Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

1929-03-10 / 945. szám

4 ‘ BUDAI NAPLÓ Budapest, 1929 március 10. Éhgh omobbaI naponkint Igyók egy pohár KRISTÄL9 VIZET! I A Foederatio Stephanea újonnan alakult Ferqnc József törzse Kertész János törzsfő vezetése alatt március 8-án tartotta gaudium-táborát az Ybl Miklós téri Boross vendéglőben. Buda a legideálisabb térkép, mert rajta a geográfia minden jelzését be lehet mutatni. Sző van róla, hogy külön tantárgyként vezetik be az is­kolákba a térkép olvasását, akkor feltétlenül Budát kell először mintául venni, mert térképén van folyó, sík­ság, hegység, sziklavidék, völgyszo- rulat, sziget, forrás, barlang — a természet minden elképzelhető külön­legessége. Itt a természet jelen van mindenütt, a nagy hegyekben, a menyboltozatban, a folyóban — írja Jeszenszky Sándor érdekes könyvé­ben, a „SZÉP BUDAPEST”-ben — mely színeket játszik a vihar első szellőjére és kilométerekkel előre látni a közelgő vihart, amint lenyar­gal a Svábhegy lejtőjén. Ez a vá­ros bármily nagy is lesz, meg fogja tudni őrizni lakói lelkében az egyen­súlyt s azok nem tompulhatnak el a természet iránt, amely oly fenséges szépen jelenik meg nap-nap után a szemünk előtt. Nagybőjti estéket rendez a Budai Katii. Kör Pálffytéri dísztermében március hó minden péntekén este hét órai kezdettel. Az első nagy- böjti est március 8-án volt, ame­lyen dr. Szokolay Antal c. kanonok, esperes-plébános mondott klasszikus szépségű elmélkedést, mely után mű­vészi hangverseny következett. Már­cius 15-én P. Bende Szaniszló Feren­ces házfőnök, március 22-én P. Jám­bor László jezsuita atya tart böjti előadást. Gyász. Özv. KogntoiDicz Manópé, a magyar térképészet úttörőjének, a Magyar Földrajzi Intézet megalapí­tójának özvegye, március 2-án éjjel váratlanul elhunyt. Temetése kedden, 5-éu, délután három órakor volt a Farkasréti-temető halottasházából. A rekviemet 6-án, szerdán reggel kilenc órakor mutatták be a Ferencrendiek Margit-körúti plébániatemplomában. Az elhunytat sógora, Kogutowicz Károly altábornagy, fiai: Koguto­wicz Károly dr. egyetemi tanár, Ko­gutowicz Imre és Kogutowicz Lajos honvédőrnagy és kiterjedt rokonság gyászolják. Özv. marczali Jámbor Gyulámé sz. woldorfi és bányai Benedek Gab­riella, a Műegyetem elhunyt kvesz- torának özvegye, március hó 1-én, életének 72-ik évében, hosszú szenve­dés után elhunyt. E hó 3-án délután temették az Ujtemető halottasházá­ból. Az engesztelő szentmiseáldozat e hó 6-án d. e. volt a városmajori plébániatemplomban. Elhunytat gyá­szolják: marczali Jámbor Jenő fia, egerfarmosi Kandó Gyuláné sz. mar­czali Jámbor Tita és csáfordi Tóth Ferencné sz. marczali Jámbor Ilona leányai, unokái és kiterjedt rokon­ság. Özv. farmosi Holló Barnabásné, a nagynevű szobrász özvegye, már­cius hó 2-án reggel 8 órakor, hosszú, gyötrelmes szenvedés után elhunyt. É hó 5-én d. u. temették a farkas­réti temető halottasházából Vihely Béláné szül. Jung Mária, idősb Vihelyi Béla ny. pénzügyi ta­nácsos neje február hó 21-én, életé­nek 76-ik évében elhunyt. Február hó 24-én temették nagy részvét mel­lett a farkasréti temető halottashá­zából. Az engesztelő szentmiseáldozat március hó 2-án reggel volt a vízi­városi plébániatemplomban. Elhuny­tét gyászolják gyermekei Kulcsár Richárdné Vihely Etelka, ifj. Vihely Béla, Vihely Lajos, dr. Steiger Gyu­láné Vihely Auguszta és Vihely Kecskés Dezső fogadott fia. Kulcsár Richárd, az Attila-nyomda igazga­tója anyósát gyászolja benne. A régi budai életnek kiválóan meg­becsült polgára, Grentzner Alajos, az arany érdemkereszt tulajdonosa Hortobágyi juhturó Mindenütt kapható! Termei!: ORSZÁGOS MAGYAR TEJ SZŐ VETKEZETI KÖZPONT 57 éves korában meghalt. Budának 35—40 éven át a legkiválóbb kár­pitosmestere volt, rendelőközönsége a régi Buda előkelőségei közül került ki. E hó 7-én délután négy órakor temették az óbudai római katolikus újtemető halottasházából. Gyászolják: özvegye, született Schlick Margit, Antal fiával és nagy rokonsággal. KÖZGMDtfímLli Hírek a pénzvilágból * A Községi Takarékpénztár, amely most tartotta első közgyűlését, való­színűleg május közepén rendkívüli közgyűlést fog tartani, amelyen az alaptőkét 3.6 millió pengőről 10 millió pengőre emelik fel. * A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. mérlegmegállapító ülése a Budai Napló információja szerint előrelát­hatólag március 9-én lesz és ezt kö- vetőleg Chorin Ferenc dr. elnök le­utazik Bukarestbe, ahol március 13-án tartja mérlegmegállapító ülé­sét a Petrosáni. A Sál (jó rendes évi közgyűlése minden valószínűség sze­rint mái'cius 23-án lesz és dividenda fejében, mint már jeleztük, válto­zatlanul 3.5 pengő kerül kifizetésre részvényenként. A Salgó elmúlt üz­letévé igen jól alakult és a szénüz­leten kívül a tégla, cement, de fő­ként a villamossági iparban muta­tott nagy előretörést a Salgó kon­szernje. * A Papíripar most közzétett zár­számadásai nagyrészben igazolják a részvény tőzsdei áremelkedését. A mérleg 125 ezer pengő tiszta nyere­séget mutat ki, amelyből, mint érte­sülünk, a vállalat igazgatósága a március 11-re összehívott közgyűlés­nek részvényenként 5 pengő oszta­lék kifizetését fogja javasolni. Ezt a lényegesen jobb üzleteredményt a vállalat elsősorban azáltal érte el, hogy a magyar papírfogyasztás emelkedése folytán belföldi kereske­delmi üzlete is erőteljesen fejlődött. A Papíripar rendkívüli mobilitását mutatja, hegy mobil tőkéi közel 870.000 pengőre rúgnak, a 600.000 pengőt képviselő értékpapír állomá­nyon kívül. * A Magyar Külkereskedelmi In­tézet a Helyiérdekű Vasutak helyi­ségeit vette át a Kereskedelmi Bank palotájában. Az igazgatóság, amely az első héten az iroda megszervezésével volt elfoglalva, az ügyek vezetésére héttagú végrehajtóbizottságot vá­lasztott, amelynek tagjai: Weiss Fü- löp elnök, Beck Lajos alelnök, Sci- tovszky Tibor, Erney Károly, báró Madarassy - Beck Marcell, Fenyő Miksa és Székács Andor. Hivatalból tagja a végrehajtóbizottságnak Ko- ródy Sándor vezérigazgató. * A Budapesti Székesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt. Sipöcz Jenő dr. polgármester elnöklésével február hó 28-án tartotta meg ren­des évi közgyűlését, mely az igázga- gatóság összes javaslatait elfogadta. Az igazgatóságba új tagokként Grün­feld Manó, Pető Ernő dr., míg a felügyelőbizottság tagjaiként And- rássy Béla, Erösdy Sándor, Förster Aurel, Neuschloss-Knusli Kornél dr., Markó Elek, Sebő Béla, Taubner Vilmos és Erdös-Zala László válasz­tattak meg. * A Magyar-Cseh Iparbank Rt. igazgatósága legutóbbi ülésén meg­állapította a lefolyt üzletév mérlegét, mely megfelelő tartalékolások után 303.130 pengő 44 fillér tíhzta nyere­séggel zárult. Az igazgatóság a már­cius 12-ére összehívott közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a nyereségből részvényenként egy pengő osztalékul 200.000 pengőt, tartalékokra 50.000 pengőt fordíttasson, a föhnmaradó 53.130.44 pengőt pedig új számlára vitesse elő. * A Magyar Kereskedelmi Hitel­bank — Schopper J. G. Rt. igazga­tósága legutóbb tartott ülésében megállapította 1928. üzletévi mérle­gét, mely 327.941.42 pengő nyere­séggel zárult és elhatározta, hogy a március 16-án tartandó közgyűlés­nek a tavalyi 6 pengő, azaz 12 szá­zalékkal szemben részvényenkint 6.50 pengő, azaz 13 százalék osztalék fize­tését fogja indítványozni. f Z E N E f N. P. Szemrehányó levele különös felfogást árul el. Gyászjelentést ne­künk nem küldött, de szemünkre hányja, hogy édes atyja, haláláról nem emlékeztünk meg. Ila ön nem tartotta érdemesnek a gyászjelentés megküldését, hogy kívánhatja tőlünk a közlést. Se ön, se boldogult apja nem volt lapunknak sem előfizetője, sem hirdetője és mégis velünk szem­ben támaszt igényt1? Nem tartja Ön ezt kissé különösnek? R. A. Újlak. Magunk is megüt­köztünk a felett, hogy ez a társas­kör ilyen radikálisan oldja meg a tagsági díjak behajtását, mondjuk úgy, hogy nem egészen a keresztény szeretet alapján. Aid S év előtt kilé­pett, azon semmiféle címen tagsági dijat behajtani nem lehet, legke- vésbbé per útján. Itt valami szemé­lyes bosszú működhet közre. Jól álló kaszinókban a nem fizető tagokat egy bizonyos idő múlva törlik. Szerkesztő: FERENCZY LÁSZLÓ. Lap tulajdonos: VIRAÁG és TÁRSA Kiadásért felelős: Viraág Béla. Nyomatott a Révai Irodalmi Intézet Nyomdájában, Bpest V, Ügynök-u. 8. — (Nyomdaigazgató: Linzer M.) — HÁZ ÉS TELEK (Az alábbi hirdetésekre vonatkozó fel­világosításokat a kiadóhivatal levélbeli megkeresésre levél útján, de telefonon is (502—96) megadja. Hivatalos órák délután 4—6 óráig.) Tel&eU! HORTHY MIKLÖS-UTI köröndnél cca 415 Q-öles bérháztelek, nap? utcai fronttal, 85.000 pengőért sürgősen eladó. HORTHY MIKLÖS-UTON, 97 Q­öles bérháztelek, 22.000 pengő. HORTHY MIKLOS-UTON, 300 Q­öles saroktelek, csupa utcai front­tal, a 220 pengő. MŰEGYETEMNÉL, 240 Q-öles, déli fekvésű sarokbérháztelek, 52.000 pengő. GELLÉRTHEGYEN, remek villa­telkek Q-ölenként 100 pengőtől. LENKE-UTON, 160 Q-öles bérház­telek, ölenként 125 pengő. NÉMETVÖLGYI-UTÓN, 350 Q-öles sarokbérháztelek, á 180 pengő. KERESEK BUDÁN, kocsival köny- nyen megközelíthető út mentén kisebb telket, vagy nagyobb üres udvart, bérbe, vagy megvételre, állvány fa-telep céljaira. Ajánlato­kat kérek Prinner Ede építési vál­lalkozó I., Krisztina-körút 129. Telefon: J531—16. Villáhi! GELLÉRTHEGYEN, Ménesi-útnál, 6 szobás, komfortos villa, remek parkban, autógarázs, soffőr- és házmesterlakásokkal, ára 110.000 pengő. VILLANYI-UTNÁL, 6 szobás, kom­fortos villa, 350 Q-öl kert és gyü­mölcsössel, 80.000 pengő. KELENHE GYI-UTN AL, nagy park­ban, legszebb bérvilla, komfortos, nagy lakásokkal, 270.000 pengőért sürgősen eladó. VILLA eladó 200.000 pengőért, emeletes, 7 szoba és minden com- fortos helyiség, 320 öl telek, fele gyümölcsös, a Városmajor szana­tórium közelében. RÓZSADOMB legszebb helyén, kitü­nően megépített 7 szobás, remek villa 300 Q-öles parkban, 120.000 pengő. Iiérijíás&ísíc ! BUDÁN, LÁNCHIDNÁL, legszebb helyen, 6 emeletes, 30 évig adó­mentes, új bérpalota, luxus kivi­telben épült, központi fűtés, ál­landó melegvízszolgáltatás, 600 ezer pengő. Fele értékben amor­tizációs kölcsön van rajta. LIPÓTVÁROSBAN, ötemeletes, 30 évig adómentes, új bérház, netto 11 %-ot jövedelmez, ára 280.000 pengő, melynek fele amortizációs kölcsön. LAKÁS BUDÁN KERES 2—3 szobás, kom­fortos lakást magasrangú, nyug­díj as Levelek a kiadóba. 1-2-3 szobás modern lobás I., Győrl-ut 4 sz. épületben májusra kiadók. Bővebbet SZÉKElY MARCELL pitőmesternél, VI kér., Király-uioa 108. — Telefon: 214-97. spí^itts* íisztviselöi i®*« * B B&ru. családiháza­kat, legkedvezőbb feltételekkel, bankösszekötteteseim segítségé­vel. Csoportosult tisztviselői épít­tető érdekeltségeknek ujrendsze- rü amortizáció. Tervek rendelke­zésre. Építési iroda. Népszínház utca 19, félemelet három szám. RU2ICSKA PÁL sütemény és kenyérgyára II., Horváth-utca 29 Telefon: Automata 518-23 RÓZSADOMBI VIRÁG- ÉS TAJKERTÉSZET Budapest, II. kér. Szemlőhegy ucca 23. sz. Telefon: Aut. 529-70. TÁJKERTÉSZEI: Vállalja diszkertek, parkírozások, ablakdíszitések és villakertek ter­vezését és évi gondozását. VJ RÁ GICER TÉSZET: Szállít egész éven át vágott: és cserepes virágokat, csokrot, virág- kosarat, dísznövényeket, palántá­kat és dugványokat. BÉRAUTÓ AUTÓTAXI lakodalmakra, temetésekre. Vidéki túrákra is minden időben. — Rendeléseket felvesz: HORVÁTH I, Fő téri Telefon : £ut. 623-89 PORSZÍVÓT KÖLCSÖN AD SKRIBEK FERENC BÁDOGOS ÉS SZERELŐ I, PÁLYA-U. 7 ÜVEG és Parcellán díszműáruk Tisztviselőkek nagy ®síéiw£r*lí^ iiz tési kedvezmény! BUDÁM. Szíjgyártó nyerges és bőrőndfs ssras* FwesER nfinDOR H. kerület, Fs-uiea 19. ez. HALIDA SÄHDIB PUSKAMŰVES BUDAPtST, Üzlet és műhely: 1., Szent János-lér 4 Telelőn: Hűt. 507—37 Állami díszoklevél. Ezüstkoszorusm ster Nagy aranyéremmel kitüntetve VADÁSZFEGYVEREK FEGYVi RJAVITÁSOK SPORTCÍK4EK CSERKÉSZFELSZERELÉSEK Hungária gyógyforrás Budán, az Erzsébet-hídnal Szénsavval fejtve: HARMAY-VilS Magyarország legrádiumosabb gyógy­vize. Az Erzsébet-bíd budai hídfőjénél épült modern ivócsarnokban. Radio- activ hatású lithiumos és calcium- hydrocarbonátos gyógyvíz. IVÓ-KÚRA Keserűsó-kűra. Javasolva vesebántal- mak, gyomorbajok, emésztési zavarok, álmatlanság és vérszegénység ellen. Pokarankiut 8 f., Karlsbadi sóval 16 f. | Nyitva reggel 7 órától este 6 óráig. TELEFON: AUTOMATA 530-C O-Buás-Ujlaki Takarékpénztár RészTény Társaság Budapest, III. kér. Lajos ucca 148 szám. Telefoni Automata 624—57. Betéteket elfogad könyvecskékre ís folyószámlákra a leg­magasabb kamatozás mell tt. Kölcsönöket folyósít váltóba, folyószámlákra, értékpa­pírokra a legelő 5 ösebb feltételek mellett Varrógép, kerékpár, gratnophott raktár. Meghízható javítóműhely. Budán, I, Krisztina-körút H éztata r ozás náf előnyös feltételek mellett vállalkozik Nagy Pál bádogos gáz, vizvezeték, csatorná­zás, fürdőberendezía és központi fűtós vállalat« II., FŐ-UTCA 20. SZ. Telefonh. Au«. 52C-93 Thermostóíh Központi fűtések fe szellőzte ések, bioldw 7?al szenyviztlazttt<& berendezések, vlzvé* zeték és csatornáz^ fürdőberendezések ér épületbádogos műn- lük" tervezése szbése. Szabadalmit» kovácsolt Ta§ Tfhermottóth^ karijj nők kizárólagsa gyártól „ Tóth Imre is Társa V., Katona JAscef-n. 9* leleten : 223-9?. Bla&os Rudolf Fényképész =a műterme ­II., FŐ-utca 13 sz. KÁLYHÁS f Béres Márton l.f LOGODI-U. 19. Tel.: L. 972-33. Minden e szakmába vágó munka fi gyében forduljon bizalommal 0 régi ióhirfi céghez. RZSÉBETHID SZÁLLÓ Kökény-«. ML BAosfOrttt modo«. pasa

Next

/
Oldalképek
Tartalom