Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-06-04 / 697. szám (698. szám)

budai napló 3 Színpadi táncokat és szép magyar táncokat mutattak be Vogl Imre növendékei junius 1-én a gyermektánctanfolyam záróvizsgáján. Bajok voltak az „Akarat“ cimü szövetkezetnél, mert a háború alatt megalkotott programmját sehogy- sem tudta megvalósítani s az óriási adminisztráció — 58.000 tagnak ügyét kellett rendben kezelni — emésztette a vagyont. A szövet­kezet alapitója Balogh elnök rend­kívüli szervező talentum, aki csodá­latos propagandát tudott kifejteni és amerikai arányokat ért el, de az általa kidolgozott házépítő ter­vet és munka az anyag drágasága miatt sehogy sem tudta keresztül vinni. Mikor az első bajok jelent­keztek, a kormány rögtön gond­nokot küldött a szövetkezet élére, nehogy ez az 58.000 kis ember túlságosan károsodjék s most, hogy az adminisztráció egyszerűsítésével elejét vették a veszedelemnek — 3 millió korona segélyt kamat nél­küli kölcsönképen adott a szövetke­zetnek, a mely összeg lehetővé teszi e munkásszövetkezet egészséges fej­lődését. A Sziléziánusok Budán. Dóm Róza hires rendje Szt. Alajos társaság neve alatt már egy esztendeje áldásos munkásságot fejt ki az ifjúság nevelése körül O-Budán. Ezúttal nyilvánosan Is bemutatkozott, máj. 28-án a Budai Kath. Kör helyiségében. Elsőrangúan sikerült estéllyel. Ez alkalom­mal a III. Kér. vezető polgárai nagy számmal jelentek meg. A műsoron főleg Hindy Zoltán dr. gyújtó ünnepi beszéde ragadta magával a közönséget, kívüle Grile Lola urhölgy művészi szavalatával és hó­ditó megjelenésével bilincselte le a zsúfo­lásig megtelt terem hallgatóságát. A Krisztinavárosi Kaszinó által rendezett népszerű felolvasások so­rán e hó 2-án Báránszky Gyula dr. ismertette értékes és eredeti tanul­mányát a nemzeti honvédelem jövő feladatairól. Érdekes és uj kérdése­ket vetett felszínre a falu és megye katonai megszervezéséről, a nemzeit szellem ápolásáról, az uj generá­ciók testi és lelki élenek irányítás­áról. Gondos készültségre való ter­vezete a magyarság jövő nagy­ságának Hollós Mátyás korára emlékeztető képét vetítette a hallga­tóság elé, mely lelkesen ünnepelte őt. (F) Rótisserie Weber’s Fond. 1869. I., Fehér- vári-ut 46. Telefon: J. 85—39. Szerzői estet rendez e hó hó 11-én este a Kisfaludy-szinházban Incze Béla, aki néhány egyfelvonásos darabjával sikert aratott. Ezekből állította össze a műsort, mellyen színművész ismerősei is közre­működnek. [egyek előre válthatók a szín­ház pénztáránál. Űrnapját Ujiakon emberemlékezet óta nem ünnepelték oly fénye­sen, mint május 2ó-án. 'Bednárz Róbret az uj adminisztrátor és leendő plébános Újlak egész polgárságát mozgositolta, bogy ezt a napot méltóan megünnepeljék. A házak föllobogózva, az ablakok fölszönyegezve, az utak fölvirágozva fogadták az impozáns menetelt. Kivonult minden iskola, a vallásos és egyéb egyesületek saját zászlójuk alatt. A szükséges négy utcai oltárt az újlaki Lajos-utcai és Bécsi-úti módosabb polgárok házainál ál­lították föl. Ezúttal Újlak inteligen- ciája is részt vett benne s remél­hetőleg az uj adminisztrátor rokon­szenves egyéniségének sikerülni fog ezeket egy táb >rban egyesíteni. Hymen rózsaláncait április hóban ahogy ezt egy elkésett statisztika jelenti, Budán 145 emberpár vette magára. Az első kerületben 76, több mint a második és harmadik kerületben együtt véve, ahol 32 és 37 volt a házasságok száma. — A szü­letés és halálálozás aránya is hasonló mert az I. kerületben 146, a 11. kerületben 24 és a 111. kerületben 76 gyermek született, meghalt pedig az i-ben 204, a II-ikban 49 és a 111-ikban 68, éppen az 1. kerületi szü­letések deficitben vannak. Dr. Janovich Sándor közegészség- ügyi tanácsos, 1. kerület tisztiorvos május hó 31-én 58 éves korában rövid szenvedése után meghalt. A székesfőváros ériékes és közbecsü- lésben álló tisztviselőjét veszítette el benne. Páratlan népszerűség vette őt körül Budán, ami részben jóizü, istenáldotta humorának, mely még a gyakran száraz, hivatalos érintkezésben sem hagyta“ el őt, részben pedig a mindenkin segiteni vélt, szives modorának volt tulaj­donítható. Junius hó 2-án temették el óriási részvét mellett Haypál Benő nagy gyászbeszéde után Végh tiszti főorvos és Badál elöljáró búcsúztatta el őt, utóbbi szép sza­vakkal emelte ki azt a lelki har­móniát, mely az elhunyi minden tettében megnyilvánult. Fäszeriizlet? Pártoljuk az erdélyi menekültet! A Volyánszky-féle üzletet átvette Kovács Aladár 1., Krisztina-körut 127. Telefon: 98-44 Idény- és déligyümölcs, felvágot­tak, fajborok, cognac, likőr, üveg sör, tej, vaj, sajt és fűszerben a legolcsóbb bevásárlási forrás. :: Kívánatra házhoz is szállít. :: Böíseíi Mihály ÄÄ építő iparvállalata, alapittatott 1892. Fűüzlet: 11., Iskola-utca 54. szám. Fiók: VII., Peterdy-utca 34. szám. Ostya A legtisztább anyagból, csak cukorat készítve I Wafferli és nápolyi szelet szükségleteit minden k á v é h á z, cukrászda és étterem szerezze be özv. Hnbacsek tferencné cukrászüzemében, 11., Horváth-utea 9. berendező és famegmunkáló Lakás­C2EHBEH LáSZlÓ II., SZEGÉNYHÁZ-U. 3. Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkát, műbútorok készítését, tervezését és javítását. ZQNS0H9K i É S^Á TJ ÁTSZ OTT A K Készpénzért, ingatlantulajdonosoknak kedvező fizetési feltétellel, cserebérlet, javítás és hangolás. TELEFON: 56-63. VI, Szerecsen- utcza33 szám HEHNSCS rom Az előkelő közönség bevásárlási helye Takács és Szilágyi fűszer és csemeoeiizlete. Vár, Uri-utca 30. sz. Csakis a legjobb minőségű áruk. Pontos, figyelmes kiszolgálás. 9 VOGL IMRE II, Medve-u. 6 (I. cm, díszterem Kívánatra ismertetőt küld! fi „vén szederfdíioz“ Süßt mészáros és hentes vendeg­flHOu Jbűíitr |öje, mi. kér., Bccsi-út 52. Saját vágású elsőrendű húsok, becsü­letes adagok, természetes jó borok. Egyesületok és társaságok számára alkalmas helyiségek. H ellemes ä . . ERTHELYISEG. 0LGS0 ARAK: Tréfás zene és ének előadások. PFEFFER cukorka és csokoládé külön­legességek a legjobbak! Gyártja: PFEFFER cukrászati üzem: I. kerület, Krisztina-körut 17. szám, Elárusítás: II. kér., Szilágyi Dezsö-tér 4. sz. FÉRFI-, N0I- ES GYERMEKCIPŐKET a legegyszerübtől legelegánsabb ki­vitelig legjutányosabban készít. Specialista mindennemű sport-, iurísta- és skicipőkben. SZEMES ISTVÁN és Tsa. II,, Batthyány-utca 2. HÉisZKEZSÚ VILLAMOS YARODA ÉS KIKÉSZÍTŐ VÁLLALAT Készít elsőrendű férfi, női és gyermek fehérnemüeket valamint e szakmában mindenféle tömegcikket. Budapest, Szűnt Endrei-u. 71 Túl. giB-fi!S. A budai úri közönség figyelmébe! A régi jóhirü Taplós Lajos féle I,. Vér- mezö-ut 16. sz. a. levő borbély és fodrászüzleiet átvettem és azt a modern kor és higiénia követelményeinek megfelelően átala­kítva megnyitottam. Kérem a n. é közönség szives pártfogását. J. Vainer János menekült felvidéki borbélymester T ^Á^R^OA Kap és föld viszonya. — Spiritisztikus közlemény. — A spiritismusnak ma még kevés hive van, s a hivők közt is kevés a megértője. Annál nagyobb a kiván­csiak tábora, mely csodák után áhítozik, vagy szórakozásból szellem­idézést „Üz“. A sok naiv kísérletezés csalódásokra vezet s e körülmény, valamint a sok csalás is nagyban hozzájárul a hit megingatásához. A tagadás szelleme állandóan közibük hullatja a kétely magvait, hogy vala­mely nemes szándék érvényesülését megakadályozhassa. S a Spiritismus a sok ellenség megvilágításában leg­jobb esetben mistikum marad, holott nem egyéb fel nem ismert, meg nem értett és tudományosan meg nem magyarázott jelenségek ismereténél. Megelőzve e jelenségek megvilá­gítását felölelő munkám közrebocsá- tésát, alábbiakban egy kedves szellem­testvér egyik legutóbbi nyilatkozását közlöm, mely aktuális voltánál fogva közérdeklődésre hivatott. E szellem­testvért, aki utoljára ezelőtt kb. 4000 évvel II. Ramses fáraó idejében volt testben incarnálva s akinek egymtomi neve Urfotemis volt, jelen hivatása körünkhöz csatolja. Sok érdekes, tanulságos és tudományos szempont­ból fontos közleményének és fejtege­tésének vagyunk fültanui. Előrebocsátom, hogy alábbi nyilat­kozata, mely bizonyos mértékben a jövőre is vonatkozik, nem képez jóslatot, hanem ténymegállapításokon alapuló következtetést. Jóslatokba egyébként földünk szellemköre leg­magasabb intelligentiái sem bocsát­koznak fentartás nélkül. A jövő mi­kénti bekövetkezését egyedül Isten ismeri, mig a szellem csupán össze­függéstelen helyzeteket láthat,melyek­nek homályos közeit intelligentiája foka arányában kénytelen kitölteni. Tévedésektől tehát nem lehet mentes, miután tudása az események logikai összefüggésének minden egyes lánc­szemére nem terjedhet ki. A múlt s jelen eseményei ellenben képeinek állandóan összefüggő kinematog- rafikus vetitődése folytán az űrben örökösen láthatók s igy egyes ma­gasabb intelligentiák megengedettség esetén róluk valamely célnak meg­felelően tárgyilagosan nyilatkozhat­nak. Urfutemis közleményének lényege a következő: „Az űrben keringő összes napok, melyek száma kb. 300, pályafutásu­kat a világosság birodalma körül végzik, melyből kipattantak. E napok közül kb. 200 a mienknél régibb keletű és naprendszerrel biró, a többi ellenben újabb keletű és bolygók nélküli. Mozgásuk kétféle: keringő és saját tengelyük körül forgó. (Ami napunk jelen földi hypothetikus szá­mítás szerint 20 év alatt fordul meg saját tengele körül). A bolygók mozgása a napjuk körüli forgással háromra bővül ki; a mellékbolygóké pedig a főbolygóik körüli forgással négyre. Álló égitestek nincsenek; az űrben minden mozog, akár lassabban, akár gyorsabban. Valamennyi égitest északi sarkával állandóan a világos­ság birodalma felé van fordítva és tengelye körüli forgása folyamán soha ettől eltérő irányt fel nem vesz. A világosság birodalma mérhetet­len. Távolsága emberi fogalmakon kívül esik. Távolságokról egyáltalán kár beszélni, hiszen a hozzánk leg­közelebb eső naprendszerek is oly távol vannak tőlünk, hogy mi is csak tudunk róluk, anélkül hogy egyben módunkban volna oda elhatolni. Ahová az űrben a napsugarak el nem érnek, ott kezdődik a sötétség birodalma, itt is, ott is a végtelenség, amit emberi ész fel nem ér. A sötétség birodalmát jobban megközelíthetjük, sőt abba be is hatolhatunk; de ki vágyódnék vajon oda, “mikor mind­annyian a világosság felé gravitálunk? A napok útját és forgását a vilá­gosság birodalma mágneses ereje szabályozza; a bolygókét viszont napjuk hasonló erejének hatása. A bolygók keringésük folyamán napjukhoz állandóan közelednek. E közeledés, noha törvényszerű, lát­szólag változó mérvű, s attól függ, hogy a nap mágneses vonzerejének mennyire ki vannak téve. A napnak ugyanis számtalan és jellegében egymástól teljesen eltérő mágneses­sége van, melyek — hogy a hasonlat érthetőbbé váljék — telepszerűen vannak elhelyezve s helyüket idő­közönkínt megváltoztatva, hol el­szórtan, hol egy helyre tömörüllen fejtik ki megfelelő kisebb vagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom