Buda és vidéke, 1899 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1899-02-11 / 5. szám

Budapest, 1899. (5) Február 11. rendezőjéhez, Hoppe Rezső egyleti taghoz kül­deni. (Lakása : I. Nikó-u. 2. fsz. 2.) 4. Egyleti tagok számára nincs belépődíj, nem egyleti ta­gok belépési dija: egy tombola tárgy. Minden jelenlevőnek joga lesz egy ingyen tombola számhoz. 5. Ételről, italról a „Politikus greizler“ vendéglőse gondoskodik majd. Kezdete este pont 8 órakor. II. Részletes tudnivalók: I. a) Sehäffer: „Bölcs Salamon“ b) Mendelssohn: Bordal, férfikarok. 2. Magyar népdalok; czim- balmon előadja: Koczány Zsófia úrhölgy. 3. „A mama kedvencze;“ magánjelenet előadja: Horváth Kálmán. 4. Dalok ; énekli : Kéri Andor. 5. Signor Karolo di Zöldini fellépte világhírű idomított állatseregletével. 6. „Férjhez menjek-e?“ magánjelenet; előadja: Szentiványi Klementina űrhölgy. 7. Egy kis tévedés. Tréfa 1 felv. Né­metből ford. H. R. Személyek: Körmölő, írnok Hoppe Rezső, Pancsoló, vendéglős Pick Ferencz, Sajtos, szatócs Starker Károly, Hecsepecsné, ő nagysága Horváth Kálmán. Történik egy hirde­tési irodában. 8. Gabányi: A föld és népei; előadja: Tarczal Győző. 9. Koch: Heimann Levi úr bálja. 10. Genee : az antiszemita. Nagy opera 4 felvonásban előadja Hoppe Rezső. 11. A hires néger hármas : Rhorri Vichi, és Viaszt urak fellépte. 12. a) Them: A varjuk, b) Gaál: Balatoni nóták. Kezdete este pont 8 órakor. A budai zeneakadémia hangversenye. A budai zeneakadémiának ez évben máso­dik hangversenye szép és műértő közönséget gyűjtött a vigadó kis termében. A gazdag mű­sor minden száma viharos tetszést aratott. A közreműködők Schmidt Mariska, Tallatsek Mariska, Bleuer Andorin, Érti A. urhölgyek, Sigmund Sándor, Kéri A. és Petrovics Gy. urak magas műélvezetben részesítették a közönséget. A sikerben részes Sautner Zsigmond zene- igazgató is. Hangverseny. Folyó évi február hó 4-én nagy. és előkelő közönség jelenlétében fényesen sikerült hang­verseny volt a császárfürdő nagy termében. A hangversenyét a III. kerületi (újlaki) első magyar asztaltársaság tartotta, előkelő művészek, s a harmadik kerület néhány nota- bilitásának közreműködésével, hogy mint minden évben, a hangverseny által begy ült összeggel is nagyobbitsa azt a tőkét, melyet évenként a szegény gyermekek segélyezésére fordít. A tulajdonképeni hangversenyt műkedvelői színi előadás előzte meg. Gr. Fredro Sándor „Az egyetlen leány“ czimü vigjátékát adták elő Radnótfáy Sámuel fordításában, melyben az összes szereplők szépen megállták helyüket. Különösén kiváltak Pösztinger Nándor, Benedek Margit, Kozáry Kornélia, Zsoldos Margit, Holtzspach Luiza, Szende Margit és Benedek Zsolt, mellettük azonban, mint a kik az össz- játék sikerét nagyban előmozdították, Város Nándor, Molliln Lajos. Kugler Sándor és Mihályi Péterről sem szabad megfeledkeznünk. Az előadás után ifj. Holtzspach Nándorné úrnő, a 111. kerület hölgykoszorujának e leg­kimagaslóbb s legrokonszenvesebb alakja éne­kelte el Goldmark „Fülemüle“ dalát s Gounod „Szerenade“-ját zajos tetszés között. Az éneket Bellovits Imre országos h;rü zenetanár és kar­nagy zongorán kisérte. A nevezett két dal eléneklése után Melocco (Rudnay) Győző olvasta fel saját szerzeményét „Ahasver álmá“-t. A sikerült dolgozatot a közönség többször megtapsolta. Melocco Győző felolvasását Wieniawsky „Souvenir de Moscou“ czimű zeneműve követte, a mit Schmidt Gusztáv zeneakadémiai tanár adott elő hegedűn. Úgy őt, mint a hegedűt zongorán kisérő Hadd N. Lajos tanárt a közönség tapsaival jutalmazta. A hangversenyt dr. Szalay Sándor ének száma fejezte be, a ki kitűnő praecizitással adta elő Verdi „Trovatore“-jából gróf Duna dalát. Zongorán a kíséretet Hackl N. Lajos tanár szolgáltatta a dalhoz. BUDA és. VIDE K E A kellemesen eltöltött estét „Süketnek kell lennie“ czimü vígjáték fejezte be, melyen Sze- less Árpád, Benedek Gizella, Holtzspach Ödön és Zsoldos Miklós arattak sok tapsot. A hangverseny számainak kitűnő össze­állítása a rendezőség érdeme. A Ill-ik kerületi újlaki első magyar asz­taltársaság e hangversenyével újra fényesen bebizonyította, hogy nemcsak a jótékonyságot, mely czélt mikor megalakult maga elé tűzött, gyakorolja, hanem jótékonysága mellett a II. és 111-ik kerület intelligentiájának oly módon való összevonására is törekszik, a mely összevonás­ból kifolyólag nemcsak a jótékonyság gyakor­lásának szerez barátokat, hanem a magyaroso­dásnak is. 's Hogy a 111-ik kerület újlaki része már csaknem egészen magyar, s mindenféle germa- nizacziót még csirájában elfojtanak, abban a Ill-ik kerületi első magyar asztaltársaságnak nagy része van. A budai vendéglősök tánczvigalma. Az I—III. kér. derék vendéglősei f. é. február hó 9-én tartották a Medvei-utczai „Fáczán“ összes termeiben ez évi tánczvigal- mukat. E mulatság is úgy sikerült, mint az előbbi éviek, sok szép asszony és kisasszony, sok tánczos, kitűnő kedv, helyes rendezés és min­denben a legpontosabb rend. Ez tünteti ki és emeli e mulatság családias jellegét és kedélyét, mindenki otthon érzi magát, senki - senki sem idegen, de nem is lehet ez máskép, mert hiszen a vendéglősök e mulatságot nem csak maguknak, hanem kedves vendégeik és a velük üzleti összeköttetésben levő kereskedők és iparosok részére is rendezik, jól esik nekik is egyszer a házon kívül mulatni. A terem és lépcsőház ez alkalommal sok délszaki növénynyel, kárpit- és zászlókkal volt díszítve. Minden hölgynek egy szép emlék adatott, mely egy díszes tánczrendből állott. E táncz- rend egy pelüsből készült miniatűr nyitható jégszekrény ajtót képezett, melyben egy kis tükör és a tánczrend és kicsiny, hűtőben egy piczi kis. üveg Louis Francois pezsgő volt alkalmazva. A zenét a 69. gyalogezred zenekara szol­gáltatta. A venedégek közt ott láttuk a pezsgő és sör gyárak képviselőit, nevezetesen Bokros Károly, Baják, Koczor, továbbá Gundel János, Kommer Ferencz, Förster Konrád pesti vendég­lősöket, Werner Adolf, Wagner Alajos szikviz- gy árasokat. Jelen voltak, asszonyok: Farkas Istvánná, Boskó Jánosné, , ifj., Haber Károlyné, Mader Károly né, Posch Józsefné, Preiszler Istvánná, Schaffer Györgyné, Friesz.Józsefné, Gallauner Károlyné, Kaufmann Jánosné, Vogler Jánosné, Mayerné, Kollárné, Friedl F.-né, Gerstl Ferenczné, Füle Istvánná, Wurm Károlyné, Weisel Györgyné, Niemanpé, Medicz Jánosné, FuChs Antalné, Cseh Istvánná, Polifka. Károlyné, Kopper Ká­rolyné, Újhelyi Vilmosné, Fürst Tivadarné, Novoszád Ferenczné, Fuit.h Lajosné, Leohardt Károlyné, Dechmann Ágostonné, Kogler Fri­gy esné, Mészáros Frigyesné, Schlaucher Fe­renczné, Gábor Mihályné, Mikulasik Ferenczné, Wavbricska Andrásné, Larnev Mihályné, ifj. Haber Károlyné, Wödl Jánosné, Cappilleri Károlyné, Mersch Konrádné, Günzl Manóné stb. Kisasszonyok: Peril Irma és Elza, Boskó Muics Ella, Schaffer Elic és Hedvig, Blaha Irma, Zsakó Ilka és Katicza, Gallauner Irma, Schimmel Anna és Ottilia, Wurm Emma, Weisel Antonie, Hochhäuser Róza és Anna, Niemann Irén, Wachshoffer Borc.sa, Wittenberger Lujza, Fuith Paula, Wuksa Teréz, Berger Anna, Albecher Józsa és Katicza, Biegelbauer Irén, Schumy Józsa, Horváth Józsa és Mariska, Précsényi Róza és Mariska, Spiteller Elza és Emilia, Adelsberger Jolán, Lázár Gizella, Novo­szád Etel, Fürst Mariska, Lebhardt Erzsébet, Tomcsányi Margit, Bencsen Alberta, Kogler nővérek, Lerner Katicza, Patiszti Déli, Mójzes Gizella és Anna, Schöberl Irén, Günzl Miczike és Hermin, Gürsch Gizella, Müller Janka, Schlaucher Eliz, Preiszler Katinka stb. Az első négyest 120 pár tánczolta, az egész igen sikerült mulatságnak csak a hajnal vetett véget. Budai dalárda jelmez estélye. A „Budai dalárda“ szokásos jelmez- estélylyel egybekötött hangversenyét f. hó 4-én tartotta meg „Fáczán“ összes termeiben. Már hetekkel ezelőtt nagy érdeklődés mutatkozott az estély iránt, aminek meg is volt a hatása, mert a termek úgyszólván szőkéknek bizonyul- i tak a nagyszámú közönség befogadására. A i rendezőség a hölgyeket — régi szokás szerint — csinos tánczrendekkel, a megjelent közönséget pedig az alkalomhoz csinosan feldiszitett te­remmel lepte meg, mely utóbbinak elkészítésé­vel Grenczuer Alajos budai iparos bízatott meg, ki e megbízatásának fényesen meg is felelt. - A hangversenyt a dalárda férfikara nyi­totta meg Scháíler „Bölcs Salamon“ czimű dalával. Ezt követőleg Mezei Irma a vígszín­ház szinésziskolájának tehetséges növendéke Makai „Izé kisasszony“ czimű monológját sza­valta el. A férfikar ezután Mendelsohn „Bor­dalát“ adta elő, majd Mezei Irma és Rogoz Imre a vígszínház növendéke Gabányi „Egy kis bal­eset“ czimű dialógját szavalták el. — Három valóságos kongo néger afrikaiasan adtak elő egy ó-budaias éneket, melyet a közönség szűnni nem akaró kaczaja kisért. — Láttuk fellépni Signon Carolo di Zöldinit világhírű idomított állatseregletével, .mely egy macskából, egy új­fundlandi kutyából, egy majomból, egy disz­nóból és egy kakasból állott. Alig elképzelhető művészettel adtak elő quartettet, melyben a macska a sopránt, a kakas a tenort, a kutya az altot és a disznó a bassust reprezentálta. A. zongorakiséretet a egy qaurtetthez a majom szolgáltatta. Végezetül dicsérettel kell még megemlé­keznünk Pettényi Zsigmond ördöngős bűvésze­iéről, melynek minden egyes mutatványát zajos taps és éljenzés követte. Egyszóval a nagy­számú és d.isztingvált közönség nagyon jól mu­latott s a műsor minden egyes pontját zajos tapssal és éljenzéssel jutalmazta, amelylyel a t. műkedvelők nagyon is meglehetek elé­gedve. A hangverseny után a bosnyák ezred zenekara rázendítette a csárdást és megkezdő­dött a táncz, mely kiviiá gos kiviradtig tartott. Notabilitásaink közül a következőket sikerült feljegyezhetni: Rózsavölgyi Gyula alpolgármes­ter, Lung György tanácsnok, Tabódy József kir. kamarás, adófelügyelö, Tolnai Imre, Strat- zinger Emil és Trautvein Sándor pénzügyi tanácsosok, Kanyó Sándor és Petsics Márk főv. bizottsági tagok, Máj er József főreálisk. igazg. Dr. Arányi Árpád főv. tiszti orvos, Schinábek Englbert igazgató stb. A hölgyek névsorát a következőkben adhatjuk : Asszonyok: Dr. Arányi Árpadné, Bauer Józsefné, Benzen Henrikné, Csokonai Vitéz Ferenczné, Drechsler Miksáné, Fehérvárt Ferenczné, Fischer Ferenczné, Fábián Jánosné, Friedrich Károlyné, Friedl Edéné, Gravátsch Tivadarné, Graner Antalné, Greutzner S.-né, Hajdúk Gyuláné, Herendy Józsefné, Jakab Árpadné. Jakovics Józsefné, Jurányi Jánosné, Kronberger Edéné, Kilmájer Istvánná, Kardos Bernátné, Kreipl Lipótné, Kanyó Sándorné, Ko- czáriyi Sándorné, Lung Györgyné, özv. Lehma- jer Nándorné, Lypncizky' Károlyné, Májer Jó­zsefné, özv. Löschinger Zsigmondné, Midniczky Károlyné, Özv. Miki Józsefné, Németh Ödönné, Pártos Gyuláné, Pósch Józsefné, Petz Ágos­tonné, Prohászka Henrikné, Ruzicska Gyuláné, Ritzier Sándorné, Scháíler Ervinné, özv. Sturm Jánosné, Schmelhegger Nándorné, özv. Saukop Ferenczné, Tarján Vilmosné, Trautvein Sán­dorné, Tohvay Jmréné, Teschauer Vilmosné, Villani Forstner Sándorné stb. Leányok jelmezben: Bauer nővérek (AltAVien), Berán Irma (vadrózsa), Glasz Melani (hegyi-tündér), Biegelbauer Irén (pipacs),

Next

/
Oldalképek
Tartalom