Budai Napló, 1930 (27. évfolyam, 979-1022. szám)

1930-11-24 / 1016. szám

Budapest, 1930 november 24. Budai Napló fJfancrlSeiB MAGTAE MAGITENYÉSZTESS E. T. BUDAPEST—MOMOft Monori magkareskedésa: Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 3. Talofon: Auf. 868-60 ,/ képes (6ár|ogysék és négy báni ára)énfaii Ingyen 4e bérmentve SZENT IMRE GYÓGYFÜRDŐ ezelőtt (Rácfürdő) Erősen radioaktív, természetes 42-1 C° földes-meszes hőforrásokkal. Két női és eyy úri-gőzfürdővel, valamint kő- és kád­fürdőkkel. Az összes gyógytényezőkkel felszerelve. Egész éven át nyitva. Személyi hírek MIKLÓS ELEMÉR dr. min. tan. az Idegenforgalmi Tanács főtitkára két hétig feküdt súlyos Orbánéban betegen. AGGIIÄZY KAMIL ny. honvéd­ezredes mondja az ünnepi beszédet december 7-én a szerbiai magyar ha­difoglyok rettenetes szenvedéseire emlékeztető bajtársi vacsorán. WLADÁR TIVADAR dr. borest­jét ülte a Pénteki Borgazda Társaság e hó 2.1-én, amikor a kiváló jogász hírében álló ügyvéd, a „régi köz- igazgatásról” mondott rendkívül ér­tékes beszédet, visszatekintve a múltba. A nagy Kilátó-út építése, mely a Bimbó-utca folytatásában vé­gigvonul a Rózsadombtól a Gug- gerhegyig a hegygerincen és a legszebb kilátást nyújtja észak és délfelé, — megkezdődött. Éve­ken át szorgalmazta ennek kiépí­tését Kozma Jenő, hogy a Pa­sarét fellendítésére ezzel föltegye a koronát. Idegenforgalmi szem­pontból megbecsülhetetlen értéke lesz a budai hegyvidéknek és nem lesz olyan turista, aki Budapes­ten megfordulva, ezt az utat el­kerülné. Bele fog kerülni a vi­lág turisztika programjába és úgy fogják emlegetni, mint en­nek a városnak egyik érdemes specialitását. Egyik buzgó apos­tola ennek a szép tervnek Eper- íj essy Béla műszaki tanácsos, aki a munkálatokat megindította. Ez az út is Buda szebb jövőjéhez vezet. Hollós Mfity fis íőrsnsás arcképcsarnoka Tizedik közgyűlésére készül a Hol­lós Mátyás Társaság ez év végén s ez alkalomra úgy határozott a Társa­ság, hogy tagjainak féléletnagyságú arcképeit összegyűjti egy albumban. Sürgőssé vált ez a kérdés s így az elnökség arra kéri a tagokat, akinek ilyen nagyságú fényképük nincsen, hogy lehetőleg még e hó folyamán keressék fel BLAITOS RUDOLF fényképész II., Fő-utca 18. szám alatti műtermét (telefon: 504—36), lehetőleg délben 11 és 2 óra között, aki azt a rendkí­vüli kedvező ajánlatot tette a H. M. Társaságnak,, hogy 10 pengő ellené­ben 2 darab féléletnagyságú és 3 drb levelezőlapnagyságú képet készít a tagoknak, amiből az egyik nagy kép a Társaságé. A déli látogatást azért kéri, úgy hétköznapon, mint vasár- és ünnep­napon is, mert a felvétel tisztább. Az elnökség kéri a m. t. tagokat, hogy lehetőleg december 4-ig ennek a felhívásnak tegyenek eleget, hogy az arcképcsarnok a közgyűlésig elké­szüljön. MARCIS CUKRÁSZ I., Alkotás-utca 15. Nyúl az üstben. Nyúl a réten, az szép, de nyúl az üstben — az jó. Ilyen jóra invitált e hó 18-ára szű- kebb társaságot a II. kér. Iparoskor