Budai Napló, 1922 (20. évfolyam, 722-762. szám)

1922-09-12 / 754. szám

XX. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Felelős szerkesztő: Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésénél 10 korona. 20 mm. magas hirdetés 200 K. Nyilttér sora 80 korona. 1922. évfolyam. Előfizetése egy évre 320 kor., félévre 160 kor. VIRAÁG BÉLA. szeptember 754. szám. Egy szám: 7 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: L, Bors-utca 24. Telefon : 129—96. Szöveg után 100, szöveg között 200 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 12-én. A Kelenföld lesz az első, ahol megindul az élet, ha megindul a tervbevelt építkezés és ez valószínűleg átterjed egész Budára. A székesfőváros1 jár elől itt jó példával, amikor templomot, iskolát, szerpentin utat épit. A Villányi-ut és környékének nagy jövője van és a cisztercita-rend, a magyar ziceriek, nagy előzékenységgel szol­gálják a város törekvését. A cisz­tercita rend 1912-ben rendház, gimnázium és konviktus építésére megvásárolt a Ménesi-ut és Vil­lányi-ut sarkán 3239 négyszögöl területet és erre építési engedélyért folyamodott. Ez ellen városrende­zési kifogások voltak, mert ezen a részen ilyen tömör építkezést nem akartak engedélyezni és mert a Gellérthegy déli lejtőjének a ren­dezésénél a főváros a rend épít­kezéseinek megfelelőbb elhelyezé­séről kívánt gondoskodni. Közben a rend működésének megkezdhetése végett még 1912-ben a Váli-uti iskolában átengedett gimnáziumi tanítás céljára egy tantermet és to­vább évenkint eggyel többet, úgy, hogy ma már tizenkét tanteremben az idén harmadizben vezették érett­ségire a tanítványaikat a rend taná­rai és a tanítás terén igen kiváló eredményeket értek el. A gimnáziu­mi helyiségek átengedése ellenében vállalta a rend e vidéken a lelkész­kedést, amit meg is tett és azt a Fehérvári-ut egy alkalmatlan pince- helyiségében két év óta gyakorolja is. Ezen a tarthatatlan állapoton azonban segíteni kell. A következő megállapodás jött létre : A ciszter­cita rend átadja a fővárosnak tulaj­donjogilag a már megvásárolt 3239 négyszögöl, hat parcellából álló telket. Ennek ellenében a főváros átad a modellben bemutatott terve­zet szerint a létesítendő templom körül jobb és baloldalt rendház, gimnázium és egyéb építkezési cél­jára 4586 négyszögöl telket. A ren­dezéssel megnyerik a Ménesi-ut és a nyitandó tizenkétméteres szerpen­tin ut közötti 2753 négyszögöl és az alatta levő másik, beépítésre al­kalmas két területet, úgy hogy ma­rad tiszta teherként a fővárosra az utak és a templom területére szük­séges telkek árában 4,400 000 ko- ona. így lehetségessé válik az ideiglenes templom és plébánia- épület megépítése, mert 12 ezer lelkiszükségletéről van szó. Az épít­kezést még az idén megkezdik. Buda, 1922 szeptember 11-én. Pályázat Petőfi dalra. A Budai Dalarda a Petőfi emlékünnep alkal­mából az alabbi pályázatot irta ki: Pályázati hirdetmény! A Budai Dalárda Petőfi születé­sének 100 eves évfordulója alkal­mából pályázatot hirdet, mely szerint: Megzenésítendő férfikarra egy szabadon választott Petőfi költe­mény (lehetőleg olyan, amelyet eddig még nem zenesitettek meg). mü magyaros es szerkezetet tekintve nem strofikus, hanem át- koinponáit legyen, 8 percnél tovább ne tartson, a szólamok hangterje­delem szempontjából ne haladják meg a.normális ferfihangot. A pálya- dijat csak absolut becsű műnek adjuk ki. Az idegen kézzel irt jehges pályázatok 1922. évi október hó 31-ig küldendők be a Budai Dalarda titkárságához (I., Korona- or-u. 3.). A bíráló bizottság tagjai: Dohnanyi Ernő, Müller Karoly, Szeghő Sándor, Harmat Artur es dr. Markus Jenő urak. Palyadtjak: I. díj 5000 K; II. dij 3000 K; 111. díj 1000 K. A pályadíj­nyertes müvek a Budai Dalarda tulajdonába mennek át. A Budai Dalarda igazgatóválaszt­mánya neveben Budapesten, 1922. szept. 8-án Schuler Alajos dr. Baranski Gyula főtitkár. ügyv. alelnök. Páris Ítélete cimü szobormüvet, mely Damkó szobrászművész alkotása a székes­főváros képzőművészeti bizottsága meg­vásárolta a Szt. Gébért szálló számára — és Bezerédy István tervezete alapján el­készítik ott grespiro-gránitból a színjátszó szökőkutat is. Uj iskola nyilik meg szeptember hó ele­jén a Rózsadomb Aldas-utcai iskola tan­termeiben, ahol a Kassáról ide menekült Orsolyarendi apácák polgári leány iskolát nyiti ak különféle szaktanfolyamokkal. Fel­világosítást a MargH-köruti Szent Ferenc- rend ad. Diák-negyed legyen a Kelenföld, melynek egészséges elhelyezkedése, az északi szelektől való védett volta, a nagy város zajától való távolsága és az itt már elhelyezett Müegyeiem, Szent Imre és Eötvös kollégium, kertészeti Tanintézet, ipariskola, fiú és leány gimnáziumok révén egyenesen predesztinálva van erre a nemes célra. A mostani nagy diáknyomor enyhítő akció pedig — a kormányzó rendelése folytán a főiskolai hallgalók súlyos lakáskérdését úgy oldotta meg, hogy a Sashegy alján, a háború alatt épült a sasadi dűlőben levő kaszárnyát, amely Budapest leg­modernebb katonai épülete, átadják a vallás- és közoktatásügyi mi­niszternek főiskolai internátus cél­jára. A kaszárnya két épületében nyolcszáz diákot tudnak elhelyezni. A telepet egészséges fekvésén, nagy fedett tornacsarnoka és fürdőjén kívül az is alkalmassá teszi fontos hivatására, hogy negyven hold szabad terület veszi körül. A kollé­giumnak könyvtára is lesz, amely­nek céljára a pénzügyminiszter tiz millió koronát utalványozott ki. A két hatalmas épület 1200 főre épült. Minthogy azonban az ifjúság elhelyezése természetszerűleg nem kaszárnyaszerii lesz, hanem interná- tusszerü, azért a létszám 1200-ról lecsökkent nyolcszázra. Mindenki­nek lesz rendes ágya, szekrénye és dolgozóasztala. Azonban még ötezes nagy diáknak nincsen helye, amit csak társadalmi utón — méltányos albérletek révén kellene megsze­rezni. A temetés Óbudán súlyosabb, mint máshol, mert a temetője oly igen messze van s nem közlekedik oda még a villamos. A halottas kocsin baktat kifelé és a gyászsiók vagy méregdrága kocsin, vagy gyalogszer­rel követik. Az utóbbi esetben azonban a halottaskocsi a vámon kívül gyors ügetésbe kezd és a rokonság a jó félórás gyalog utat megtéve csak akkor kerül a temetőbe, amikor halottját már régen elföldelték. Mert sem a kocsi, sem a sírásók nem várnak. Próbálták ezt a nehézséget omni­busz járattal megszüntetni, de az omnibusz járatás a társaságnak nem volt jó üzlet, pedig a kegyeletes érzés feltétlenül követel valami megoldást. A fejlődés menetét mutatja, hogy az Óbudai Zenede, amely eddig a Szentendrei­utcában volt szept. 1-től főútvonalra: Lajos-utca 152. sz. alá helyezte elismert intézetét, ahol az egész hó folyamán lehet beiratkozni az államilag engedélyezett zene­iskolában a tanítás szünet nélküli és a havi tandíj bármely szakra minden mellé­kes díjjal együtt 400 korona. — Lajos napján kedves meglepetésben részesítette a Farkasréti Aíhletikai és Fottball Club közszeretetben álló elnökét dr. Hódy Lajost, a m. kir. postatakarék­pénztár ny. igazgatóját. Az egész választ­mány élén dr. Denc Ákos min. tanácsos, a postatakarékpénztár igazgatójával név­ünnepe alkalmából melegen üdvözölte fáradhatatlan és agilis elnökét, elhalmoz­ván őt a jó kívánságok özönével. Hang­súlyozták, hogy az egész Hegyvidék háláját kiérdemelte, amidőn a fiatalság testnevelési és kulturális téren való felkarolása és pártfogása által őket a testet-lelket neme­sitő útra terelte. A számos üdvözlő irat felolvasása után a F. A. F. C. házi dalár­dája gyönyörű irredenta dalt énekelt el, végül az ünnepelt hálás szavakkal köszönte meg a nem várt kitüntetést. Vándor útra kél a Nándor-téri Hébe szobor s majd csak az Iskola- téren állapodik meg. Helyére a Damkó által tervezett Kapisztrán szent Ferencnek, a Nemzeti Had­sereg védőszentjének monumentális szobra kerül. Változás történt az óbudai Szent Alajos Árvaház vezetésében, ameny- nyiben az eddigi kiváló és érdemek­ben gazdag, rokonszenves igazga­tót Plywacik Szaniszló szalézianus atyát a péli szent kereszti szalézi szeminárium igazgatójává küldte ki az áldásos tevékenységet folytató tanitórend. Helyére Antal János igazgató került, akinek nagy kon­cepciója és agilitása biztosítja az intézmény sikeres fejlődését. A felfedező utak ezentúl Újlakra fognak koncentrálódni, mert ott találta meg az énekes világ nagy értékű ős tehetségét Dalnoky Viktor, a Városi Színház főren­dezője. Bandinak becézik az öles legényt^ aki zengő énekével, párduc karcsúságával, nomád természetével, regényes életével egész külön egyéniségre tett szert Bohé­miában. Tudnak róla, számon tartják, mint egy kivesző fajtát, testi erejével legenda járja s akik hallották, esküsznek rá, hogy mifelénk Bandinak van a legszárnyalóbb baritonja. Bandi eddig többnyire mozikban működött s mikor egyik nyáron felbukkant a Scala Színházban, ahol Ripet énekelte, akkor előre lehetett tudni, hogy Bandi csak kísérletezik, kipróbálja magát s nem­sokára újra eltűnik a színházak környéké­ről. Úgy is volt. Bandinak egy-kettőre nyoma veszett, már hiába is keresték, ha keresték, nem lehetett rábukkanni. Leg­utóbb a Másét Sándor kiváló igazgatása alatt álló Újlaki Nagy Mozgóban énekelt Bandi, polgári néven Sárossy Andor Nagy sikerei voltak, hódolói napról-napra sza­porodtak. Innen halászta el a Városi Szín­ház, ahol a napokban volt az első fellépte ünneplő tapsorkán mellett. S azóta gyanús automobilok szaglásznak Újlak szükre- szabott utcáin, színigazgató formájú em­berek kukucskálnak be az ódon házakba — tehetségeket keresve. Újlak az érdek­lődés középpontjába került. 3 szobás lakást tisztát, jól bútorozva, konyhá­val, fürdővel, villany világítás­sal, lehetőleg telefonnal reichs­deutsch házaspár (gyermekkel) bérletre (esetleg vételre) keres október 1-re. Előnyben része­sülő városrészek: Kelenföld, Vár, Zugliget. Ajánlatok e lap kiadójába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom