Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-02-21 / 6. szám

Budapest, 1898 (5.) Február 21 építését engedélyezik. Tizenkét év óta húzódik e vasút építésének kérdése. Négy helyi vasút van már most is a főváros területén, törvé­nyes és jogos alapon. A főváros érdeke meg­kívánja azt. hogy a főváros a vidékkel a köz­forgalmat teljesen kielégítő közlekedéssel ösz- 8zekösse. A tervezett villamos tudni fogja a közforgalmat teljesen kielégíteni és igy kiépí­tendő. Javasolja tehát, hogy a közgyűlés fogadja el a miniszter propoziczióit és az engedély- k'erőkkel a területhasználati szerződés meg­kötésére vonatkozó tárgyalásokat indítsa meg, Kunvári Fülöp szerint a miniszter eljá­rása helytelen és csak fait accomplit akar teremteni, ezért a tanács javaslatát fogadja el. Dr. Eulenberg Salamon azt tartja, hogy a helyi érdekű vasutakra vonatkozó törvényt a vidék és nem a főváros érdekei szempontjából hoz­ták és a miniszter akkor, a mikor a főváros területén helyi érdekű vasutat akar engedé- délyezni, jogtalanságot követ el. Ezért a ta­nács javaslatát teszi magáévá. Kun Gyula tanácsos, az ügy előadója nem tart attól, hogy a miniszter a kérdést a törvényhozás elé viszi döntés végett, ha a mi­niszter tudná, hogy igaza van, megtette volna ulár. azt évekkel ezelőtt A főváros nem vál­toztathatja meg álláspontját. A belügyminiszter csak nemrég erélyes szavakban kritizálta meg a főváros pénzügyi politikáját, intvén, hogy a háztartás egyensúlyát reális alapon hozzák helyre. A kereskedelmi miniszter pedig terv­szerűen csökkenteni akarja a főváros jövedelmi forrásait a. helyi érdekű vasutak engedélyezése által. A közúti vasút és a villamos vasúttár­saságtól a főváros évente igen nagy Összeget kap es ez az összeg évről-évre fokozatosan növekszik E két társaságtól 10 ezer forintnál nagyobb összeg jut a városnak, mig az öt viczinális alig 1400 forintot fizet be a. város Pénztárába. Nem hiszi, hogy a miniszter ei »karja venni a főváros földesúri jogait, ezt uem lehet megtenni jogállamban, legkevésbé Pedig a törvényhozás segélyével. Dr. Haltai Ferencz válaszolva az előadó fejtegetéseire, azt mondja, hogy kimutatását várta anhak, hogy a miniszter kérése jogtalan. Figyelmezteti a közgyűlést ismételten, hogy ne hagyják .a kérdést, most a törvényhozás elé jutni, mert senki sincs, a ki ebben igazat fog adni a. városnak. Ajánlja indítványát elfogadásra, A közgyűlés többsége a tanács javasla­tát fogadta el. Nem ismerőseink. (Árnyak és árnyabbak.) Veszszöparipásy. .Vajh ki ő és merre van hazája ? . . . •■Szive nincs, csak öblös szája. J; I öltözött részben hires férfiú. Mint a. vaj oly olvadékony és hiú A világot havannával fumigálja, A." c zu kasszát végtől végig megállja. Miről hires — jól tudjátok, Mindég kecsesei kacsint rátok. • Pohár között sokat beszél . . . Irásbán is sokat megkér. Szereti a kalácsot, Megszidja a tanácsot Itt nincsen út, ottan meg nincs vízvezeték, Itten döczög a kőjárda, ottan a lámpa setét. Közügyekkel van kitömve, talán ép azért kövér, 0 előtte nem is polgár a ki sovány, ösztövér, Mindig a közügyek, csupa önzetlenség, Kívülről szerény, belülről begler bég, Másnak nem ártana, ha magának haszaál, Meggörbedve járkál, pedig mindig grasszál. Nem győz kérvényezni, nem győz ő sürgetni, Vagy szép szóval kérni, avagy fenyegetni. Hatalmas szavának egy a veszszőpar ipája BUDA és VIDÉKE Szomszédnak is jusson, de fő az ő háza tája. Mindig az az utcza, mindig az a vidék, Sopánkodik, hogy a vizet arra még nem vitték. Másnak alig vau ott, de neki van telke, Ezt elhanyagolni tanácsnak van lelke. Mit törődik vele, egyebütt hogy leszen, Maga telkeire közügyből részt veszem Veszszöparipásy nálunk hej be sok van. Biz az oka annak, bogy a tűz el nem lobban. Farsang. * Gróf Karácsonyi Jenő bálja. Gróf Karácsonyi Jenő palotája ma fényárban úszik.. Ritka szerencsében ré­szesül a grófné és a gróf. Király ő fel­sége megjelenésével tiszteli meg a ki­tűnő főúri pár estélyét. A Karácsonyi , palota ura nem először látja a királyt termeiben. Boldogult édes atyját a jó­tékonyságáról emlékezetes valódi főurat is megtisztelte a király azzal, hogy az i ott rendezett főúri műkedvelői előadá­son a királynéval együtt megjelent. Gróf Karácsonyi Jenő és neje mindent elkövettek, hogy a királyt és az udvart méltóan fogadhassák. . . * A polg. isk. tanárjelöltek f. é febr. 8 án a krisztinavárosi Casinó termeiben hangverseny- nyel egybekötött tanczmulatságot rendeztek, mely jóval felül múlta siker tekintetében a tavalyit. 8 óra után kezdett gyülekezni a díszes közönség. Elragadó, bájos kép volt a sok szép hölgy szebbnél szebb arezok. elegáns, toilettek. A rendezők csinos lanczrendekkel kedvesked tek a hölgyeknek A tanezrend hosszúkás négy­szög' alakú peluche-könyfecske, volt, rajta ara nyozotr csattés email fecske, a hangversenyt Dit.tert Ferencz vezetése alatt levő énekkar Stroch A. ,.Dalra“ czimii darabjával nyitottá meg. Utána Maurer Nándor Vörösmarty *Szép Ilonka-"jár; (melodrama) szavalta nagy tetszés mellett. Majd Dittert Ferencz kötötte le a kö­zönség figyelmét szabatos technikájával és 'helyes felfogásával, melylyel Chopin „Fanta­sie Impromptu“-jét játszotta, zongorán. Zádor Jenő Wienavszky „Legenda“-jat játszotta he­gedűn. mély érzéssel es kifejezessél Garami Zsigmond saját szerzeményét „Súlyos feltéte­lek“ czimii monologot, adta elő. Az .eredeti ötletekben és meglepő fordulatokban, gazdag monologor. nagy tetszessél fogadta a közönség. A hangversenyt Huber Károly „Népdal-egyve- leg“-ével fejezte be az euuekkar. A műsor min den egyes számát zajos tapssal fogadta, a kö­zönség. A hangverseny után Piros Józsi, József fhg udvari prímása, rázendítette a „Professor- Csardás“-t, a, vidám fiatalság tánezra perdült s i eggen ü óráig lankadatlan jókedvvel s fiatal hévvel járta. A négyeseket 60—70 pár tán- ezoita. A distinquait közönség soraiban ott láttuk: Dr. Fáik Miksát, Dr. Verédy károlyt, Gyertyánffy Istvánt és Dr. Kiss Aront, mint a mulatság védnökeit ; Axaméthy Lajos min. tanácsost; Dr Lázár, Komáromi. Major J. Gyula tanárokat, stb. stb. Dr. Kovács Jánost a rendező bizottság t. b elnökét illeti minden tekintetben az elismerés, a ki mindent elkövetett, hogy a mulatság minél jobban sikerüljön. A megjelent hölgyek sorából a következők neveit sikerült feljegyeznünk : Asszon y o k : Badowiuszky Pálné, Baranyai Dömötörné, Becker Gusztáváé, Czilhert Edéné Dotzauér Miklósáé, Elbert Ja- nosné, özv. Gold Jánosné, Grosz Nándorné,. Hollenzer Károlyné, Hofhauser Dezsőké, Humay Edéné, Hévizy Elekné. Ivancsics Palné. Iilányi Jenőné, Knazovitzky Sándorné. Kuéuffel An- talné. dr. Kovács Jánosné, Kaczvinszky Sáu- dorné, Kőkuthy Elemérné, Krizanszky Andórné, Ladányi Elemérné (Kolozsvár), Lokota Adolfué, Luria Ignácné, Lajtosi Pálue, Meyerberg Ka- rolyné, Pinkay Lajosné, Snasel Eereucué, Török j | Tivadarné, Tarjányi Elekné, Hányi Józsefné, ; Weletiszky Gyuláné, Dr. Verédy Károlyné, stb. | stb. L e á n y o k : Badowiuszky Aranka, Bányay Margit, Bilónyi Erzsi, Czilhert Henriette. Damar Ludmilla. Dietrich Ilona. Dotzauér Giziké, El­bert Zsófi. Ehmann Sárika, Gold Carola. Grosz Adel, Grosz Katica, Hévizy Laura, Hofhauser Ilonka, Hossler Tériké, Holen/.er Józsa, Jan- kovics Kornélia. Kilényi Erzsi, Kneuffel Irma, KtiazovitzkyNelli. Kókufhy Böske, Knazovitzky Ilonka és Nelli, Lajossy Laura. Lenbardt Eliz, Lokota Anna, Luria Flóra, Müller Erzsiké, Müller Böske Maros Anna, Meyerberg Irén, Nazartsák Gizella, Pinkay Inna, Szeizing Inna, Tarjányi Elluska, Ványi Irén, Verédy Irén, Vegh Miczike, Vagner Berta, Bátby Tériké, Rónai Eliz. Szűcs Margit stb. stb. A jóté- konyczélra felülfizettek : Dr. Fáik Miksa 100 koronát, Dr. Kis A:on 20 koronát, Gyertyánffy István 15 koronát, Hartmann István 12 koro­nát, Di-. Kovács János 10 koronát, Dr., Verédy Károly 8 koronát, Dr. Axaméthy Lajos 5 koronát. Friedmann Ni 5 koronát, Dr. Szterényi Hugó 5 koronát Szarka Lajos 2 koronát. N. N. 1 koronát, N. N. 1 koronát Összesen 184 korona. Fogadják a nemesszivü. adakozók a rendező bizottság őszinte köszönetét. * Jelmez estély Szt Endrén. A szentendrei fiatalság f. hó 8 án zártkörű jelmez estelyt rendezett az ottani református egyház javára. Az estély fényesen sikerült, a. táncztermet szebb nel szebb tánezosnék bajos jelmezei díszítették. A szentendrei közönség itt másodízben meg­mutatta,. hogy pártolja es segélyezi a rósz anyagi helyzetben levő magyar református egyhazat. Az estély az egyház javára 90 fi t 56 krt jövedelmezett Felülfizettek Fadgyas János 20 fi t, Luppa Péter 10 frt,,Ludwig Ferencz 10 frt. Nagy Jenő 5 frt. Bogdanovits Lucian 5 frr, Takáts Gyula 4 frt, Zolles Aladár 3 frt, Jakab István 2 frt 50 kr Kal las < István né és Saif Kálmanné gyűjtése 7 frt ■ 60 kr, Rose Gyula 2 frt 50 kr. Risek Albin 2 frt 50 kr, Kamuti Jüijos 2 frt 50 kr, Csupics Kornél ,2 frt, Marjain)vits György 2 frt, oahwarzenbrun­j ner János 2 frt,■; Fachleitner Mihály 1 frt. Lie ! bér József' 1 frr, N N. 50 kr, Deszkás Gusztáv i 4 frt. Bobits Paulina 3 frt, Csanádi lstvau 5 : frt. Urbanek Jaos 4 frt. A mulatságon Kováts ! Miklós bandája játszott. A táuezot tiz órakor I kezdték és szűnni nem akaró kedvvel reggelig : tartott A négyeseket 48 pár táncolta. Jelen { voltak asszonyok : Csanádi Istvánná, Darkó I Árumé, De esi Alfrédiié. Fachleitner Milialyné, I Gubatta Kálmanné, Heifeld; Manóué, Özv Horváth Ferencné, Husvik Lyubomirné, Josits Draginya. Kallas Istvánnó, Kamuti Lajosné, Lieber Józsefné, Nndelko Demeterne, Özv. Neskó Palné, Parsch. Rezsőné (Hidegkút), Risek .Albinná (Leányfalu), Saif Kálmánné, Takáts Gyuláné, Tyirits Józsefné, Dr. Úrik Nándorné, Dr. Weisz Anniimé. Leányok: Aposztolovits Aranka, Csupics Danicza, Fachleitner. Adél, Jankovics Irén. Kamuti Ilonka. Maláty Kornél ka. Jjieber Ilonka, Nedelko Irén, Kupecz Irén, Patsch Gsinka és Pich Aranka (Hidegkút), Pávlovits Melania, Rischek Adél (Leányfalu) stb. * Az I—ISI. kér vendéglősök tánczvigalma. A fővárosi duua-jöbbparti vendéglősök e hó 10-én tartották szokásos tánczestélyüket a „Fá- czán“ termeiben. A-táncz terepi, mely ez alka­lommal délszaki növényekkel lett díszítve, megtelt vendégekkel, kik á legjobb kedvvel tánczol.tak hajnalig . A hölgyeknek adott táncz- rendek egy pelus lapra erősített csapolt en mi­! niatur hordó remek kiállítással általános meg- j lepetést képezett. A zenét a 69. gyalogezred j zenekara szolgáltatta. Az első négyest 140 pár 1 tánczoltá. A sok jélenvoltak közül sikerült fel- ! jegyeznünk : Asszonyok : Buzik Andorne, Wenzl ' Ferenczué, Báit'ek Beeren ez név Perti Istvánná, 1 Kábon Józsefné, Rótta Nándorné, Fischer An- talné, Toiner Antalné, Groszmanné, ’ Szaüer Nándorné. Krausz BArenczné, Poschüé, Valen tin Antalné. Weiszl Györuyne, Koppéi-Károlyné, Buhász Károlyné, Romlehner Lajosné,' Wav- bricoka Andrásué, Biegelbauer Józsefné, Löwen- steiu Antalné, Schlauchet- Ferenczué, Szauer ' Józsefné, Wagner Vilmosné, Lernev Miháíyné,

Next

/
Oldalképek
Tartalom