társelnöke, Gergely Péter a kör helyi­ségébe és saját maga lőtte nyúlpör- költtel kínálta, amihez méltó bort ajánlott fel. mint. borgazda Horváth Andor borkereskedő. A jó pörkölt és a jó bor kedves hangulatot teremtett, ahonnan száműztek minden politikát. A lidércnyomás alól felszabadulva és Lendl Adolf dr. elnök üdvözlő szavai után, amely már adomaszerűen ha­tott, egymásután ontották a jó ado­mákat Szabadj Antal, Gergely Pé­ter, Dörnbach Jakab, Skultéty Fe­renc. Csiszár Ferenc, Grenyó Berta­lan,, Horváth Andor, akit egyúttal mint fiatal házast is ünnepelték és Mészáros József. Éjfélkor elfogyott a nyúl, a bor és az adoma. Három székfoglaló is volt e hé­ten e hó 17-én a Hollós Mátyás Társaság hétfői estjén, díszes és előkelő társaság jelenlétében. Az első előadó dr. Székely Vladimir, aki az ő kedves humorával tartotta állandó derültségben a társasá­got. Utána dr. Kiss Menyhért, a maga nagy poézisét mutatta be, amikor azzal Budának áldoz és felolvasta néhány gyönyörű köl­teményét, amit Buda váltott ki leikéből, szívéből. A harmadik előadó dr. Gegus Dániel volt, aki­nek a Kisfaludy-színházról írott visszaemlékezését , két részben közöljük a Budai Napló tárcájá­ban. Három értéke a budai tár­sadalomnak szórta felénk lelke virágait. — A székfoglaló elő­adásokat társasvacsora követte, amelyen dr. Ilennyey Vilmos, a főtanács elnöke köszöntötte az előadókat, akik azt külön-külön megköszönték, értékes gondola­tokkal telt beszédekben. Viraág Béla Kapcza Imrét köszöntötte a fürdőügyről és idegenforga­lomról legutóbb tartott előadása alkalmából. Szávay Gyula elnök és Baránszky Gyula szólaltak még föl, emelve az est díszét és értékét. Andor Endre, a poéta, a Társaság titkára rendezte az es­tét a legpoétikusabb hangulatot teremtve. HATÉ István, szobafestő és má­zoló mester, I. kér., Attila- körút 2. Telefón: 573—55. A Kisfaludy Színház nov. 21-én, Kisfaludy Károly halálának századik évfordulóján előadta a Pártütőket. A nagysikerű előadás előtt Krúdy Gyula Szegény Kisfaludy c. prológ- ját Deréky János rendező szavalta el nagyon hatásosan. Előadás után bankett volt, amelyen az óbudai tár­sadalmi élet jelesei, élükön Andréka Károllyal és Orova Zsigmonddal szép számban vettek részt. gallért tisztít, drb ja 10 f. mos, fest, tisztít saját üzemeiben. T.: A. 504-93 Külön vidéki osztály. MENCZER A fővárosi tisztviselők szanató­riumát, amelyet az általuk fenntar­tott segítőalap három és félmillió pengő költséggel akar fölépíteni Bu­dán, már a megvalósulás útján van és az igazgatóság már keresi az al­kalmas telket a Gellérthegy alján a Villányi-úton, a Budaörsi-útón vagy az Alkotás-utcában. Tárgyalásokat folytat azonban a segítőalap a Zug­liget égjük telekkomplexumára is. A rózsadombi kilátó ügyében írott cikkünkbe egy kellemetlen számítási sajtóhiba csúszott be, igaz, hogy csak két nulla, de éppen elég ahhoz, hogy zavart keltsen. A kilátótorony költsé­geinek fedezetére Róna Márk azt ajánlotta, hogy részvényeket bocsás­sanak ki, mégpedig 2000—2500 dara­bot 100 pengős névértékben, hogy így mindenki áldozhasson ennek a szép eszmének. A sajtóhiba ott volt,, hogy mi két nullával többet ajánlottunk, 100.000 darabot, ami még a lelkes ró­zsadombiaknak is egy kissé mégis sok volna. Nehogy Róna Márk úr szere­peljen mint rossz számoló, sietünk ezt a két nullás sajtóhibát helyreiga­zítani. Szent Erzsébet szerepében aratott ismét rendkívüli siliert Viraág Ilus, az ismert orchesztikai tanárnő és moz­dulatművésznő, a Pesti Mária Erzsé­bet Egylet emlékünnepen, amelyet szegényei javára rendezett e hó 18-án este a Vasúti és Hajózási Club dísz­termében. Az estét Kriegs-Au plébá­nos áhítatot keltő beszéde nyitotta meg, utána Haj naiv árás címén ad­venti misztériumot adott elő dr. Die­nes Valéria orchesztikai iskolája, ahol Viraág Ilus mellett kiváltak: Kiár Klári,, Tömöry Sári, Zamaróczy Éva, Kunwald Berta, Farkas Klári, Csur- gay Mariska, Daubech Márta, Poty- tyondy Zsófika, Gadányi Margit és Dienes Gida. Gyász. A Fejér és Dános vállalkozó céget súlyos veszteség érte azzal, hogy vállalatuk egyik vezető főtiszt­viselője, László Dezső cégvezető, el- húnyt. A népszerű cégvezetőt az el­múlt kedden délután nagy gyászpom­pával helyezték örök nyugalomra a farkasréti temető egyik díszsírhelyén. Bogyó János dr., az, Újság munka­társának neje, László Lilly az ismert­nevű hegedűművésznő, édesapját gyá­szolja az elhúnytban. Nász. Kiss László és neje sz. Lócsy Gizella leányát, Margitot, oltárhoz vezette özv. oszlányi Tagányi Ár- pádné fia István f. hó 15-én a Cor- vin-téri (Fő-utca) Kapucinusok templomában. ÚRI SZABÓ, kiváló szabásai GLASZ Péter, L, Maros-utca LL A Gazdaságvédelmi Társaság e hó 14-én tartotta újabb ülését a most teljesen modemül átépített Phila­delphia kávéházban. Skerlecz Iván báró nyitotta meg az értekezletet és üdvözölte elsősorban a budai tagokat. Kifejti, hogy elnöktársa dr. Ilennyey Vilmos,, a lelkes budai polgár kíván­ságára jött a társaság Budára. Még a béke időkből ismeri és nagyra be­csüli dr. Ilennyey Vilmost, aki abban az állami ágazatban, melyet képvisel, elsőrangú szaktekintély nemcsak a bel­földön, hanem a külföldön és a kül­földi kongresszusokon sok babért szerzett a magyar névnek. A budai ügyek vezetését tehát, a társaság meg­nyugvással bízza reá és mellé iigyve- zető-alelnöknelc Polakovics Gergely Zsigmondot választotta meg. Az el­nöki megnyitó után Csury Jenő min. tanácsos tartott értékes felolvasást Svájcban tett utazásáról. Mostani előadásában a svájci államformát ha­sonlítja össze a magyarral és megál­lapítja, hogy nem lehet a magyar nemzetiségi viszonyokat a svájciak mintájára rendezni. Utána Nagy Béla író és publicista értekezett szelleme­sen a gazdaságvédelmi társaság cél­jairól és működéséről. Többen szólot­ták hozzá az elhangzott két érdekes előadáshoz, így: Lendl Adolf dr., Csák Viktor,, Polakovits Gergely Zsigmond és mások. Azután Daróczy Zoltán jóvoltából Deák Ferencnek egy 1858-ból keltezett és egyik nőro­konához intézett levelét olvasták fel. A haza bölcse keserűen panaszko­dik ebben a levelében a rossz gazda­sági viszonyok miatt és közli rokoná­val, hogy Kassa közelében egy első­rangú búzaföldből álló 600 holdas ne­mes bírtok 4000, mondd Négyezer fo­rintért cserélt gazdát. — Ősrégi levél, teljesen mai keletű aktualitásokkal. A Gazdasági Társaság budai osztálya legközelebb két hét múlva gyűl ismét egybe, az időpontot a Budai Napló közli. A Gazdaságvédelmi Társaság budai két estélyén a következő előke­lőségeket láttuk: Jelen voltak: Báró Skerlec Iván horvát bán, elnök, dr. Hennyey Vil­mos ny. államtitkár és Pető Lajos társelnökök, Benke Béla és Nicolich Radivoj altábomagyok, dr. Lendl Adolf, dr. Schack Béla udv. tan., felső kér. iskola kir. főigazgató, ma­róthi Fürst Bertalan udvari tanácsos, dr. Pávay-Vajna Ferenc főbánya­tanácsos, .főgeológus, muraközi Rad- nay-Rózsa Károly váll. igazgató, Szé­kely Vladimír, Geguss Dániel főkapi­tányhelyettesek, Hubert Vilmos gyá­ros, dr. Petraesek Lajos ügyvéd, Oszoly Kálmán ny. polg. iskolai igazgató, Morbitzer Dezső szfővárosi kertészeti igazgató, Szibinkich György alezredes, Peterdy Sándor író és neje, Teichmann Nándor fogházigazgató, Pataky László, Tarcsay Pál a Pénz­intézeti Biztosító ügyv. igazgatója, Erdélyi Mór kormányfőtanácsos, Héjjá Zoltán festőművész, Krivácsy Artúr szobrász, dr. Strauss Adolf orientalista, Pavlovits Károly műépí­tész, Gálffy Lajos kir. tanfelügyelő, Daróczy Zoltán és neje, Kautezky­CSAK EGYSZER KÓSTOLJA MEG PSTHO-FÉLE német módra készült fel­vágott különlegességeket, mindig fogyasztója lesz. I., ROHAM-UTCA 6. SZ. ÉVTIZEDES CÉG FEDEZZE FEL ÖN IS A SASHZGYET! Sashegy a Belvárostól gyalog is csak 25 peren ire Sashegy a Belváros hegye Sashegy a székesfőváros szívében — szivének jobbik oldalán Sashegy az előkelő középosztály települő helye Csak hegylejtőn lévő telkeket vásároljunk, ott van csak levegő, napsugár és kilátás . Ön gyermekei arcáról leolvashatja, hogy hol lakik Nézze meg azután a sashegyi gyermekeket Sashegyi telkeinkről prospektust küld: Kubcsíurc! részvénytársaság Budapest, jőpóstafiók 77/0. MODERN xálithás DOTTER WEIGH ANTAL II., BATTYÁNY-UTCA 2 KÁLYHAÜGYEKBEN MEGBÍZ­HATÓ SZAKEMBER BUDÁN Szebb u Jobb I Olcsóbb ! RÁDIÓ NINCS PESTBUDÁN IDŐT, PÉNZT TAKARÍT, HA ITT VÁSÁROD KRISZTINA RÁDIÓHÁZ I., KRISZTINA-KRT. 141 TELEFÖNSZÁM: AUT. 56G —83 Kedvező fizetési feltételek IPAROSOK ! KISKERESKEDŐK! TISZT VISEEŐK! MA A mm mm a dohányzók pártjának gyűlésein. Beszámol a nikotinokozta bajokról és elmondja, bogy a Dobányjövedék ni­kotinmentesített cigarettái és szivarjai tökéletesek, élvezetesek, anélkül, hogy ártanának az egészségnek. K LIMEMT ENYÉR ITÜNÖI ftPÁS-U. 35. ELŐNYŐS TARSUZLET n Jól bevezetett a legjobb helyen lévő élelmiszer üzlethez 30.000 (har­mincezer) pengővel f. évi december hó 9-ig TÁRS KERESTETIK Évi haszna 10-12000 P Nőnek is alkalmas, a pénztárt kezeli. Bőveb­bet a szerk.-ben 4-6-ig. I. Bors-u. 24. T. 502-96 KIRÁLY-FÜRDŐ Építette 1556-ban KARA MUSTAFA budai basa. Budán, II., Fő-utca 34. szám. ír r I szénsavas nátront, Tfll/nQ szénsavas meszet, TU IUiXUU szénsavas klórnátriumot ■BMBZCfKBl és magnéziumot tartalmazó hévviz köszvény, csúz-, bőr- és csontbetegségek, fém mérgezés, máj-, lép-, méh-, húgyhólyagbán- talmak, gyomorhurut és alhctsi pangás ellen. Kádfürdők: egész napon át. férfiaknak .... reggel 5—I óráig ní7/nrHZ . TerriaKnaK .... reggoi a—i óráig uuziuruo . nődnek hétköznap délután 2—7 óráig !’ IVÓ KÚRA!! DÉLIVASÚT RÁDIÓHÁZ I. KRISZTINA-KRT. 99. Tel, 507-07 férjen prospektust RÓZSADOMBI KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM Majláth szálledabérkáz (Statisztikával mmbta) BUDA LEGELŐKELŐBB és LEGSZEBB HELYISÉGEI — A LEGKITŰNŐBB KONYHA Az étterenbea estéskmt RÁCZ JÓZSI mazsi- kil. — Tniafoma»; LAK AUS JÓZSEF LEGSZEBB és legkellemesebb uzsonnázóhely a pyrsíiY cu&pászöa gr. Majláth száll, bérház és I., Attila a. 21 BELLEVUE SZÁLLODA ÉTTERMEI BEN 4 DÉLUTÁNI TEA Ä H C Újdonság! Menürendszer! 4 fogásos ebéd 1.80-tól, utcán át is Elsőrangú koncert- és tánczene. Európa előkelő restaurantjai között foglal helyet. Füst- és por­mentes levegő. Este kétféle menü 3 és 6 pengős. Déli menü 2.50. AsztalrendelésT: A. 528-84 GÉPONQULÁLÁS DAUERWELLEN a legújabb rendszerű villany­géppel 15 P-től 20 pengőig AMMER BALÁZS hölgyfodrász I. KÉR., BÖSZÖRMÉNYI-ŰT 3/a ÜifétfnhAf! Minden izakmabell ügyben ílülyUUJi forduljon a régt jóhlrú céghez I, Logodl-u. IS Bárss Márián Tat.: 530-31 MfiPQK KERTÉSZ urak és hölgyek •rámára nagy választékban K kalapoamestemél I., Krlsztlna-tér 3 Fest, alakit Larder Dezső gépészmérnök, Kiss Dezső gázgyári főtisztviselő, dr. Cso- bády Lajos ügyvéd, Faller Mihály, Gergely Mihály, Jauemik Nándor, Fodor Jakab, Somló Gyula, Mansfeld Ernő igazgatók, dr. Hajnal Lajos állategészségügyi főfelügyelő, Blahos Rudolf fényképész, Kulcsár Richárd nyomdaigazgató, Kovácsay István főtanácsos, Zlamal Lajos és neje, Csihák Antal bádogos, Halasy Béla szabó, Nagy Béla publicista, Yiraág Béla szerkesztő és neje, Nikolich al­tábornagy, Kiss Dezső gázgyári fő­tisztviselő, Tolnay László igazgató, gróf Hngonay oszt. tanácsos, Lendl Adolf dr., Weitner Béla, Nagy Iván, Háry Gyula., Natter Árpád, Erős vasúti főfelügyelő, Burghardt gyáros stb., stb. világhírű magyar perzsái II., FŐ UTCA 80. TELEFÓN FONALAK. KELLÉKEK Közvetlen behozatal Hoiiand-lndiábói a termelő % és 1/i kg.os eredeti csomagolásban 5-10 dg-os saját csomagolásban és ládákban. Nagyban és kicsinyben BQZÓ GYÓGYTÁft BUDÁN, I., ALKOTÁS-UTCA 84. SZÁM. ÜPEL MIMOSA CREME SZÉPÍTI, FEHÉRÍTI ÉS PUHÍTJA AZ ARCOT EGY TÉGELY ÁRA: i P TEGYEN KÍSÉRLETET ERPEL MIMOSA TOILETTE ÉS MOSDÓS ZAPPANNAL Szépít, üdít, fehérít. EGY NAGYDARAB ÁRA: 90 f fíEElPEL KÉSZ í TI: .SZENT 0STVÁN“ BUDAPEST, II., MARGIT-KÖRÚT 38 GYÓGYTÁRA TELEFON: 5-16-19

Next

/
Oldalképek
Tartalom