Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-03-14 / 11. szám

Bndapest, 1897. (5) ______________________B UDA és VIDÉKE — Mai tárczánk. Mai tárczánkat egy régi, neves iró irta. Ezzel is a hazai fürdők és szép vidékek népszerűsítését szolgáljuk A tár- czára felhívjuk olvasóink figyelmét. — A „Buda és Vidéke“ naptára. A „Buda és Vidéke“ naptáráról máris többen kérdezős­ködtek. Az érdeklődőknek a naptár tartalmá­ról már most a következőket mondhatjuk el tájékozás végett. Arczképeink kiváló műinté­zetben készülnek. Az eddig megállapított terv szerint adjuk : képviselőink, elöljáróink, bi- ráiuk. városbiráink, egyleti elnökeink, az alis­pán, Szent-Endre .városa polgármestere, a két főszolgabíró s több kitűnőségeink arczképét. Ezek beküldésére kérjük lapunk barátait. -— Illusztrálva adjuk a budai és vidéki intézete­ket. nevezetesebb épületeket, gyárakat, nyil­vános helyiségeket stb. A részletes tájékoz­tató később jelenik meg, de barátaink már most munkához kezdhetnek. — Uj versek. Zempléni Árpád felkéri mindazokat, a kik uj verseskönyve előfizető- gyűjtő ivét még nem küldték vissza, legyenek szívesek azt hozzá (IX.. Czuczor-utcza 8. sz.) nyolcz nap alatt beküldeni, vagy az ered­ményről őt levelező-lapon értesíteni. — 151/1897. szám. Pályázati hirdetmény. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kiskun-felső já­rásában megürült útin esteri állásra ezennel pályázatot nyitok s felhívom a jelzett állásra pályázni óhajtókat hogy szabálysze­rűen szerkesztett kérvényeiket hozzám folyó évi ápril hó 5 ikéig nyújtsák be. Az utmesteri állás évi 450 frt fizetéssel, 60 frt lakbérrel, 15 frt irodai átalánynyal és 253 frt 26 kr. úti átalánynyal van egybekötve. Budapest, 1897. márczius hó 5 én. Beniczky, főispán. — Uj kántor. Nagy-Kovácsiban a napok­ban elhunyt jeles néptanító, Reitter Mihály helyére a község a boldogult fiát, Reitter Mátyás duna-bogdányi kántortanitót hívta meg. A mily veszteség Reitter Mátyás távozása j Duna-Bogdányra nézve — a hol ő volt a tár- ' sadalmi élet egyik főtényezője, a mennyiben a humánus intézmények mindegyikénél vezér­szerepet viselt — ép oly nagy nyereség a ko­vácsiakra nézve a hazafias érzületü tanítónak a megnyerése, kinek múltja elég biztosíték arra, hogy a Kovácsiban már szép virágzás­nak indult magyarosodás benne atyjához méltó utódot nyert. — Jelentés. Géczy Aranka, Géczy Ferencz kereskedő és fővárosi bizottsági tag bájos leánya, Telkes Ernő, a „Magyar le­számítoló és pénzváltó bank“ tisztviselője, je­gyesek. Budapest, 1897. márczius hó. Lakás: | VIII , Szigetvári-utcza 8. — A pilisi hegyvidék. A turista-egyesület budapesti osztályának márczius 27-én, esti 6 órakor lesz az egyetem ásványtani intézeté­ben az utolsó fölolvasó ülése. Ez alkalommal Marinovich Imre dr. a piiisi hegyvidék­ről tart— vetített képek bemutatásával egybe­kötött — előadást. A pilisi hegyvidék közvet­len a székes főváros közelében van. A turis­táknak köszönheti, hogy remek tájainkat a közönség körében kedveltetik. Dr. Marinovich Imre felolvasása igen élvezetes lesz és még kedveltebbé teszi a szép pilisi hegyvidéket. — Kisfauldy színház. Azok a jobb partiak, kik a múlt héten Ó-Budára átrándultak, kíván­csian kérdezték, hogy hova marad a Kisfaludy színházból 0 Buda többsége, mert ridegen ke­vés számban voltak a III ik kerületiek képvi­selve. Pedig van 0 Budán elég értelmiség elég vagyon és sok hazafiság. Miért nem nyilatkozik meg ez a Kisfaludy színház érdekében. A múlt héten a Tóth Ede, Abonyi, Szigligeti, Szigeti, Rátkay, Margittay Jenő utódjába lépett Géczy István Leszámolása töltötte be a műsort. Á régi irói gárda tekintélyes tagja O-Buda egyik Vezérférfia dr. Tatay Adolf sikerült fordítással lepte meg a közönséget, Cseléd csínye a czime a szellemes dialógusnak, mi oly híven és szé­pen van fordítva, mintha eredeti lenne. Nem | csalódunk, ha ezt a fordítást a mi Tatay Adói- i funk javára és érdemére Írjuk. A másik ujdou- i ság, a Három feleség egyszerre, egy Seribe nyo­mán készült német bohózat, melyet MaJcróczy János fordított le magyarra. A jámbor fűszer- kereskedő jut a darabban sok félreértés árán bárom feleséghez, a kiktől aztán nehéz viszon­tagságok után szabadul meg. Szentes János diszkréten és sok jókedvvel játsza a trigámiában sínylődő fűszerest. Jók voltak : Szabados Etel, Somogyi Rózsi és Szécsi Sándor. Az újdonsá­gok közti szünetben egy Sciafini Giuseppe nevű olasz tenorista énekelt barkarolákat cifra hajós- ; kosztümben. A színháznak jó estéje volt, va- j sárnap, márczius 14-én, két előadás : délután I 4 órakor mérsékelt helyárakkal: Meuyország- ! ban. Vaudeville Operette 3 felv. Este 7 és V2 órakor rendes helyárakkal tizenharmadszor: Leszámolás. Népszinmű 3 felv. — Föjelentés. A nemzetközi gazdakongresszus- i ról szóló főjelentóst a földmivelés minisztériuma egy j vaskos és tartalmas kötetben adta ki. A főjelentést j dr. R o d i e z k y Jenő, a kitűnő közgazdasági iró szerkesztette A 662 oldalra terjedő kötetben találjuk a kérdő-pontokat és feleleteket, az emlékiratokat és egy függeléket. A három napra terjedő kongresszus tanácskozásait Darányi lgnácz vezette, bámu­latra és elismerésre keltve a hazai és külföldi gazda­tekintélyeket. Ez a föjelentés tanúsága annak, hogy az egész világon felismerték a földmivelés bajait s alapja lehet azoknak a nagyszabású újításoknak, mit a földmivelósi reform-miniszter tervez és mun- j kába vett. — Kövezés. Közelebbről a versenytárgyaláson I munkához jutott vállalkozók az elhanyagolt Ó-Budán | kövezni kezdenek. Az elmaradott Ó-tsuda csakugyan megérdemli, hogy a nagykorú városrészek közé sorolják és emeljék, a miért a 1 Ildik kerületi elöl­járóság és választmány tevékenyen buzgólkodik. — Ünnepélyek. A polgári isko­lai tanárjelöltek márczius 15-ikén, délelőtt fél 11 órakor, a „Paedagogium“ dísz­termében, L, győri-ut 9.) ünnepélyt rendeznek a következő műsorral: 1. Erkel F.: „Hunyady László“ nyitány. Előadják zongorán: Cséka Aladár és Greiner József. 2. Szász Károly: „A nagy év“. Szavalja : Juhász Imre. 3. Káldy Gyula: „Szózat“. Előadja a férfikar. 4. Fel­olvasás. Tartja: Nagy József. 5. Káldy Gy. : „Talpra magyar!“ Előadja a férfikar. 6. Vá- radi A.: „Petőfi a Hortobágyon“, melodráma. Szavalja: Maurer Nándor. Zongorán és he­gedűn kisérik : Dittert Ferencz és Lass Ká­roly. 7. Káldy Gy.: „Ős Buda gyermeke, fel szaporán“. Előadja: a férfikar. — Márczius 15 i k i ünnepély. Rendezi: a Ganz-gyár tisztikara, a lövölde nagy termében. — Műsor: 1. Kölcsey „Himnusz“. Előadja a Ganz-gyári dalkör. 2. Ábrányi E. „Márczius 15-én“. Szavalja: Bó- ránd János. 3 „Márczius 15-ének jelentősége“. Tőadja: Turay József. 4. „Magyar dalok“. Előadja a Ganz-gyári dalkör. 5. Paral Ber­talan „Márczius idusán“. Szavalja : Romét János. 6. „A nagy nap jelentősége“. Előadja: Petró János. 7. Vörösmarthy „Szózat“. Elő­adja : a Ganz-gyári dalkör. 8.Petőfi „Talpra magyar!“ Szavalja: Bóránd János. — Az ün nepélyt 400 terítékü társas-vacsora követi. — Jéghiány Budán. Lapunk zártakor kap­tuk a budai vendéglősök, mészárosok, kávé­sok értekezletének leirását a jéghiányról s annak orvoslásáról. Ezt jövő számunkban kö­zöljük. — Halálozás. K o n c s e k Lajos, szé­kes fővárosi tanítót, lapunk dolgozótársát, sú­lyos veszteség érte. F hó 6-án hunyt el. hosz- szas szeuvedés után, testvéröcscse : K o n- c s e k Gusztáv, életének 25-ik évében. Teme­tése f. hó 8 dikán ment végbe, nagy részvét mellett. — A Budai Könyvtár-Egyesület f. évi márczius 25 én (csütörtökön) d. u. 6 órakor tartja évi közgyűlését a II. kér. Toldy Fe- rencz-utczai elemi iskolában. E közgyűlésre előre is felhívjuk az egyesületi tagok, valamint az érdeklődő közönség figyelmét. — Jó rendelet. Dr. Stoffek Adolf tiszti orvos nemsokára visszatér szabadságából s a fővárosi ta­nács egy igen hasznos rendeletének végrehajtásába Márczius 14. fog. A budai oldalokon még mindig sok helyen nyi­tott árnyékszékek vannak, pedig birság terhe alatt vannak elrendelve, hogy a házakban angoi árnyék- székek legyenek. A tiszti főorvosi hivatal több szó­beli panaszra az I. kerület, különösen a Krisztina­városban, elrendelte az újabb szigorú vizsgálatot, s maga személyesen is utánna jár, mert különösen a déli vasúton érkezőknek tűnt fel az alkotás-uteza keleti oldalán fekvő házak bűze. — Kötelességünk­nek tartjuk erre polgártársainkat íigyolmoztetni, ne­hogy a rendelet-szogéssel tekintélyes bírságot szen­vedjenek — A Kisfaludy-szinliázha szóló belépő jegyek mérsékelt áron válthatók minden nap esti 6 óráig a Budai Könyvtár-Egyesület“ helyiségében, fii. kér. Toldy-Ferencz utczai elemi iskola.) Mulatság. — A Budai várbeli kaszinó márczius hó 1-én jelmez-tánczestét rendezett, mely jókedv és siker dolgában méltán sorakozik az eddi­giekhez. — A kaszinó termeiben, melyeket csinosan földisz tettek, nagy és előkelő közön­ség mulatott, a melynek soraiban különösen kitűnt a leányok finom Ízlésű és érdekes jel­meze. — Az est sikerének létrehozásában — Széli lgnácz belügyi államtitkárral élén — Szobovits Lajos osztálytanácsos, dr. Keömley Nándor p. ü. tanácsos urakat — mint rende­zőket — méltán megilleti az elismerés. Az említett urakon kívül jelen volt elő­kelőségek : Nagy Sándor kúriai biró, Boné Géza közigazg. biró, dr. Hummel Szaniszló min. tanácsos, Farkas Jenő, Losonczy György osztálytanácsosok, Kossutányi Béla ldr. tábla- biró, stb. Asszonyok : Széli Ignáczné, Boné Gézáné, Tabody Józsefné, Ghyczy Lajosné, Szily Kál­mánná, Szobovits Lajesné, Keömley Nándor dr.-né (ördög), özv. Jurenak Istvánné. Szune- rits Istvánné, Máltás Hugóné, Lász Ivárolyné, Vladár Róbert dr.-né, Téry Ödön dr.-né, Mar- sovszky Gyuláné, özv. Szakács Péterné, Ren­ner Gusztávné, Csepreghy Jánosáé, Telkessy Jánosné, Farkas Jenőné, Farkas Fidelné, özv. Csepely Sándorné. Leányok : Tabódy Margit (vadrózsa), Tel­kessy Erzsi, Telkessy Valéria (japán nő), Far­kas Bianka (jockey), Hanzély Margit, Renner Stefanie (pipacs), Merfort Miczi (jockey), Csep­reghy Irén, Szunerits nővérek (matrózok), Boné Annuska (rózsa), Szakács Minka (kertész­leány), Marsovszky Mariska (lepke), Borota Miiicza (rózsa), Jurenák Eszter, Redl Margit (lepke), Máltás Angela (Pierot), Téry Etuska (turista leány), Hummel Olga (rózsa), Nagy Ilka (czigány-leány), Csepely Irénke, Farkas Edith, Szily Olga. — Házi-bál.' Sikerült házi-bált rendezett Zimányi Alajos budapesti királyi közjegyző ur s neje, Fekete Mária Aranka, saját laká­sukon f. hó 7-én. Ez minden tekintetben be- illenék egy rendes bálnak, csak abban külön­bözött amattól, hogy ez sokkal kedélyesebb volt, a mennyiben mind régi s jó ismerősök gyűltek össze részt veendő e kedélyes mulat­ságon. A hölgyek rendezők karjain jelentek meg a háziasszony előtt, ki vidáman s kelle­mes mosolyával fogadta őket. A tánezrend három részből állott: kezdetből, vacsora utáni részből s szünet utániból. Mindannyi rész kedv­vel, vidáman folyt le. — Négy négyes volt, melyeket 18 pár tánczolt. A szünetek is ke­délyesen s vidáman teltek el. Ily hangulatban találta a kedves kört a reggeli 7 óra, a mikor lassankint haza felé mentek a vendégek. Vé­get ért a mulatság, de élni fog még soká az emlékezetben. Jelen voltak a következő úrnők: Zimá­nyi Alajosué, Fekete Antalné, özvegy Jab- lonszky Sándorné, özv. Gecző Jánosné, Ká­rolyi Sándorné, Szederkényi Nándorné, özv. Vaas Ferenczné, özv. Reinlein Józsefné, Roob Lajosné. Patrubány Ferenczné, Vass Ferenczné, Fock Albertné, Adolf Sebestyénné, özv. Sár- közy Zsigmondné. A szép hölgykoszoruban pedig miudmeg- annyi viruló bájos virág ott voltak: Jab- lonszky Jolántha, Jablonszky Iréné, Pauler

Next

/
Oldalképek
Tartalom