Budai Napló, 1924 (20. évfolyam, 796-818. szám)

1924-11-20 / 815. szám

1924 november 20 BUDAI NAPLÓ 3 A horgászjegy! Kedves Szerkesz­tőm’ Széprajzu, minden megfog­ható halfajtát ábrázoló jegy. A horgászjegy halászó embernek ugyanaz, mint a vadásznak a va­dászjegy- Mivel Szent í eter nics térségét én is sportként űzöm, szükségem volt rá. Kiváltása egy­szerű. az eljárás a következő: — Kelenföldi lakos lévén, az elöljáró­sághoz kell menni, an?e|y legtavo- labbra esik tőlem. Miután 199 lépcsőn feljutottam a Varba es így közvetlenül az elöljárósághoz, itt hosszabb érdeklődés után tudtam, hol kell a dolgot kezdem. Egy eléggé előzékeny ur felvesz eev jegyzőkönyvet, melyben az áll, hogy V. A. megjelent és horgasz- iegyet kér. Mo t az iktatóba iktatni. Itt felvilágosítanak, hogy a. mar előzőleg felragasztott 20.000 K áUami bélyeg mellé 20.000 K vá­rosi bélyeg is dukál, amelyet a szomszéd hivatalos szobában kel leróni. Lótás a szomszédba, ahol némi pénzváltási nehézségek után nemcsak ráragasztják jegyzőköny­vedre a bélyegeket, hanem hiva­talosan igazolják, hogy amit a bélyeg amúgy is elég kialtoan iga­zol _ a bélyeg árat leróttam. Most vissza az iktatóba. Iktatnak. Utasítás szerint innen a számvevő­séghez. Bevezetik, kivezetik, szám­fejtik, aláírják s „tessék a pénz­tárhoz fáradni“ után, mint aki a járást már jól ismerem lerohanok az általam a régi időkből a föld­szinten vélt pénztárhoz. Pech. A pénztárt időközben az emeletre. A pénztárban újra számfejtik^ be­vezetik stb. (lásd végrehajtási uta­sítás !) után értésedre adják, hogy 20.100 korona állami bélyeg kell a jegyekre. Gyorsan a nagyira.ik- ba • itt természetesen nincs, szala­dok a Fortuna-ulcába, onnan visz- sza a pénztárhoz, fizetek és „Hala Isten“ sóhajtással megkapom a jegyet. Megvan. Még csak a a kell íratni a helyt, elöljáró úrral, aki nagyon kedves úri ember s kis várakozás után aláiródik. Kész. Gondolom én. Dehogy ! ^ Vissza oda, ahol kezdtem: az előzékeny úrhoz. És itt ahol a jegyzoköny vet felvették, sajátkezű aláírásom­mal igazolom, hogy a hoigasz- jegvet átvettem. Most már jogerős. 1 (Aláírás.) A reklámról ezeket irta Saxlehner Ödön; A reklám az üzleti sikerhez vezető ut, tehát célravezető eszköz, az üzleti élet őszeme, hatalma, mely keresi a fogyasztó közönséggel való szoros kapcsolatot és újabb fogyasztók után kutat. A reklám leghatásosabb eszköze a sajtó. Biztos és célravezető. A sajtó, mely érdekes híreivel életszükségletté vált, befolyást gyakorol az olvasóra, megismerteti a takarékos és ké­nyelmes életet, felkelti minden irányban az olvasó érdeklődését, vezeti, irányítja az az üzleti életet, a nagy-, közép- és kis­kereskedőnek, vagyis a közvetítő kereske­delem munkáját, általában az elosztás or­ganizációját - és pedig kétségkívül ered­ményesen. Az ujságreklám kiváló előnyeit fóleg abban látom, hogy a fogyasztó maga keresi, vásárolja meg a maga újságját és így kétségkívül inkább lapozgat benne és bizonnyal figyelmesebben is olvasgatja azt, mint azokat a nyomtatványokat, melyeket ingyen kap kézhez és igy rendszerint an­nak különösebb jelentőséget nem tulaj­donit. Sokan ismerték Budán a gázgyár egyik főellenőrét Bód Dánielt a fekete bajszu kis székelyt, akinek az volt a nehéz küldetése, hogy a nem fizető bérlök óráit lezárja. Most a sors az ö élete óráját zárta le. Egy havi kínos betegség után elhunyt. SONKA, felvágott, elsőrendű, Kollárnál: I. kér, Krisztina körút, Kékgolyó-utca sarkán. 5 óráig reggel minden ^ . szombaton nagy ZEKE hangverseny. I! fi P O fi í Q ízletes friss házi vacsorát és elsőrendű borokat tálal a közkedvelt KÁVÉHÁZ Ä I I., Krisztina-krt 81 !! Elite közönség találkozása!! THÉK KÁROLY tulajdonos Katalin estélyt rendez jubileumi alapja javára november hó 29-én este 9 órakor a Budán előnyösen ismert „ Tabáni Dalos- kör" a budai Vigadó összes termeiben reggelig tartó tánccal, melyet Vogl Imre rendez. Belépődíj 30 ezer kor. Jegyek kap­hatók : a Daloskor helyiségeiben, özv. Avar Lászlóné vendéglőjében, 1., Hadnagy-u. 3; Brandits József vendéglőjében, Kereszt-tér 16; Qerstl Ferenc vendéglőjében, I., Kereszt­utca 3; Krizsánovits István vendéglőjében, I., Csend-ulca 12. és a Daloskor tagjainál. CZIGÁNYPECSENYE egész napon napon át 10 ezer korona Fehér­nél II., Fő-utca 75. Este zene. Baj van a farkasréti temető kibő­vítése körül, mert a három szom­széd : Deák Horváth Dénesné szül. Széchenyi Leo grófnő, továbbá a Schmach testvérek és végül az „Összetartás“ házépítő szövetkezet, nem hajlandó átengedni a telkeit. Úgy látszik a jó Isten is elhanyat- lott Buda pártjára áll és nem en­gedi, hogy a világ csúfjára, drága pénzen bővítsék ezt a a budapesti specialitást, a „klimatikus temetőt.“ Mire megindul a kisajátítási eljárás és mire lejár a határidő, azok is lejárják magukat, akik ezt a csoda­bogár eszmét tenyésztik. Úgy lát­szik, hogy roppant jogos a iéíszám- apaszíás, a városházán, mert ahol ilyesmire pocsékolják az időt, a tin­tát, a papírt, ott sok a tisztviselő. Dec. 15-16-án Notredamei íoronyőr December 19-20-án péntek-szombat ÉDES ANYÁM BATTYHÄNY-MOZIBAN A kilences az a villamos, mely Óbudáról a Kelen térig közlekedik. Kelen térnek kellene elnevezni azt I a gömbölyű térséget, mely a Horthy Miklós ut, Fehérvári ut, Verpeléti és Villányi ut összetorkolásánál a Kelenföld központját képezi. Itt for­dul vissza a „9-es.“ A Fehérvári ut lakói most minden áron azon vannak, hogy a „kilences“ járjon legalább a vasúti töltésig, a Dombó­vári útig, ami két állomás, de meg­váltaná az ott elterülő telep polgár­ságát az átszállástól vagy a Kelen térig vaió gyalogjától télen, sár­ban, hóban, locspocsbán. , És jött a nagy sár ... és nem tudnak a hivök száraz lábbal el­jutni a Városmajor barátságosan hivogató erdei templomába. A temp­lomot a várostól a Csaba utca vá­lasztja el, amely makadámus ut és azt jelenti, hogy télen sáros, nyáron poros. A templom szemben áll a Bors utcával s ez a fő közlekedési vonala, csak hogy a Csaba utca sara megállítja a hivőkei, pedig nem állana sokból ha a két gyalogjárda folytatása képen ki köveznék az átjárókat. Ezzel megmentenék a jó Isten házát áltól, hogy ájtatos hívek telehordják sárral, amit a keresz­tény Budapest tett az uhukba. ]Sfi! ZI3IRERŰ Í rendszert vozetett be KARIKÓ GYULA I., Krisztina-körut 61. sz. a. éttermeiben Leves, sült köret­tel vagy főzelékkel, tészta vagy sajt hétköznap 22 ezer, vasár­nap rántott csirkével 24 ezer K. Külön terem - zongorával | zárt társaságoknak. Minden szerdán, és szombaton Disznótoros vacsora turós-csuszával elsőrendű kádárka. Félreértették az óbudai adóhivatal for­galmi adó ügyosztályában a pénzügyminisz­ter rendelkezéseit és valami könyörtelen szigorúsággal igyekeznek behajtani a for­galmi adót az Újlakon és Óbudán lakó írókon és művészeken, akik közül sokan laknak az Esplanade szállodában és a Margitszigeten Krúdy Gyula és Szalay Oszkár és többen Vargha államtitkárt is megkeresték ez ügyben, kifejtve előtte, hogy ők absolute semmi nem forgalmaz­nak és . . Gedanken-sind zollfrei“. Ezt a többi budai adóhivatal megértette, de a llt-ik kerületben félnek a gondolat csem­pészéstől a Pegazus nyerge alatt és köve­telik az adót! . . . ? , MARADÉKVÁSÁR a „Perl Áruház R. T.“ (Preisach József) üzletében I., Krisztia tér 3, ahol a raktáron levő összes cikkek: kelmék, velourok, vásznak, siffonok. zefirek, an- ginok, bélésszatinok, fehérne- müek, harisnyák, svetíerek meglepően olcsó áron árusit- tatnak s vétel kényszer nélkül az áruk megtekinthetők. HÁZTATAROZÁSNÁL előnyös feltételek mellett vállalkozik Nagy Pál bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás, fürdöberen- dezés és központi-fűtés vállalata II., FŐ UTCA 20. SZ. Telefonhivó 179—42 Üzenetek. Érdeklődőknek. A Budai Almanach még mindig kapható, mert sajnos nem fogyott el a 10 ezer példány. Árusítjuk a jövö évre is és pótoljuk a 25-re szóló naptár­ral. — Uj Almanach csak 1926-ra jelenik meg. Lakáskeresö. Vár, Uri-u. Sokan jelente­nek be nálunk kiadó lakást, illetve hónapos szobát, de azt hamarosan elkapkodják. Méltóztassék a jövő héten érdeklődni a kiadóhivatalban, talán lesz uj bejelentés és azt szívesen bocsátjuk rendelkezésére. Elő­fizetőinknek ezt díjtalanul tesszük. Sz. G. Vérmezö-ut. Nincs is időnk, hogy minden társasvacsorán részt vegyünk, de nem is érdeke! minket minden társas­vacsora. H. N. Óbuda. Azt a cikket már azért sem írhatta Rcw Sándor, mert hivatásával járó nagy elfoglaltsága miatt már másfél évvel ezelőtt megvált a szerkesztőségtől. — A szerkesztőség titkára Halász János. — A kiadóhivatal főnöke: Zimmermann. V. Antal aki éveken át az óbudai katonai raktárban végzett szolgálatot és Óbudával nagy ro­koni és baráti összeköttetést tart fenn. Levélíró 1. Krisztina-körut 99. Mi azt már megszoktuk, hogy valaki föl áll valami gyűlésen és dörög a Budai Napló ellen. Ön a kezünkbe adja ugyan a megtorlást azzal, hogy részletesen leírja azt az insul- tust, mely a „dörgő“ urat egy belvárosi kávéház pincérei részéről érte, de mi az ilyesmit nem szoktuk felhasználni. Mi a két esetet a szesz különféle hatásainak tudjuk be. FERENCZY LÁSZLÓ szerkesztő. Volt-e már Keleten? Látta-e már azt az isteni nyugodtságot, amellyel a török és az arabs az élet viszontagságait viseli? Ezt nagyrészt az erős, hamisí­tatlan babkávé bőséges fo­gyasztásának köszönheti Cselekedjék hasonlóképen! Meinl Gyula r.-t. BUDAI FIÓKJAI: 1., Horthy Miklós-ut 29. sz. 1., Mészáros-utca 3. sz. 11., Szilágyi-tér 3. sz. 11., M?.rgit-körut 6. sz. Pi látóirány 10, 20 és 30 foknyi elhajlásánál alábbi képek keletkeznek: mo: ii r í | ii r nr ii r n r mw ii r Uj üvegen keresztül Régi üvegen keresztül nézve. nézve. GYÁRI ÁRON VÁSÁROLHAT, GYORSAN JAVÍTTATHAT SZEMÜVEGE Ti 11. KERÜLET, SZÁSZ KÁROLY-UTCA 1—3. SZÁM ALATT EGYESÜLT MAGYAR LÁTSZERGYÁR R-.T. Külön finom mechanikai műhely — Tisztviselőknek 10% engedmény MINDENNEMŰ a ut o 6 é n hegesztést vállal: Lukács Vilmos TRIUMPH egészségügyi berendezések készítője I., Attila-utca 59. Telefon: 105—78. Schmidüoffer Vilmos éttermei a Három verébhez II. kerület, Fö-utca 8. sz. Elsőrangú étkezés. Eredeti hegyaljai borok TÁRSASÁQOKNAÍ KÜLÖN TEREM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom