Buda és vidéke, 1901 (10. évfolyam, 1-35. szám)

1901-12-00 / 34. szám

Budapest, 1901. X. évfolyam 34. sz. KIADÓHIVATAL hol előfizetni lehet és hirdetéseket felveszünk: Budapest. I.. Krisztina-körut 111., I. ajtó. Keresztény Magyarország. A ki kétségbevonja, hqgv Magyar- ország keresztény állam, az vagy tudatlan, vagy rosszakaratú. A ki azt akarja, hogy Magyarország ne legyen keresztény állam, a ki a keresztény szellemet gyengiti, támadja, aláaknázza, az főben járó bűnt követ el. Ha figyelmesen vizsgálódunk, meg­döbbenve tapasztalhatjuk, hogy Ma- íJjvarországon a zsidók háborút folv- tatnak a kereszténység ellen és Dávid csillagát akarják a kérészi lielgére tűzni. Már Lnlher Márton figyelmeztette a világot, hogy a zsidóktól óvakodjék, mert őket szintoly kevéssé lehel meg­téríteni, mint az ördögöket. A fekete visszaesésre, sötét pápista uralomra, ultramontánságra, klerikáliz- musra szoktak hivatkozni és felekezetek ellen való izgatást látnak és keresnek abban, ha valaki őszintén szól a zsidó kérdésről. x\z ilyen hamis hangon beszélőket utaljuk a protestáns Luther Márton szavaira: „A zsidók, kik magukat orvosok­nak adják ki, a keresztényeket életük­től és vagyonuktól megfosztják; mert Istennek szolgálatot vélnek tenni azzal, ka titokban a keresztéiig eket megölik. “ „Még mai napság se tudjuk, mi­csoda ördög hozta őket ide az or­szágba; mi nem hoztuk őket ide Jeruzsálemből. Még most sem tartja őket senki viszsza, nyitva áll előttük az országéit, menjenek a maguk orszá­gába; Mi szivesen adunk nekik még ajándékot is, csakhogy a nyakunkról elmenjenek; mert ők nekünk egy nagy teker, mintegy országos csapás, pestis és csupa szerencsétlenség.» A zsidókérdés megoldására nézve Luther a következőket hozza javas­latba : „Először zsinagógájukat vagy is­kolájukat fel kell gyújtani, (dass man ihrer Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke), és a mi nem akar elégni, főiddel be kell temetni, (und was nicht verbrennen will, mit Erden überheuffe und beschütte), hogy soha többé ne lásson ember azokból egy követ vagy salakot. Karácsony hava (deczember) vasárnap. SZERKESZTI: ERDÉLYI GYULA. Megjelenik havonként háromszor. Előfizetési árak: Egész évre 12 korona, félévre 6 korona, évnegyedre 3 korona. — Egy szám l korona. = SZERKESZTOSEG: — - ­Budapest, I., Krisztina-körut III., I. ajtó. Kéziratokat és közleményeket ide kérjük küldeni. Másodszor házaikat is szintoly módon el kell rombolni és pusztítani (Zum andern, dass man auch ihre Häuser dergleichen zerbreche und zer­störe); mert ugyanazokat a dolgokat űzik ezekben is, mint iskoláikban. Harmadszor, el kell tőlük venni minden imakönyvüket és talmudjokat, a melyekben olyan istentelenségek, hazugságok, átkok és szidalmak tanít­tatnak. Negyedszer, rabinusaiknak halál- büntetés terhe alatt meg kell tiltani, hogy..ezentúl taníthassanak. Ötödször, meg kell tiltani a zsi- dóknak, hogy szerte csatangoljanak, mert nekik a falukon semmi kerese­tük, mivel ők se nem urak, se nem földművesek stb. Hatodszor, meg kell tiltani nekik az uzsoráskodást, s el kell venni tő­lük minden készpénzükét, arany és ezüst drágaságaikat, s mindezeket őri­zet alatt kell tartani. Hetedszer, a fiatal, erős zsidók és zsidóasszonyok kezébe csépet, fej­szét. ásót, kapát, rokkát és orsót kell adni és arczuk verejtékében kell velük kenyerüket megkerestetni. S végül: kJ velük! (Weg mit ihnen!)“ Luther Márton nem volt reaktio- nárius, de reformátor, ki a kálvinisták és lutheránusok hitéletében ma is tekintély, tehát a zsidóval czimboráló protestáns magyarok Luther Márton elveihez lettek hű télének. Luther Márton javaslatai köz- törvényekbe és az államjogba ütköz­nek, tehát meg nem valósíthatók, de mindenesetre ezek az igék a zsidó faj veszedelmességét hangsúlyozzák, s az összes keresztény leiekezeteket arra ösztönözhetik, hogy összetartá­sukkal szilárdítsák meg a keresztény Ma gy a rors zágot. A Luther-féle középkori és erő­szakos fegyverek nélkül is czélt érhe­tünk, békés és komoly munkával. Legyünk jó keresztények, jó magya­rok, ne csak a külsőségekben, de bensőnkben is. Kövessük Jézus Krisz­tus evangéliumát, szívvel, lélekkel. Mi keresztények szolgáljuk bár Jézus Krisztust akármelyik csapatá­ban, ne felt tsük el, hogy katkolikusok és protestánsok, mindnyájan az ő zászlaja alá esküdtünk. Egyházi fér­fiúink vitázhatnak a felett, hogy me­lyik keresztény vallás jobb és töké­letesebb, a keresztény társadalomnak felekezeti békére van szüksége. Mi keresztények a Jézus Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk és ha a zsidók ellen védekezünk, ez nem fele­kezeti izgatás, mert ők velünk sem egy felekezetet sem egy fajt nem képeznek. Megmondotta ezt a legnagyobb magyar gróf Széchenyi István, ki anyagi veszedelmünket megjósolta és meg­jósolta a zsidók elhatalmaskodását is. A zsidók előtt nyitva van az üt, hódoljanak meg, ha tudnak a keresz­ténységnek, vagy vonuljanak ki a keresztény államokból és különösen ne szítsanak felekezeti harezokat a keresztény Ma g y a r or s z á gb a n. A Buda és Vidéke az egyetlen magyar lap, mely őszintén és bátran markol be a zsidó kérdésbe. Nem ki­hívóan, hajszát nem keresve, komo­lyan békés eszközökkel folytatja a küzdelmet, mely diadalmasan fog vég­ződni, ha a keresztény Magyarország össze tart. A Buda és Vidéke Budán jelenik meg, ott a hol a keresztény Magyar- ország keresztény ereklyéi és keresz­tény emlékei vannak. Budáról hallatja intő szózatát a keresztényekért, min­den keresztényeknek. A Buda és Vidéke Buda emelke­déséért, fejlődéséért, rendezéséért és haladásáért, magyarosodásáért min­dent elkövet. Buda a magyar apostoli király trónjának helye, az ország szive, az ország figyelmére méltó. Természeti kincsei, a tündér vidék arra jelölik, hogy egy szép városrész legyen méltó a trón fényéhez. Buda van arra hivatva, hogy a szellem vá­rosa legyen, tehát központja a ma­gyar keresztény tudománynak, iroda­lomnak, művészetnek. Buda van arra hivatva, hogy központja legyen a ke­resztény szellemnek. Mi harczoltunk és harczolunk Budáért, melynek szép­ségét elismeri az egész világ és nem ismeri még sem az egész Magyar- ország. Vezesse tetteinket Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar szelleme!

Next

/
Oldalképek
Tartalom