Budai Napló, 1926 (22. évfolyam, 844-869. szám)

1926-12-14 / 868. szám

XXII. évfolyam. 868. sz. j Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Előfizetése egy évre 200.GOO K, félévre 100.000 K. Egy szám 5000 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal: I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon : K. 502—96. Felelős szerkesztő : ViRAÁG BÉLA Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 6000 korona. 20 mm. magas hirdetés 120.000 K. Szövegsor ára 45.000 K. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. Ä hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. —^mwbhiwmiiiiii in ——— .... ............... iéim———H— nwvR 1926 december 14. Budai Polgárok! Becsey Antal szózata Kelenföldem! Elmondotta december 8-án a Budai Egységes Párt KeienfÖid-lágy- mányosi pártszervezetének a Gellért-szállóban tartott nagygyűlésén Polgártársaim! Az én tevékenységemet itt, a Ke­lenföldén, 25 éve ismerik. Őszintén megvallom, hogy nem vagyok vér­beli politikus. A politika nem az én kenyerem. Én az alkotó munkának vagyok egyik szerény napszámosa, aki szereti hivatását, amely értékeket termel mindnyájunk javára. Ha most mégis a politika keretében állok Ke­lenföld polgársága előtt, annak meg­van a magyarázata. Négy ízben ré­szesültem abban a megtiszteltetés­ben, hogy a főváros törvényhatósági bizottságába küldött be Kelenföld vá­lasztóközönsége. A közbizalomnak ez a megnyilvánulása egyenesen köte­lességemmé tette, hogy megjelenjek Önök előtt most, amikor nagy elha­tározásuk küszöbén ki kell iormál- niok véleményüket és ítéletet kell mondaniok az események felett. En­nek a kötelességemnek igyekszem eíe- get tenni, amikor néhány szóval ki- 1 vánom megkönnyíteni az Önök elha­tározását. * — Számot vetve lelkiismeretem­mel, a magyar nemzet gazdasági, po­litikai, erkölcsi helyzetével, nyíltan és I őszintén megvallom, hogy minden utógondolat és fentartás nélkül híve vagyok Bethlen István gróf politikájának. Lehet sok mindenfélét mondani az elmúlt négy év politikájáról, mióta Bethlen István gróf vette kezébe a kormány rúdját; de a tárgyilagos kritikának meg kell állapítania, hogy ennek a négyéves kormányzat­nak abszolút értékes és pozitív eredményei vannak. Nem lehet letagadni azt, hogy ma az ország közgazdasága konszolidá­lódott, hogy pénzünk értéke annyira megerősödött, hogy ott áll a vezető nemzetek valutái közt és meg kell állapítanunk, hogy a lelkekben is bi­zonyos megnyugvás tudott már gyö­keret verni. A választás izgalmai sem a vidéken, sem itt a fővárosban nem borítják fel azokat a társadalmi kereteket, amelyek felbomlását az elmúlt választások idején tapasztal­tuk. Mindenki ösztönösen érzi ma, hogy van módja orientálódni, tudjuk hová kell nézni, ha a magyar jövő körvonalait keressük. A magyar lövő Most következik a nagy munka második fejezete. Megengedem, hogy az első fejezet, a pénz konszolidá- lása és a gazdasági munkához szük­séges légkör megteremtése csak sú­lyos áldozatok árán volt elérhető. Hallottunk jogos és súlyos panaszo­kat, hogy a magyar társadalom óriá­si adók és közterhek súlya alatt ros- kad. Azt is lehet vitatni, hogy a sza­nálási akció tempója talán gyorsabb volt a kelleténél. De kár ezek felett vitatkozni. Ma már abban a helyzet­ben vagyunk,- hogy a súlyos áldoza­tok révén meg tudtuk teremteni a konszolidáció feltételeit, amelyekre most biztosan fel lehet építeni a ma­gyar jövőt. A második fejezet lesz a j lelkek felszabadulásának, a súlyos i közterhek alól való felszabadulásnak S a korszaka, a nemzeti termelő mun­ka újjáéledésének, a termelő pozitív alkotásoknak jegyében. — Az elmúlt évtizedek közjogi harca is a nemzetgazdasági és ter­melő munka törzséből sarjadzott ki. Már Kossuth megállapította, hogy őstermelő ország nem maradhatunk és fel kell szabadítani az egyént és a társadalmi osztályokat, mert csak szabad népnek lehet szabad hazája; ipar nélkül Magyarország csak olyan lesz, mint a félkarú ember. Az ipari felkészültség minden ország boldo­gulásának alapfeltétele, I meri az ipari munka termelése | révén tudjuk csak meggátolni, i hogy más ország gazdasági va- i zalusaivá legyünk. ÜSékozoEt kincsek Amikor azonban 20 év előtt a füg­getlenségi politika a legnagyobb lel­kesedés erejével hódította meg a köz­véleményt, ugyanakkor az ország fiiggelenségének feltételeik egymás­után siklottak ki kezünkből. Miköz­ben az Ausztriától való függetlenség jelszavával bontott ez a politika zászlót, ugyanakkor legnagyobb szénbányáink, vasbányáink, idegen érdekeltségek kezébe kerültek. — Bethlen István gróf gazdaság- politikája szerint nekünk nemzeti ön- céluságunk és történelmi hivatásunk felismerése mellett az a feladatunk, hogy közgazdasági eszközeink tel­jesítésével, de nemzeti tulajdonjoga­ink biztosításával igyekezzünk az or­szág gazdaságát megalapozni. Köz- gazdasági szervezetünknek egyik al­kotó eleme volt a magyar földműve­lés, de az elmúlt évtizedek során és a 35 és fél millió katasztrális hold művelt területnek negyven százaléka volt idegen nemzetiségű főúri sze­mélyek kezében. A Tisza és Maros szögén a földbirtok tulajdonjoga méginkább az ország kárára tolódott el; itt 70 százalék volt az idegen bir­tokos, de voltak erdélyi vármegyék, ahol a magyarok kezén levő földtu­lajdon alig 5—6 százalékot tett ki. £ középosztály — A háború nyomorúságainak egyik szomorú következménye az, hogy ilyen gyökértelenné vált az a középosztály is, amely a köz- és ma­gántisztviselőkből, az intelligens szel­lemi munkásokból rekrutálódik. Ka­lapot kell emelnünk ezek előtt az osztályok előtt, amelyek megértet­ték, hogy a nemzet'nagy érdeke, a nemzeti szolidaritás gondolata kí­vánta tőlük átmeneti időre azt, hogy áldozatai legyenek annak az állapotnak, amelyet a trianoni békeszerződés teremtett meg. Nekünk tehát legfontosabb teen­dőnk, hogy a jövőben olyan nemzet- gazdasági politikát folytassunk, a mely a nemzet gerincét, csontrend­szerét, a földművesosztályt, az ipa­ri termelés tényezőit, továbbá a köz­ős magántisztviselőket abba a hely­zetbe hozza, hogy minél jobban meg­erősödve az ország pillérei és nem­zeti öncéluságunk biztosítékai legye­nek. — Mi a teendő? Földhöz kell juttatni a föld népét, hogy a forradalmi szociáldemodrácia által szított elégedetlenséget levezes­sük, az ipari munkásság szociális problémáit is meg kell oldani. Szük­ségünk van arra, hogy nincstelen ipari munkásaink és a föld népe is hozzájussanak a földi javakhoz, la­káshoz, házhoz, földhöz, amelyet sa­játjuknak vallhatnak, amely a nem­zet testének része, de egyben az ö tulajdonuk is. És én úgy ebben, mint a köz és magánalkalmazott kérdésé­ben is mánikusa vagyok annak a gondolatnak, hogy addig nem lesz itt rend, addig nem lesz vége az osz- tálygyülölködésnek, az osztályharc­nak, amíg nem gondoskodunk intéz­ményesen arról, hogy úgy a szelle­mi, mint a fizikai munkások tömegeit is lakástulajdonhoz juttassuk. Hibáztattam és hibáztatom ma is, bár az Egységes Párt kötelékébe tar­tozom, az eddigi házépítő tevékeny­ség módját. Nem elég, hogy az ál­lam és a város építsenek és hogy az állam és a város háztulajdonosok le­gyenek. Ennél sokkal fontosabb az, hogy jól átgondolt gazdasági megol­dásban megadják minden arra vágyó pol­gárnak és munkásnak a lehető­séget, hogy már ezekben a ne­héz időkben is legalább lakást, családi hajlékot tudjon magának teremteni. A múlt évi társasház-törvény erre meglehetősen széles keretek között nyújt lehetőséget. Ezeket a lehetősé­geket azonban ki kell terjeszteni. Két hónappal ezelőtt részt vettem a bécsi város- és lakásépítő kongresszuson, ahol kialakult a tudás, hogy a la­kásínség enyhítésére elsősorban csa­ládi házak építése szükséges. En azt ajánlottam, hogy társasházakat kell építeni, amit rokonszenvesen, foga­dott 24 ország kiküldötte. Ezt a kér­dést áldozatok árán is, dűlőre kell juttatni. Építeni kell azért is, hogy amikor iparosaink szakképzett mun­kásaink munka hijján egymás után kénytelenek a külföldre vándorolni, ezeket — munkához juttatva — itt­hon tartsuk, — és hazahozzuk. Nélkülözünk! Gazdasági1' életünk válsága még korántsem múlt el teljesen; és abban különösen nagy szerepet játszik a fo­gyasztás krízise. Bár a munkanélkü­liek száma az utóbbi időben örven­detesen csökkent, a fogyasztás még­sem elég nagy az országban. Meg­döbbenéssel olvastam pl., hogy az elmúlt évben a legelemibb életszük­ségleti cikknek, a kenyérnek békebeli fogyasz­tásában 20—25%-os visszaesés történt. Talán vigasztaló Jehet az a körül­mény, hogy ez nemcsak magyar, ha­nem általános európai jelenség. Azt jelenti ez, hogy Európa népei nélkü­lözni kénytelenek és hogy a győzők és a legyőzőitek egyaránt szenvedik a nagy sorstragédiát. Le kell mon­dani a kenyérről! És ez a legfájdal­masabb lemondás. Ha meg tudjuk indítani Bethlen Ist­ván gróf vezetésével a termelő inun­kat, ha vissza tudjuk helyezni régi jogaiba, éppen a speciális magyar városi termelés, a lakástermelés vo­nalán, akkor lehetővé tesszük, hogy a mi külföldre menekült munkásvé­reink, a nélkülöző kenyértelenek ez­rei hozzájussanak a kenyérhez, ak­kor a kereskedő és az iparos is ke­nyérhez, keresethez jut, sőt az ál­lam is megtalálja azokat az anyagi eszközöket és feltételeket, amelyek­kel viszont a közalkalmazottak sor­sán javítani tud, akiknek sorsát szí­vén viseli. Nyugdíjasok sérelme A közalkalmazottak kérdésénél rá akarok mutatni egy körülményre. Én nem értem, miért keli a nyugdíja­sokat kategorizálni. Lehet, hogy a takarékossági szempontok nyomultak itt előtérbe, de én azt hiszem, hogy ezt a különbséget megtartani és fenn­tartani nem lehet és nem szabad. Nem lehet arra várni, hogy majd az Úristen rendezni fogja az állapotokat olyanképen, hogy a régiek lassan­ként majd kihatnak. Ez nem megol­dás. Az az álláspontom és ehhez feltétlenül ragaszkodom, hogy ezen a gyűlölt megkülön­böztetésen segíteni kell. Meg kell szűnnie annak, hogy az idősebb tisztviselők, akik nem a ma­guk hibájából kerültek korábban nyugdíjba, mostohább elbánásban ré­szesüljenek és kisebb darab kenyeret kapjanak, mint azok, akik 1924. után kerültek nyugdíjba. Jobb fizetés A magánalkalmazottak kérdésében hasonló a helyzet. Rémülettel látom, milyen viszonyok vannak a magán­alkalmazottak fizetése terén. Ök a I békeparitásos fizetésnek egy teljesen önkényesen megállapított hányadát kapják fizetésképen, mert ez a kérdés egyáltalán nincs rendezve. Ez ugyan nem feltétlenül állami gondoskodás tárgya. Én nyíltan kimondom, hogy nem szeretem az állam omnipotenciá- ját és hangoztatom a magángazda­ság függetlenségét; de ép oly nyíltan kimondom azti s, hogy. az ilyen fel­adatok megoldásában, amelyek nagy horderejű szociális elgondolást kíván­nak, szükségesnek tartom az állami beavatkozást. Intézményesen kell gondoskodni arról, hogy a magántisztviselők megkapják a békebeli fizetéssel arányos fizetésüket és ez a fizetés legalább 60—70 szá­zaléka kell hogy legyen az arany- paritásnak. Látjuk, milyen visszás helyzetre vezet itt az önkény; hiszen vannak tisztviselők, akik például pa­pírkoronákban kapják békebeli lakbé­rüket. Értéktelen hadikSIcsUn Orvosolni kell azt a bajt is, hogy a nyugdíjalapok, amelyeket hadiköl- csönökbe fektettek annakidején, elértéktelenedtek. Ezeknek az alapoknak valorizáció­ja éppen olyan jogos, mint az árva­pénzek. A vállalatok, amelyek béke­beli vagyonuknak mintegy 25 száza­lékát mentették át, ezeket a nyugdíj­alapokat nem valorizálták hasonló arányban. A magam rézéről ezeknek a kérdéseknek helyes megoldásában nemcsak gazdasági lehetőségeket lá­tok, hanem látom azt is, hogy elége­dett, tűrhető viszonyok között élő olyan polgárságot tudunk talpra ál­lítani, amely a nagy elhatározások idején, mint