Budai Napló, 1926 (22. évfolyam, 844-869. szám)

1926-12-03 / 867. szám

4 BUDAI NAPLÓ Budapest, 1926. december 3. / SZENT V ■■ W LUKAw-FIIRDO a magyar Pőstyén. Éhgyomorra naponkint igyék egy pohár KRISTALY-vizeft! A Kelenföldi Dalárda Becsey Antalnál A Svábhegyi Egyesület de­cember havi társasvacsoráját e hó 6-án hétfőn este rendezi a Pannónia szálloda földszinti éttermében. — Nincs közlekedése a város belsejében lévő Filatori gátnak, mert az óránként járó helyiérdekű nem tudja, de nem is akarja a köz­vetlen közelben lévő forgalmat le­bonyolítani. Az óbudai Főtéren túl, Laktanya uccában már évtizedek óta fekszik egy sínpár felhaszná­latlanul, világosan mutatva a he­lyes megoldást: Óbuda villamos­összeköttetését a Filatori gáttal, amely a főtérről kiindulva a Lak­tanya ucca—Szentendrei út—Hé­vízi úton át a Vörösvári úti vil­lamosforgalomba kapcsolódna. A Szentendrei út mostani építésekor tekintetbe kellene ezt is venni. Tornászbál. A Budai Torna Egylet 1927. évi január hó 12-én, szerdán rendezi a hagyományaihoz híven a Budai Vigadóban a „Tornászbál“-t. A bál iránti érdeklődés olyan nagy­fokú, hogy az évad ezen első elit­bálja sikerben felülmúl majd előrelát­hatóan minden eddigit. A bált decem­ber hó 4-én, 11-én és 18-án a széna­téri klubházban táncos* esték előzik meg, jazz-band-el. Felvilágosítással a báliroda szolgál d. u. 5—8 óra között (1-, Vérmezö-út 1—3. Telefon 43—36.). Kérje mindenütt a <28 ,Sopron-Győri“ TEJET. mert ez a legjobb és legmegbízhatóbb Telep és iroda : Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdasági Rt. I„ Fehérvári-uf 27.Tel. J. 128-0! Hősi halottak emlékének áldoz dec. 9-én a II. kér. Toldy Ferenc reál­iskola volt iskolatársainak egyesülete hangverseny keretében a Budai Viga­dóban. Az estén felszólal dr R i p k a Ferenc, Budapest székesfőváros fő­polgármestere, az egyesület elnöke és közreműködnek: a Budai Da­lárda, Kende Paula a Vígszínház Tagja, Kéthelyiné Vakots Mar­git dalénekesnő, májai M á ja i Eugénia zongoraművésznő, Csor- t o s^ Gyula a Magyar Színház tagja, Szántó Jenő hegedűművész, S z ü- g y i Kálmán a m. kir. Operaház tagja, Kauteczky Larier De­zső és a Toldy Ferenc reál­iskola énekkara. — Zeneestét rendez december 4-én este 7 órakor a Budai Társas­kör (Délivasút), amelyen közre­működik: Elnöki megnyitó: Hoór- Tempis Mór társelnök. Előadás a zene lelki hatásáról; tartja Thoma József zeneművészeti főiskolai ta­nár. Brahms: E-moll szonáta. Elő­adják: Thoma József (zongora) és Zsámboky Miklós (cselló) zene- műv. főisk. tanárok. Chopin: Bal­lada. Előadják fentiek. Utána szo­kásos társasvacsora. Gondját viseli Budának is Scheuer Róbert pesti városatya, aki szeretet­tel ápolja és minden alkalommal szó­vá is teszi Buda sokszor elhanyagolt közérdekét s ezzel tanúságot tesz a városatyaság helyes gyakorlásáról, így legutóbb is szót emelt a közle­kedési bizottság ülésén Buda jobb közlekedése érdekében, kiemelve, hogy a 7i-es relációjú kocsikat, amelyek eddig KcJbányáról a Horthy Miklós-úti hurokig jártak, a Kriszti- na-tér felé vezessék. A szénatéri hu­roknál számcserével ez a reláció 15-össé alakul át és a Nyugatival kapcsolja össze a Krisztinát, dírekt- kocsival, amikben eddig nagy volt a hiány. Kriszt Károly elnök vezetésével a Kelenföldi Dalárda 23 tagú kül­döttsége tisztelgett a Kelenföldi Társaskörben Becsey Antal kor­mányfőtanácsos és a kelenföldiek képviselőjelöltjénél és a dalárda dísztagjánál. Az elnök lelkes sza­vakkal biztosította a népszerű je­löltet a dalárda tántoríthatatlan, hűséges ragaszkodásáról, amellyel tartozik Becsey Antalnak, aki év­tizedek óta erős harcosa az ipa­ros érdekeknek és emberszerető, demokratikus gondolkodásával ki­vívta szegénysorsú polgártársai bizalmát és háláját. Atyja a kis­polgárnak, akit minden erejével támogat, amit hatalmasan bizo­nyított a háború idején kifejtett szociális működése. Éltette mint iparos vezért, mint nemes hazafit és munkás polgárt. A dalárda tagjai lelkesen ünne­pelték a Kelenföld e közszeretet­ben álló vezérférfiát, aki válaszá­ban a polgári gondolat rendület­len hívének mondotta magát, aki bizalommal néz a jövendőbe, mert ahol dalolva dolgoznak, azt a nemzetet nem kell félteni. A ne­héz gazdasági helyzet szülte anyagi küzdelmeket meg fogja ol­dani az ország vezére, Bethlen István gróf, aki lépésről lépésre viszi az országot a rend, a béke, a termelő munka felé és ezek te­szik boldoggá a nemzet minden fiát, minden polgárát: a munkást, az iparost és a kereskedőt. A zajos és lelkes éljenzéssel fo­gadott hazafias biztató szavak után a dalárda tagjait szívesen látta dr. Sümegi László kormány­főtanácsos, a pártelnök. A dalárda azután átment a Ret- tinger-féle vendéglőbe, ahol vidám dal mellett éltették Becsey Antalt. Kiállítás Budán. A Fürdőváros Egye­sület, amelynek élén dr. József Ferenc főherceg és királyi herceg áll, akinek előkelő vezérkarát dr. Szviezsényi Zoltán min. tan., Bánlaky Géza, a Szent Gellért-fürdő igazgatója, Bár­sony Oszkár, az Idegenforgalmi és Utazási R.-T. vezérigazgatója, Bánó Dezső kormányfőtanácsos és közéle­tünk számos jelese képezi, azt a szép tervet tűzte maga elé, hogy 1928-ban a Gellérthegyen fürdőügyi és turisz­tikai kiállítást rendez. A kiállítás lel­kes patrónusa, dr. Ripka Ferenc főpol­gármester, most bejelentette az egyesületnek, hogy a kormány 10 milliárdos támogatása biztosítva van s ezzel egyúttal a kiállítás sikere is. A Gellérthegyre vivő sikló építéséhez még e hó folyamán hozzá látnak. Katalin napját követő vasárnap tartotta a tabáni kath. templom ha­gyományos búcsú ünnepét. A nagy szentmisét dr. Angyal Kálmán apátplébános, a szent beszédet pedig Omerovich Tamás jezsuita páter mondotta a hívők nagy lelki épülé­sére. — Itt említjük meg, hogy az egyházközség szociális szakosztálya József Ferenc főherceg és Anna föhercegasszony fővédnök­sége alatt Vasárnap délután 5 órakor a tabányi templomban hangversenyt adott, melyen régi egyházi énekeket adott elő a tabáni énekkar. A hang­verseny jövedelmét a szegénygyer­mekek karácsonyi ajándékára for­dítják. A királyi „fenségeket dr. Angyal Kálmán apátplébános fo­gadta az egyháztanáccsal. A hang­verseny előtt B e n d e Szaniszló meleghangú szép beszédet mondott. Az ünnepély Günther Lajos ny. főhadnagy főrendező lelkes buzgal­mából fényesen sikerült. — Az eitünt világ ittfelejtett em­lékei lassan-lassan elmúlnak, me­sékké alakulnak át. Befesti őket a mindennapi élet szürke festéke. A régi szép ódon házakat, amelyek­ben nagyanyáink élték boldog éle­tüket — lebontja és eltalicskázza (a rohanó modern kor, -emeletes bérházat emelve helyükön. Min­den elmúlik, mint az ifjúság s mint a rózsaszínű álom. Budán néhány hete újra egy emlékkel kevesebb van. A Szarvas téren (pardon: Szebeny Antal téren) most mázol­ták be az öreg „Schild“-et az ódon péküzlet felett, amelynek bádogtábláján aranyszarvas ugrott ki az aranybokrok közül, szájá­ban friss sósperecet tartva. Több mint száz esztendeig hirdette így a becsületes pékek hosszú sorá­nak jó áruit az „Aranyszarvas“, amelyet akkor festett valamelyik vándorpiktor, amikor insurgensek jártak a Duna két partján és Virágh Benedek álmodta a pék­bolt háta mögötti klastrombán a magyar századokat. Súlyos csapás érte Gabii ni Fe­rencet a II. kér. Iparos-kör agilis tit­kárát és nejét Lacika fiúk elhalá­lozásával. Nagy részvét mellett te­mették el nov 30-án a farkasréti temetőbe. MITTLI Császárfürdő kávéház és étterem POLGÁRI ARAK! Ma és minden pénteken halászlé és túróscsusza FAJBOROK! ZENE! TÁNC! A holt város, Akvinkum fölött ma szomorúak az állapotok. Nagy mo­csaras lapály a Filatori-gáton túl. a pilisi hegyvidékről lezúduló hegyi pa­takok árterületre. Bővizű, ahogy a kelták nevezték: —• akking, vagy a szlávok: — voda, vuda. A kétezer évnél is idősebb kultúrát eltemette a hegyi patakok iszapja és a Duna ka­vicsa. Ebből most ássuk ki. Néha évekig melegvizü tó állt e táj felett, amikor az árvizek eltorlaszolták a hi­res akvinkumi gyógyforrások nagy- bőségű vizének levezető árkát. Jó földek. Kertészkedő emberek szíve­sen költöztek ide és szerettek volna apró, családi házakat építeni. A vá­rosházáról ridegen hangzott feléjük a tilalom: — Nem lehet! mert nincs szabályozási tervünk. Harminc év óta nem csinálták meg. Az emberek azon­ban mégis csak építkezni akartak és a városházán elnézték, hogy építkez­nek. Nemcsak elnézték, de utcáikat elkeresztelték, mély árkokat ástak, hogy a szennyvíznek legyen lera­kodó helye. Át is itatta ezt a laza ta­lajt, úgy, hogy kutat fúrni kár itt, mert szennyvízzel telik meg az is, vesztére embernek-állatnak. De azért a város egy világért sem vitt volna oda vizet. Egy-két kilométer távol­ságról, kannákban hordják a vizet a filatorigáti állomásról, ahol télen már sok vizet cipelő gyereket elgázolt a vonat. A most már alapszabályszeríi- leg is jóváhagyott Akvinkumi Egye- siilet, amelynek élén Andréka Károly, Szilágyi Károly, Szepesi Ágoston, Szigeth Gábor állanak, van hivatva ezeket a bajokat orvosolni. Milyen a téli divat? Az uj ruhák divatos hátrésze jóformán mindig zubbonyos és sokat szerepel az öv — Döntő szerepe van a bársonynak Az idei téli divat legfőbb újdon­sága az a tendencia, hogy életet és mozgást vigyen az öltözékbe. Az estélyi ruhák könnyű kelméje ezt a hajlandóságot még jobban kifejezi. Például míg eddig csak a lebegő sáli borították a nyakra, a vállra, most már ferde szövetcsíkokat erősítenek a hátra, a hónaljba, vagy a kar alá, amelyek szabadon követik e graeió- zus divat viselőjének minden moz­dulatát és elevenségét. A derék — már amennyiben ilyenről egyáltalá­ban szó lehet — a helyét kissé a csípő fölött találja meg s a kor-százs amely kissé zubbonyosan tartott, szívesen látott kettéválasztás. Az alj néha különböző részekből áll, ame­lyek közül az egyik még hozzá hosz- szabb is. A napokban elindultunk a Belváros felé, hogy megtekintsük a féltve őr­zött modemek iformáit, anyagait és színeit. Felfedező utunk a Muzeum- körút 21. számú ház első emeletén levő ruhaszalonba vitt, ahol Kovács Ferenc és leánya: Mancika szolgálat- készen fogadtak bennünket. Az elegánsan berendezett teremben „kicsiny, de válogatott“ közönség tartózkodott. Egyenkint hozzák a szőrmével díszített télikabátokat, szövetruhákat, crep de chin és georgette ruhákat, fe'lpróbálja a kis­asszony és az asztalra kerül, közben lehet választani. Az ára? Nem kell megijedni. Igen olcsón, — mondhat­nánk minden elfogadható áron adják el a ruhákat. Kovács Ferencnél, a pesti divathölgyek kedvencénél nagy a változatosság szövet- és kasha-kosztümökben. — A tél legfontosabb és legdivato­sabb dísze — mondja a főnök — a prém... Ebben olyan tobzódást, olyan kiilönféleséget, olyan sokszerű­séget, olyan impresszionizmust, B olyan merész kilengítéseket, olyan kifogyhatatlan fantáziával meg­konstruált cakkokat, vonalakat lá­tunk, mint még tán soha azelőtt. Minden ruha, minden köpeny prém­mel van díszítve, a legegyszerűbbtől a legkábítóbbig. — Különösen elengedhetetlennek látszik a prémezés az olyanforma elegáns szövetruhán, amely összeál­lításában látogató célokra is alkal­mas. — Még sohasem volt akkora sze­repe a bársonynak, mint az idén, még pedig nem csak elegáns dél­utáni és estélyi öltözékek alapanya­gaként,, hanem -— sőt mindennél in­kább — mint szegélyező és díszítő effektus, egészen más anyagokon. — A bársonyon kívül nagy ked­vességnek örvend az anyagok közül a kasha, amely minden színben lát­ható. A kasha csak a sötétség beáll­tával vonul el és a csillogó lámpa­fénynél a síma. vagy hímzett geor­gette uralkodik. , A Star filmgyár vezérigazgatóját,, Geiger Richardot kormányfőtanácsos­sá nevetze ki a kormányzó űr őfő- méltósága. A kitüntetés a magyar filmszakma egyik legkiválóbb vezető férfiát jutalmazza. SZEMÜVEG Zibrinyinél, I, Attila-u. 12 A Budai Vigadót tizennégyszer ve­szik igénybe különféle egyesületek, december hó első felében. Jgy: De­cember 4. d. u. 5-től este 9-ig Budai Molnár László gyermekotthon kiállí­tása. December 5-én d. e._ 10-töl d. u. 1-ig Budai Molnár László gyermek- otthan kiállítása. December 5-én d. u. 3-tól este 8-ig Budai Molnár László gyermekotthon kiállítása. December 6-án d. u. 6 órakor Egységes párt gyűlése. December 7-én d. u. Yzl órakor Országos hatholikus nővédő egyesület hangversenye. December 8-án du. u. 4 órakor Neues Politisches Volksblatt hangversenye. December 8-án este 8 órakor Budai országúti Szt. Ferenc-rendi egyházközség hang­versenye. December 9-én este 7 órakor II. kér. reálisk. iskolatársak egyesül, hangv. December 11-én este 9 órakor Háromszéki székely egye­temi föisk. hallgatók bálja. Decem­ber 12-én d. e. 11 órakor Egységes párt gyűlése. December 12-én d. u. 5 orakor Egységes párt gyűlése. De­cember lá-án este 7 órakor Jtíudai dalárda hangversenye. A Várszínházát, amelynek felhasz­nálásáról már annyi tárgyalás voit, most C z o b o r Károly, az ismert zeneszerző, a Hajdúk hadnagya komponistája, akarja bérbevenni és ott operákat hozna színre B-listás színészekkel. Az öreg Normafa. A budai hegyvidék egyik iegrégiob, legérdekesebb, legen­dákkal körülszött emléke az öreg Normafa, ma száraz törzs csupán, amelyet meg kell menteni. A város- gazdasági ügyosztály már el is készí­tette javaslatát, mely szerint a Nor­mafa csonka törzsét vegyi eljárással konzerválnák és föléje terméskőből artisztikus és stílszerü reliquarium épülne, amely antik görög templom­hoz lenne hasonló külsőjében és hom­lokzatán ez a klasszikus mondás len­ne köbe vésve: „Hic mortui vivent et vivi...“ „Itt halottak élnek és az élők elnémulnak ...“ A tanács leg­utóbbi ülésében hozzájárult az elő­terjesztéshez és 255 millió koronát irányzott elő a Normafa megmenté­FERENCZY LÁSZLÓ szerkesztő Laptulajdonos: VIRAÁQ és TÁRSA bamBh kflüOS műszerész, I. Krisztina körút 151. sz. Varrógép*, kerékpár és grammo- fon raktár. Telefon: J. 78-32 Megbízható, legrégibb javite-mühely. Szíjgyártó nyerges és bőröndös sysss4 FiiieseR nánooR li. kerület, Fö-utca 10. az. KÁLYHÁIÉ Béres Márton Minden e szakmába ivágó 'munka ügyében forduljon bizal­ommal e régi jókirü céghez. HáztatarozásnáB előnyös feltételek mellett vállalkozik Nagy Pál bádogos gáz, vízvezeték, csatorná­zás, fürdőberendezés és központi fűtés vállalaté II., FÖ-UTCA 20. SZ. Telefonhsvó 179 —42„ Thermostóíh Tóth Imre és Társa Kiadásért felelős: Viraág Béla. j ————— , V., Katona Józsei-u. 3. elefon 23—93 I I., LOGODI-U. 19. 8Z. Telefon: L. 972-33 Megrendelésre készit mindennemű vadászfegyvert és vadászati töltényt Specialista a legfinomabb fegyverek javításában. — Telefonszám: 166—02, Arany érem! Ezüst koszorú 1 HALVA SÁNDOR puskamflv®» Budán, I., KRISZTINA-TÉR 2. SZÁM VADÁSZOK számára minden szükséglet raktáron. BUD AM, II., 7 Telefon 188—09, föáenbacher György bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás, fürdőberendezés és központi , fűtés vállalata. Nyomatott a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. Nyomdájában, Budapest, V., t)gynök-u. 8. — Nyomdaigazgató: Sziklai Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom