Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-02-21 / 6. szám

Buiiapest, 1&98. (6) Rudvik Adolfné, Zimmermann Kálmánné. Fuchs Antalné, Meditz Jánosné. Roch Ferenczné, Nie- mandné, Hochhauserné, Marada Józsefné. Bur­ger Józsefné. Méhelyi Sándorné, Krenn Mátyás- né. Burger Ferenczné. Szicherszkynó. Mersch Konradné, Gittingerné. f^zurrell Tivadarné. Gürsch Ferenczné. Cappilleri Károlyné. Hecker Györgyné. Váczy Józsefné, Sánt.ha Albertné, stb- Kisasszonyok : Gürsch Gizella, Hohl Anna, Albecker Józsa és Katica, Bűitek Adolfina, Schmidt Anna. Pertl nővérek. Müller Róza, Hozer Rózsa, Weiszl Antonia, Ternyei Teréz, Paulovics Katica. Schlaucher Elza, Kéhly Ilonka, Lerner Katica, Gallauner Irma, Biegel- bauer Irén, Fuchs Józsa, Roch Ilka. Niemand Giza és Anna, Huber Laura. Szihelszky Ilka, Zeller Paula, Kadik Karolin. Józsa Vilma, WachshotTer Borcsa. Schöberl Irén, Bursch Janka. Wiesenberger Ilka stb. Továbbá jelen voltak a 69. g}mlogezred tiszti kara, a ven­déglősökkel üzleti összeköttetésben álló válla­latok képviselői és kereskedők stb. * Bucsuzás a farsangtól. A „Budai Dalárda“ nem akarván Carneval herczeg jobblétre szenderültének szomorú ténye felett egyszerűen napirendre térni, elhatározta, mi­szerint napjaink ezen legfontosabb eseményét, (a Dreyfus pörtől eltekintve) f hó 22-én, far­sang keddjén, egy az I. kér. krisztinavárosi polgári leányiskola (koronaőr utczai) tornater­mében tartandó családias jellegű kedélyes estélylyel üli meg. melyre az összes pártoló- és működő tagok és hozzátartozóik (esetleg vendégeik) hivatalosak. — Miheztartásul: 1. Belépti díj nincs (tekintve, hogy a farsang úgyis elég hosszú volt.)— 2. Feléphet mindenki; jelentkezhetni még az est folyamán is. de meg- | jegyezzük, hogy fizetett klakkot nem tűrünk. — 8 Nevetni való annyi lesz, hogy félünk apróbb balesetektől ; mi rt is fiatalabb tagjainkból egy kis „saját külön“ mentőtársulatot alakítottunk, melytől azonban óva intjük a t közönséget — 4. Tánczolni nem fogunk szusz-, hely és idő- szűke miatt. (Éjfélkor t. i. haza megyünk, kez­dődvén akkor a kalendárium örök igazsága szerint a por és hamu, no meg a heringek időszaka. — 5. Végül éhen szomjan senki se fog meghalni. -- Kezdete 8 órakor. * Mulatság Vörösváron. AVörösvári Társaskör e hó 16-án, szerdán fényesen sikerült tánczestélyt rendezett Vörösváron. A nagyszámú és díszes közönség, mely Vörös­várnak és a körn3’ékének majdnem teljes szám­mal megjelent intelligencziájából állott, a leg­jobb hangulatban mulatott kivilágos kiviradtig Az első négyest közel harmincz pár tánczolta A csak nem rég megalakult kör tagjai semmi áldozatot nem kiméivé iparkodtak a mulatságot minél fényesebbé tenni. Jelen voltak : A sz­ázon y o k : Beró Pálné, özv Bukovszky Jánosné, Cseörghe Sáinuelné, Eckhardt Gézáné, Faul Jánosné, Grünfeld Manóné. György End- réné. Hanvai Jánosné, Hentesei Józsefné. Kiss Sándorné (Pest), Kopper Jánosné, Krébesz Lászlóné. dr. Lux Józsefné. Steinbach Jánosné, Btraub Béláné, Trinkl Mátyásné. Leányok: Bukovszky Vilma. Eckhardt Irma, Hentschel Irma, Hentschel Linka, Kazányi Gizella (Pest), Kiss Margit, Koffler Kamilla. Niedermüller Irma és Malvin, Ormay Vilma Philipp Paula, Reichel Vilma, Rietmüller Karolin (Veszprém), Rosen, berg Leonora, Tóth Katalin, Szluha Kornélia. * „A Budai Dalárda“ jelmez estélye — melyuek vezéreszméjét „F e I f o r d u 1 t v i- 1 á g“ képezte, a szokottnál is több szép asz- Bzonyt és leányt vonzott a .Fáczán* ter­meibe f. hó 16 án. A jó kedv. mely a dalárda mulatságait jellemzi, e mulatságot is oly ke­délyessé tette, houy a kik jelen voltak kedvesen fognak arra visszaemlékezni A hölgyek dí­szes koszorújában láttuk : Leányok: Tol- nsy Etelka és Aranka, Király Aranka (elszászi), Búzás Ilonka, Lehmayer Brigitta (dsidás). Mill- hofíer Erzsi, Bursitz Adél, Tepszer Emilia Bécs (fecske), Apái Viktoria (tengerész), Gombás Aranka és Iréuke, Gaál Mariska. Miklós Irma (ördög). Bercsényi Emma Vácz, (lepke), Szép- ligethy Klementina (angyal), Letsitz Sarolta Lippa (gazdatiszt), Singer Ida, Oszlányi Ilona, BUDA és VIDÉKE Február 21 Emilia és Hermina, Berner Irma, Sárgay Emiké és Erzsiké, Kunszt Karolin. Bauer Vilma és Józsa (postások), Hampel Ilona és Etelka, Nida Ilona, Gaál Vilma. 8tratzinger Tercsi. Szer- vátzy Rózsika (szőke czigány) 8árgay Emilia (ördög), Schwarczmayer Gizella, Viktora és Irma, Ludwig Irén, Tóth Paula, Sternád Lenke (udvari bohócz), Koczányi Zsófia (magyar leány), Barlos Irma és Giza. Mayer Irma, Gabányi Paula (ujságiróió), Bella Alma és Viktória, Schmelhegger Mariska, Haiduck Anna, Krause Aranka, Hermann Etelka, Schumayer Anna (gazdatiszt), Varga Ilonka (tavasz), Knotz Irma, Étt.l Gizella, Fábián nővérek, Biró Jolán (mat­róz), Máthé Irma (postillion), Straub Ilona (fo­lyondár) Straub Irén (berni parasztleány), Ko­vács Lidiké (spanyol tánezosnő). Szabó Ilona, Mayer Sarolta Magolszkv Mariska (orosz) Frld- rich Etelka, Trautmann Irén, Weimesz nővé­rek. stb. Asszonyok: Laumann Józsefné, Hoppé Rez8Őné, Király Béláné, Hackmüller Sándorné, Pintér Zsigáné, Schmelhegger Nán- dorné, Patka Kálmánné, Farkas Józsefné, Szik- lay Béláné, Herczeg Ferenczné. Molnár Imréné, Krause Nándorné, Bencsen Albertné, Fischer Antalné, Hampelné, Turner Károlyné, Farkas Elekné, Schwarczmayer K.-né, Búzás Istvánná, Sternád Rezsőné. Magyar Arpádné, Szerváczyné, Hackl Lajosné. Ébner Károlyné. Alin Károlyné Haiduck-né. Csokonai Vitéz Ferenczné, Fá- biánné. Gabányiné. Kunszt Antalné, Kovács Sándorné. Schumayer K.-né, Gyurmán Fe­renczné, Wagner Antalné, Reinl Józsefné, Lip- thay Sándorné, Szabó Józsefné, Almásy Já­nosné. Storch Ernőnó, Killtiayer Istvánná, Weimeszné, Sopronyi Gedeonná, Bauer An talné, Bartosné. Tolnayné, Kaczányinó, Tur- csányi Pálné. Székely Kálmánné, Semlyén Timódné, Veyl Lajesné, Posch Józsefné stb. E névsor igen hézagos ugyan, de legalább le­het belőle köve'keztetni ama díszes hölgy- koszorúra, mely az idei estély föfényét képezte. A kedélyes mulatságnak csak a hajnal vetett vé­get. Az estély ő órakor nagy felvonulásBal kez- dődött, melyben mintegy 50 jelmezbe öltözött pár vett részt Az ünnepi nyitányt a dalárda tagjaiból alakított kinai hölgyzenekar kitünően adta elő, mely után a Barrison leányok mutat­ták be tetszetős öltözékeiket bájos tánezukat és éneküket, a programúi 3. száma: „Othello“ (nagy szinmü eredeti átdolgozásban) sok kaczag- tatót nyújtott: Krk és Pit zenebohőezok iike- rült produkeziói után végezetül a dalárda éne­kelt két férfikart, mely után megindult a táncz s ha nem volna meg Írva, hogy e földön min­den véges, úgy az bizonyára még ma is tar­tana. Az első négyest 120 pár tánczolta. * A budai lövészbál. A budapesti polgári lövészegyesület vigalmi bizottsága f. hó 12-én tartott jótékonyczélu tánczestélyén kézzel fog hatólag czáfolta meg azt a téves felfogást, mintha Budán nem lehetne válogatott közönsé get összehozni, fényes elite táncz-mulatságot rendezni Csak kellő elővigyázat és tapintat kell hozzá. Mindkét feltétel bírásáról fényes bizonyságot szolgáltatott Kozma-Gyula," a vigalmi bizottság merész és fáradhatatlan elnöke, a ki nagy erkölcsi bátorságot tanúsított akkor, midőn az „ősiséghez“ még mindég szi vÓ8an ragaszkodó lövészeket a társadalmi te­vékenység útjára csábította. A kultúra és köz­jótékonyság terén a lövölde a múltakban nem igen beszéltetett magáról. Most azonban rövid idő alakit már másodszor mutat fel e téren, nem kicsitlyelhefő sikereket. Február 12 én tartotta meg nagy rókusutezai lövóházában azt a nagy­szabású elite-tánczestélyt, mely az „Országos egyetemi segélyalap* és a .,Mensa academica“ alaptőkéjét igen tekintélyes összeggel gyara pitandja. Az estély rendezősége már hetek óta lázas izgatottságban tartotta a budai fia­talságot. Alig volt az úri körökben lányos ház, a hol a várakozás ingerével ne készülődtek volna ezen legsajátosabb budai elite-bálra. De , meg is látszott, hogy a derék rendezők fára- j dozása nem volt hiába való ! Ott volt a Budai I előkelő társaság szine-java s mulatott kivilágo virradatig oly fesztelenséggel, melyre öröm visz- I Bzagondoluí. A tágas- éi szépen diszitett táncz teremben a jókedv ütött tanyát:'*■ Nagyban emelték a s«k. .s&ép leány mellett az1 .est sike. rét az egyetemi ifjak,..a kik mintegy 100-an gondoskodtak arról, hogy* a sok szép leánynak bőségesen kijusson a tánczból 8 még a ma, máknak se legyen okuk panaszra A talpalá. valót Rácz Laczi előnyösen ismert zene- kara lankadatlan kitartással húzta. A négyg. seket mintegy 150 pár tánczolta. Az igen csinos tánezrend lövészjelvényekkel díszített vadász-táskát ábrázolt. A sikerült mulatság csak a hajnali órákban ért véget s nemcsak erkölcsi tekintetben mondható fényesnek, de anyagilag is, mert a bruttó bevétel eddig 1200 frtra tehető, melynek mintegy fele az „Orsz. egyetemi segélyalap“ és a „Meusa acade- mica“ között oszlik meg. A bál dr Herczeg M i h á 1 y egyetemi rector védnöksége alatt tarta ott meg, a ki számos egyetemi tanár kíséretében jelent meg s mondhatjuk, elég kitartással osztozkodott diákjai örömében. Dr. Darányi földmivelésügyi miniszter Delmedico Ágost fölövészmeBternél kimentette elmara­dását. A jelenvolt hölgyek közül tudósítónk a következőket jegyezte fel: Asszonyok: Becker Ferenczné, Braun Jánosné, Bauer Józsefné, Bara Péterné, Bieglbauer Jakab- né, Baldzár Károlyné. Danek Istvánné. Del­medico Ágostonná, Ehrlich Gézáné, Fried­rich Károlyné, Freyberger Pálné, Fábián Fe­renczné, Gerő Zsigmondné, Goldinger Adolfné, Glasz Samuné, Gallauner Károlyné, Hoffhauser Józsefné, Heverle Károlyné, Hirschberg Vil- mosné, Hochholtzer Károlyné, Hager Károlyné. Hofbauer Károlyné, Hochstein Mórné. Jelűnek Edéné, Kozma Dénesné. Kozma Gyuláné, Kielmayer Jánosné, Krempelsz Béláné. Rosta Jánosné, Konecinik Ferenczné. Krisztián Jánog, nél, Loppert Antalné, Melléky Ferenczné. Ment Béláné, Milhoferné, Merik Béláné, Muschinek Jánosné, Neboviczky Andorné Pusztay Ferencz­né. Pázmándy Istvánná, Petz Ágostonná. Rauach Ferenczné, Reiter Tivadarné, Stessel Jánosné, Strobel Gusztávné, Schwarzmann Gusztávnál Szabó Antalné, Szabó Lajosné. Szabó Gézáné,' Schumi Károlyné, Szauervein Pálné. Szvierek Ágostonná, Taxtobler Nándorné. Turn KerPS5!. tólyné Urbán Gézáné. Weisz Ferenczné. Vfta„ kovits Istvánné, Zsedényi Aladárné. Ziemer­mann Kálmánné. Rosonovsztey Frigyesné. Rösz- ler Jánosné, Várady Aladárné. Lányok: Auer Katicza. Becker Margit, Braun Irén.Brichta nővérek. Bauer nővérek, Bara nővérek. Rie^p bauer nővérek, Baldzar íren, Chrisztián Irma, Danek Anna, Ehrlich Jusztinka. Friederich Fábián Irén és Ilonka, Freyberger Vilma. Garai Giziké, Garay Gizella és Etelka. Galla Anna. Gall un er Irma. Heverle Paula, Harnischfeger Kat ca, Hochholzer Jolán. Hager nővérek. Hof­bauer nővérek. Jelűnek Ilona, Kielmaypr Róza. Krempelsz Ida és Ilona, Rosta Ilona. Lappért Etelka, Lakner Ilonka. Ludvig Irén, Lang Erzsi, Lehmayer Brigitta, Markup Paula. Neboviczky Etelka, Oettl Paula. Pusztay nővérek. Petz Li- pótka. Richter nővérek, Rozsonovszky Rikl. Reitter Gizella. Stessel nővérek. Schvarzmaver nővérek, Scapa Regiaa, Schvarzmann Gizolla. Szabó nővérek, Stubrioht . Jankai Szwierák" Gizella és Margit, Schaffer, Margit, Söhumi Józta, Sárgay Emraike. Taxtofler Nina, Tnrn Anna, Urbán Lenke, Veisz nővérek. Vaskovits Ilona, Zsedenyi Dundi, Zimmermann Lenke. Különfélék — Változás, A Buda és Vidéke 1898.;^ évben havonként háromszor jelenik meg. Elöfize_ tőinknek a negyedik szám helyett A "AGYAR czimü szórakoztató újságot mellékeljük, mj olyan alakban jelenik meg, hogy be |s köttethető A Buda és Vidéke előfizetői 4 Magyar“ czimü szórakoztató újságot ingyen |<ao_ ják A „Magyar“ külön előfizetési ára egy ea^sz évre I frt 20 kr. Megkezdjük Buda é8 a vidék vezér férfiai arczképeitiek kiadását _ La punk le. közelebbi száma márczius hó je ni n < g

Next

/
Oldalképek
Tartalom