Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-10-17 / 42. szám

Budapest. 1897. (5) BUDA és VIDÉKÉ Oktober 1 mutattak be és neveltek. A Magyar Szemle még a régibb Írókra is szigorúbb mértéket alkalmaz és irodalmi ferde divatoknak nem hódol, csak azt adja ki a mi igazán becses. Nem elég a név akármily felkapott is, mert a szerkesztő becses tartalmat, keres Ebben a jól szerkesztett lapban lettek ismerőssé Cyprián, Kincs István, Buday László, Törzsök Vilmos, Krúdy Gyula, Tarczai György és többen. Fiatal társai között Tarczai Cyörgy azzal tűnik ki, hogy tárgyait nem a modern világ sikamlós padlóján keresi, de Múzsája kísére­tében hivatott és eltalált történeti hangulattal bebarangolja a múltat és szebbnél szebb tör­téneteket ir mindinkább jobban fejlődő történeti stylussal. Solidságát, erkölcsös irányát, költői érzését megőrizi akkor is, ha a napilapok ha­sábjaira kerül és nem vásárosodik el, nem té- velyedik idegen iskolákba, nem szív benyomá­sokat idegen iskolákból, mint sokan kortársai közül. 1 I A Magyar Szemlében körülbelül 100 tör­téneti kis beszélye jelent meg, előbb Kassá­ról, majd huzamosabb idő óta Buda közép és ujabbkori múltjából. Tarczainak aligha van figyelmesebb olva­sója e sorok írójánál, ki mint, régi elbeszélő iró, a mennyire elitéli a modern pamlag krónikákat, oly örömmel látja a magyar történeti és a magyaros izű elbeszéléseket, Tarczai György neve a Buda és Vidéke olvasói előtt bizonyára ismerős, mert, már több szép dolgát mutattuk be, a melyek mindegyike jól vau megírva és nagy történelmi készültségre vall. A most megjelent füzetben Törökvilág Budán kilencz értékes elbeszélés van, melyek­ben meg van a ködös, borongós hangulat, a mi a jó történet beszélő főkelléke. Nem csak mesék és történetek is. de igen találó korképek, a budai társadalom és családok múltjából jó jellemzéssel, találó ala­kítással. Flő .tünk van a régi Buda. a melynek fajképe nem csak, hogy hanyatlott, de el is veszett. Mindjárt a kötet első elbeszélésében „Az uj tudományu az Akadémia Corvina az egykori budai egyetem rajzával találkozunk A budai főiskola már csak vegetál. Szerzőnk bemutatja a hires természettudóst Hegmegics Boldizsárt a mint kedvelt famulusát Székely Lászlót ok­tatja. A Fetvában festi a Tabán és Var életét Nagy boldogasszony napján. Megemlékezik az Arany kakas utczában mennyi szép leány volt. Vajda Styefkó feje czimü elbeszélésben a ráczokat állítja elénk. Ennek mintegy folyta- j tása Zorka hosszúja, A Vár égése, Az utolsó szintén értékes darabjai a kötetnek, mit igen szépen állított ki a miskolczi Wagner és Sze- lényi czég. Tarczai nagy tehetségű iró. Adja az Is­ten, hogy még jobban izmosodjék és kerüljön oly körülmények közé. hogy regényt Írhasson és még értékesebb legyen, mint eddig volt. .. Kötete érdemes arra, hogy azt Budán minél többen megszerezzék. Ingatlanok forgalma. A lefolyt héten átírás alá kerültek a kö­vetkező ingatlanok u. m : Malek Jánosné I. Szarvas-tér 7. sz. házának egynegyed része Malek Lajosra. Ríedl Károly és I. Gellérthegy 10871/78. sz. telke 1000 frtért Lipót Ákos és nejére. Hubert Györgyné I. Nádor bástya 298. háznak része 2000 frtért özv. Sulzberger Jó- zsefnére. Loser Ferencz és társa II Révha­lom 5628. sz telke 1000 frtért Bornemissza Mihálynéra. Katkics Béla I. Naphegy 13781/1 — 2 sz. telke 7800 frtért Raab Károlyra. Hölczl testvérek III. Lajos utcza 123. számú házuk 10.000 frtért Witte Frigyesnére. Finn Antalné 1. Gazda-réten 8774. sz. telke 1712 forintért Guttmann Adámra. Wirker József I. Madár­hegy 8880 sz. telke Wirker Rezsőre. Molnár Norbert és neje I. Kelenföld 14406. sz. telke 900 frtért Szirch Antalra. Heger Ferencz I. Kelenföld 14464—90. sz. telke 951 frtért Ter- letter Károlyra. Peringer Ferencz I. Naphegy 13745—11. sz. telke 3330 frtért Gömöry Gott- líebnéra. Gál Károly 1. Sasadi dűlőben 8350/b. sz. telke 4440 frtért Ruder Sebő és nejére. Ifj Tsehik Ferencz I Kelenföld 14.043/54. sz telke 5646 frtért Singer Adolfra. Straz Márton I. Sasadi-diilőben 8401. sz. telke 500 frtért Simon Ferencz és nejére. Keleuföldi házépítő- szövetkezet I Kelenföld 13.725/87. sz. telke 602 frtért Mangold Károly és nejére. Özvegy Müller Józsefné és társai I Szt-János-tér 35. sz. háza 36.000 frtért Spitzer Béla R. dr. és társára. Özv Gráf Jézsefné III. 7452. számú telke 17 500 frtért Zeller Antalnéra. I s in erősein k. — Árnyak és fények. — Haas Manó­Lapunk barátjaiközött kiváló helyet foglal el tekintélyes polgártársunk, kit széles körben szeretnek és tisztelnek, Haas Manó. Egy fiatal öreg ember, kin nem lát­szanak meg az évek. Ifjú lelkesedése, férfias Ítélő tehetsége, gyors és rugékony gondolko­dása. széles látköre és nagy emlékező tehet sége meg vannak épségben és teljességben. Baráti körünkben Haas Manó társalgását véleményét szívesen és tanuságosan hallgatjuk és tanácsát sok esetben ki is kérjük. A mi tisztelt barátunk számos erényei között, kiemeljük, hogy Magyarországot szél­iében hosszában jól ismeri, európai művelt­ségű s a korba illő magyarember, ki ha rá­vehető volna, hogy a községi ügyekben részt vegyen, tudásával és Ízlésével sokat használ­hatna Budáuak. A községi ügyek csak nyernének vele s jó alkalom lenne most a községi választásoknál a bizalommal megtisztelni. Pontos, kötelesség tudó ember, ki a fő­város pénzügyi politikájába élénkséget és esz­méket hozna be és minden tekintetben nél- külözhetle tagja lehetnen a köztörvényható­ságnak. Haas Manó előnyei között kimagaslik, hogy azt, a mit olvasott, a gyakorlati életben érvényesíteni tudja és meg mer bírálni min­den elméletet talpra esetten Nem tartozik semmiféle klikhez, önálló­ságát és függetlenségét nem áldozza fel. Ün­nepeltetni nem kívánja magát, pedig közgaz­dasági érdemeinél fogva ezt megérdemli Feltűnést nem keres. Nem mozog sokfél« [ & i társaságban és egyletben Krisztinavárosi pol­! gár és itt sokan ismerik és becsülik . . . Nép­szerűséget nem vadász. Családjainak és barátainak él és igazán kedvelt tagja a Buda és Vidéke munkatársai társaságának Nem csak érdeklődik, de tettel is kimutatja a lappal és a szerkesztővel sz em között a barátságot. . . Szívesen időzik körünkben a mi kedves Haas bácsink és mi ezeket a sorokat nem másért irtuk, minthogy figyelemmel viszonoz­zuk az ő figyelmét, szeretetét és barátságát, a mire mindig büszkék vagyunk. Ily fedhetetlen és nemes gondolkodású emberek barátsága képezi a mi erőnket és aczélozza törekvéseinket, munkásságunkat. E, Gy. Kérjük azokat, kik a múlt évi előfizetést még be nem küldték, hogy azt mielőbb beküldeni szíves­kedjenek. Lapunkból négy mutatványszámot ingyen küldünk. A ki tovább megtartja, azt előfizetőnek tekintjük. Kérjük barátainkat a lluda és Vidéke ter­jesztésére. Kérjük azt a főváros mindkét partján és a vidéken az összes nyilvános helyeken : kávéházak­ban, vendéglőkben stb. Tisztelt előfizetőinknek megbízásait készséggel elvégezzük. Előfizetési á r a i n k Egész évre . 6 frt — kr Fél évre . 3 Y) — Y) Évnegyedre . 1 50 Y) Hirdetési árain k: Egy egész oldal . 60 frt — kr Fél oldal . 30 Yi — Negyed oldal 15 V — Nyolczad oldal . 7 50 y: Többszöri hirdetéseknél %~ot; engedünk. A „Buda es Vidéke“ kiadóhivatala Bpest, I., Városmajor-utcza 28. Br. Báüffy-ház Különfélék. — Gerlóczy Karoly lemondása. A székes fővárosi tanács legrégibb és sok I érdemű tagja Gerlóczy Károly 1 beadta lemondását. Távozását csak | fájlalhatjuk. Nyugalmába a főváros há­láját viszi. Helyét kitünően töltötte be és érdemei maradandók. Mint a kiállí­tási bizottság elnöke tavaly ő volt a főváros kiállításának a rendezője. A ki­állítás előtt sokat fáradozott azon, hogy a kiállítást ne a Városligetben építsék. Gyönyörű tervet dolgoztatott ki, a mely szerint á kiállítása Lágymányoson épült volna. Akkor leszavazták, de a mikor megkezdték az építéseket s a Városliget pusztítását, akkor sokan belátták, hogy Gerlóczy indítványa jobb lett volna. — Ültessünk fát. Minden alkalommal buzdítottunk a fa ültetésre, erről a Buda és Vidékében számtalan czikk jelent meg. Itt kö­zölte lapunk jeles tollú munkatársa indítvá­nyát az ezer éves faültetésről a miből ország­szerte a tanítók buzgalma folytan az ezred­éves emlek fák ültetése kezdődött. Azért Írnak, hogy azt meghallgassak, hogy az eszme ter­jedjen. Mindig jól esik az, ha egy-egy czikket figyelemmel olvasnak és annak nyoma van. Múlt szamunkban megjelent Ültessünk fed czimü közleményre Nagy-Kovácsiból a következő levelet kaptuk : Nagy-Kovácsiból küldöttség ké­szül megköszönni Dr. Darányi íoldmivelési miniszternek a községnek adományozott tíz­ezer darab fenyőt. Mivel ez a község mar több ízben részesült a miniszter kegy adomá­nyaiban, mi kik tudjuk, hogy a miniszter ő méltósága ebben a községben töltötte ifjúsá­gának javarészét, a visszaemlékezés térén is szívből üdvözöljük a minisztert es pedig an­nál is iukabb, mivel ép a mi jelszavunk : ül­tessünk fát.“ — Mi csak dicsérettel emlékez­hetünk meg Nagy-Kovácsiról, a mely község szintén a fásításban fáradhatlan községek köze tartozik. — Magyarul dicsérjük az Istent. Ilyen czimü czikkünkre a székes-fehérvári püspök urnák nem méltóztatott válaszolni Ezzel a ha- zafiságnak szolgalatot nem tevő agyonhallga- tással még jobban igazolódik a szomorú tény. Kérjük lapunk barátait, hogy közöljek velünk azoknak a neveit, kik németül tanuljak imád­kozni a gyermekeket, hogy a megindítandó vizsgálathoz elegendő adat gyűljön be. — Közgyűlés Pestvarmecye közgyűlésé­nek határozataiból a mint a jegyzőkönyvek helyesitése megtörténik a pilisi also es felső járást érdeklőket közölni fogjuk. Itt adjuk tudtul azt is, hogy a pilisi felső járásban Ba­ross Pált, a pilisi alsóban Vásárhelyi Gézát küld­ték ki a jövő évre a sorozó bizottságok elnö­keiül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom