Budai Napló, 1918 (15. évfolyam, 571-606. szám)

1918-12-01 / 602. szám

3 BUDAI NAPLÓ 3 akasztotta rövid időre a párt agilis mozgolódását a járvány. A párt­vezérek közül betegen fekszik Németh Imre, Kozma Jenő és most gyógyult fel dr. Jahl Rezső párt­elnök. A II. kerületi választási mozgal­makkal függ össze alábbi értesü­lésünk is: A II. kerületi Iparoskor e hó 26-án tartott választmányi ülésén a le­mondott elnök: Váli Gábor helyére Csefkó István elektrotechnikai üzem tulajdonosát választották meg. A polgári megtisztelés és elismerés székébe ezzel a szociáldemokrata­párt régi kipróbált, ma is agilis tagját ültették a II. kerület kézmü- iparosai. Az elnökválságra vonatkozólag az alábbi nyilatkozatot kaptuk: A II. kér. Iparoskor ügyvezető elnöki tisztségéről való lemondásomat sokféle­képen magyarázták s ennek alapjául szol­gált egy levelem is, melyben a kör erkölcsi tekintélyét igyekeztem megóvni. Lemondá­som tulajdonképeni oka az, hogy a II. kerületi Iparoskörben megalakítottuk az iparostanácsot, mint a polgári osztályhoz tartozó kézmüiparosok, mesterek tanácsát, hogy a mi érdekeinket is megvédjük, melyeket gyakran érint munkásaink köve­telése. Érdekeink legtöbbször ellentétesek. Mégis a II. kér. Iparoskor legutóbb meg­lepetésszerűen csatlakozott a szociál­demokrata párthoz. Ez az én egyéni fel­fogásomnak nem felel meg. Lemondó leve­lemben fölemlített erkölcsi ok nagyfontos- ságu a körerkölcsitekintélyeszempontjából, de elenyészően csekély a polgárság — és elsősorban az iparos polgárság — kockára tett erkölcsi tekintélyének kérdésével szem­ben. Kiváló tisztelettel Váli Gábor a II. kér. Iparoskor volt ügyvezető elnöke. A II. kér. radikális párt szervez­kedését befolyásolja elnökének Haypál Benőnek sajnálatos bal­esete. Bordatörést szenvedett és Manninger tanár operációja révén túl van ugyan minden veszélyen, de hosszabb időn át nem vehet tevékeny részt a párt vezetésében. * A III. kerületet most élénken foglalkoztatja az a terv, mely sze­rint a kerület két részre osztják. A Határ-utca lesz a határvonal. Attól északra, az óbudai kerület, — attól délre a Margithidig, felölelve a Rózsadombot és Zöldmáit, — képezné az újlaki kerületet. Az uj beosztás alapján a polgári szervez­kedés még nem történt meg. Az újlaki rész radikális pártjának kép­viselőjelöltje Szikra-Feuer stein Sán­dor. A többi párt még nem szer­vezkedett. A Károlyi-párt hívet most igye­keznek a pártszervezetüket létesí­teni és úgy tervezik, hogy az újlaki pártirodát a Császárfürdőben állít­ják föl. A városi választás tudvalevő­leg a régi közigazgatási kerületek szerint történik. * Az óbudai függetlenségi kör, amely legutóbb köztársasági párt­körré alakult át, mint ilyen a Ká­rolyi párthoz csatlakozott. Itt is uj nevek szerepelnek, s ha szívesen is látjuk, a fiatalabb generáció ér­vényesülését, de azért a régi ve­zető függetlenségi vezérfiak sem mellőzhetők. A mai nehéz küzde­lemben minden arra való polgár- mák a fedélzeten a belye. Az óbudai demokrata kör kebe­lében egy kis fiók-forradalom van, Forr ott minden és csak egy sze­rencse, hogy az ügy egészen lokális, de azért érdemesnek tart­juk legközelebb erre részletesen visszatérni. * A radikális párt nagy agil.tásá- val Óbudára is eljött és 27-én este tartotta első szervezkedő gyűlé­sét. Nehéz talaja van Óbudán éppen azért, hogy egyes elvei a pol­gárság zömének felfogásával nem találkoznak. fl Vérmezőt elfoglalta Budá közönsége. Ezzel eldőlt remélhetőleg az az évtizedes pör, amelyet a főváros — régi jogaira hivatkozva — a katonai kincstár ellen a Vérmező birtok­lásáért folytatott. Katonai kincstár — hála az égnek 1 — nem létezik már: a Vérmező a miénk. Felmerül a kérdés, mit csinál- jnnk már most ezzel a budai kerü­letek legforgalmasabb részében fekvő, szép területtel? Még csak néhány évvel azelőtt télen sármező és nyáron poros homokterület volt, amelyet a gya- korlátozó bakák tapostak. Azután bevetették füvei és kaszálónak használták a generálisok lovainak táplálására. Ez volt a világ leg­drágább kaszáló rétje. Hogy a széna árával hol számoltak el, azt mi nem tudjuk, csak fájdalmasan tűr­nünk kellett, hogy szuronyos ka­tonaőrök távol tartották e területről a közönséget. Közben azonban szép terveket készítettünk arra az időre, ha majd visszakapjuk a terjedelmes mezőt, hogy miképen használjuk fel. Legrégibb a budai közélet egyik vezetőjének, Lendl Adolf dr.-nak a terve. Ő kertnek szánta a Vér­mezőt; még pedig a tudomány szolgálatában álló nyilvános köz­kertnek : az egyetemi Botanikus kertet és ennek keretében az újon­nan létesítendő Természetrajzi Mú­zeumot akarta idetelepiteni. Mások a Hősök ligetét, szintén mint köz­kertet emlegették, főként azzal a szándékkal, hogy ezen a címen a pör alatt álló birtokot könnyebben megszerezhessék a főváros közön­ségének. Az utolsó időben pedig — elég szemérmetleuül — a min­denki előtt megkülönböztetett és ellenszenves megítélésben álló „Központok“ törekedtek ide, hogy e szép helyre állítólag monumen­tális épületeket emeljenek, amelyek azonban idővel ötemeletes bér­kaszárnyákká vedlettek volna. Ez ellen a tolakodó és mindenképen hibáztatandó szándék ellen a Krisztinavárosi Kaszinó foglalt állást és sikerrel megakadályozta a ha­mis tervet. Kérdést intéztünk Lendl dr.-hoz, hogy aktuálisnak tartja-e az időt és a most adott körülményeket régi terveinek felelevenítésére ? — Válaszul a következő sorokat kaptuk : Az egyetem régi botanikus kert­jét, amely az Üllői-ut külső végén terült el, elfoglalták az egyetemi klinikák részére. Maga a kert régi területének egy ötödrészére zsugo­rodott össze és ilyen állapotában az egyetemi oktatás céljait már évek óta nem követheti. A botanika tanítása az egyetemen oly fontos, hogy ez okból fettétlenül uj kertet kell létesítenünk. Ezt belátták a múltban az összes intéző fériak, amiért először a Kerepesi-temető mögött fekvő Pék-erdőnek nevezett területet kérték e célra a főváros­tól. Ez a terület azonban hozzá­férhetetlensége miatt kiküszöbölő­dött magától. A Lágymányos egy részét óhajtották azután a botanikus kertnek lefoglalni; ide tervezik újabban és nagyon helyesen az Állandó Kiállítás területét; ez utób­binak nem lehetne másutt meg­felelő, szabad síkságot biztosítani és mert a katonaság a Vérmezőt magáénak bitorolta, végül a Margit­szigetre akarták a Botanikus-kertet telepíteni. Ezt a gondolatot azon­ban nem lehet megvalósítani és ha valahogyan végrehajtanák, ma­gának a Margitszigetnek is ártaná­nak vele. Látjuk tehát, hogy a Botanikus­kertet másképen életre nem kelt­hetjük, csak úgy, ha a Vérmezőre szánjuk. Megjegyzendő, hogy ez tulajdonképen változatosan szép, nagy és nyilvános közkert lesz. Virágos, ligetes, tóval a közepén, erdős részletekkel a szélén, és nemcsak a tudománynak, meg az általános okulásnak szolgál majd* hanem az üdülő közönség előtt is kedves lesz, miként például az Állatkert. A Botanikus-kert mellé, vagy ennek a keretébe illik az uj Ter- mészetrajzi-muzeum, amelyet a kormány — a szükségnek engedve — már a háború előtt akart vala­hol Budán elhelyezni, de nem ta- látt megfelelő területet e célra. Most pedig Bécsből — reméljük — vissza fogjuk szerezni a magyar műkincseknek és történelmi emlé­keknek legalább egy részét. Tete­mes gyűjteményekkel még inkább zsúfolódnak majd ennek folytán a Magyar Nemzeti Muzeum amúgy is szűk tárai. Kétségtelenül csakis azzal segíthetünk a bajon, ha a különben sem odavaló két termé­szetrajzi osztályt onnét kiemeljük s ezzel átadjuk megint a Magyar Nemzeti Muzeum összes csarnokait eredeti rendeltetésüknek. Tehát egy uj Természetrajzi-Muzeumot kell építenünk valahol. Szinte kínálko­zik e célra a Vérmező, ha idehoz­zuk a Botanikus-Kertet. A modern természetrajzi muzeum egyike a legszebb látványosságok­nak. Biológiai csoportjaival, tanul­ságos berendezéseivel tetszetős módon beilleszkedik mintegy a közönség komoly kívánságaiba és vonzza az érdeklődőket minden nagy városban. Előreláthatóan fej­lesztő hatása lesz ennek az intéz­ménynek a Vérmező egész kör­nyékére, amelynek kitűnő közle­kedési viszonyai viszont magát a múzeumot is fogják emelni; mert csak az olyan muzeum tölti be a feladatát, amelyet a közönség köny- nyen és sűrűn látogathat. Szerény nézetem szerint a Vér­mező felhasználásának kérdése most tehát tényleg aktuálissá válik és helyesen csakis úgy döntjük el, ha a Botanikus-kerttel együtt a Természetrajzi-muzeumot telepít­jük ide. Lendl Adolf dr.-nak ezt a röviden összefoglalt érvelését — azt hisz- szük — mindenki csak helyesléssel fogadhatja és főként a budai kerü­leteknek érdekében volna az, ha az ő nagy tervezése valóra válnék. Kívánatosnak tartjuk ez okból, hogy a tekintélyes budai körök, amelyek itt közvetlenül is érdekelve vannak, összefogjanak és mozgal­mat indítsanak ez ügy érdekében. A Budai Polgári Kör, a Krisztina­városi Kaszinó, a Krisztinavárosi polgári Kaszinó, a Budai Lövész­egyesület, a Tanférfiak és Taniigy- barátok Köre, az Iparoskörök, a budai Szabad Lyceum és esetleg más testületek együttesen bizonyára ked­vező megoldás elé vihetik és érlel­hetik ezt a kérdést. H. T. Telefonon értekezhetni a felelős szerkesztővel: d. e. 10—11, d. u. 5-6. Telefonszám 24—77. Városi pártot szerveznek a II. kerületben, ahogy azt e hó 26-án tartott kerületi értekezleten elhatá­rozták. Ez a párt tisztán kommu­nális ügyekkel foglalkoznék, a politikát teljesen kizárná s ezzel lehetőve tenné azt, hogy az uj városi pártba minden árnyalatú politikus helyet foglalhatna, abban a kerület minden értékes, képzett, verzált embere részt vehetne. A II. kerületben ezt már régebben tervezték, nagy részben keresztül is vitték, de most a leghatározot­tabban körülvonalozzák az uj párt céljait és törekvéseit. A 111. kér. Katholikus Kör fiatalabb tagjai irányzatát követve e napok­ban rendkívüli közgyűlésén elhatá­rozta, hogy beleolvad a keresztény szociális pártba és ezentúl mint keresztény szociális egyesület foly­tatja működését. Szívesen látjuk, ha a sok különféle párt és frakció összeolvad egy keretben, de speciá­lisan itt, amikor a kath. autonómia ügye kerül mielőbb a napirendre, ez a tömörülés a katholikus érzü­letű és tisztán a polgári eszmékért lelkesedő lakosságot ettől távol tartja majd. Célszerűbb lett volna a meglevő tisztes katholikus kört meghagyni és a keresztény szociá- listákat külön táborban sorakoz­tatni. Úgy tudjük ez irányban még nem végleges a döntés és jólehet, hogy az utóbbi eshetőség fog ér­vényre jutni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom