Budai Napló, 1926 (22. évfolyam, 844-869. szám)

1926-07-09 / 857. szám

Budapest, 1926 július 9. BUDAI NAP L Ó 3 wm SZENT GELLÉRtI g SZÁLLÓ jg{ jij kerti terraszán I DÉLUTÁN I U Z S O N N A | Yi Minden este 5—7 óráig II JAZZ - BAND és | T Á N C g _ Autóbusz a fogaskerekűig. A Budai Napló arról értesül, hogv a fővárosi autobuszvállalat uj vo­nalat dilit be a közel jövőben, amely a fogaskerekű vasút város­majori pályaudvarától a Széna­téren, a Batthyányi-utcán, a Fő­utcán, a Lánchídon és a Gróf Tisza István-uton át az Andrássy- iit elejéig közlekedik majd. A fogas­kerekű vasút érkező vonatait csat­lakozó autóbuszok várják. — Fantó Jenő dr. a 33 FC és a Budai Sport Club agilis kiuborvosa, .szabadságideje\ alatt tett tanulmány­újáról visszatért és újból rendel. I — Leány tábor. A leány cserké­szek vezetőinek táborozása junius 26—július 7-ig tartott a Baross Gá- bor-telepen és e hó 5-én este meglá­togatták azt József főherceg és neje Anna főhercegnő. Ott vacsoráltak a táborban és a tábori tűznél töltötték estélyüket a legjobb hangulatban. — Julius 6-án választották meg vezető­nek dr. Újvár y Géza tábornok fe­leségét. LORGNON Zibrinyinél, Attiia-u. !2. — Régi budai család sarja lassú munkával megteremtette a pesti ol­dalon, a Zugló legszebb nyári helyi­ségét. Schrettner Márton vendéglője a VII., Gyarmat-u. 42. sz. alatt, a filmgyárral szemben, ma a pestiek kedvenc kirándulóhelye. A jóizii kony­hát ügyesen összeállított és dús ét­lap bizonyítja. Kertje szép, itala jó, zenéje kedves. Esténkint egész sor autó áll a kapuja előtt. Most a budai­akat invitálja, nézzék meg, bogy mit tudott teremteni Pesten egy bu­dai ember. !r;ní"'- LÓRIÉ ÉS TÁRSA TC linCMS e szakmában Buda iUUiSm legrégibb cége I., Orbánhegyi-ut 6. sz. alatt, / Telelőn: 47-27. _ Nagy ünnepséggel üllek me g a Víziváros katholkus hívei Péter és Pál napján a plébánia megalakulásának 200 éves, a Szent Anna templom építésének 180 éves fordulóját, összekapcsolva ezeket az évfordulókat szeretett plébáno­suk, Molnár László pápai kama­rásnak pappá történt fölszentelé­sének 25 éves jubileumával, akit 1918-ban választottak meg plébá­nosnak. A templom történetét már két évvel ezelőtt ismertettük, ép­pen az ünnepelt plébános jegyzetei alapján s most csak röviden említ­jük, hogy a templom alapkövét 1740 j un ins 26-án tették le, de a templom csak 18 év után, 1758-ban készült el. Maga a templom ritka szép barokk-stílusban épült, olasz tervek szerint. Feltűnő rendkivüli- sége és értéke ennek a templom­nak az a pompás kupola, amelyet Hakkc'nburg János ácsmester oly ügyesen takart el sátortetővel, hogy kividről nyoma sem látszik. Külön érdekessége ennek a kupo­lának, |iogy kör helyett elipszis alakú s mint ilyen, egyedüli ha­zánkban. A jezsuiták 1773 októ­berig vezették a plébániát, azután világi papok vették át a gondozá- Az ünnepi misén Prohászka Ottokár püspök mondott megkapóan szép be­szédet, — azután a budai Vigadóban leleplezték a plébános arcképét és itt Breyer István h. államtitkár tolmá­csolta a hercegprímás és a kultusz- miniszter. Ripka Ferenc dr. főpolgár­mester üdvözletét, — majd Lieber Endre tanácsnok nyújtotta át azt a nagyértékü pásztorbotot, melyet a fő­város adott a jubileum alkalmából a templomnak. Külön üdvözölte Molnár plébánost József Ferenc főherceg és neje. Azután Kriegsau Emil plábános a plébániák nevében és sorban Po- gonyi Nándor, Eperjessy László. Ba- ranski Gyula, Szalay Károly, Barna Ilona, Leskovics Sándorné, Kubányi Béla, Sebestyén Erzsébet, Elévey Ist­ván, Vajda Károly, Tolnay Anna, Ci- cutti Lajos, özv. Gallovitz Zoltánné, Tóth József és Fleischer Tamás, mely üdvözléseket a jubiláns meghatottan köszönte meg. A dalárda végül a magyar Hiszekegyet énekelte el. Ezzel a délelőtti ünnepség véget ért. Délután fél 4 órakor a Budai Színkörben a János vitézt adták elő nagy sikerrel műkedvelők, a Molnár László Gyer­mekotthon javára. Este pedig társas­vacsora volt a budai Vigadóban. — Budapesti Gazdálkodók „Farkas- rét és Vidéke“ fiókegyesülete juüus hó 3-án rendezte évi rendes közgyű­lését Szibinkits György elnök elnök­lete mellett, nagyszámú érdeklődök jelenlétében. A közgyűlést követő es­tén kellemes nyári táncmulatságot rendeztek az ifjúsági alap javára. Zsúfolásig megtelt a Királyné közis­mert vendéglője, ahol a fiatalság kora reggelig kellemes szórakozásban ma­radt együtt. Szépségversenyen Metz­ger Alimike, Tábori Giziké és Oláh lluska nyerték a legszebb dijakat. Felülfizettek az ifjúsági alap javára: Bácsik Gyula, Balázs Farkas építő­mester, Bauer János gyáros, Hubert Vilmos nagyiparos, Hoor Tempis Mór műegyetemi tanár, Szombathy Kál­mán őrnagy, Fanta István festő­művész, Schwänzer Pál. Pálfi János iparos, Tábori János fökertész, Szi­binkits György egyenkint 100.000 ko­ronával, Morbiczer Dezső, Horcna Engelbert, Lelmer József. Limbacher Károly főfelügyelő, Zupán József ipa­ros, Nagy Józsefné, Lindenbach Ká­roly temetőigazgató, dr. Faragó Zsig- mond, Takács Mihály, Bauer János vendéglős, dr. Teleszku György, Olb­rich Ottó, Papp Károly fökertész, Krauze Kornél egyenkint 50.000 koro­nával. A felülfizetésekért ezúton is hálás köszönetét mond a rendezőség. — Uj csepköbarlangot fedezett fel a Pannónia turista egyesület a Szép- völgyi-út mellett. Az érdeklődők már megtekinthetik. A Látogatási-dij 5000 korona. — Hármas iskolai ünnepség volt június 21-én az I. kér. hidegkuti-uti elemi iskolában, amikor oktatósze­mélyzete és a tanuló ifjúság az iskola árnyas udvarán ünnepélyre gyűlt, amelyet Major István igazgató nyi­tott meg, elsősorban szívélyes meleg szavakkal üdvözölte az iskola volt igazgatóját: Koncsek Lajost, 40 éves sikerdus szolgálata s a székesfőváros tanácsa által történt megjutaimazása alkalmából. Majd a testület egyik ér­demes tagjához, vitéz Szánthó László­hoz intézett meleg üdvözlő szavakat abból az örvendetes alkalomból, hogy előző napon a kormányzó ur őfőméltó- sága haditetteinek elismeréséül ,,vi- téz“-zé avatta. Harmadik része az ün­neplésnek az az üdvözlet volt, amely- lyel Komaniczky Gyula tanító köszön­tötte az iskola közszeretetben álló mostani igazgatóját: Major Istvánt, 30 éves tanítói jubileuma s a főváros hatósága által történt megjutaimazása alkalmából. A növendékei közül egy fiú és egy leány járult még hozzá kedvesen és közvetlen melegséggel előadott s az ünnepeitekhez intézett üdvözletével, emelve a sikerült szép ünnepélyt. A nem várt ovációért az Őszi hangulat Karlshadban Néhány szó a forrásról és a kurázó magyarokról Második Karlsbad éled Budán Irta: Ferenczy László. Tulajdonképen nyár van. Hiszen ez áll a kalendáriumban, a napok is hosszúak. De bizony a nyarat alig venni észre. Karlsbad egy hét óta szürkesárga, komor és fázós őszi hangulatban úszik. Haragos sötét fel- hőgcmolyagok úsznak Csehország németlakta vidékének utcái felett és napjában négyszer-ötször megered az eső. A hirtelen jött záporhullámokj pedig a szó szoros értelmében elsep- rik az utcákról a „dolga után“ járó közönséget, amely hetek óta hiába vágyódik egy derűsebb nap után. Azonban tévedés volna azt hinni, hogy Karlsbad fürdőközönsége, amely az idén még milliomosabb és nem­zetközibb, mint valaha a rossz idő miatt most már a hotelszobák abla­kai mögött unatkozva töltené el a napjait. Ha már a karlsbadi „plag e- é 1 e t“ gyönyöreitől meg vannak fosztva, annál inkább eleven, lüktető élet folyik az Imperial ragyogó ét­termeiben. Esténként egészen a kora reggeli órákig a kávéházakban és kü­lönösen a hotelekben az elképzelhető legpompázóbb élet folyik. Frakkok, •smokingok, báli ruhák, zenekarok, pezsgő, kártyajáték: valóságosan öm­lik a pénz. Azt a fényűzést, a női öl­tözékek pompáját, amit Karlsbadban látni, még álmodni is nehéz. Kezdet­ben a fehér volt az uralkodó szín, s bizony nagyon sok groteszkség volt abban, amikor az angol meg az ame­rikai nagymamák térdig érő fehér ru­hában pompás fehér köpenyben je­lentek meg reggel a forrásoknál. A források körül a megszokott kép: gyönyörű hölgyek, németek, angolok, ■amerikaiak és magyarok isszák a vi­zet. Nagyon sokat mulat a közönség két fanyar öreg amerikai nőn, akik tíz nap óta minden reggel beállítanak a forrásokhoz és ott berendezkednek az élelmiszeres kosarukkal, melyben élelmüket hozzák és ott maradnak meglehetősen késő estig, anélkül, hogy egy szót is szólnának tizenkét órán keresztül. Karlsbad tele van emberekkel: A pályaudvarok csak úgy ontják a ku­rázó nyaralókat: minden fürdőszobát és padláslyukat felkutatnak és busá­san megfizetnek, nincsen egyetlen szabad szoba. Legalább is az első pillanatra alig lehet szállodaszobához jutni. Karlsbadban rendkívül sok a magyar, jórészt budapestiek, de van­nak akik a megszállott területekről valók. És ez a körülmény a külsősé­gekben is megnyilvánul. Feltű­nően megcsodálják a ma­gyar nőket, mert bizony az an­golok és amerikaiak kirívó, pazar elegánciája még jobban kifejezésre juttatja, hogy a gazdag nyugat leá­nyai szépség dolgában nem bírnak versenyezni a magyar nőkkel. A ma­gyar szanálási válság nem vitte előbb­re azt a régi törekvést, hogy a bete­gek frekvenciáját Magyarországra koncentrálni lehessen. Bár egyetlen országnak sincs annyi forrása és olyan gyógyvize, mint éppen Magyar- országnak. A geológusok szerint sok száz évvel ezelőtt tektonikus elmoz­dulás történt a régi Buda-Pest alatt és ezzel nyílt útja a rengeteg hőviz- nek Magyarország egyik legnagyobb kincsének. A fővárosban már rengeteg ember tudja, hogy Buda azon az utón van, hogy a közeljövőben jelentős gyógy­hellyé fejlődjék. Sok-sok évvel ezelőtt fedezték fel a Hungária-gyógyforrást, amelynek vizét gyomor-, vese-, epebajosok és köszvényesek isszák. Emlékszem: hogy öt évvel ezelőtt mikor a Hungária-gyógyforráshoz még csak kevés beteg járt az Erzsé- bet-hid budai hídfőjénél nem volt egyéb csak a forrás. Szélesen elte­rülő rét és tágas térségek belsejé­ben a budai gyermekeknek a biro­dalma volt. És ma micsoda különbség! Ma mi­kor már egy tenyérnyi hely sincsen szabadon, mikor virágos park köze­péből hatalmas hófehér ivócsarnok, pompás kerti asztalok és székek búj­tak elő a földből, mint a gomba és át­változtatták a rendezetlen zajos teret, valóságos paradicsommá azok szá­mára, akik a gyógyulást keresik. Vé­gig tekint rajta az ember és a lélek zabolátlanul rohan végig a szépség és a költészet parkján. Pedig hát a na­pok nem valami kedvezők: az eget néhány hét óta nagy felhőcsomók fe­dik, melyek közül csak néha bújik elő gúnyolódva a nap. Közvetlen szom­szédságában óriási épületkolosszus emelkedik ki. Két végében elnyúló fo­lyosóival kellemes benyomást tesz a szemlélőre. Olyan imponáló, barát­ságos, hívogató a külseje. Csodála­tos, hogy most, amikor napról-napra szó van a gyomorbaj pusztító rémé­ről, akadnak emberek akik még ma sem tudnak erről — a karlsbadi for­rással teljesen versenyképes — gyógyvízről, amely szeretettel várja a szenvedők seregét. A Hungária-gyógyforrásnál sok az idegen. A legkülönfélébb nyelvek ke­resztezik egymást és az embernek az az érzése, mintha valami fantaszti­kus Bábelben lenne. A kora reggeli órákban az ivócsar­nokokban fiatal leányok nyüzsögnek. A parkban pesti szépségek, fiatalem­berek, akik nagy tisztelettel köszön­tik az ismerős hölgyeket, gondosan tárgyaló, tervezgető üzletemberek, családapa, aki pohárral a kezében szokott reggeli .sétáját teszi meg és boldogan reprezentálja most itt a déli napban az állását. Később kilenc óra tájban megkezdődik az invázió. Ne­héz elképzelni annak ezt a nyüzsgő elegáns embertömeget, akinek még nem volt szerencséje egy ilyen park­méhkashoz. És ebben a tömegben na­ponkint figyelek meg jellegzetes tí­pusokat, melyek mulattatnak és eltö- rölhetetlen emlékeket hagynak külö­nösségükben. Itt például egy budai háztulajdo- nosné. Sem bájosnak, sem karcsúnak nem mondható, de friss, vidám telve életerővel és örömmel. Minden reg­gel egy nagy fehér macskával jön a forráshoz és fogyókúrát tart. Mellette félkörben tekintélyes né­zősereg. , A hölgyet már régebbről ismerem, beszédbe elegyedünk. 1 ünnepeltek közül elsőnek Major István mondott keresetlen, őszinte szavakkal meleg köszönetét a tanítótestületnek, majd vitéz Szánthó László köszönte meg hazafias szép beszédben a sze­mélyéről történt szives megemléke­zést, mig az ünnepély befejezéséül Koncsek Lajos, az iskola nyugalomba vonuló igazgatója, mondott hálás el­ismerést mindazoknak, akik ez ünnep előkészítése és rendezése körül fára­doztak, igazgatótársa nevében is hangsúlyozván, hogy életüket s tevé­kenységüket a személyük iránt meg­nyilatkozott hatósági elismerés által korántsem érzik lezártnak s befeje­zettnek, sőt továbbra is izzó haza­szeretettől áthatottan fogják tenni és hirdetni a szépet, a jót, a nemeset. Az ünnepélyt a növendékek hazafias szép — Vivósport a Svábhegyen. Lovas Gyula, a jóliirii vivómester, akinek az Andrássy-ut 21. szám alatt van vívó­terme, a Svábhegyen torna- és vivő tanfolyamot rendez és e célra meg felelő helyiségeket bérelt a Svábhegyi Nagyszállóban. A tanfolyamot Be- reczky Zsigmond vivómester vezeti, aki nemcsak mint elsőrangú vivópeda- gógus ismeretes, de egyúttal kitűnő vívó is. A tanfolyam a napokban ün­nepélyesen nyílott meg és máris nagy népszerűségnek örvend. — A Rohan hercegek családja bérelte ki e nyáron az Istenhegyi­ig 92. szám alatti nyaralót és már meg is kezdte a nyaralást a Sváb­hegyen. A hercegi család teljesen visszavonult életet él. OSÁTHY FERENC R.-T. irodalmi vállalat, könyv- és papirkereskedés I., Krisztina-körut 133. (Krisztina-tér 7.) KÖNYVTÁRAMAT eladom III., Zsigmond-utca 114, I. em. Minden adófizetőnek nélkülözhetetlen! A MAGYAR ADÓJOG KÉZIKÖNYVE A munka előszavát irta: BENEDEK SÁNDOR a m. kir. közigazgatási bíróság másodelnöke. Szerkesztenék: Dr. RESZLER o Ári DOS? főv. ügyvéd, SZILÁGYI KÁROLY nemzgy. képv., hit. törv.-sz. könyvszakértő. Ára: 100.000 korona Megrendelhető lapunk szerkesztőségében Telefm : 129-96 és az „Általános Keres­kedelmi és Szerv za Irodánál“ Budapest, Bálvány-u. 20. fldsz. 10. Telefon : 34-63. — Higyje el Uram, — mondja a háztulajdonosnő — nincs rettenete­sebb, mint itt kúrát tartani. Alig lé­pek be az ivócsarnokba máris egész sereg néző vesz körül. Némileg maliciózus megjegyzés sza­lad ki a számon. — Dehát utóvégre feltétlenül mu­száj a kurázásnál a macskának is je­len lenni? A kilencven kilós hölgy megvetően nézett végig és nem válaszolt. Azon­ban lehet, hogy mégis megszívlelte a mondottakat, mert hamarosan felvet­te az ölébe a macskát és lassú méltó­ságteljes léptekkel indult a kijárat felé. Mióta újból divatos lett a filigrán alakú nő, a pesti nőorvosokat és egyéb szakembereket valósággal os­tromolják a kétségbeesett, elhízott testű hölgyek, akiknek minden ambí­ciójuk és legtöbb vágyuk lett, hogy bizonyos súlyt leadjanak tultáplált testükből. A háziorvosok a „divatos betegségek“ diagnostizálása helyett soványitó kúrát rendelnek női paci­enseiknek, akik a kellemetlen kopla­lástól s a fáradságos tornázástól sem riadnak vissza, hogy megfeleljenek Patou mester párisi divattörvényei­nek. Ezért bandukolnak a molett és ke­vésbé molett nők a Hungária-gyógy­forráshoz. Már reggel hat órakor megindulnak a budai és a pesti ol­dalról egyaránt az Erzsébet-hid alatt a Rudas-fürdő közelében levő Hun- gária-gyógyforrás felé, amelynek me­leg karlsbadi gyógyvíz erejét tartal­mazó lithium tartalmú és erősen rá- dióaktiv vize hivatva van a tultáp­lált pesti hölgyek alakját megrefor­málni és comme il faut-vá tenni. A hölgyek egymás között elismerő megjegyzéseket eresztenek meg: — Na, hallod Mancikám, te már csakugyan befejezheted a kúrát, olyan vagy mint egy nádszál. A gyönyörű helyen rejtőzködő Hungária gyógyforrást bámulatra- méltó rövid idő alatt minden piaci reklám nélkül fejlesztették minta in­tézménnyé és ennek a révén fog Bu­dapest a fiatal dunaparti metropolis igazi hatalmas fürdővárossá fejlődni. 0R0KLAKAS0K Buda legszebb pontjain meglévő modern SZÖVETKEZETI HÁZUKBAN 1-2-3-4 5 szobásak teljes comforttal készpénz- fizetés v. 10 évig terjedhető részletfizetéssel, továbbá aranybéres lakások Budán és Pesten, modern házakban. ÖRÖKLAKÁS R.-T. V. BÁLVÁNY-UICA 22. SzefteresHorglt nyilvánosjogu magán felscieányiskolában a beiratások megkezdőnek. — Jelentkez­hetnek elemi és polgári iskola IV. osztályát végzett tanulók. Gimnáziumi osztályokra előkészítő tanfolyamok. Érdeklődni lelte t V. kerület, Kálmán-utca 22. szám. Telefon : Lipót 990—49. A P.Oyai, SQFFÖRiSKOLA nem reklámiskola, hanem a tanítványait tényleg szakszerű elméleti és műhellyel egybekötött gyakorlati oktatásban részesíti és garancia mellett vizsgáztatja. Mérsé­kelt tandíj részletekben. Tanítványaink el­helyezkedését elősegítjük. — Kgyéni és cso­portos kiképzés a nap bármely szakában, úgyszintén vasárnap is. Mielőtt máshol érdeklődne, forduljon bizalommal Royal scföriskoiáhox, Budapest, VI., Király-u. 46. Telefon : Lipót 966-43. Beiratkozás egész nap. Örök nyaraló 7 millió koronáért! Pünlösd vasárnapján a dunamenti legszebb és legnagyobb üdülőhely, a Horány i strandfürdő és az ehhez tartozó régi jóhírű Horányi- csárda teljesen átalakhva megnyílt! Elsőrendű konyha, hideg és meleg éte­lek, jégbehűtött italok, polgári árak! Kabinok, öltözőszekrények, bércsóna­kok, csónakmegőrzés, fürdőruhaköl­csönzés. Jazz-band ! Tánc a szabadban, tokepálya, plng-pong, amerikai kugli. Éjjeli szál ás 15 000 korona. Nagy erdei sétányok ! Közlekedés: Külön jáiat a »Horány« nevű motoros yachttal, indulás minden vasárnap és ünnepnap reggel 8 és 1/2 és délután 2 és V2 órakor a Gellért-szálloda csó- nakházatól, a Nyugati pályaudvarról Dunakeszi műhelytelepig és villamossal vagy a visegrádi hajóval Budapest, Pálffy-tér (Margit-hid mellett) Szent­endréig. Nagyobb társaságoknak, majá­lisoknak külön hajót bármikor rendel­kezésre bocsátunk. Berendezett örök nyara’ó 7 mil­lió korona. Díjtalan költségvetéssel és tervekkel szívesen szolgálunk. Fel­világosítás a helyszínen, vagy telefo­non: Szentendre 18, kapható. ZYERKO méríékszet inti varrott cipői híresek Aranyéremmel kitüntetve! Legújabb keresztfonásu szandálcipők 190—240.000 K, la vászon varrott női ci­pők 130—170.000 K, la gyermek magas és pántos vászon 90—150.000, Laszting varrott komót, fekete 135.000 K, la var­rott férfi szandál, tiszta bőr 150.000 K, Ugyanaz női 125 000 K, gyermek 70— 100.000 K, varrott mogyoró sevró pántos 290.000 K, Női lakk, kaplis box regatta 240.000 K, Barna Box Trotőr, erős, csat- tos 270.000 K, la gyermek varrott, pán­tos barna és lakk 130—230.000 K. Szép választék gyermek, bőr és vászoncipőkben, torna, tennisz és házi cipőkben olcsó árakon. |P Hajós Bertalan sütödéje BUDÁN, II., Fő-utca n M Ajánlja kitűnő házikenyerét és ** * elsőrendű vajas süteményeit Zsúros sütemények megrendelésre készülnek Akkumulátor-töltés javítás és eladás ül., Zsigmond-utca 114, a Zsigmond-táren Töltésre átvétel d. u. 4-8-ig. MORVAY mérnök. Amon Antal és Fin! kövezőmesterek, út-, csatorna- és beton- építési vállalkozók, földműnkéi, vá­gányfektetés, mészkőbánya Vili. kér., Futó-utca 10. szám. Telefon: József 3-85. 182

Next

/
Oldalképek
Tartalom