Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-06-25 / 701. szám

BUDAI NAFLO 5 Csáky Eleket, a budai társaság és a Budai Polgári Kör régi választmányi tag­ját az a kitüntetés érte, hogy 28 évi szol­gálat után, érdemei elismeréséül a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank közgyűlése után tartott igazgatósági ülésen fiókigaz­gatóvá nevezte ki Parniczky Elemér budai fiókfőnökkel együtt. A Csákyék családja régi budai család és nemrég elhunyt édes­atyja, Csáky Géza, évtizedeken át volt a budavári posta főnöke. „A művész áldozatai“ címen Vanek József, az ismert nevű karrikaturista érdekes levelezőlapot adott ki, amelyen azt a jele­netet örőkitette meg, amikor a közönség köréből szedi jeles művészünk áldozatait. E levelezőlapok a főváros előkelőbb papír- kereskedéseiben máris vásárolhatók. Kis panamák A. B. C.-je. Minden hazafias mozgalmat rettenetesen komolyan vettünk mi jó budaiak és szinte büszkén emlegettük, hogy az Anti-Bolsevista Comité (A. B. C.) hivatalos helyisége itt van Budán II., Zsigmond-u. 8. Most azután be­ütött a Krach! — A II. kerületi elöl­járóság határozatát vettük kézhez az Antibolsevista Comité működésének megvizsgálása ügyében, amelyben dr. Szalay Sándor elöljáró megbízza dr. Gergelyt Ernő tanácsjegyzőt a a vizsgálat vezetésével és hivatalból kiküldi a vizsgáló bizottságba Ercz- hegyi István számtanácsost és Arany Sándor segédhivatali igazgatót, a kerületi választmány tagjai közül Truskowszky Jenő min. tanácsost és Sauerwein Károly főtanácsost kéri föl megjelenésre, azonkívül a II. kerü­leti rendőrkapitányságot, dr. Kiss Árkád VII. kér. rendőrkapitányt és az A. B. C. választmányának néhány tagját. A várbeli Katholikus Sajtó hölgy­bizottság körzetének juníus 22-én volt a közgyűlése a Koronázó-téri barakk iskolában. Nagy Emilné ügyvezető elnöklése alatt. A csend­ben való, de annál lelkesebb társa­dalom épitő munkásság gyönyörű példaképét mutatja be az a beszá­moló, melyet a kedves, szívvel dol­gozó hölgy gárda kifejtett. Különö- nösen lelki gyakorlatok, olvasó délutánok, folyóiratok, napilapok, angol, francia, német könyvek be­szerzése és a jó olvasmányok ter­jesztése volt a programm alap­pillére, melyet Vecsekley Blanka, Dubasevitz Magda és Walther Edit buzgón épített. Ezeken kívül erősen munkálkodott Lampel Vilmosné, özv. báró Skerlecz Karolin és leánya, Lasz Károlyné, Kummer Radoné, Bénáik Etelka, Kun Gizella és Jaczkó Manóné. A családias hangu­latú közgyűlést Réw Sándor; a központ kiküldöttének lelkes és buzdító beszéde fejezte be, amely­nek emelkedettségét és szépségét Lampel Vilmos méltatta és köszönte meg. A közgazdasági rész szerkesztője Tolnay Lajos. Előkelő kirándulóhelye Budapest­nek a Svábhegyi Nagyszálló, ahol minden tekintetben teljes komfort várja a közönséget. SPORT Szerkeszti: Rohrmann István. fittetika Testületileg kiléptek az atléták az Óbuda Torna Egyletből, mely az atlétika ^terén nagy szerepet játszott. Hosszabb idő óta tapasztalható volt, hogy az egyletben nem megy minden a legnagyobb rendben, amit az is bizonyít, hogy jobb atlétái, mint Juhász, Tóth, Kerekes, stb. egymásután más egyletbe léptek át. Az elégedetlen atléták egyik vezetője a kilépésről a követ­kezőket mondotta el munkatársunknak : „Az atléták elégedetlensége nem mai ere­detű. A szakosztály az utóbbi években állandóan hadilábon állt a választmánnyal, amely az atléták kérése elől többnyire mereven elzárkózott, ugyannyira, hogy az intenzív sportolást ez teljesen lehetetlenné tette. A salakpálya olyan szégyenteljes állapotban van, hogy azon a versenyzés egyenesen életveszélyes. Az atlétikából természetesen az egyletnek vajmi kevés az anyagi haszna és ezért egyes választmányi tagok úgy nyilatkoztak, hogy az atléták nevezéseit további versenyekre meg kell szüntetni. Ilyen körülmények között az eredményes sportmüködés lehetetlenné vált. A választmánynak az atlétika iránti teljes részvétlensége a szakosztály jogos elkese­redését eredményezte, aminek következ­ményeként egyöntetűen bejelentettük kilé­pésünket az OTE-ból. Csütörtököu a MASz-nél együttes átigazolásunkat kérjük egy másik budai sporíegyletbe.“ Ünnepi keretekben folyt le a MAC tavaszi viadala, melynek sikeres voltát az elért kitűnő eredmények bizonyítják. A jobb eredmények: 100 m síkfutás: 1 Gerő KAOE 111 mp. 10 induló. Magasugrás : 1 Gáspár Jenő BBTE 183 cm.'*2. Magyar MTK 183 cm. Sulydobás: Vállay MAC 1249 cm. 400 m. síkfutás. 1. Kuruncy 52 mp. 1500 m. síkfutás hep. 1. Lovass MAC 70 m. e. 4 p. 05 mp. 2. Némethy FTC e. n. 4 p. 06.4 mp. Távolugrás 1. Egger WAC 693 cm. 2. Gáspár Dezső BBTE 683 cm 110 m. gátfutás: 1. Stollmár FTC 16.6 mp. 5000 m. síkfutás 1. Bese MTE 15 p. 07.4 mp 2. Csitbay MTE 16 p. 07.4 mp. 800 m. síkfutás, i. Vogel KAOE 1 p. 59.8 mp. 2. Söderbom WAC 1 p. 59.9 mp. 100+200 + 300+400 m. staféta. 1. MTK (Lukács, Kainrath, Kurumcy, Juhász). 2 p. 05 mp. 2 MAC, 3 WAC. A csillaghegyi FC vasárnap d. u. Ve4 órakor rendezi atlétikai versenyét a BBTE pályán. A versenyen vidéki és handicap- számok váltakoznak, miért is az első klasz- szis távoltartja magát, készülvén a jövő heti bajnokságokra. Úszás Úszás szenzációja az MTK múlt vasár­napi uszóversenyének Turnovszky MAC győzelme dr. Beleznay fölött. A főverse­nyek eredménye: 100 m. gyorsuszás 1. Turnovszky MAC 1 p. 7 mp. 100 m. mell­úszás: 1. Barta NSC 1 p. 23 mp. 100 m. hátuszás: 1. Balikó NSC lp.24mp. 800 m. főverseny: 1. Serény FTC. A versenyre kiirt „Brüll“ vándordíjai az NSC végleg megnyerte. Országos uszóversenyét a MAC vasárnap d. u. 18 órakor rendezi a Császárfürdő­ben- A versenyen különös érdeklődésre tarthat számot a 100, 200, m. gyorsuszás, 300 m. mellúszás, a 3X70 m. staféták, mely számokra legjobb úszóink neveztek. A versenyt a szezon első bajnoki vizipoló mérkőzése zárja be a MAC és NSC csapata között. Turisztika A Pannónia Turista Egyesület 26-án, vasárnap a következő túrát rendezi: Zebe- gény - Mühlgrund- Békeforrás- Törökmező- Nagymaros. Indulás reggel 7 órakor a nyug. pályaudvartól. Vezető : Joamovits Ferenc. A MTE Sasok Társasága 26-29-ig a Bükk hegységbe vezet túrát. Indulás vasárnap reggel 7 órakor a keleti p. u. tói Egerbe. Vezető: Sümeghy Iván. Walitsch József Batthyány­kávéháza II., Markovits Iván-utca kitűnő tejeskávéval, a leg­finomabb teával, csakis elsőrangú italokkal, ízletes kávéházi ételekkel, valódi fajborokkal és esténkint Selmecbányái ifj. Balogh Karcsi budai cigánykírály muzsikál. Buda legszebb terasza megnyílt. BÓDI GÁBOR úri és női cipész I. kér., flttiía«ntca 51. sz. Eliréllal minden e szakmába uogó munkát. tiaiiiM.aoiiaiiiiEiMsiiiiiüaiHeaHinii ÉLI VASÚT terasz vendéglő. — Kitűnő magyar konyha. Fajborok. Állandóan frissen csapolt sörök. D Budára kirándulók régi közkedvelt mulatóhelye Budagyöngye a zugligeti és hűvösvölgyi átszállónál. Teljesen renoválva és újonnan berendezve. — Százados park. — Elsőrendű magyar konyha, a legjobb italok és figyelmes ki­szolgálás. — Szerdán és pénteken halászlé. Kitűnő cigányzene ! NAGY JÁNOS régi jóhirü vendéglős vette át a volt ROTTEN BERGER VENDÉGLŐT! I!., Baíthány-u. 44. és azt„Budai kékflaskö“cimen újonnan berendezve nyitotta meg. Elsőrangú fajborok állanak a n. é. közönség rendelkezésére. 5S év óta fennáló flscher Hároly y^spros (Ascher Antal utóda) II., Kapás-u. 53. alól II. lieriilei, üpostsl-u. 9. sz. alá költözik és ott folytatja régi jó hír­névnek megfelelő működését. A budai úri közönség figyelmébe! A régi jóhirü Tapler Lajos-féle l„ Vér- mezö-ut 16. sz. a. levő borbély és fodrásznzíeíef átvettem és azt a modern kor és higiénia követelményeinek megfelelően átala­kítva megnyitottam. Kérem a n. é közönség szives pártfogását. S. Vainer János menekült felvidéki borbélymester. Veronika vendéglő (a régi Peszneker) I. kér. Hidegkuti-ut 20. sz. újból berendezve, átalakítva, pompás konyha, kitűnő italok és zene várja a közönséget. Kiváló tisztelettel Fiedier Gusztáv az uj vendéglős. HOFFMANN JÁNOS ÉTTERMEI HZ „ÖREQ DIÓFÁHOZ.“ LEGSZEBB KERTHELYISÉG CIGÁNYZENE Telefon 25. PÁLYA-UTCA 3. Autók állandóan a t. közönség rendelkezésére állanak. [Szíjgyártó nyerges és böröndös Flieger Nándor« II. kér., Fő-utca 10. szám jj 1 Megbízható régi üzlet« miKLÓS BÉCSI vendéglője a Burgzsandárhoz! (a régi Kabon!) I., Palota-tér 5. I., Árok-utca 20. ESTI KORYH0 balatonvidéki Tájborok Nagy Miklós és neje kais’er jA"Os csónaképitő II. kér. Margit-rakpart 53. elvállal evezős-, vitorlás- és motoros csónak­testek építését, evezőlapátok, skik és mindennemű sportcikkek készítését. FÉÍFhTíöb” ÉsT” GYERMEKCIPŐKET a legegyszerűbbtől legelegánsabb ki­vitelig legjutányosabban készít. Specialista mindennemű sport-, turista- és skicipökben. SZEMES ISTVÁN és Tsa. II., Batthyány-utca 3. VESZEK mindenféle régiséget, aranyat, ezüstöt, drágakövet, porcellán figurát, szőnyeget, bútort, zongorát, SELB SSLPJON í„ Bftiia-uíca 8. sz. fl városmajor és környéke lakóinak figyelmébe! A Csaba- és Maros-utca sarkán levő vendéglőt átvettem és azt teljesen újonnan át- alakivta és berendezve megnyitottam. Elsőrangú ételek, kitűnő fajborok, frissen csapoltsör állanaka nagy érdemű közönség rendelkezésére. Hévizy Ferenc menekült vendéglős. Szórakozó helyek heti műsora: junius 27-től juh 3-ig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap BUDAI SZÍNKÖR este* 7V2-kor A tánckirály A tánckirály Orpheus a pokol. A tánckirály A tánckirály A tánckirály Heidelb. diákélet A tánckirály Túl a nagy kriv. A tánckirály K1SFALUD1-SZ1NHÁZ ujos-ain. Változatos előadások: operettek, bohózatok, színmüvek. FLÓRIÁN III, Flórián-tér 3. Szerencse útja am. dráma 5 felv. Woronoff hercegnő Vetélytársak d. 4 f. A fehérfogu álarc IV. rész A hilleresti titok ÚJLAKI III, Bécsi-ut 69. Szent Mihály (Petrovich-filmJ Az ópium dráma 6 felvonásban Rendkívül érdekes, változatos műsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom