Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-05-21 / 912. szám

4 BUDAI NAPLÓ Budapest. 1928. tnáiiis 21 r E ISI0HI9D1 naponkint igyák egy pohár KRISTALV-vizei! Czölder Dezső kiállítását ,,A Kár­pátoktól az Adriáig“ május 16-án nyi­totta meg ünnepi keretben a rendező ..Hollós Mátyás Társaság“ a művész Ferry Oszkár utcai romantikus mű­termében. Czölder Dezsőnek ez a har­madik gyiiiteménves kiállítása, amely különösen meleg aktualitást jelent ma. amikor a magvar ékességektől való kiíosztottságunkban hirdeti a művészet szépségével a ezeréves magvar hazá­hoz való jussunkat, melynek megszen­telt rögeiben, hegyeiben, völgyeiben, vizeiben, erdeiben a dicsőséges örök­kévalóság kincse rejlik. A kiállítást Morvav Győző dr., a H. M. T. elnöke nyitotta meg előkelő közönség jelenlé­tében. ismertetve Czölder Dezső mű­vészi pályáját, fejlődését, amely göl- nicsbánváról indult ki. ahol művészi tehetségű édesanyja volt1 első mestere már négv éves korábán. Azután Szé­kely Bertalan és Baló Ede tanították, maid Velencében Est ore Tito vezetése alatt folytatta tanulmányait. Az elő­adó kiemelte a művész n.agv szerény­ségét. ragyogó, derűs, igaz színeinek gyönyörűségét, amelyekkel megörökí­tette a Tátra, az Adria. Erdély, Ba­laton. Budapest, Fiume, az Alföld, a Karszt-hegység. a Margitsziget festői helyeit összeillesztve így Isten leg­szebb virágos kertjét: egész Magyar- országot. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után jóleső élvezettel tekintette meg a műértő közönség a tárlatot Er­délyi. adriai, alföldi vásznaiból az op­timizmus dalol. Bizonyára az ő kész alkotásait is megelőzte a töprengés, talán sok töprengés, de kultúrája, tu­dása legyőzte az akadályokat. Külön színhangulatai vannak és ez megte­remti az ő külön közönségét, ha meg­ismerik. Háborús vonatkozású tájké­pei energikus vonalúak s erővel szug- geráliák a háború irtózatát. Becsüljük meg a mester java termését, a napi átlag felett messze álló komoly érté­keket. őszinte, igaz munkák. (r. s.) Á legelőkelőbb közönség keresi fel állandóan Buda legdiszíing- váltabb szórakozó és kiránduló helyét: a Hidegkúti-úti August Pavillont. Az August név fogalom ma az egész fővárosban és jelenti mindazt, amit az úri közönség számára csín, jóízlés és kiszol­gálás tekintetében csak létre lehet hozni. Az August-cukrászda nyári helyisége oly gyönyörű benyo­mást kelt látogatóiban, hogy aki egyszer felkereste, nem tud sza­badulni varázsa alól és állandó .vendége marad. Uzsonnaidőiéit hatalmas autótábor áll a bejárat előtt, bent a parkban pedig, mely egy főúri villa kertjéhez hasonló, előkelő jazz-band hangjai mellett, Buda társadalmának eleje ad egy­másnak találkozót. TÁVCSŐ Zibrinyinél. I.. Attila u. 12. Mátyás király újéve Galeotti Mar- zió, az udvarban élő tudós szerint nagyon érdekes Volt. mert a fényes budai palotában a strennát. az aján­dékozást a beállott év jókívánsá­gáért kedvesen tartották be. A ki­rálytól úgy kérik ezt. hogy kiki a mestersége szerszámát nyújtja elé: a síposok -sípot, a kürtösök tároga­tót. a hárfásolk hárfát, a szakácsok fazék és abálóvillákat és mások egyéb műszereket hoztak. A király néhány aranyat lökött a fazékba, a sípba, a dobba, tárogatóba s az elé tartott kupába pénzt vetett. Késő estig húzódott a teméntelen ajándé­kozás, miközben tréfás ötletek s az öröm tombolása közepette a király mindenkit megajándékozott. Ekkor Gaelo-ttihoz fordult a király: „Miért nem tárod ki te is a szerszámaidat, az újévi ajándék felé?“ Galeotti erre átnyújtotta az „Emberről“ írt köny­vét, mire a király a 'könyv tábláját elborította arannyal és ezüsttel és még nagyobb összeg pénzt teve hozzá, ezzel bizonyítva, hogy a tudós fér­fiakat nem szokásból, hanem meg­győződésből tiszteli.. * Újlak takarékpénztára Az Óbuda-Uj!aki takarékpénztár aj fiókintézetének estje A világháborút, a forradalmat, a kommunizmust és a nagy pénzügyi összeomlást túlélte az Óbuda - Újlaki Takarékpénztár, mely a III. kerületben egyedül maradt meg mint budai intéz­mény, holott a háború alatt és után is griindoltak ott új intézete­ket. A szolidan megalapozott és gondosan vezetett ,,Óbuda-Üjlaki“ most elérkezettnek látta az időt, hogy terjeszkedjék és május hó elején fiókot nyitott Újlakon: III., Bécsi-út 46. sz. a., amelynek ve­zetésére fölkérték Rezső Antalt, akit a kerületben tisztelnek és sze­retnek mint a Máv. nyugalmazott főfelügyelőjét, aki a Máv. igaz­gatóságánál éveken át vezette a pénzügyi osztályt. Közismert újlaki polgárokból alakult meg a fiók választmánya, akiknek régi vágyuk volt, hogy ennek a városrésznek is legyen polgári értelemben vett házi pénz­intézete. Újlak polgársága szíve­sen karolta föl ezt az ő „saját külön“ takarékpénztárát, mely már is tekintélyes betevőkkel di­csekedhet. A választmány tagjai és az új betevők e hó 12-én ismerkedő­estre gyűltek össze a Császár­fürdő rendkívül fölkarolt új ét­termeinek egyikében, ahol meg­jelenítek : Andréka Károly főkapitánvhelvettes és neje, dr. Szokolay Antal esp. plé­bános. dr. Szilágyi Károly igazg. tag alelnök, dr. Krivoss Árpád igazg. tag. Bartók Béla vezérigazg.. Szepesi Ágoston nyug. postaigazgató. Reisin- ger Gyula isk. igazg., dr. Kátai Béla segédlelkész. Haszmann János ügyv. igazgató. Grösztenberger István gaz­dálkodó. Kékessv Imre min. főszámta­nácsos. Brunecker Lajos főv. biz. tag, Bauknecht Tamás főv. biz. tag., dr. Rózsa Zsigmond nv. posta tko. igazg. Petri Antal kereskedő. Szaitz Elemér kereskedő. Virág Béla szerkesztő és neje ,Weisz Károly hentes mester és neje. Back Pál hentes mester és neje. Sommer József pék mester és neje, Rezső Antal Máv ig.. a fiókosztály vezető főnöke, Dostal István székiöv, tisztv. A vendégeket R.ezső Antal üd­vözölte, kifejtve egyúttal a fiók­nyitás célját és hivatását. Utána Bartók Béla, az Óbuda-Üjlaki Takarékpénztár vezér, igazgatója, az anyaintézet nevében üdvözölte a megjelenteket. Nemcsak üzletet lát a fióknyitásban, hanem azt, mint az újlaki gazdasági élet egyik jelentős tényezőjét üdvözli. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy e gazdasági kérdésbe belekapcsolódott Újlak esperes­plébánosa, Szokolay Antal, akit éltetett, Szokolay esperes-plébá­nos azzal kezdte felköszöntőjét, hogy nincs az országban 15 ezer lakossal bíró város, amelynek nem volna pénzintézete. Újlakon nem volt, pedig ez a kultúrának is a mértéke, mert útját állja az uzsorának. Az isten áldását kérte az új intézményre és éltette annak első vezetőjét: Rezső Antalt. Ez­után dr. Krivoss Árpád igazgató- sági tag az amerikai útján szer­zett tapasztalatai alapján ajánlja, hogy szakítsunk azzal a régi renddel, mely szégyelte a kerese­tet. Ott serikí sem szégyenli azt, hogy keresni akar. Majd Viratig Béla mondott néhány tréfás meg­jegyzést az ő bank-tapasztalatai­ból aki után Szilágyi Károly, az anyaintézet alelnöke emlékezett meg elismerő meleg szavakkal arról az aprólékos gondosságról, amely Bartók vezérigazgatót jel­lemzi, de jellemzi Rezső Antalt is. Ez kell. így történt, hogy 22 év alatt nem volt Óbuda-Újlakínak 22 dubiozája. Az intézet élén állók mind ismerik egymást, ez bizalmat kelt s a bizalom meg­hozza a sikert. A beszéd végén érkező hölgyeket üdvözölte ekkor Rezső Antal és pártfogásukat kérve, üdvözölte Brunekker Lajos és Bauknecht Tamás székesfőv. biz. tagokat, akiket Bartók Béla is üdvözölt. Válaszában Brttn­ekker Lajos a régi barátság és az óbudai konzervatív szolidság nevében üdvözölte Rezsőt és Bar­tókot. Az ekkor belépő Andréka Károlyt és nejét lelkes éljenzés fogadta, amit kedvesen meg­köszönt. Reisinger Gyula iskola- igazgató rámutatott arra, hogy Újlakon nagyrészt lateinerek lak­nak, szegények, de azért minden­kinek van valami kevese és sok kicsi sokra megy. Rezső Antal ré­gen foglalkozik számokkal és az ő ismert becsületessége biztosítja a sikert s majd megtanítja spó­rolni az újlakiakat. —■ A kedves társaságot éjfél bontotta meg. A Szent Alajos árvaház javára a Szalézi Munkatársak óbudai Szent Alajos Egyesületének hölgybizottsága családi teadélutánt rendezett a Kis- celli-u. elemi iskola tornatermében. A szalézi atyák vezetése alatt álló Szent Alajos Árvaház növendékei igen nagy hatással adták elő Tiburtius c. ó-ke- resztény drámát. A nagyszerűen si­került délutánon, az előkelőségek kö­zött ott volt Zichy Gabriella grófnő, Batthyányi Lilly grófnő, Crouy Má­ria grófnő, Phyvazik Szaniszló, Varga Dénes, az intézet igazgatója, Antal János, Ádám László szalézi igazga­tók, Phozer tábornok feleségével, Wolkenberg Gyuláné, Kunze Rezsőné és Lajosné, Dezsényi Lászlóné, Szö­rényi Rezsőné, Marich ezredes, stb. A megjelenteket Wolkejiberg elnök üdvözölte, R. Réw Sándor szerkesztő pedig meleg szavakal emlékezett meg a szalézi atyák áldásos működéséről. Az Óbuda kultúréletére is nagyhatású estét dr. Georgi István vezetésével rendezték a Szent Alajos-kör tagjai. Budapest szépségének a természeti keret: a budai hegyvidék és a Duna a tényezője. E két adottság olyan cso­dálatos arányban van egymással, mint amilyen nincs még egv a Lilágon. Ez a harmónia már a művészi szép tör­vényei körébe tartozik. A budai olda­lon a hegvek elrendezettsége ideális. Közvetlen a Duna partián az előtér­ben áll a Gellért- és a Várhegy. Két teliesen lezárt egész, teljesen ellenté­tes sziluetteal. Az előbbi merész, vad vonalakkal monumentális, az utóbbi egyenletes, szimmetrikus, ideális pie- desztál egv városnak. Azonban egyik sem olyan magas va.ev szles. hogy elzárná a kilátást. Mögöttük tágas te­rület. melvet hegy-koszorú fog körül. A Sas-. Márton-. Orbán-. Kissvábhegy és Rózsadomb mérsékelt leitői vezet­nek a Széchenyi-. Sváb-. Szemlő-. Gugger-. Hármashatárhegv hatalmas láncaihoz. Ez egv zárt amfiteátrum, amelyben fokozatosan emelkednek az összes magaslati pontok és a félkör sugara éppen akkora, amennyit a nor- 1 mális emberi szem áttekinthet. A l szépség második főténvezőie a Duna amelvik enyhe kanyarodéval szeli ketté a várost. Ez a kanyarodó a fo­lyó szélességéhez viszonyítva éppen elegendő ahhoz, hogv különböző pon­tokról változatos, amellett egységes, zárt képeket adjon. Például a Margit- híd pesti hídfőiétől délre eev zárt tó képét adia — főleg este —1 végpontjá­ban a Gellértheggyel, a Bor áros tér felől ugyanilyen kénét ad északra a Várheggyel A hegyekről pedig a pesti Dunapart impozáns hosszúsága töb­bet mondóbb. amely a város közepét közelebb ihozza Budához. Észak felé a Duna nem esik le a horizonton, hanem a Margitsziget szép dekorációját öleli körül és délfelé útját a budafoki plátó kiemelkedő körvonala határolja. A to­ló szélessége is a J'evaránvosabban al­kalmazkodik környezetéhez. Mikor Új­pestnél belép a város határára, még kilencszáz méter széles és fokozatosan szűkül a Gellérthegyig. A 235 méter magas Gellérthegy 138 méterrel emel­kedik a Duna fölé: olv hirtelen nyúlik ki a Duna medréből, mint egv óriási felhőkarcoló. A Gellérthegynél a Duna 260 méter széles, tehát éDD annyi, hogv a hegv a túlsó oldalról a legiim- pozánsabbau érvényesüljön: pompásan áttekinthető, viszont a távolság még nem csökkenti magasságát. A Várhegy pedig, amelvik nem olvan meredek, de szélesebben terül el — a legjobban érvényesül a 350 méter széles folyó túlsó oldaláról. Gejza fejedelem látomása dön­tötte el tulajdonképpen a keresztény hittérítés ügyét az akkori pogány Magyarországon. Zsolt és Taksony fejedelmek harcias, külföldi kalando­zásokban kimerülő politikája után Gejza fejedelem látnoki ihlettel érezte, hogy a kiengcsztelödést és békés szomszédi életet kell előkészí­teni. ha a magyar fajt be akarja ik­tatni megingathatatlanul az európai nemzetek sorába. S ezért — amint a krónikások feljegyzik róla — „ke­mény és szigorú volt övéihez, de ir­galmas és bőkezű az idegenekhez, kivált a keresztény hittérítők iránt“. Egy alkalommal azután csodaszép, fény ess égés .női a-faik jelent meg előtte angyal ok tói kísérve s így szólt hozzá: „Én vagyok a sértetlen szűz Mária, kiről a keresztények azt mondták neked, hogy Istien fiának anyja. Kijelentem neked, hogy fiam előtt nagyon kedves a keresztények iránt tanúsított jószívűséged. Az ezekuek adott tiszteletért ő is gaz­sorsát összekötötte az örökkévaló- szén biztosan tudta, hogy népének latos^ ál cm látás, meggyőzte őt eddigi eljárásának helyességéről. Fényes küldöttséget 1 mién,esztett Bajoror­szágba Piligrin püspökhöz, hogy jöj­jön mielőbb, minél több hittérítővel, mert nemcsak a nép közt engedi meg a keresztény tanok hirdetését, hanem ő maga is meg akar keresz- telkedni egész házanépével együtt. Gejza fejedelemnek és fiának — Vayk hercegnek — megkeresztelése crszágraszóló esemény volt. A lélek­emelő ünnepélyre összesereglett nemcsak az ország népe. de eljött Ottó német császár is Henrik herceg kíséretében. És 994. év karácsony másodnapján felemelő érzéssel haj­totta fejét keresztvíz alá a magya­rok hatalmas fejedelme. Tudta, egé­szen biztosan tudta, hogy népének sorsát összekötötte az örökkévaló­sággal. V Z E N A. A. Budapest. Köszönet a hírekért. A második megkésett és a jövő számra marad. L. Jelentéktelen dolog és kizáró­lag csak önt érdekli, más senkit. Nem közöltük. Dr. R. L. K. Sajnálattal kell tudat­nunk. hogv az együttműködés így le­hetetlenné válik, amit végtelenül saj­nálunk. N. P. Nem közölhetjük, mert a má­sodik garnitúrába való besorozáshoz különb kvalifikáció kell mégis. Szerkesztő: FERENCZY LÁSZLÓ. Laptulajdonos: V1RAÁG és TÁRSA Kiadásért felelős: Viraág Béla. 100 éves cég I RAPBSA MARGIT éttermei Csak VI!., Akácfa*sj. 12 Kitűnő fajborok * Saját pincészet Budafokon * Kitűnő halászlé Haggenmacher sörök * Disznótorok As Augusst pamllonhan (I., Hidegkúti- út 22) délután és este előkelő jazz-band játszik Elsőrangú meleg konyha Á8táOf^ &MT&L ÉS FSAI kövezőmesterek, út, csatorna- és betonépítési vállalkozók Föld­munka Vágányfektotés Mészkő­bánya — Telefon : J. 303-85. Vili., Rdó-uica 10. szám. KátXHAS I Béres Márton LCGÖD5-U. 19. le!.: L. 972-33. Minden e szakmába vágó munka ügyében forduljon bizalommal e régi jóbirü céghez. Budai Általános TakaréKpénzlőr rt. Build, II., Fí-utca 9. Pénztári órák : 9 — 3-ig. Telefon : T. 214-21. — Váltóüzlet és tőzsde- osztály : T, 133-50. — Tőzsde kirendeltség : V.. Szabadság-tér 17. Telefon : J. 902-88. I Takarékbetéteket f I a legelőnyösebben | ! gyümöicsöztet f Tőzsdei megbízások váüaiása Devizák, valuták vétele és eladása Értékpapír íombarclok Thermostófl* Központi fűtések ét szellőztetések, bloi<£ giai szenyviztísztltó^ berendezések, vlzve. zeték és csatornÁzá&j fflrdöberendezések és épületbádogos mun­kák tervezése és ké­szítése. Szabadalma- zott kovácsolt vág „ThermogtóttU kazü£ nők kizárólagos gyártói Tóth Imre és Társa Katona József-«. 3. Telefon : 222-93. Háztatarozásnál előnyös feltételek , mellett vállalkozik Nagy Pál bádogos gáz, vízvezeték, csatorná­zás, fürdőberendezés és központi-fűtés vállalaté I!., FŐ-UTCA 20. SZ. Telefonhívó 179-42. Véli éjábor és Első budai cim tábla - festészete Telefon T. 149-46 II., Iskola-utca 16 E RZSEBETHID 'IS SZÁLLÓ Budán, 2. Kökóny-u. 14k Ráczfürdó mellett. H UHO ARI A- GVOG VFORR AS szénsavval telítve: HAR M AT-VIZ! Magyarország legrádiumosabb gyógyvize. Az Erzsébet-hid budai hídfőjénél épült modern ivó- csarnokban Radioacfiv hatású lifhiumos és calcáum-hydrocarbonátos gyógyvíz IVÓ-KURA Keserűsó-kura. Javasolva vesebáníalmak gyomorbajok, emésztési zavarok, álmatlanság vérszegénység ellen. Poharankint 8 fillér Karlsbadi sóval 16 fillér Reggel 7 órától este 6 óráig Nyomatott a Révai Irodalmi Intézet Nyomdájában. Budapest. V.. Ügynök ucca 8. — (Nyomdaigazgató: Sziklai Pál )

Next

/
Oldalképek
Tartalom