Budai Napló, 1927 (23. évfolyam, 870-898. szám)

1927-01-09 / 870. szám

4 BUDAI NAPLÓ Budapest, 1927 január 9. SZENT LOKACHÜftDÖ a magyar Pőstyén. Éhgyomorra naponkint igyék egy pohár KRISTALY-vizet! 166 m íj— ■!——m——————i A Guggerhegyi vízmedence épí­tését, mellyel a Csatárka, Pálvölgy és a szomszédos területek vízhez juthatnak sürgette meg a Budai In­gatlantulajdonosok Egyesülete vá­lasztmányi ülésén dr. Elszász Osz­kár. Kérte, járjon el az elnökség a városházán, hogy addig is, míg a vízmedence elkészül, a Zöldmáli- útón levő vízvezetéki kútból a víz, saját esésénél fogva, átvezethető legyen a gyüjtőmedencébe, innen pedig villamos turbinával felve­zethető a víz a Gugger-hegyre. Ily módon csekély költséggel az egész környék vízzel ellátható. Ugyan­csak szót emelt, hogy az Eszter-út kiépítése folytán, a kereszt mellett elhaladva, a Gugger-hegy alatti szerpentinen az autóbuszforgalom a Rózsa-dombot összekötheti a Csévi-úton át a Pasaréti-úttal. Szilveszteri kabarét rendezett fé­nyes siker mellett a Budai Katholikus Legényegylet a főuccai helyiségében, amelynek jnűsorán pompásabbnál pompásabb számok szerepeltek. Volt színdarab, amelyet Sárosi S. Ferenc rendezett elismert képességeivel, Muhary István konferált, Szörény Jó- zsefné zongorázott, volt újévi malac, cigányzene, tánc, jókedv reggelig. A „Wasserstadt“-ban talán itt ugrot­tak a legkedélyesebben az új eszten­dő^ ___________________________ Kérj« mindenütt ■ m ^opron-Oyflri* RET mert ** a legjobb és I CJC I f legmegbízhatóbb Telep és Iroda : Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdasági Rt. I, rehérvárl-ut27.TeI. J. 128-01 Magyar dal és kótaestet rendezett január 2-án a B. I. K. í. K. E. a vá­rosmajori iskolában levő helyiségé­ben, amikor a magyar dal történetét szóban, zenében, énekben és táncban bemutatták fényes sikerrel: Eitner Irén és dr. Mihályi Ernő, a m. kir. Operáház v. tagjai. Tánc: Jobbágy Ilonka és Kovácsy Margit, a m. kir. Operaház. v. tagjai. Tárogató: Dobos Imre, a m. kir. Operaház tagja. Han­nover György hegedűművész. Próza: Dr. Lányi Victor. Zongora: Dr. Mi­hályi Ernő. Rádióelöadással egybekötött műso­ros estet rendezett nagy siker mel­lett az I. 3. sz. svábhegyi Levente Egyesület Sándor Károly iskolaigaz­gató elnök agilis buzgólkodásából de­cember 26-án a Diana úti iskolában. A műsoron három pompás bohózat szerepelt, amelyekben különösen Reisz Mária, Schlepka Rózsi, Al­brecht Ilona, Stark Margit, Babos Ilonka, Hauer Rózsi tűntek ki kiváló alakításukkal. A szép est anyagiak­ban is jól jövedelmezett, amelyet az egyesület sportfelszerelésének gyara­pítására fordították. Ezüst rókák Budán, a hegyvi­déken kitünően tenyészthetők és nemcsak kedves szórakozást, de hatalmas jövedelmet és nyújtanak. Európát az utolsó két évben fogta el az ezüstróka láz és Németor­szágban, a múlt évben 70 új far­mot létesítettek az ezüstróka tenyésztése számára. Minden villa, ahol 120—130 négyszögméternyi kifutó hely van, alkalmas az ezüst­róka tenyésztésre és milliókat jö­vedelmez. Egy pár tenyésztésre alkalmas ezüstróka ára 2000 dol­lár, mely három részletben fize­tendő a Magy. Ált. Hitélbankba az Amerikai Ezüstróka tenyésztő tár­sulat magyar megbízottjával, vitéz Keresztfalvy Antallal történt meg­állapodás után. Az állam is vásá­rolt az ő utján 2 pár ezüstrókát s azokat Gödöllőn tenyészti tovább. Dőry Hugó nagybirtokos is te­nyészt már két év óta ezüstrókát, mely nagyon megszelídül és mint a házieb kezelhető. — Érdeklődők­nek szívesen szolgál lapunk is kel­lő felvilágosításokkal. Gyász. Súlyos csapás érte Rehling Frigyesnét, a Horváth és Schoditsch családokat, férje Rehling Frigyes ke­reskedelmi iskolai tanár tragikus el- hunytával, akinek december 29-én volt a temetése nagy részvét mellett a farkasréti temetőben. Jubileumi kanári-kiállítást rendezett a Magyar Nemes Kanári Tenyésztők Országos Egyesülete január 6—9. napján a Baross uccai Wenckheim- palota termeiben Magdolna főherceg­nő fővédnöksége mellett. A huszon­ötödik évfordulót ünneplő érdekes kiállítást sokan látogatták. Nem tud fejlődni a Németvölgy és vidéke, mert mesterségesen emelt ti­lalomfák — szomorú fejfák állják el a fejlődés útját. Fent a Sashegy al­ján, a Németvölgyi út végén, a Sa- sadi dűlőn egész uccák nőttek: a Fürj ucca és társai, de a Német­völgy,, az Istenhegyi út eleje, olyan puszta vadon, mint volt. Ki is épít­kezett volna, lakott volna olyan út mentén, ahol egész nap halottkísérő menetek tették komorrá az életet? A farkasréti temető szerencsétlen gondolatával tették tönkre ezt a vi­déket, ahol a telek ára évekig nem tudott emelkedni, ahonnan minden új telepes menekülni igyekezett. Régi és új temetők környékei, sárga pusz­taságok Buda térképén, amiket meg- szakgattak a vadvizek veszedelmes árkai. Hét óbudai család jótékonycélú asztaltársasága, a KEGYA, mely Óbu­dán nagy népszerűségnek örvend és agilis elnöke, Braun Jenő vállal­kozó. Kimondott célja, hogy hetenkint kedden összegyűjtse a jótékonyságra hajlandó óbudai családokat, azokat kedves módon, a szegény árvák érde­kében megsarcolja és tél beálltával 25 gyermeket, felekezeti különbség nél­kül, melegen felruházzon tetőtől-talpig. így mondotta el ezt az elnök dec. 28-án tartott közgyűlésen, amely a szokásos évzáró estével végződött. Az asztaltársaság ugyanis évi mű­ködését egy kedves esttel szokta be­fejezni, ahol összejönnek a jószívű adakozók, élükön Kemény Lajos vegyészmérnök, az óbudai hitközség elnöke, dr. Örova Zsigmond, Tehel Lajos, a Lukács-fürdő igazgatója, Finály Zsigmond, a Szent Egylet el­nöke, Rabinek Lajos és sokan mások családtagjaikkal, akiket Braun Jenő el­nök felesége fogadott, mint háziasz- szony. Özv. Bródy Ignácné kitűnő vacsorát tálalt s a kedves társaság emelkedett hangulatban a hajnali órákban oszlott szét. Páll János vendéglője. A vendéglőt könnyű megjegyezni. Svábhegyi fo­gaskerekű végállomása mögött van. Szemben éppen a Nagy Szállodával. Az bizonyos, hogy eredeti kis ven­déglő. A kerítésen bejutva intim helyi­ségbe jutunk. Persze az a legcsodála­tosabb, hogy ebben a vendéglőben 16.000 korona a menü. Nem különö­sen olcsó, hiszen ma már csaknem minden budai vendéglőben találunk efféle kedvezményt. De a minőség és mennyiség elképesztő. Nem bírom megenni a porciómat. Csodálkozva kérdem: — Boldogul? — Május óta van ez a vendéglőm, — mondja Páll János. — Elég jól megy. Otthonos, meleg kis fészek ez a vendéglő. A kályha pompásan fűt. — Kik járnak ide? — Zártkörű társaság, régi elő­kelő családok. — És aztán? — Művészek, írók. Ügy-e, csodá­latos? Tetszik nekik a csendes ott­honos, barátságos és derűs környezet. TÁVCSŐ Zibrinyinél, I, Attila-u* 12 A „tüzriadó“ régen a 48-as idők­ben elég körülmsjiyes volt, mint ahogy az akkori „Ofner General Commando“ által a Buda helyőrség I számára kiadott „Tűzoltási rend“ (Feuerlösch Ordnung) azt előírja. Eszerint egy kezdődő tűzvész úgy jeleztetett, hogy a közeli laktanyából az összes dobosok szétküldettek a városba, kiknek hangos szóval „Feuer“-t kellett kiáltaniok és dob­szóval a tüzriadójelt megadni. Ezen­kívül a templomokban íélreverettek a harangok. A pesti főőrség tisztje köteles volt tizenkét hivatalos helyre azonnal gyalog küldöncöket küldeni jelentő cédulákkal. Ezen jelentő cé­dulák elő voltak készítve és csak a tűzvész helyét kellett kitölteni. A tü­zérszertárban lévő nagy tűzfecsken- dő fogatolása akként történt, hogy az az altiszt, aki a vezénylő tábor­Férfiak téli divatja Tulajdonképpen a férfiaknak ab­szolút legújabb divat szerint öltöz­ködni nem elegáns. A féríiruhának jól ápoltnak kell lennie: ez a fontos, a divat csak másodrendű dolog egy olyan egyénnél, aki arra tart igényt, hogy elegánsnak mondják. A férfiak foglalkozását valahogyan meg lehet állapítani a ruhák szabá­sáról. Határozottan utolsó divat sze­rinti ruhát rendszerint operettsziné- szek, artisták és parkettáncosok vi­selnek. A téli divatra vonatkozólag Tuza István a Mária Terézia-tér 3. szám alatt lévő patriarchális levegőjű fér­fidivatszentély népszerű tulajdonosa a következőkben összegezte szá­munkra a téli férfi divatot: — Nagyjábari a divat nem sokat változott. Általában a zakkók vala­mivel rövidebbek és a bő kabátok mellett újra előre veti árnyékát a derékba szabott ruhák rövidesen be­következő divatja. Nagyon sok két­soros kabátot lehet látni. Nagy hiba Egy angol gentleman divatja alig változik. Belép a szabójához, kivá­laszt néhány újszövésü szövetet és csak apró eltéréseket kíván a tava­lyi zakkójától. Egy kicsit a gomb lejebb, viagy feljebb, a zakkó hosz- szabb, vagy rövidebb és a nadrág is hosszabb, vagy valamivel rövidebb, egyéb változat nincs, mert úgy az angol, mint az amerikai divat évek hosszú sora óta a leoinló bő kabátot, széles vállat és a felül bő nadrágot kultiválja. Ma bemutatott képünk Tuza Istváil szabadalma, amely háromféleképpen hordható szmokingot ábrázol. Ez egy olyan fekete zakkóöltöny, amely vendégtükör segítségével pillanatok alatt szmokinggá alakítható át. A zakkó csíkos nadrággal is viselhető s így az ilyen öltözet voltaképpen három öltönyt pótol. lenne azonban, ha ezt a divatot min­denki követné, mert erős alakok két­soros zakkóban rendesen sokkal kö­vérebbeknek látszanak. — Újra az egyszerűség lett a férfi­divatban a jelszó. Az előkelő angol sportöltözékén nincs semmi dísz. Még .a zsebek sem feltüzötten_ ké­szülnek s az övék teljesen eltűntek. Egy csinos újítás, hogy szmoking­öltözethez mind ritkábban viselnek fekete mellényt, hanem inkább vilá­gos színűt. — A fősúly a szövetek minőségén és a vonalak egyszerűségén van. Az angol ízlés nem fogadja be a párizsi túlzásokat, nem enged a férfidivat­ban a nőiességnek tért hódítani és így a jelenlegi divat a férfias külső érvényrejuttatásának elősegítője. noknak vitte a tűzjelentést, csak on­nan volt menendő e tűzfecskendőhöz, annak rögtöni fogatolása végett. Ha a Várban nagy tűz támadt, ,a vízivá­rosi laktanyából egy egész osztály vonult fel és a Dísz-téren, ha pedig ott égett, a Szent György-téren ál­lott fel. Ezenfelül a várbeli gránátos zászlóalj köteles volt nyomban hu­szonnégy kis biztonsági őrséget (ve­zetőkkel együtt 143 embert) kikül­deni a különféle katonai és polgári itóságok épületeihez. A tűzoltási ind értelmében a Várban minden ncstári épület és laktanya udvarán, padlásokon készentartott vízbödö- ikön kívül, azon indokolással, hogy : általános szükséglethez kiutalt víz a Várban csak takarékosan van ki­mérve, még 3—6 darab vízzel telt nagy víztartály volt elhelyezendő.. Végül kilátásba helyeztetett, hogy a Várban, a Nándor téren újonnan épült gránátos laktanya részére 1849-ben egy nagy tűzfecskendő fog. beszereztetni és ennek, valamint egyéb tüzoltószerek elhelyezésére egy külön szertár fog építtetni. Ki­adatott Buda, 1847 december hó (a Hadtörténelmi Levéltár). cukor Most n\ fiit meg! prágai 1 E. M Ditt-Gott Rum-Likör A Zugliget—Hűvösvölgyi villamos végállomás, ----- Retek uooal hurok-vágánya mellett ----­1­, KRISZTIN A-KÖRUT 17. SZ. sonka ós , Kolbászárú CSOLTKÓ FERENC FŐSZER ÉS CSEHEOE­ÜZLETE „A RÉGI POSTÁHOZ» LISZT KENYÉR és Sütemény UtSSEH ÍEK CSOKOLÁDÉ Főzelék,gyümölcs HAL, konzervek SZEGEDI és DEBRECENI KOLBÁSZ, szalonna és HÚSÁRÚ József fhg. uradalmi TEJ és tejtermékek Minden rendelést házhoz szállít. Vásárlás után l"/0 visszatérítés. 0R0KLAKAS0K Buda legszebb pontjain msglóvA modern SZÖVETKEZETI HÁZAKBAN 1-2-3-4-6 szobásak teljes comforttal készpénz- fizetés r. \0 érig terjedhető részletfizetéssel, továbbá aranybéres lakások Budán és Pesten, modern házakban. 0 ÖKLAKÁS R.-T, V. BÁLVANY-UTCA 22. kAlyhAai Béres Márton I., LOGODI-U. 19. SZ. Telefon : L 972-33 Minden e szakmába rágó munka ügyében forduljon biza- ómmal t régi jóhirii cégűét. Thermosfóíh KRAMER ADOLF festő- és mázolómester l.v Lágymányosi-u. 4 Telefon: József 82—57 Háztatarozásnál előnyös feltételek mellett vállalkozik Nagy bádogos gáz, vízvezeték, csatorná­zás, fürdőberendezés és központi fűtés vállalata II., FŐ-UTCA 20. SZ. Telefonhívó 179—42. Központi fűtések ét szellőzte ések, blolo^ gläi szenyviztisztltó^ vjivs* zéték és csatornázás^ fürdöberendezések"?» épületbádogos mün^ kák tervezése éa ké­szítése. Szabadalma» zott kovácsolt vas ,,Therm ostőth“ kazá­nok kizárólagos gyártól íer Tóth Imre és Társa V., Katona József-u. 3. előfon 23—93 Szíjgyártó nyerges és böröndős SPSS1 raeeeR nánooR II. kordiát, Fc-utoa 10. u. RZSÉBETHID SZÁLLÓ Telefon : 108-45. Budán, I. Kökény-u. 14. Ráczfürdö mellett. Megrendelésre készít mindennemű vadászfegyvert és- vadászati töltényt pecialista a legfinomabb fegyverek javításában. — Telefonszám: 166—02, Arany érem! Ezüst koszom 1 ALVA SÁNDOR puskamflvea Budán, I., KRISZTINA-TÉR 2. SZÁM VADÁSZOK számára minden szükséglet raktáron. BUDAIY, II., FŐ-UTCA 7 [88~-^ cJaáenbacher bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás, fördőberendezés és központi fűtés vállalata. Nyomatott a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. Nyomdáiéban, Budapest, V., Ügynök-u. 8. — Nyomdaigazgató: Sziklai Pál.-n FERENCZY LÁSZLÓ szerkesztő Laptulajdonos: VIRAÁQ ts TARSÄ \y Kiadásért felelős: Viraág Béla. íz _____

Next

/
Oldalképek
Tartalom