Budai Napló, 1927 (23. évfolyam, 870-898. szám)

1927-01-22 / 871. szám

Budapest, 1927 január 22. BUDAI NAPLÓ 3 1 SZENT GELLERT % SZÁLLÓ H halijában «délutáni» UZSONNA (J Minden este 5—7 óráig ß ä JAZZ-BAND és | 5 TÁNC & |gga3ggggaagaaa!Í Hogy szavaztak Budán? A szavazó-körzetek tanul­ságos statisztikája Tagadhatatlanul erős munkát kel­lett végeznie az utolsó órában alakult Betlilen-pártnak, hogy eredményt ér­hessen el, mert csak a laikus előtt nem tiszteletre méltó eredmény az, ha a régi, jól megszervezett pártokkal szemben, néhány heti úttörő munka után ez a párt meg tudta szerezni Budán az összes szavazatok egyötö­dét. Ebben a nehéz munkában jó példá­val jártak elől az egyes kerületek pártkörei által dezignált vezetői a pártirodáknak, melyek a Délivasűt épületében, a Budai Társaskörben székelő központi pártirodával össz- hangzatosan igyekeztek a választó közönséggel megismertetni és meg­szerettetni az új politikai pártot, me­lyet mint legfőbb fórum a Polgári Egység Klubja Kállay Tibor volt mi­niszterrel az élén, irányított. Budán Hoór-Tempis Mór egyetemi tanár volt tulajdonképpen a vezér, de a szervezkedés mindenhol látható feje Bakonyi János volt. A kerületekben külön lázas munka folyt. így a Kelenföldön a választási irodát éjt-napot eggyé téve Ostich Antal ny. számvevőszéki tanácsos ve­zette, akit munkájában lankadatlanul és erősen támogatott Sümeghi László kir közjegyző, kormányfőtanácsos, a Kelenföldi Társaskör iigyv. elnöke, latba vetve minden összeköttetését, tekintélyét és föláldozva a jó célnak minden idejét. Nem volt olyan propa­ganda, ahol ők ketten meg nem jelen­tek volna A Hűvösvölgyben hasonló munkát végzett Holtzsvach Nándor, az ottani társaskör elnöke, — viszont Óbudán Bartók Béla és vezérkara igyekez­tek diadalra vinni a zászlót. Az eredményt, a leadott szavazatok számarányát mutatja az alábbi kimu­tatás : Vár: Herr szí. Dem. Szót. Egys. 1. Iskola-tér 852 61 114 339 Tabán: 2. Attila-u. 431 102 117 189 3. Krisztina-krt 492 115 75 209 4. Attila-u. 1. 549 224 151 296-5. Koronaőr-u. 715 172 237 291 ő. Fehérvári-tér 479 108 322 188 Kelenföld: 7. Ménesi-út 558 84 193 251 8. Horthy iVI.-ut 27 663 180 121 418 9. Daróczi-út 503 78 338 365 10. Horthy M.-úT 22 565 214 145 315 11. Fehérvári-út 377 153 256 241 12. Váli-u. 494 94 116 259 13. Fehérvári-út 279 52 257 143 14. Kelenföld 495 95 403 268 Krisztina: 15. Máriásy-u. 590 96 248 259 16. Böszörményi-út 897 159 291 355 17. Diana-út 568 8: 340 223 18. Virányos-út 648 68 223 266 19. Városmajor 493 144 135 307 20. Ráth Gy.-út 597 150 172 301 21. Attila-u. 103. 359 69 90 201 Víziváros: 22. Szalag-iu 289 71 70 162 23. Toldy. F.-u. 422 66 123 257 24. Korvin-tér 422 160 129 320 25. Vérmező-űt 587 140 132 312 26. Hattyu-u. 717 149 311 340 27. Medve-u. 617 138 332 379 28. Jurényi-u. 576 240 213 279 29. Margit-krt 505 191 197 199 30. Zárda-u. 375 287 147 282 Rózsadomb:-31. Keleti K.-u. 437 252 167 203 32. Keleti K.-u. 420 137 224 221 33. Fillér-u. 390 153 133 188 34. Pasarét 399 104 206 282 Óbuda—Újlak: 35. Ürömi-ut 499 76 436 185 36. Lajos-u. 71. 596 187 343 194 37. Kolosy-tér 503 210 481 154 38. Templom-u. 630 142 590 143 39. Timár-u. 264 86 267 63 40. Kiscelli-út 567 60 408 108 4L Vörösvári-út 391 43 399 61 42. Miklós-tér 612 120 492 177 43. Kórház-u. 474 78 449 105 44. Szentendrei-út 366 80 414 137 A Budai Polgári Kör e hó 19-én este alelnöke, Kozma Jenő dr. ügyvéd, kormányfőtanácsos, vá­rosi biz. tag tiszteletére, külső arányaiban is impozáns társas­vacsorát rendezett a budai Vi­gadó nagytermében, abból az al­kalomból, hogy a most lefolyt vá­lasztáson országgyűlési képvise­lőnek megválasztották Budán. A nagytermet mintegy 250 vendég foglalta el és vacsora után első­nek dr. F i n á c z y Béla üdvö­zölte a Budai Polgári Kör részé­ről. Majd Cserna Gyula szólalt fel, aki a Kör egyik legrégibb tagja. Nagy érdeklődést váltott ki dr. R i p k a Ferenc főpolgármester felszólalása, aki szép hasonlatok­kal telt üdvözlő beszédet mon­dott. Utána Becsey Antal, akit rendkívül rokonszenvesen foga­dott az összegyűlt közönség, üd­vözölte Kozmát a Kelenföldi Tár­saskör nevében, mint annak el­nöke. Dr. D é s i Géza nagysza­bású beszéde után Szalay József ny. min. tanácsos olvasta fel a be­érkezett üdvözlő táviratokat. A Polgári Körben levő Női Kör ré­széről Jármayné úrnő, a Budai Társaskör részéről Hoór-Tempis Móritz, majd Alpár Ignác, Neu- schloss-Knüsli Kornél és a III. kér. Egyesült Polgári Társaskör nevé­ben Reisinger Gyula igazg. köszön­tötték még az ünnepeltet. Az el­hangzott beszédekre végül dr. Kozma Jenő válaszolt, tartalmas beszéd keretében mondva az üd­vözlőknek hálás köszönetét. OSTIÁN ANTAL nyug. főszámszéki tanácsos A Polgári Egység Klubja, V., Akadémia-u. 3., minden hónapban előadásokat rendez társadalmi, politikai, közgazdasági és irodalmi kérdésekről. Az első előadás szom­baton, január 22-én este 6 óra­kor lesz, amelyen Nagy Endre író, az ő ismert népszerű modo­rában politikai, társadalmi és iro­dalmi aktualitásokról beszél. Minden hétfőn este 6 órakor pártnapot rendez a klubban az Egységes Községi Polgári Párt, amelyen megbeszélik az aktuális városi kérdéseket. Az első párt­nap január 24-én lesz. TÁVCSŐ Zibrinyinél, I., Atíila-u. 12 A Kelenföldi Társaskör legutóbbi társasvacsoráján, mely e hó 15-én volt a Kör helyiségeiben, dr. Krivoss Árpád ügyvéd ismertette a fővárosi törvény reformjára vonatkozó terve­zetét, amit érdeklődéssel hallgattak a Kör nagyszámban megjelent tagjai és melyhez hosszabban szólt hozzá Be­csey Antal kormányfőtanácsos, vá­rosi biz. tag, majd pedig Sümeghi László dr. kormányfőtanácsos, kir. közjegyző, a Kör ügyvezető elnöke, aki az előadást követő társasvacsorán meleg szavakkal üdvözölte az elő­adót s a vele vendégül jött ügyvéd­társát, dr. Dobroszlav Péter, volt or­szággyűlési képviselőt, aki viszont tartalmas beszédben vázolta Buda el­hanyagolt helyzetét, az általa is ta­pasztalt viszásságokat és ezek orvos­lására ajánlotta, hogy a Budát szerető polgárok tömörüljenek egy alakítandó Budai Szövetség-be, mely mindegy mellék-közgyűlés megadná a város- fejlesztés helyes irányát. A komoly és jól megokolt indítványt a kortyok szívesen fogadták. Cipot^ János új tag ezzel kapcso­latban éltette a Kelenföld vezérét, Be­csey Antalt, aki ezt megköszönve méltatta Dobroszlav felszólalását. A magyar vitézségről tartott érde­kes, tanulságos és nagyon haza­fias előadást Szombathy Kálmán őrnagy a Honvédelem főszerkesztője e hó 9-én este a II. kér. Iparoskör­ben, ahol a tagok nagy számban gyűltek össze a dr. Mendl Adolf által rendezett kultúrestén, aki az előadó vendéget üdvözölte. A nagy tetszéssel fogadott előadás után Har- sányi Károly, Váli Gábor és Sárosi Ferenc szavaltak, Skultéty Ferenc kuplékat adott elő, Szörényi József- né zongorázott művészettel és Bisy Gyula a kör titkára, aki egyúttal a Budai Dalárda tagja pompásan éne­kelt szép magyar dalokat. Az ifjú­ság végül táncba perdült. SÜMEGHI LÁSZLÓ dr. ikormányfőtanácsos, kir. közjegyző, a Kelenföldi Társaskör ügyv. elnöke Hol épülnek Budán kislakásos bérházak? Egyelőre csak Óbudán, a Vörösvári-út végén beletorkoló Kört e-utcában, ahol a városnak ötezer négyszögölnyi területe van. Ez az úgynevezett Hentaller-féle telek, amelynek legfőbb hibája és hiánya az, hogy a közművek itt még nincsenek kiépítve, mint ahogy e téren igazán szegény még Óbuda. A Budai Vigadó január hó folya­mán a következő napokon van elfog­lalva: 22-én este 9. Vogl Imre tánctanár táncmulatsága. 23-án d. u. 7. Országúti szent Fe rences közlöny szerkeszt, hangvers. 29- én este 9. Egyesült izzólámpa és villamossági r. t. alkalmazottainak bálja. 30- án d. u. 6. Budai izr. hitközség hangversenye. gyeimét arra, hogy az íródeákja és hangverseny rendezője micsoda ma­gyartalan káosszal igyekszik kompro­mittálni ezt a mozgalmat. (Aláírás.) Ha nem is értünk egyet mindenben a levélíróval, azt el kell ismernünk, hogy egy kissé túlsók az, amit a meg­hívó igér. Ami túlsók az rendesen — kevés. Ez pedig nem lehet a rendezők célja. Válaszmányi ülése volt e hó 13-án a Budai Társaskör-nek Ziegler Géza kormányfőtanácsos elnöklése alatt, amelyen résztvettek: Baránszky Gyula, Kun Gyula, Oszoly Kálmán, Némethy Gusztáv, Jaross Jaroszlaw, Szombathy Kálmán, Karap Ciryl, Végh-Wcigand István, Hammán Ká­roly, Loósy Viktor, Kiss Ferenc, Ba­konyi János, Krivoss Árpád dr., Hennyey Vilmos, Keyzlár Gyula dr., Faller Mihály, Hubert Vilmos, Kapcza Imre, Marik Ernő. Csohaj István, Kadnár Károly, Morbitzer Dezső, Hoór-Tempis Mór, Kulcsár Ferenc, Gál Lajos, Ring Béla. Farkas Balázs, Mód Lajos, Major Gyula, Viraág Béla. Az elnök megemlékezett Hiesz Károly, Vető és Kaufmann kitünte­téseiről, — Baránszky Gyula pedig Ziegler Gézát üdvözölte póttagsága alkalmából. Kun Attila főtitkár fel­olvasta a jelentkező új tagok hosszú sorát, akiket a választmány fel is vett. Az elnök köszönetét szavazott Jauernik Nándor kormányfőtanácsos­nak, aki rendkívül szépen állította ki RakowSzky és Vass miniszterek számára készült díszokleveleket, amiket küldöttség nyújt át. Tár­gyalta a választmány egyes körök és testületek kérelmét, hogy a Tár­saskör helyiségeit bizonyos napo­kon igénybe vehessék. A kuturális egyesületek számára föltétlenül meg­adta, amíg a többit bizonyos al­kalmi föltételekhez fűzte. Meghall­gatta a választmány a különféle je­lentéseket és végül elhatározta, hogy társasestéit ismét csütörtökre teszi át szombatról. HOLTZSPACH NÁNDOR a hasonnevű penzió tulajdonosa, a Hűvösvölgy környéki Társaskör elnöke „Rettenetes!...“ Kedves kézből kaptuk az alábbi levelet: Tisztelt Szerkesztőség! Az 50. Nagy Szent Gellért kultúrestélyhez kaptam meghívót, mely 4 sűrűn tele nyoma­tott oldalon olyan programmot igér, mely az én hangverseny-rendező ta­pasztalataim alapián, számítva minden szám között 3—4 percet és minden számra átlag 15—30 percet, — eltart este 8 órától reggel 3 óráig. Engedel- met kérek, de ezt nem bírom. Ám ez volna a kisebbik baj. Legnagyobb hi­bája, hogy a műsorban oly mestersé­gesen van összekeverve a Szent Gel­lért kultusz, Budavára visszavivásá- val, az Incze pápa előtt való meghó­dolás a török nemzet ellen való uszí­tással, hogy valóságos politikai bűn. Mindezt összekeveri a meghívó József nádor családjával, hogy bizonyára til­takozna vitéz „József apánk“, a tá­borszernagy, hogy a világháborúban hűséges szövetségesünkkel összeve­szítsenek. Rettenetes ez a meghívó. De mert ott látom a szerkesztő nevét is, nagyon kérem, hívja föl az alapító­elnök Kamenszkv Gyula dr. fi­Gyász. E hó 15-én, szombaton dél­után temették Andréka Istvánt, A n d r é k a Károly fökapitányhelyet- tes 86 éves korában elhunyt édesapját, a Kerepesi-úti temető halottasházából, nagy részvét mellett. A temetésen megjelentek: Szeszlér Hugó fökapi- tányhelyettes, Illek Aladár és Henkel István főtanácsosok, továbbá a tör­vényhatósági bizottság számos tagja, az óbudai egyházközség küldöttsége, az óbudai Társas-Kör, a Hegyvidéki Szövetség, a Hollós Mátyás Társaság és a Budai Társaskör számos tagja, akik őszinte részvéttel kísérték a nagy szeretet és közbecsülésben élő főka­pitányhelyettes és városi biz. tag édesatyja koporsóját. Az egyházi szertartást S z o k o 1 a y Antal pápai kamarás, óbudai esperes végezte nagy papi segédlettel. Szertartás közben az Operaház énekkara gyászdalokat éne­kelt. A gyászban fájdalmasan osztoz­nak az Ocskay, Hlavkay, Pürrer és Riegelnegg családok. Rudas-fürdő A budai forráscsoport leg- rádioaktivabb hőforrása A török hódoltság idejében épült s teljes eredetiségében fennálló kényelmes gőzfürdő — Kádfürdők Fedett téli uszócsarnok BARTÓK BÉLA az Óbuda—Újlaki Tkpénztár vezérigazgatója A Budai Társaskör január hó 15-én, szombaton este rendkívül sikerült müvészestét rendezett, amelyen iköz- reműködtek: Kovács Károly opera­énekes, aki a Bajazzó (Leoncavallo) II. felvonásából a Lohengrin Grál mondáját és Kacsóh Pongrác: Rá­kóczi megtérését énekelted zongorán Zsámboky László zongoraművész kísérte, továbbá H e 11 y e i Gábor he­gedűművész mutatta be művészetét. Mindnyájan zajos sikert arattak. Az előadást társasvacsora, majd tánc kö­vette. Január hó 22-én, szombaton este 148 órakor Farkas Sándor dr. fő­orvos „A mozgási szervek higiénéje“ címen tart előadást. motor­KERÉKPAR a vezető magyar márka Gyártja: Gép és Vasútfelszerelési Gyár RT. Kistarcsa Elárusító helye: VI., Liszt Ferenc-tér 7 CIPÓK Báli-, selyem-, brokát-, lakk-, speciális vadászcipők és egyéb cipőkülönlegességek leg- jutányosabb beszerzési helye ZVERKÓ (Budai Vigadóval szemben) —=— Többszörösen kitüntetve i Hubert ésTnrsn betéti társaság Budapest,VI.,LIsztFerenc-tér 4 Telefon: Iroda: Interurban 22-67 l Raktár: 109-57 : Mosdók, fürdőkádak, t fürdőkályhák, closet- | tek, csővek, műszaki : © cikkek © j Fémárúgyártás “0“” szűcs JANCSÓ JENŐ 97 I.. Roham-ll, 4. Lot.-lap hívásra házhoz mtgj. MITTLI POLGÁRI ARAK! Császárfürdő kávéház és étterem Ma és minden pénteken halászlé és túróscsusza FAJBOROK! ZENE! TÁNC! HUN(íARIA-G90<i9F0RRAS szénsavval telítve: HAR MAT-VIZ! Magyarország legrádiumosabb gyógyvize Az Erzsébet-hid budai hídfőjénél épült modern ivó­csarnokban Radioac iv hatású lifhiumos és calcium-hygrocarbonáfos gyógyvíz IVÓ-KÚRA Keserűsó-kura. Javasolva vesebántalmak, gyomorbajok, székelési zavarok, álmatlanság, vérszegénység ellen. Poharankint lOOO kor. karlsbadi sóval 2000 kor. :t.86-76 Reggel 7 órától este 6 óráig Igazgatóság telefonja

Next

/
Oldalképek
Tartalom