egy ember áll polgári öntudattal azok mögött, akik sorsát intézik. Kelenföld fejlesztése Vannak nekünk itt Kelenföldén az­után különleges problémáink is. Nem akarok erről most bővebb program- mot adni. Amit eddig a fővárosi költ­ségvetés keretében ki lehetett szorí­tani, azt ki is szorítottuk. így kihar­coltuk a Villányi-út kiépítését, ami lehetővé teszi, hogy a jövő évben meginduljon ott a villamos közlekedés is. Szükségünk van hidakra. Az óbu­dai és a borárostéri hidra, nemcsak azért, hogy munkaalkalmat teremt­sünk e nagyszabású közmunkák ré­vén, hanem hogy közelebb hozzuk az egymástól most elválasztott város­részeket, hogy közelebb hozzuk a magyart a magyarhoz, nemcsak ér­zésben, hanem gazdasági közösség tekintetében is. A kerület fejlődésé­nek ez az alapja. Hiányzik a szabályozás Nincs még jóváhagyva a kelenföldi szabályozás terve. Telek van elég, de aki építkezni akar, a jóváhagyás hiá­nyában ezt nem teheti, sőt sokszor reverzálist vesznek tőle, hogy lebontja házát, ha a szabályozás úgy kívánja. Ez lehetetlen állapot. Ki kell verekednünk a végleges sza­bályozás jóváhagyását; a közmű­veket pedig úgy kell megépíteni, hogy azok ne az építkezések után kullog­janak, hanem már előre jelöljék meg az útját annak az építő tevékenység­nek, amelynek irányát a hatóságnak keli megállapítania. És akkor munkát tudunk teremteni Kelenföldön, amely­nek nagy jövőjét felesleges ismertetni. Hiharfeliiők Arra kérem Önöket, hogy csatla­kozzanak az alá a zászló alá, amelyet Bethlen István gróf kibontott. Sors­döntő fontosságú az egység bent az országban, különösen ]a mai nehéz időkben. Meg kell látnunk azokat a vihar­felhőket. amelyek minket kívülről fenyegetnek. Romániában dinasztia válság van ás hogy mit jelent ott egy polgárháború lehetősége, azt jól tudjuk. Jól esnék ugyan látnunk az isteni igazságszol­gáltatást ez ország felett, de nem sza­bad elfelejtenünk, hogy az ilyen pol­gárháború hullámai áttörhetik a gá­tat, ha nem gondoskodunk arról, hogy I ez a gát erős és hordképes legyen. Látjuk, hogy mi történik Szerbiában, amely Olaszországgal gazdasági és politikai szerződést kötött és most ta­pasztalni kell, hogy Olaszország Al­bániában expanzív politikáját akarja érvényre juttatni. Az olasznak szük­sége van arra, hogy Albániában a lábát megvesse és az olasz imperi­alizmusnak halálos ellensége min­denki, aki az Adriának szomszédja. A ,szerb néfp most ébred tudatára ennek a ténynek; és ha a szerb nép nem fogadta volna kellő megértéssel azokat a kijelentéseket, amelyeket a kormányzó úr őfőméltósága a ma­gyar—szerb barátságról tett, akkor a történelem eseményeinek súlya KonSaian sn^BFitrek tani. Egyidejűleg megindult az áram­lás a városok felé is. A városok la­kossága szaporodott, az ipar új ele­mekkel bővült, a föld népe belekap­csolódott az iparba, amely tudott ugyan kenyeret adni. de ez a nép proletárrá lett. És hogy mit jelent ez a proletárosz­tály, azt itt bizonyítani fölösleges. Mindnyájan tudjuk, hogy ez olyan, mint a Szahara homokja, amely nem tud a földhöz tapadni. Nemcsak a nagy viharok, hanem a legkisebb szélfuvalom is elsöprik ezt a gyökér- telen, nincstelen polgárt. Ezek az ele­mek jelentették az ország állandó veszedelmét, mert a lelkiismeretlen tömegizga­tás áldozatai lettek. Erdélynek a jelentéktelen városai­ban és faluiban egész sorozata volt a román bankoknak, amelyek lehe­tővé tették, hogy a románok könnyű feltételek mellett jussanak pénzhez és megindítsák az új honfoglalást, eltulajdonítsák a magyar kézen levő földbirtokot. Ez az eltolódás céltudatosan hon­talanná tette saját hazájában a magyart. A mi földbirtokpolitikánk volt to­vábbi oka íannak, hogy Magyaror­szágról sokan % kivándorolni kényszerültek és hogy a Cunard Line évente száz­ezer magyart szállított Amerikába; akik a földtulajdon iránti, itthon ki­elégítetlen vágyukat akarták csillapí-

Next

/
Oldalképek
Tartalom