Budai Napló, 1922 (20. évfolyam, 722-762. szám)

1922-05-17 / 742. szám

♦ XX. évfolyam. 742. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 280 kor., félévre 140 kor. Egy szám: 6 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1., Bors-utca 24. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, húsz milliméter magas terület egyszeri közlésénél 100 korona. Min­den további cm. 50 korona. Nyilttér sora 60 korona. Szöveg után 80, szöveg között 100 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 1922. május 17-én. Nem tudom, hogy ki az okosabb : — az-e aki aláirt minden listát vagy az-e, aki egyet sem irt alá. Mert minden listán van ajánlani való ember a budaiak részéről, azonban azok, akik nem írnak alá egyetlen egy ajánlási ivet sem, azok kiteszik magukat annak a vádnak, hogy esetleg az utolsó órában pénzért mégis aláírják és hogy arra spekulál­nak, hogy az a párt, amelynek még néhány száz aláírásra szüksége van, megfizeti majd jó áron az aláírást. Ezt pedig tiltja a törvény és a párt kockáztatja vele a listája elfogadását. Mert az 5000 aláírás, a választási küzdelem alatt egy milliárdra föl­szaporodott. Fölment mint a dollár. Budán sok is az ötezer aláírás, mert kiderült, hogy a 12 pártnak összesen 60.000 aláírásra van szüksége, holott összesen csak 78 ezer választó van. Nem látni bele egy párt konyhá­jába sem s igy kétes, van-e már tyuk a fazékában. Mindegyik azt mondja, hogy neki már megvan az öt-hat ezer aláírása, de a többinek nincs meg. Lehet, hogy még egyik­nek sincs, mert mind lázasan dol­gozik. Legbecsületesebben a budai Gaz­daságpolitikai párt jár el, amikor nyiltan beismeri, hogy neki még nincs meg az ötezer, holott a leg­sajátosabb budai listát ez a párt adta. De későn kezdte az aláírás­gyűjtést és biztosan számított rá, hogy a kereskedők és iparosok, akiknek ez a párt a kenyerük, lel­kesebben állanak a párt mellé. Ma már a józanabb belátás kezd köztük úrrá lenni és rájöttek, hogy a jel­szavas politika helyett nekik legfon­tosabbak a gazdasági kérdések, mert alig van államférfi, aki komolyan foglalkoznék azzal a fontos kérdéssel, hogy szerencsésen megragadott órák­ban olyan szerződéseket lehet és kell kötni a külfölddel, amelyek révén ol­csón hozunk be és drágán viszünk ki. Olcsóbb kenyér, olcsóbb ruha, több jövedelem és olcsóbb meg­élhetés a jövendő Magyarország első kérdése. Azután jön az integritás és végül a királykérdés. A legtöbb párt pedig az utóbbi kérdéseket tolta előtérbe. De épen a kereskedő és az iparos az, akinek ösztönszerüen vagy egyszerűen kell kiéreznie, hogy a gazdasági kérdések elsősorban az ő zsebét érintik és közvetve a nagy közönségét. Mert a tisztviselőn sem segít az állam­segély, mivel másnap épen annyival emelkednek az árak, amennyivel a fizetést emelték. Csöbörből-vederbe! helyzetnek javulása segíthet, ezt pedig csak öntudatos gazdaság- politikával lehet elérni. Legjobb fiait álli otta e párt csa­tasorába Buda, Becsey Antal, aki egész életet a gazdasági kérdéseknek szentelte, — Szávay Gyula, az iró, akinek ez kenyere és hivatása, — dr. Lendl Adolf, akit tudós iparosnak mond Buda, Hrivnyák János igaz­gató, aki iparra neveli a gyermekeket a szakiskolában, dr. Hódy Gyula, aki az ipar és kereskedelem vér­keringésének, a postatakarékpénztár­nak volt az igazgatója, — Király Gyula, aki az élet másik utterén, a villamos vasút közlekedésében áll megfeszült munkában, — Váli Gábor a II. kér. Iparoskor társelnöke, aki maga is szorgalmas intelligens iparos, — "Balázs Antal vendéglős, aki mint iparos arra van hivatva, hogy az iparosok pihenő napjait tegye szebbé és — Kaiser Gyula, aki r közbecsülés- ben áiló szabómester Óbudán. Felsoroltam mind, pedig csak a lajstrom éle számithat rá, hogy be­kerül : Becsey Antal, Szávay Gyula és talán dr. Lendl Adolf. A pártnak ma még nagy szüksége van rá, hogy minden öntudatra éb­redt iparos és kereskedő melléjük álljon, iveiket aláírja és igy biztosítva képviseletét a parlamentben. Akit nem tudott a párt eddig megkeresni, az látogassa meg a közelfekvő párt­irodát és Írja alá az ajánlási iveket. Pártirodák: L, Horthy Miklós-ut 1., telefon: József 89—00. — L, Bors-u. 24., telefon: 129—96. — A hegyvidéken I., Törpe-u. 7., tele­fon: 85—99. — II., Iskola-u. 16., telefon: 149—46 és — III., Temp- lom-u. 17., Irtzl-féle vendéglő. Politikailag legsúlyosabban esik latba, hogy Apponyi Albert gróf, aki nem tartozik pártokhoz és leg­jobb belátása szerint igyekszik azo­kat a saját lábukon járó, elvi alapokon álló pártokat támogatni, amelyekre fontos szerep jut a parlamentben — e hó 17-én hatalmas szónoki képes­ségét a Gazdaságpolitikai párt érde­kében érvényesítette a régi ország­házban tartott nagygyűlésen, amikor a világhírű közgazdasági politikus Gratz Gusztáv fejtette ki kizárólag a gazdasági kérdéseket szolgáló párt céljait. Apponyi szava minden­esetre jobb belátásra bírja azokat a mindenben kételkedő, kákán csomót kereső kereskedőket és iparosokat, akik ma a felekezeti villongások I Apponyi Albert gróf lehetőleg meg­jelenik a gazdaságpolitikai párt budai nagygyűlésén is, mely e hó 19-én pénteken este 6 órakor lesz a budai Vigadóban, hogy a párt mellett ott is lándzsát törjön. A Vigadónak régen volt olyan telt terme, amilyen ez a zászlóbontás lesz. Megalakult a párt krisztinavárosi intéző bizottsága is, amelynek elnök­sége : Hubert Vilmos gyáros, Máté István az I. kér. Iparoskor elnöke, Merényi Richard gyárigazgató és dr. Krivoss Árpád ügyvéd. A mindennapi kenyér körül forgó kérdések kifejtésére gyűléseket ren­dez a budai Gazdaságpolitikai Párt: Csütörtökön este 6 órakor Kelenföldön. Gaál ven­déglő, a remízzel szemben. Pénteken este 729 órakor í a nagygyűlés után, III., Bécsi-ut 59., Rabi-ven­déglő. Szombaton este 7 órakor I., Németvölgyi-uton a Milis-féle vendéglőben. Vasárnap d. e. 11 órakor Óbudán, a III., Korona-u. 10. sz. alatt a polgári­iskola tornatermében, ahol Gratz Gusztáv v. minisz­ter, Becsey, Szávay és a helyi jelölt Hrivnyák János beszélnek. A sok párt közül 5—6 ma már szomorúan tapasztalja, hogy a kívánt ötezer aláírást megközelíteni sem tudja, ami valószínű, mert ezeket a pártokat csak a törtető érvényesülni akarás hozta létre. Operett listák ezek és céljuk kizárólag magán érdek. Úgy tudjuk Óbudán, hogy az egyik mögött egy volt vörös katona áll, aki a vörösök pénztárával átsétált a csehek által megszállt területre, s most azt a pénzt választási agitációra használja, hogy aztán önmagát mo­sassa fehérre. Ez a cél. Van párt, amely ferorral dolgozik. Ijesztgetik a tanítókat és tanítónőket és rémképeket festenek azok elé, akik ijedősebb természetűek. Ez se használt a pártnak. Valami kedvező hangulat alakult ki a Friedrich-párt mellett, mely bírja a versenyt a legnépszerűbb pártokkal. Ajánlási ivei is sűrűn tel­nek és pártgyüléseit sokan látogatják. Óbudán az ellenpártiak is eljöttek, nem hogy megzavarják, de meg­hallgassák Andrássy grófot. Néha a kíváncsiság is jó agitáló eszköz. A párt minden gyűlése rendkívül- ------ ^ ~ « .rnrrnlnnQ/Y ío ítirrrn ke nységet fejt ki. Folyton ébren tud­ja tartani a közönség érdeklődését és egészen kis köröket is megtudott mozgatni. Ma általános az a nézet, hogy a szociáldemokratákon kívül ennek a pártnak már biztos az érvé­nyesülése. Egyes kávéházakban könyvfoga­dásokat kötnek arra, hogy melyik párt indul, melyik nem és a Friedrich párt parin áll. * A Szabadkirályválasztók Pártja is kihozta jelöltjeit egy zöld plakáton és ma már tudja Buda, hogy a lista élén báró Balás György nyug. tábor­szernagy áll. Azután jönnek: dr. Fábián József gyárigazgató, Petne- házy Lajos cukrász, Bicskey Lajos titkár, Mendöl|jErnő tanító, Endrényi Géza szobafestőmester, — póttagok pedig Fejér Domokos rok. főhadnagy és Tóth István tanító. A Kossuth Lajos elveivel harcba menő függetlenségi 48-as párt ügyes taktikával és rendkívüli erőkifejtéssel nagy eredményeket tudott elérni és a listavezető Schubert Sándor ma bejelentette a központi pártvezetőség­nek, hogy vidéki kerületében, Sző- reghen, ahol szintén kedvező volt a helyzete, — lemond, mert csak szülő­földjét, Budát óhajtja képviselni. A szőreghi kerületet a párt más vezér­emberének engedi át. Érdekes, hogy a budai iparosok túlnyomó része Becsey Antal és Schubert Sándor mellé állott, részben azért, mert rég­től fogva a függetlenségi eszme hive, részben pedig azért, mert mindketten az iparos érdekeket szolgálják régtől fogva. Érdekes, hogy a közönség szívesen látogatja a párt gyűléseit s igy legutóbb Óbudán és Újlakon népes gyűlések előtt mondotta el programmbeszédét a népszerű jelölt. Pénteken, e hó 19-én Kelenföldön, vasárnap, e hó 21-én d. e. 11 órakor pedig a Fácánban lesz a párt zászló- bontó gyűlése. * A Honvédelmi Párt az egyetlen, mely még nem plakatirozta az ő lajstromát, amelynek élén dr. Cselényi Pál földhit. int. titkár áll. 2. dr. De­mel Aladár ügyvéd, 3. dr. Juhász István számvevőszéki titkár, 4. Dudits Andor festőművész, 5. dr. Németh Arthur ügyvéd, 6. dr. Ancsin Pál bankfőtitkár. — Póttagok: Frimmel Mihály iparos, Orlay Sándor keres­kedő, dr. Hermann Antal p. ü. ta­nácsos. * A Nemzeti Demokratapárt azzal ért el az utolsó "napokban jelentős sikert, hogy úgy a Vízivárosban, mint a Kelenföldön sikerült megállítania párt széthullását és ezeket a pártokat niiá is S7ervezte. Iffv Kelenföldön a © , fl választás derekán. flpponyi a Gazdaságpolitikai párt mellett. — nincs elég ajánló. — Hat párt kibukik. ............................................* ....

Next

/
Oldalképek
Tartalom