Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

1929-05-26 / 956. szám

Budapest, 3929 május 26. BUDAI NAPLÓ 3 I I * i KÉCBEIffl gyOCTFORDd m modem orvosi tudomány «lin­den eszközévtt) é» « külön­közti gyógy sljAráeokhe» szükségéé föltBerelS- sekkel ellátva. \ A várót tntxden pontjától I könnyen tnefffttieolithetd. Személyi hírek BENEDEK SÁNDOR, a Közigaz­gatási bíróság másodelnöke, Balaton- í'iirc'den tölt néhány hetet. PINTÉR JENŐ dr. tankerületi- fő­igazgató, a Hollós Mátyás Társaság első elnöke, tíz éve áll a budapesti tankerület elén, amely alkalomból a tisztelet és szeretet minden meleg megnyilvánulásában volt része. STROMSZKY SÁNDOR udvari tanácsost, a Siemens-Schuckert Mü­vek vezérigazgatóját, a PIollós Má­tyás Társaság illusztris tagját, az I. kerületi községi fiú kereskedelmi is­kola érettségi biztosának küldötte ki a kereskedelemügyi miniszter. A II. kerületi fiú kereskedelmi iskolához pedig ugyanilyen minőségben F e- kete József ny. h. államtitkárt. BÖDY TIVADAR dr. ny. polgár- mester, a felsőház tagja, a NOVA és a HÉV vezérigazgatója, május 2-1-én rövid tartózkodásra Bécsbc utazóit. SZÁVAY GYULA kormányfőtaná­csost, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Hollós Mátyás Tár­saság főtitkárát, a II. kerületi női kereskedelmi és Z s a m á r József dr. miniszteri segédtitkárt az I. kér. női kereskedelmi iskolához érettségi biztosul küldte ki a kereskedelmi mi­niszter. SZALAY SÁNDOR dr. ny. elöl­járó súlyos műtét előtt áll és az Új Szent János-kórházban ápolják. FORRÖ IMRE ny. min. főigaz­gató, a városmajori katli. egyházköz­ség vezetőtagja, súlyos trombózis esettel két hetet töltött az Új Szent János-kórházban, de most már gyó­gyultan kezeli ismét az egyházköz­ség vagyonát. CSÄRMANN FERENC tanácsno­kot a főváros tanácsa a Fővárosi Köz­munkák Tanácsába küldötte ki. ÖTTÖMÖSY ZÉNÓ dr. ügyvéd multheti látogatott borestjén Tury Zoltán vetett fel a vízivárosi társa­dalmi élet föllendítése érdekében új eszméket és Szávai/ Gyula köszöntötte kedves humorral a közszeretetben álló borgazdát. SZENTE MIKLÓS III. kerületi elöljárót a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége alelnökivé, dr. Gerpelyi Ernő tanácsjegyzőt pedig titkárrá választotta. GALLINA F El GYES tanácsnok- főjegyző lett a Krisztinavárosi plé­bánia-templom és Istenhegyi ká­polna templombiztosa, a főváros, mint kegvúr részéről. TÓTH FERENC iskolaigazgatót, a III. kerületi Tanítói Kör elnökét melegen ünnepelte május 21-én tár­sasvacsora keretében a főváros egész tanítósága. A zászlóanyai tisztet a Kelenföldi Daloskor zászlószentelésén Becsei/ Antal kormányfőtanácsos neje vál­lalta. A primási rezidencia monu­mentális elhelyezését indítványoz­ta a főváros egyik legutóbbi köz­gyűlésén Repold Károly bizottsági tag, a Koronázó-templom téren álló elkorhadt barakkiskola helyé­re. Az idegenek hívták fel a fi­gyelmét e nagybecsű területre, amelyet a Halászbátyával harmó­niában kellene klasszikusan ki­képezni. Az, ócska fabódéiskolát el kell onnan, a történelmi keretből helyezni s oda a kincstár segítsé­gével a hercegprímásnak palotát építeni. A Budai Klub május hó 29-én fél nyolc órakor tartja II., Margit-körút 6. szám alatti, helyiségében rendes évi közgyűlését. — Bárczy István elnök és Orbók József dr. titkár egyidejűleg; a tagok tudomására hozzák, hogy nyári Jcerthelyiségét május hó 25-én a II., Retek-utca 81. szám alatt levő Florida kerthelyiségben megnyitja, ahol a terrasszon teljesen elkülönített helyi­ség, kedvezőtlen idő esetén pedig kü­lön szobák kizárólagos rendelkezésre állanak. Mindennap tánc. Vacsora­menü ára tagoknak: 2 pengő 20 fillér. A keddi társas összejöyetelek pótlása gyáriánt kibérelték az Új-Szent János Kórház felett levő Wendl-féle ven­déglő kuglizóját, ahol kedvező időjá­rás esetén minden 'kedden este nyolc érakor kuglipartikat rendeznek. Előbb megy a Várba és csak az­után a Rózsadombra a rendszeres autóbuszjárat, amelyet az üzem jú­niusban kíván megindítani. Panaszos levél jött a Rózsadomb­ról, kétcsztendős sirató, amely szo­morúan zengi, hogy a Szemlöhegy- utca és a Vérhalom-utca sarkán, ahol legerősebb az autóforgalom, a maka­dámút rossz és göröngyös, kikopott kövezet váltakozik vele és olyan po­koli kéjutazást végez az autóutas, hogy örül, ha a nyelvét nem harapja le. A városházán két év óta ígérik ennek az útrészletnek a megjavítá-i sát, de két év óta hiába káromkod­nak ott az emberek. Megkezdődött a kuglizás. Az I. Kerületi Iparosok és Kereskedők Köre elnöksége tudatja tagjaival, hogy május hó 21-étől kezdve, szep­tember hó végéig, minden 'kedden este fél nyolc órakor, — kedvezőtlen idő­ben is, a Budai Társaskör szívességé­ből annak kugli pályáján (Déli vasút indulási oldal) találkoznak. Vasárnap délelőttönként a Krisztina-körút 61. sz. alatti klubhelyiségben jönnek ösz- sze ezentúl is. Prohászka Ottokár emléktemplom nevet fogja viselni a városmajori Jé­zus Szíve templom, amelynek buzgó plébánosa Kriegs-Au Emil és hívei elölj árnak a nagy Püspök kultuszá­nak elterjesztésében. Fáj a budaiak szive, ha azt a bántó különbséget látják, hogy odaát Pesten, milyen lázas sietséggel készül­nek el bizonyos útburkolások és utca­rendezések és milyen véglietetlen las­súsággal csinálják azt itt, nálunk Bu­dán. Szótalan megadással tűrjük, hogy a Zdigmo nd-uteában, a Margit- hídfő közvetlen közelében, hónapok óta készül egy hatvan méter hosz- szú gyalogjárda, hónapokig tart, hogy a Böszörményi-útón, az ríj há­zak mentén rendezzék a gyalogjárót és — évek óta áll rendezetlenül a húsz lépés hosszú Hadúr-utca. Pedig ez kirakatutca volna. A nagyforgal- mú AJtila-körútról a királyi palotá­hoz vivő szerpentin úthoz vezet. Há­rom nap alatt megcsinálhatnák. El­képzelhetetlen, hogy odaát Pesten, va­lamely körútba torkoló utca, éveken át ilyen rendezetlen maradjon. , Az alnotó munkaerők összefogá­sát, a pártpolitika fölé emelkedő közérdek érvényesítését sikerült a III. kerületben megteremtenie Szente Mik­lós kerületi elöljárónak. Az ő elnök­lete alatt indult meg komoly formá­ban lapunk múlt számában már is­mertetett nagyarányú akció, mely elsősorban a már régen előtérben álló kérdések: a Külső Bécsi-uti vil­lamos vasút megépítését, a Hungária- híd környékének szabályozását, az új­laki _ dunapart _ rendezését, a Lajos- utcai elemi iskola rendeltetésének való visszaadását, sok városrendezési kérdés megoldását szorgalmazza. Leg­közelebb elkészül az egységes III. kerületi közmunkaprogramm, amelyet egy állandó^ jellegű bizottság vitat tart állandóan napirenden és működésének eredményéről köteles kéthónaponként jelentést tenni. Nász. Almási Balogh Lóránt épí­tész,. a Rózsadombi Egyesület társ­elnöke és neje, apczy Pólyák Mária szépséges leánya, almási Balogh Má- úu és Spyers Duran Alfréd m. ki.r. százados, t. pilóta, május hó 29-én 6 órakípjr tartják esküvőjüket Ravasz László püspök áldásával a kálvintéri ref. templomban. Tanuk lesznek: al­mási Balogh Elemér felsőházi tag, a Hangya vezérigazgatója, Lakits István nyitramegyei, földbirtokos és Schram Antal, József főherceg jó­szágigazgatója. A fiatal pár az esküvő után Mátyásföldről repülőgépen in­dul nászúira Ausztriába és Velen­cébe. SZEMÜVEG Zibrinyinél, I., Attila u. 12 Megbukott terv. A központi nagy kórház építését, a Rókus-kórház pótlására — városházi körökben a Kelenföld—lágymányosi részre kí­vánták. A Nádor-kert lett volna ezek szerint a nagy kórház kiszemelt te­rülete, de itt a talajvíz magas állá­sa, a közművek teljes hiánya és a város középpontjától való nagy tá­volság miatt a kórház építése nem alkalmas. A Nádor-kert területe kü­lönben is kicsinek bizonyult e célra és a fővárosi Elektromos Művekkel, a kelenföldi gyárváros területtel, az összekötő vasút magas töltésével való szomszédsága pedig a kórház elhelye­zésére nern kívánatos. A hivatalos megállapítás ezekenkívül még a Ná­dor-kerti megoldás ellen felsorakoz­tatja érvül azt is, hogy e terület fel- használását az Állandó kiállítás, az Egyetemváros, Növénykert, Stadion es újabban a strandfürdő elhelyezé­sével is összefüggésbe hozzák, úgy-,- hogy ennek a többirányú és amúgy is nehezen megoldható kérdéskom­plexumnak a ^ kórház elhelyezésével való komplikálása nem volna kívána­tos. így a nagy központi kórház — mégis Pestre, a Tisza Kálmán-térre kerül. A Budai Társaskör nagy előkészü­leteket tesz a június 6-án tartandó nagygyűlésre, amelyen dr. Kozma Jenő orszgy. képviselő, az Egységes Községi Polgári Párt elnöke tartja politikai beszámolóját. Érdekes házasság. Buday-Goldbcr- ger Miklós, Buday-Goldberger Leó dr. fia, május hó 28-án déli 12 órakor a Dohány-utcai izr. templomban ol­tárhoz vezeti Schwarz Eleonórát, Schwarz! Artúr newvorki gyáros leányát. — Az ilyen házasság többet használ gazdasági életünknek, mint sok diplomáciai eljárás. Ritkaságok gyűjteménye Buda flórája, ami4' azonban mi, budaiak sem tudunk. A Svábhegyen a Ramunculus fajták vadon tenyésznek. Érdekessé­gük az, liogv hazájuk Ázsia és a kon­tinensen kizárólag csak Magyar- ország, illetve Nagymagyarország te­rületén találhatók. Nálunk a Svábhe­gyiül és Erdélyben a Bucsecs tövében. A Bucsecs híres Ramunculusai már kiveszőfélben vannak, de itt Budán szép számmal terem, de semmi külö­nösebb gondozásban nem részesülnek. A III. kér. Tanítói Kör tavaszi ülésén, május 23-án Tóth Ferenc ha­tásos elnöki megnyitó beszéde után Reisinger Gyula isk. igazgató fejte­gette értékes gondolatokban az iskolai gyermekvédelem módozatait, amelyhez Martin Gyula, Hrivm/ák János, Ba­rit s János szakfelügyelő szólották hozzá. A kerület kétszáz főnyi taní­tósága ezután egyhangúlag megvá­lasztotta újólag Tóth Ferencet elnök­nek, míg alelnökök: Teresek Nándor, Reischl-Réw Sándor, jegyző: Lindner Gyula és Éviitek Kató, a jogvédő bi­zottság tagja pedig: dr. Szilágyi Gyula tanító lett. Fülemüle búfelejtő Budán van, a Németvölgyi-útón. 66-os száma van a háznak; jó bora, konyhája, fedett kuglizó.ja a házi gazdának. A zsidó jelek viselésétől fel volt mentve nálunk a középkorban és ké­sőbb is a zsidó prefektura vezetője, amely hivatalt Mátyás király szer­vezte 14.82 március 19-én s székhelye Budán volt. A prefektura országos volt s az egész ország zsidóságát kép­viselte a Korona előtt. Korlátlan ha­talommal ruházták fel királyaink és még fogháza is volt. Vezetője az ud­varhoz bejárhatott s a koronázási díszmenetben drága fegyeverzettel jelent meg. A hivatal életbeléptetésé­től megszűnéséig a budai tekintélyes zsidó Menetel család viselte a vezető méltóságot. Vájjon vannak-e még Budán e családnak sarjai? Érdekes kulturtörténei adatokat szolgáltatna, ha a prefektura okmányait nyilvános­ságra hoznák. „FÁCÁN” zugligeti üdülő­telep, klimatikus gyógyhely meg­nyílt. Szobák penzióval még elő­jegyezhetek. Telefon: 662—28. A megfiatalítás terén meglepő ered­ményeket ér el egv hetvenhét éves Öreg, nagyképzettségű orvos itt Bu­dán. Havonta egyszeri kezeléssel ed­dig szinte csodás fiatalításokat ered­ményezett, amelyért hálásan áldják páciensei. Címe: I., Budafoki-út 16. sz. I. em. 4. Telefon: J. 432—28. A Szépvölgyi árkot, amely csúf­sága az újlaki hegyvidéknek, végre beboltozzák a Dunapart és a Lajos- utca közötti szakaszán, a III, kerületi mérnöki hivatal agilis vezetőjének, Wagner Levente főmérnöknek állha­tatos szorgalmazására. ISZTER SZŰCS I., Attila-u. 23. Szőrme megóvás. Javítás a holt idényben legolcsóbb. Telefónhívó: 520—44. Gyász. RAVASZ LÄSZLÖT, az I. kér. Iparosok és Kereskedők Köré­nek elnökét, a Ravasz-féle cukrász­szalon tulajdonosát, súlyos gyász érte. Sáros megyében, Alsósebesen elhúnyt édesanyja, özv. Ravasz Istvánná 78 éves korában. Nagy rész­vét mellett temették el ugyanott e hó 11-én. Hét gyermeke, 21 unokája és 5 dédunokája siratja. BÁLINT REZSŐ, a hírneves orvos­tanár, a Svábhegyi Egyesületi tagja, hősiesen viselt betegség után ötven­ötödik évéhen május 23-án elhúnyt. Temetésén, a Kerepesi-úti díszsír­kertben a magyar társadalom kiváló­ságai között a Svábhegyi Egyesület küldöttségileg vett részt. LEISTER FERENCNE, szül. Vida Erzsébet május. 16-án, délután, hosz- szas szenvedés után, életének 86-ik évében elhunyt. Május 18-án, délután temették a farkasréti temetőben a róm. kath. egyház szertartása szerint. Férje és nagyszámú rokonság gyá­szolja. ROZSA KAROLY m. kir. kor­mányfőtanácsos, Budapest Székesfő­város Gázmüvei vezérigazgatója, má­jus hó 19-én reggel, életének 59-ik évében elhunyt. Május hó 22-én, szer­dán délután kísérték örök nyugalomra a Kerepesi-úti temtő halottasházából A kartellek és trösztök. A Fővá­rosi Könyvtárt, tekintettel a kartellek­nek és ' trösztöknek a közgazdasági életben elfoglalt nagy jelentőségére, amely mostanában a magyar törvény- hozást és az egész közéletet is foko­zott mértékben foglalkoztatja, az Ak­tuális Kérdések Irodalma c. sorozatá­ban (47. sz.) összefoglalt:! a kérdés­nek legújabb hazai és külföldi irodal­mát (kb. 150 munkát). A. könyvtár vezetősége szívesen áll az érdeklődő olvasóközönség rendelkezésére. Lelki fürdők is voltak az Árpád- házi királyok uralma alatt Budán — fejtegette egyik érdekes előadásában dr. Taitsz Béla főorvos, az Idegen- forgalmi Szövetség igazgatója, a Hol­lós Mátyás Társaság tagja. A lelki- fürdők (balnea animae) egyházi cé­lokat szolgáltak. Annak a kornak mély vallásosságában gyakran meg­történt, hogy egyesek bűnüktől meg akarván tisztulni,, bizonyos egyházi rendelkezéseknek vetették alá magu­kat; nemcsak gyóntak, áldoztak, ha­nem erősen bőjtöltek és testüket sa­nyargatták is, a procedúrák végén megfürödtek, mintegy képletesen is lemosva magukról bűneiket. Ezek a lelkifürdők a IX. századtól a XIII. századig általánosan el voltak ter­jedve s Árpádházi királyaink is a kolostorok alapításánál gondoskodtak ilyen fürdőkről. Legrégibb erre vo­natkozó okmányunk Szent István királytól származik, aki a pécsváradi apátság alapításánál 1015-ben már gondoskodik fürdőkről és betegápo­lókról. Ilyen lelkifürdők Budán több- lielyütt voltak kolostorokkal kapcso­latosan. A fürdők másfajtája az egészséget szolgálta s ezeknek jórésze egyúttal fürdőkórház volt. Ismeretes, hogy a középkorban a krónikus bán­ta! mák rendkívül elterjedtek. Lueses, leprosus, bőrkiütéses, reumatikus be­tegek nagyszámban keresték fel a meleg fürdőket s csakhamar egyházi rendek alakultak, amelyeknek fel­adata a betegek fiirösztése és gyógyí­tása volt. Ezek a mai fürdőkórhazak első megnyilvánulásai. Természetes, hogy Magyarországon, ahol sok hő­forrás volt, igen korán telepedtek le az illető rendek. Főleg hárman; a templáriusok, a, johanniták és a hos- pitalesek meglehetősen nagy elterje­désnek örvendtek. A johanniták ját­szották a legnagyobb szerepet, de csakhamar (1292-ben) mind a három rend egybe olvadt össze, Budán ez a rend három fürdőkórházat tartott fenn. Hiivcswöigy legszebb kirántíuSóheiye Hdsyrétf‘«entitle Naponta cigányzene! tulajdonos MARYH MIHÁLY Ciuftdiei éttermeiben a Szent Gellért Szálló­ban nagysikerű amerikai turnéjáról hazaérkezett Hl- Be r li e s B é í & muzsikái Városligeti intim étter­me ismét megnyílt■ Ta­vaszi speciális ínyenc fa- lataival várja régi kedves vendégeit KIRÁLY.FÜRDŐ épített* 1556-ban KARA IUSTAFA boded Budán, II., Fő-utca 84. szám. 45 fokos szántavai nátront, szénsavas messet. szénsavas kléro&trtn—i és magnéziumét tartalmazó hóvviz iöszvénr, csúz—y bír- és csontbetegségek, fim mérgezés, máj-, lép-, mik-, húgyholyagbáee- taltnak, gyomorhurut és alhast pangás eOm. Kádfürdők: euész napon át. nr.jnrj* , férfiaknak .... reggel bOZTUruO , „flipek hétköznap délután 2—7 áráig !! IVÓ KURAÜ FEUER HOLLO“ 6n‘rm vendéglő I. Márvány-u. 19 PERTIS JENŐ muzsikai t>9 "Petőfi *0 vendéglő ,L, Bors-utca IQ. Elsőrangú magyar konyha, kút- és Nanvknrt belföldi különlegességek, l.reher sörök és kirünö fajhorok. — helyiség Különtermek — Tulajdonos Bazsik Antal volt föszakécs ’Bauer János „Zöldkoszorú" venáéglő/e 1, Sasaái út 86. — 59 végállomás Meghívom régi várbeli és krisztinavárosi isme­rőseimet egy pohár borra RESTAURANT PÓSCH ÉTTERME SÖRÖZŐ II., BUDAI MARGITHIDFÖNÉL. DÍSZES éttermek, PARKRA NYÉLÓ NYÁRI TERRASZ NYÁRI PÁHOLYOK. PALfFFY ÉTTEREM BUDÁN II, PÁLFFY- TÉR 4. SZÁM Elsőrangú konyha. Külön éttermek, zongora, NYÁRS TERRAS Z. Tulajdonos: MAYER PÁL. TÓTH ESTVÁN elektro­technikai vállalata LGreguss­utcza 8. sz, Sä 510-29 CSÁTHY FERENC R.-T. irodalmi vállalat, könyv- és papirkereSkedós L, Krisztina-körut 133. (Krisztina-tér 7.) Politischer Greisler“ vendéglő, étterem, kerthelyiség. Budán, I kerület, Alkotás utca 8 szám. Kitűnő magyar és francia konyha. Estén- kint cigányzene ; BUJKÄ BERTfVLftN zenekara muzsikál. Kitűnő íajborok; Dreher sörök. Különtero rn_ Tulajdonos: ifj. Thék János, étterem és gyönyörű kerthelyisége Magyar és francia konyha, fajborok a váci szt. J ’ / Ferencesek pincéjéből. Elsőrangú zene, enek,. I, Suveg-u. 7, a oashegy toveben hangulat. Kiilönszobák. Terrasz csodás kilátással, az 59-es villamos utolsó előtti megállóhelye i átrai levegő. — Mérsékelt árak BALAZS vendéglő Specialitások : Rántott csirke, dampf- Hüvösvöigy nudli. Nyitott és csukott terraszok. végállomás — Naponta cigányzene. — Kitünően, polgári árakon vacsorái, uzsonnái, táncol nagyszerű zene melleit, gyönyörű parkban Blldáll a FLORIDA Étterem — Kávéház — Cukrászdában J: • • • II., Retek ucca 81 — Fogaskerekűvel szembeni Asztalrendelós: 546-43. — Megnyílt szombaton! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom