá­ról. Á Szent Imre-ünnepségek kül­földi propagandájának nagyrészét ez a szövetség bonyolította le, teljesen önzetlenül, amit Serédi Jusztinián hercegprímás köszönőlevélben is el­ismert. Ezeket az eredményeket minden segítség nélkül, a maga apró fillér­jeire utalt szövetség csak az idők fo­lyamán szerzett és rendkívül értékes külföldi összeköttetései révén tudta elérni. A nagy munkát bizonyítja, hogy átlag naponkint 3—4 aktát in­téznek el, mert ügydarabjainak a szá­ma már messze túlhaladta az ötezret. Az elmúlt évben 50 külföldi hírlapot láttak el cikkekkel. És óriási munkát igenyelt a különböző világkongresz- szusok megnyerése annak az eszmé­nek, hogy Budapesten is rendezzenek ilyen kongresszust. Ebben a munkában a szövetség tag­jai közül mtenzíveü vettek részt: Né- methy Károly, a szövetség elnöke, Glück Frigyes, Marencich Ottó, Bánó , Dezső, Bársony Oszkár, Jakab László, Bánlaky Géza, Szilágyi Sándor, — Széchenyi GYÓGYFÜRDŐ a Városligetben a Bzékesföváros egyik legmodernebbül felszerelt, legmonumentálisabb gyógy­fürdője. Ivókúra. Népg.vógylürdűk, nyári (Btrand) uszoda. KITŰNŐ KÖZLEKEDÉS Semmiből—valami I a szövetségen kívül állók közül pedig: Riuka Ferenc főpolgármester, Si- pőcz Jenő polgármester, Bérezel Je­nő alpolgármester, Lobmayer Jenő dr.. Zilahy Dezső igazgató, a főváros részéről, — Kommer, Gundel, Stein, Kurcz, Gallért, Felber, N 'meth, Ke- szelv a szállodások részéről, viszont a társszervezetek vezetői is: — József Ferenc dr. királyi herceg, Tasnádi- Szücs András, dr. Tormay Géza, Szviezsénvi Zoltán, Viraág Béla, Eöttevénvi Olivér, dr. Miklós Elemér és külön kiemelve Tábori Kornél, a szövetség sajtófőnöke. Jelentését azzal végezte be, hogy: ... nem hivalkodásból, csak a törté­nelmi igazság érdekében akartam le­szögezni néhány nevezetesebb akciót, amelyet szövetségünk megalakulása óta lefolytatott, hogy Egyen nyoma azok részére, akik remélhetőleg jobb viszonyok között fogják folytatni munkásságunkalt, amikor majd a ma­gvar idegenforgalom már teljesen ki­fejlődött, az egyetemen tanszék lesz az idegenforgalom tudományos mű­velése részére, amikor milliók fognak rendelkezésre állani a fürdőknek, szállósoknak, vendéglősöknek, hogy üzemeiket feljavítsák és fejleszthes­sék és amikor már nem kell többé el­mondani mindennapi imánkat: — „Hiszek Magyarország feltámadásá­ban !” A publicitás új eszközeiről beszélt a közgyűlésen Tábori Kornél. Széleskörűen szervezett hírszolgá­lati és fényképirodának kell vegre rendszeresen ellátnia a külföldi saj­tót nívós anyaggal. Aktuális, friss és művészi kell, hogy legyen ez a foto­gráfia-anyag. Ismertette azokat a fix megállapodásokat, amelyek a leg­utóbbi külföldi utazások alatt Ma­gyarország kultúráját ismertető rádió­előadások és a vetítő kénekkel és fil­mekkel illusztrált előadások iigvében létesültek. A szövetség 1931 ben újabb nagy példányszámú földért és köny­vet helyez el valamennyi előadás helyiségében és másutt is. Újabb fő- és középiskolai csoportok magyaror­szági tanulmányait is letárgyalták. Vidéki diákcsoportok és egyéb ven­dégek balatonmenti tartózkodása is kellő módon elő van már készítve. A nagyobb vidéki városokról külön-kü- | lön filmek készültek, amelyeket rend- ! szeresen bemutatnak. Az 1931 iki kongresszusok sorában két olyan is lesz, amelynek külföldi tagjai meg- , haladják az ezres számot. Á szövet- ] ség legnehezebb akciói közé tartozott az, amelynek során külföldi kiadókat is igyekeztek animálni nagyobb ér- ; tékű könyveknek megjelentetésére, vagv kibővítésére és a hibák kijaví­tására egyes új kiadásokban. 1931- ben kibővítve lát napvilágot az 1847 óta Anglia uralkodóinak protektorá­tusa alatt megjelenő Bradshaw- i útmutató, továbbá a világ egyik leg­nagyobb automobil klubjának, az A-LPiC-nak 200.000 példányos nagy könyve. Az előadó,1 aki maga is kút világlap állandó tudósítója, 1931-re megállapodást kötött angol, francia, német stb. világlapok munkatársainak kiküldetéséről, akik Magyarországról cikksorozatokat fognak írni. Bemuta­tásra kerültek a legutóbb megjelent képes ismertetések és hosszabb tanul­mányok. Megjelent végre az első ma­gyar Baedeker is a Lloyd Útikönyvek vállalatának kiadásában és a bizott­ság, amely az anyagot megvizsgálta, határozottan javasolja, hogy főkép a német és angol kiadást minél több külföldi városba juttassák el és az elvett magyar területek fiatal gene­rációja is megkaphassa. Az idegen- forgalmi propaganda mögött gondo­san érvényesíteni igyekeznek Trianon revíziójának megértését is, ami a szövetség legvégső célja. Különösen nagy segítést jelentett a dr. Légrády Ottó 100.000 pengős adományából készült „Igazságot Magyarországnak” című díszmunka, amely disztingvált ízlésű és erős hatású könyv. Dr. Lég­rády Ottónak a szövetség hálás elis­merését fejezte ki. A szövetség uta­zásra animáló füzeteiből négy újabb kiadás példányait fogják szétküldeni. Buda speciális értékeit új fényké­pek és megfelelő szöveg útján fogják ismertetni úgy az új olasznyelvű, mint más nyelvű könyvekben és az eddigi­nél sokkal nagyobb súlyt óhajtanak vetni a főváros budai részének iro­dalmi cs művészi ismertetésére. Ezért kiváló festőkkel új akvarelleket és rajzokat is készíttetnek egyes budai házakról és uccarészekről, amelyek­hez az előadó ír szöveget. FÜRDŐ radioaktiv ________ hőforrás GŐ Z- ÉS KÁDFÜHDÖ FEDETT USZODA K-j;j fff| Minden »zsümaSeli ügyben KiyUliúJ forduljon a reg: jóhírú ceghe» ..Lcoodau ,9B?m KírtDO r.t : 5S0-3J FEDEZZE FEL Oh IS A SASHZGYeT! Sashegy a Belvárostól gyalog is csak 25 percnyire. Sashegy a Belváros hegye. Sashegy a székesfőváros szívében — szivének főbbik oldalán. Sashegy az előkelő középosztály települő helye. Csak hegylejtőn lévő telkeket vásároljunk, ott van csak levegő, napsugár és kilátás. Ön gyermekei arcáról leolvashatja hogy hol lakik; nézze meg azután a sashegyi gyermekeket. Sashegyi telkeinkről prospektust küld : fv sí ?jfi fiúra részvénytúr saság. Budapest, jőpostafiók 77 0 GSCHWINDT likőröket GSCHWINDT Aqua vitae likőrt GSCHWINDT Cordial étvágy likőrt GSCHWINDT rumokat CSCH WXNDT borpárlatokat GSCHWINDT gyümölcs- pálinkákat GSCHWINDT gyümölcs­kon zerveket GSCHWINDT főzelék­konzerveket vásároljunk, mert minőségileg egyenrangúak a legjobb külföldi gyártmányokkal, árban pedig Isruc* 6 tfí' Uötb R! Kaphatók azország össíes szakmabeli üzleteiben Kűzyslen behozatal piaid-lndiábói a termeld ’/, és ‘/, kgos eredeti csomagolásban, 5-1 o <lg-os saját csomagolásban és ládákban. Nagyban és kicsinyben BOZÓ GYÓGYTÁR ■EgrgsgsBgarossMHeBwaMaa.if nn'rn mi inam un — BUDÁN, I., ALKOTÁS UTCA 34. SZÁM. OROVA ZSIGMOND Dr. HARRER FERENC Dr. PETRACSEK LAJOS Dr. KRFVOSS ÄRPAD Dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom