Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-10-07 / 924. szám

2 BUDAI NAPLÓ Budapest, 1928 október 7. Szent G el lén Gyógyfürdő Iszapkezelés társashelyiségben vagy külön fülkében a világhírű Kolopi vSzent Gellért“ rádiumos gyógyiszappal. Rheuma, izületi bánt ahn ak­nái páratlan gyógyító hatású. Őszi első társasvacsoráját e hó elsején este rendezte a Pannónia szálló ‘külön éttermeiben a Svábhegyi Egyesület dr. Bódy Tivadar elnöklete alatt, amelyen szóbakerültek azok az eredményes eljárások, amelyek a Svábhegy fejlődésének ügyét mérföl- des lépésekkel viszik előre. A Sváb­hegyi Egyesület, amióta Bódy Tiva­dar az elnöke, átvette a vezetést a budai hegyvidéken, amit lehetővé tesz az a kedvező körülmény, hogy elnöki irodája vezeti a Szövetkezett Hegyvidéki Egyesületek ügyeit is. A tagok gazdasági érdekeinek szolgála­tán kívül, kulturális tekintetben is szolgálja a hegyvidék érdekeit, mint ahogy ez alkalommal is. Vacsora után Füredi Jenő szfőv. szaktanár érdekes' előadást tairtott „A díszkert mint haszonkert“ oilmen. Előadása során főleg arra hívta fel figyelmes hallgatói figyelmét, hogy a díszkertekben nagyon jól helyezhetők el gyümölcsfák és gyümölcscserjék, amelyek ott az összhangot nem za­varják, tavaszkor virágpompájukkal a kertnek nagyszerű díszei, érett gyü­mölcsükkel pedig a sokat emlegetett többtermelésnek is szolgálatában ál­lanak. A sivár, vakító házfalak mellé való gyümölcs a akfákat is megjelölte, amelyekkel a szépet jól lehet a hasz­nossal egyesíteni. Természetesen a kisebb kertekben is akár egységes, ú. n. zártgyümölcsösökről van szó, akár a díszkertbe kerül a gyümölcsfa, azt, hogy termése tökéletes legyen gondozni és a különböző állati kár­tevők és növényi gombabetegségek ellen védeni kell. Rámutatott a nö­vényvédelem fontosságára, ami nél­kül a gyümölcstermesztés el sem képzelhető s amivel nálunk -még nap­jainkban is nagyon kevesen törődnek. Kívánatosnak tartaná, ha nálunk is megvalósulna a nyugati államokban már régen divatos vegyes ültetés a díszkertekben s erre a Svábhegyen a gyümölcstermesztés szempontjából is, a múltak tapasztalatai alapján, a helyzet igen kedvező. Tanulságos volt, ahogy előadásában a háborús időikben divatossá vált jelszavak kö­zül pl. a kertgazdaság, kertgazdálko­dás megjelölést cáfolta', minthogy kertgazdaság nincsen. A kertészet há­rom csoportja: a virág, gyümölcs és zöldségkertészet három különálló té­nyező, azok egymást nem kiegészítő és nem egymásrautaltak. Ezért nin­csen kertgazdálkodás, hanem kertész­kedés van aszerint, hogy a kertész milyen növényanyaggal dolgozik. Vé­gül arra kérte a Svábhegyi Ewesület elnökségét, hogy jövő esztendőben rendezzen tagjai között kertszépség­versenyt, ami előreláthatólag lendü­letet adna a Svábhegy magánkertjei fejlődésének. Az előadás végén Bódy Tivadar elnök a jelenlevők köszönetét tolmácsolta Füredi Jenőnek értékes előadásáért, amely hihetőleg a célja érdekében, a Svábhegyen figyelmet keltett. A társasvacsorán jelen voltak: lo­sonci dr. Bódy Tivadar elnök, dr. Siklóssy József alelnök, Bercsényi Antal ügyvezető igazgató, Míkus István főpénztáros, Sándor Károly igazgató, ellenőr, Füredi János szak­előadó, Heller Pál, Kerpel Vilmos, Kalina Zsigmond, ifj. Thirring Gusz­táv, Neumann Miksa, dr. Párkány Frigyes, dir. Vándor Mihály, Lang­felder Károly, Székács Gusztáv, dr. Forster Gyula, Pauncz Sándor, dr. Györki Béla, dr. Szőcs László, Vi- raágh Béla, Rózsa Richárd, dr. Far­kas Lajos, Szegő Sándor, dr. Kern Géza, dr. Miesner István. Ullmann Béla, TÉpf* mtnátmOlt c ^opro n-G y 6 r I* VE 185*^ mcrl cz * legjobb és I mmJB/nn* fi § legmegbi iható bb és Iroda ; Sopron-, Győr- és Vasmegyr ?«fej»íx5n*Af;l RÍ L, rehérvári-ut27 Tel. |. 128-01 A Magyar Advent (Ür jövet) ne­vet kapta az új kelenföld-lágymá- nyosi templom, melynek alapkövét szept. 30-án tették 1c a Fehérvári- és Lenke-út sarkán. E templommal emléket állítanak annak, hogy a for­radalmak és az oláh megszállás után Kelenföldön érkezett meg, mint sö­tétből a hajnal, a nemzeti hadsereg, één Horthy Miklós fővezér, akinek bevonulása 10-i'k évfordulóján, 1929, nov. 16-án óhajtják a templomot föl­szentelni. Szalay Sándor dr., m. kir. kor­mányfőtanácsos, II. kér. elöljárót, a szfőv. kér. elöljárók testületének el­nökét, Balaton - Gyenesdiás község képviselőtestülete a község fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül díszpolgárrá vála.sziotta. Örömmel értesülünk erről mi, akik minden­koron a polgári erények ástápolását, megbecsülését és a falu népével való összhangzatos együttműködést hir­detjük. A község e határozatával fontos népjóléti, szociális és társada­lompolitikai munkát jutalmazott meg. Az a budapesti, patinás magyar úr, aki néhány hetet vagy hónapot tőit a nyár szakán Balatonparti villájá­ban pihenés céljából, és nem elégszik meg azzal, hogy a magyar tenger hűs hullámait és a szépséges erdők enyhet nyújtó árnyas tájait keresi fel, hanem a falu egyszerű népének ügyes-bajos dolgait meghallgatja és letörölni igyekszik az arcokról a közhatósági ügyekben való tájékozat­lanságból származó kétségeket, aki gondjaiba veszi szeretettel a gyámol­talanokat és aki felkarolja a község összes ügyeit, hogy azokat a köz­ségi élet fejlesztésére eredményre juttassa, valóban megérdemli ezt a szép polgári rangemelést, amellyel önzetlen munkásságát, a köztisztei és nagyrabecsülés elismerte. A Ba­laton partján fekvő Fonyód község már korábban megválasztotta Ripka Ferenc dr. főpolgármestert díszpol­gárává, tehát úgylátszik a falu népé­ben megvan a készség az igazi eré­nyek elismerésére. Szalay Sándor dr. a II. kér. elöljárója, már évtizedeken át szolgálja hűséggel, lelkikészséggel Buda polgárságának közérdekű ügyeit. E nemes szellemi és erkölcsi közéleti tevékenységével már rég ki­vívta a budai polgárság lelkében is a díszpolgárságot. Érdekes előadás lesz e hó 8-án este a budai Vigadóban az Eucharisz­tikus kongresszus alkalmából, ame­lyet a budai Szociális Missziótársu­lat rendez és műsorán van H. Kende Nóra operaénekesnő és Závodszky Zoltán operaházi tag éneke, továbbá a Dienes-féle -budai Orchesztikai Is­kola mozdulatkórusának előadása: „Hajnalvárás“, amelynek szóló jele­netért az iskola kiváló tanárnője és szavalóművésznő Viraág Ilonka adja elő. Végül szerepel a Credo Szent Cecilia kórus, a szimfonikus zenekar ps a Szent Erzsébet Leányklub né­hány kedves számmal. Simon György János külföldön is elismert festőművész rendkívüli si­kert aratott az Ernst Múzeumban rendezett képkiállításával. 1800 éues temető Óbudán Az esztergomi vasút Óbuda állo­mása közelében a Krisztus utáni első századból való római temetőre buk­kantak, ahol eddig a legrégibb emlé­kek egész halmazát hozták napvi­lágra a mostanáig feltárt nyolcvan sírban. Ékszereket, használati tár­gyakat, pénzérméket leltek itt, ame­lyeknek különösen a temetkezések időpontja meghatározásánál vették nagy hasznát. Az újabb letetek között van egy félméteres átmérőjű, gyö­nyörű művű üvegtál, amely nagysá­gánál, méreteinél és anyagánál fogva unikum számba megy. Az ásatások­nak tehát nemcsak Aquincum törté­netének feltárása, a múzeum anya­gának gazdagítása tekintetében nagy a jelentősége, hanem általános kul- túrhistóriai vonatkozásban is. Olasz­országot kivéve, gazdag rómaiaknak ilyen temetkező helyét még sehol sem tudták felfedezni. Aquincumban is több méteres földréteg takarta ezeket a sírokat. Nemrégiben még burgonya és zöldbab termett felet­tük. Az „Aranyárok“ ásásánál azon­ban olyan nyomokra bukkantak, hegy az Aquincumi Múzieum igazga­tósága jónak látta az ásatások, -meg­kezdését. S most a Múzeum egy szo­bára való anyaggal gazdagodott Hadrianus és Traiamus korából. Megtalálták a temető nyolcméteres kútját, mellette a halottak elégeté­sére használt térséget, ahol a mág­lyát gyújtották. A női sírban .tíz ép korsó mellett ott volt az illatszer- tartó üvegecske, a hallott jobb kezé­ben a réztükör. Az egyik urnában egy orvosi csipeszt találtak, nyilván egy római kyrUrgusé volt. Már ké­sőbbi, a Krisztus utáni második szá­zadból való az a tábla, amelyen a következő felírás olvasható: — Ennek a sírnak a felépítéséhez a kölni polgárok tizenkét dénárral járultak hozzá. A gazdag anyagot most rendezik, amit hivalkodás nélkül párat li a n- n a k mondhatunk az egész világon. S ezt az unikumot mégsem ismerik se a külföldiek, se az itthoniak, mert kényelmesen és kellemesen meg sem közelíthető. S ha mégis valamelyik idegem hallott Aquincumiról s meg szeretné nézni, inkább eltagadjuk, nehogy az idegenre borzalmas ha­tású Szentendrei-útón kivezessük a teljesen primitiv keretben levő ro­mokhoz, ahol még egy pohár vizet sem lehet „gusztussal“ meginni. A kelenföldi pályaudvar épüle­tének ma már teljesen tarthatat­lan állapotáról többízben adtunk hírt. A MÁV. igazgatósága most tervbe vette egy új felvételi épü­let létesítését, amennyiben a vasútnak kellő hitelfedezet áll a rendelkezésére s így kilátás van arra, hogy az építés már a legközelebbi jövőben megtörté­nik. — Ezzel kapcsolatosan revi­deálni kellene a pályaudvar el­helyezésének ügyét, mert a Ke­lenföld fejlődését gátolja az a rettenetes vasúti töltés, mely el­zárja egymástól e városrésznek így különválasztott két ré-szét. Viszont a Csepelsziget kikötői és ezzel a szemközti budai duna- part, az itt elhelyezett téli kikötg, elektromos centrálé s a Budafoki út mentén épült s ide északról még áthelyezendő gyárak meg­kívánják, hogy az összekötő híd­ról ide kanyarodjon le a vasút és a budafoki határnál kapcsolódjék a mostani útvonalba. Buda alsó medencéje gyár- és kereskedelmi város lesz, hatalmas rakodópart­tal egész Budafokig, ez a hivatása a Fehérvári út és Duna közötti városrésznek, mely erős kap­csolatban lesz a csepeli kikötő­vel s ennek a hivatásnak szolgá­latára kell beállítani a vasutat és a kelenföldi pályaudvart. Klubdélutániai sorozatát >e hó 8-án délután 5 órakor nyitja meg a Budai Nők kulturális és jótékonysági köre a Budai Polgári Kör klubhelyiségé­ben, II., Szilágyi Dezső-tér 5. I. em. Korai a választási izgalom min­den ellentmondó, kósza hír da­cára. A kormány nem akarja két választás izgalmainak kitenni a főváros polgárságát s a lejáró városatyai mandátumokat fél évvel meghosszabbítja. A belügy­miniszter kijelentése szerint az új fővárosi törvény aligha kerül ebben az évben a parlament elé s így júliusnál előbb aligha lesz választás. Nász. Spitzer József, a Budapesti Húsnagyvágó R. T. igazgatója és neje Kleiner Franciska leánya Erzsé­bet, szept. 26-án délben lépett házas­ságra S chili telsz Miksával, a H. É. V. főfelügyelőjével. Az esküvőn r észt­vettek : dr. Bódy Tivadar vezérigaz­gató, Szél Árpád kormfőt. igazgató, Sós Ármin igazgató, Csorba Gábor kir. tan. igazgató, Spanyol Sándor igazgató, Bakonyi János igazgató. Grill Lajos főfelügyelő ein. titkár. Bencze István főfelügyelő és a vőle­gény számos kartársa a Hév-tői és Nová-tól, Reich Samu szkfőv. üzenni igazgató és sokan a húsnagyvágók közül. Félnapos kirándulást rendez okt. 7-én Kovácshegyi Kálmán vezetésé­vel a III. kér. Egyesült Polgári Tár­saskör a Hármashatár-hegyre, Csúcs­hegyre és a Solymári völgybe, talál­kozás fél 9 órakor a Bécsi-uti városi házaknál. Október 14-én pedig a Zug­ligetire, Hárshegyre és Hűvösvölgybe, találkozás fél 9 órakor a Retek-utcai hurokvágánynál. Virágnapot rendezett október 2-án a „Kath. Háziaszonyok Szövetsége“ utcai gyűjtéssel egybekötve. A budai urnák védői a következő úriasszo­nyok voltak: Dísztér: báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné: Krisz- tina-tér: Radnay Árpádné; Szebeny Antal-tér: Tabáni Szent Vince Egye­sület, Spur Istvánná; Erzsébet-lúd budai hídfő: Reindin Hugóné; Gel­lért-tér: Lexa Ferencné és T-^adó Sándorné; Horthy Miklós-út körömi: Baróthy Lajosné; Retek-utcai hurok: Kovács Dénesné; Széna-tér: Rozma- nitz Lajosné; Margit-híd budai hídfő: Elek Anna és Ilona; Lánchíd budai hídfő: Bognár Lajosné; Óbuda, Fő­tér: Kuncze Lajosné. Lövészárok az iskola körül. Az óbudai Raktár-utcai elemi iskola' apró növendékei csak bukdácsolva juthat­nak az iskolájukba, mert pontosan az iskolai év eleje óta mély árok hú­zódik közvetlenül az iskola előtt, ahol valami közműveket javítanak és lö- vészárkokat ásnak. Panaszos levél­ben azt kérdi egyik szülő: nem volt elég idő a vakációban ezt a javítást elvégezni? Csoda, hogy eddig nem történt ott szerencsétlenség. Az isko­lák előtt a szünidőben végezzék el ezeket a munkákat. Sziriusz, a híres időjós most ünne­pelte jövendőmondó működésének negyedszázados jubileumát, amely alkalomból barátai és hívei a Krisz- tina-körúti A n n a - é 11 e r e m b e n meleg szeretettel vették körül. Az ünnepi vacsorán részt vett: dr. Risz- tics Lázár rendőrtanácsos és neje, dr. Nánásy László örvös, Wunderlich György és neje. Nádori Rózsilka szín­művésznő, továbbá dr. Kapy Rezső, llosvai Hugó. Körössy Béla., Gyopár Miklós lapszerkesztők, akik a pompás vacsora mellett a legmelegebben ün­nepelték a népszerű időjóst, akit kü­lönben József Főherceg őfelsége is üdvözölt levélben. Azután jöttek szá­mosán az idő nagymesterének hívei és barátai. Egyházzenei hangversenyt rendez a Margit-körutf Ferences plébánia egyházközsége okt. 14-én este fél nyolckor a Budai Vigadóban, a leg­kiválóbb művészek közreműködésé­vel. LORGNON Zibrinyinél, I., Attila-u. 12. Gyász. Dr. Kováts Pál v. ország­gyűlési képviselő és három ízben volt törv. hat. bizottsági tag, a tabáni egy­házközség nagyérdemű elnökének te­metése szeptember 27-én volt a ke- repesi temetőben. Ripka' Ferenc Sdrl főpolgármester díszsírhelyet adott ne­ki. A beszentelést megható, egész éle­tét átfogó limádságban dr. Angyal Kálmán apátplébános végezte. A sír­nál Szigety. János felsőházi tag, Moussong Géza kir. tanácsos, dr. Hindy Zoltán ügyvéd méltatták ér­demeit az egyház és haza és embe­riség körül. Minden jó ügyért har­colt, mint1 ügyvéd segített a szegé­nyeken. Jóságos, egész ember volt. Nagyszámú tisztelői meleg részvéttel kísérték utolsó útjára. M. t~ Mirüeíöinlc szives figyelmébe ajánljuk és tudomására hozzuk, hogy a nyomdai árak emelkedése miatt a hirdetések árát kénytelenek vagyunk 30% -al emelni, vagy kívánságukra a hirdetés nagy­ságát egyharmaclclal csökken- te ni. Tisztelettel A KIADÓHIVATAL. Vallás és csillagászat címen ad elő dr. Massúny Ernő m. kir. főmeteoro- logus, szerkesztő, a Hollós Mátyás Társaság alelnöke az óbudai r. k. egyházközség kultúrestjén, amely okt. 14-én este hat órakor fesz a Tánuló-u. 1. sz. alatt a kath. szék­házban. Az estét bevezeti dr. Mészá­ros János pápai prelátüs, érseki helytartó s a műsoron jeles ének- és zeneművészek működnek közre. Szabászat és Varró tanfolyam urileányok részére, ahol kitűnő módszerrel tanít és felszabadít Havas Magdia Zsigmond u. 23. f/-ik udvar I. em. S. Cukrászsütemény Tornainál elsőrangú minőségű II. kér., Markovich Icán ucca 4. SCHAFFEH BYÖHGY útépítő­és kövező mester II., Tulipán-utca 18 Telefon: T. 255-24 A budai forráscsoport lejy- r&dioaktivabb hőforrása A török hódoltság idejében épült s teljes eredetiségében fennálló kényelmes gőzfürdő — Kádfürdő, Fedett téli uszécsarnok í?> .ym Varrógép, kerékpár, grantpohon raktár. Megbízható javítóműhely. Budán, 7, Krisstina-körút JJT/. f^OLT/LÁSZLÓ Kertépítő kertészeti telepei: II., PASARÉTI ÚT 129. Hadajród iskolánál SO LT SZÉN TI M R E Pest megye Művészi kertépítés Elsőrendű referenciák Felvilágosítást a BUDAI XAPLÓ szerkesz­tősége ad­Pasarét legforgalmasabb helyén nyitotta meg ff eníes* árúháza fiókját &uáaleeszi-úí 1. szám alatt új kertes bér- házban,az Dj Szent János kórházzal szemben Tímár Krisztina lerí 8—10 STATISZTIKAI hivatal mellett Bimbó a. 1-3-5. sí. alatt klseDb-natyoöbflzlet- helylsétek Kiadók Bővebbet a házfelügyelőnél, vagy Automata 298-29. Háztatarozásnál előnyös feltételek mellett vállalkozik Hagy Pál bádogos gáz, vízvezeték, csatorná­zás, fü rdőberendezés és központi-fűtés vállalaté II., FŐ-UTCA 20. SZ. Teletonhívó 179—42. Götz Antal Parket vállalkozó ASZTALOS MESTER PADOZATI MUNKÁK ELSŐRANGÚ MINŐSÉGBEN. Budapest I» Bors-U 24 Tölgy- és bükparket egyszerű és díszes kivitelben. Telefon: 507-34 szám Hajópadlók. Parket gyalulás, beeresztés, javító Beuevue „.„...Éttermei Budán, I. Attila-utca 53 — Igazg. Telefon: Lipót 986—8j Minden este és a délutáni teákon Budapest elismerten legjobb jazz- és tangozenekara ■ ii — ■■■■■■ Kiváló konyha és italok ^ Mérsékelt árak Asztal rendelés t elefonon is Lipót 986—84. ■«■■■■HHmMHHBMI

Next

/
Oldalképek
Tartalom