Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-08-08 / 32. szám

Budapest 1897. (7) BUDA és VIDÉKE Augusztus 8. égés, 1 padláségés, 1 hajóégés, 1 kazaltűz. 1 ruha- és 1 íűégés. Kerületek szerint volt az I. kerületben 3, a II ikban 1. a III ikban l, a IV-ikben 1, az V-ikben 4. a VI ikban 7. a Vil ikben 11, a VIII ikban G. a IX íkben 2. a X-ikben 3. A tüzesetek közül 20 volt kárral egybekötve; égési sebeket szenvedett -1 ember. A nappali időre esik 20. az éjjelire 19 eset. A tűzoltásnál működésben állott: a főváros hivatásos tűzoltósága 2G esetben, az önkéntes tűzoltó-testület és a. különböző gyári tűzoltó­ságok 1 esetben, inig 13 esetben a tűz a la­kók által olfatott el. A működés időtartama volt: 1 órán aluli 19 esetben, 1—2 óra közötti 15 eseben, 2—3 óra közötti 3 esetben 3—4 óraközötti 1 esetbben és végül G órán felüli 1 esetben. Működés közben, sérülést szenvedett 3 tűzoltó és 1 ember. A tűz keletkezési oka való­színűség szerint volt: vigyázatlanság 5. gon­datlanság 15, hanyagság 11, gyújtogatás 2. hi­bás szerkezet 2, öngyulás I, öngyujtás—eset­ben, villámcsapás 1, vasúti mozdony szikrája 1, mig l esetben ismeretlen. — Zóiiiireiulszerü uj személy- és podgyász- dijszabás életbe léptetése a Budapest-esztergom- fű­ztői h. é. vasúton. A magy kir. államvasutak igaz­gatóságától nyert értesülés szerint a Budapest-eszter- gom-t'üZitöi h. ó. vasúton a f. ó. julius hó 1-re hirdetett' uj személy és podgyász díjszabás csak f. é. augusztus hó 1-én lépett életbe. Ez a díjszabás a magy. kir. állam- vasirtak díjszabás elárusító irodájában (Budapest Csen gery-u. 33 sz.) 10 krért kapható. — A mesterinasok rajzleczkéje. A kato­likus inestei inasokat védő egyesület fölirt a kultuszministerhez, hogy a mesterinas iskolák­ban a vasárnap délelőtti rajztanitást. a mely eddig 8-tól 12 ig tartott, szállíttassa le három órára. Különösen azért szükséges ez, hogy az inasgyerekek az istentiszteletre elmehessenek. Kéri eg yszersmind az egyesület, hogy az inas­iskolákban a vallástanirás kötelező legyen s ennek az óráját úgy szabják meg, hogy össze­köthessék a délelőtti istentisztelettel. A vallás­os közoktatásügyi minister azzal küldötte le a kérvényt a főváros törvényhatóságához, hogy ez ügyben sürgősen határozzon. — Magyar közlekedés naptára A szak­körökben elterjedt hetilap, melynek minden száma hoz valamely meglepetést olvasói részére, naptárt fog kiadni, melyet bizonyára szívesen fogadnak közlekedési vállalataink alkalmazot­tai. Az egyes közleményeket a kereskedelmi minisztérium legkiválóbb szakemberei és a vasút, valamint a posta és távirda vezető férűai Írjak. — Pálmakert. Ezen a czimem nemrégi­ben Matlekovics Sándor elnöklete alatt részv. társaság alakult a fővárosban a végett, hogy a Gellért-hegy déli lejtőjén a fővárosi közönség számára kellemes üdülő- és szórakoztató-helyet teremtsen E részvénytársaság kérvényt inté­zett a fővároshoz, hogy küldjön ki egy vegyes bizottságot, a mely az e czélra alkalmas tel­ket a társaságnak megszerezze. A telekeladó albizottság mai ülésén Preyer Hugó dr. bizott­sági tag a t.elekátengedésnek határozottan elleue nyilatkozott, mert a Gellért-hegy rende­zése amúgy sincsen még befejezve, mert to­vábbá magánvállalatoknak nem hivatásuk, hogy a főváros helyett üdülőhelyekről gondoskodja­nak s mert végül a főváros nem támogathat magánvállalkozást ilyen módon. E nézetet az albizottság is a magáévá tette. Tájékoztató. — Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük azokat, kik lapunkat egész évben járatják, hogy üzletüket vagy e^yébb dolgukat egyszer a tájékoztatóbau felemlithetik. A ki erre igényt tart, levelező-lapon írja meg közle­ményét a kiadóhivatalnak — A val/cói dinnye. A valkói dinnye igen hires és keresett. Az idén ott Cantaloup fajokból is szép termés van. A vásárcsarnokokba való szállítás a falu­siakra nézve nehéz, tehát lapunk utján adják ezt tud­tuk A ki nagyobb tömegben több dinnyét akar vásá­rolni az bővebb felvilágosítás végett forduljon Bicskey Sándor jegyző úrhoz Valkó (Pest vármegye.) Bizomány. Élő gyümölcs és díszfákat keres egy kertész bizományba. Bővebben a kiadóhivatal. — Zimerman Fiilöp (I. kér. Alagút-utcza) „zöld kerítéshez* czimzett vendéglőjében a krisztina-városi búcsú alkalmával f, hó 8-án, reggeltől kezdve zene. Este pazarfényü kivilágítás. Arak felemelése nélkül. Kitűnő konyha, valódi borok, friss sör. Egész éjjel nyitva. Kedélyes társasvacsora lesz e hó 11-ón szer­dán este 7 órakor Kiss József jóhirii vendéglőjében a „Krisztinához" I. kér. Krisztinakörut 81. sz. A négy fogásból álló vacáora ára két korona. Jó itallok kész­séges kiszolgálásáról a vendéglős gondoskodik és ke­reskedik. Megújhódott kávéház. Wellisch Zsiga I. kér. Alagut-utcza 1. sz. alatt levő kávéházát nagy költség­gel egészen újra renováltaita, s a tágas helyiségek most diszes berendezésűkkel minden igénynek meg­felelnek A vendégközönség részére minden újság ren­delkezésre áll. Kitűnő italokról, pontos kiszolgálásról a tulajdonos kezeskedik. Minden este Kovács Józsi jóhirii zenekara játszik. Nyiltlér*) Elsőrangú kénes hévvizű gyógy fürdő páratlan gőzfürdővel, leg- ! P*a »■* afuMtlü moüernebbiszapfürdökkeiponi- pás ásványvíz uszodákkal, kö­és kádfürdőkkel, 200 kényelmes Budapesten lakószobával. A legszolidabb kezelés. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. *E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős­séget a szerk Kiadó és laptulajdonos mindszenti E délyi Gyula Főmunkatárs: Koncsek Lajos. — Pályázati hirdetmény. 103630/97 szám. A m. kir. államvasutak igazgatósága az 1898. évben esetleg további két évben szükséges 5’0 mtm. Halmájolaj 25'0 mtm. Lenolaj 80-0 mtm. Terpentinolaj, bécsujhely 600 0 mtm. Terpentinolaj, közönséges 2800-0 mtm. Lenolaj kenőcze szállítására ezennel nyilvános pályázatot hir­det Az ivenként 50 kros okmánybélyeggel ellátott aján­latok lepecsételve legkésőbb 1897. évi szeptember hó 2-ának déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak anyag és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók vagy póstán oda küldendők. Ugyanezen időpontig átadandók itgyanott a kötelező minőségű minták is. Bánatpénz gyanánt az ajánlt anyag értékének 5% legkésőbb 1897 évi szeptember hó 1-én déli 12 óráig a magy. kir. ál­lamvasutak budapesti főpénztárnál leteendő. Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 122291/96 sz. általános szállítási és az illető anyagokra vonatkozó különleges feltételek, A szállításra vonatkozó egyébb részletes módozatok az igazgatóság anyag és leltárbeszerzési szakosztályában valamint az üzletvezetöségeknél és a hazai kereskedelmi és iparkamaráknál megtekinthetők Ezen részletes módozatok leirása az ajánlatot tenni szándékozóknak a fentnevezett anyag és leltárbeszer­zési szakosztály által ingyen adatik ki vagy kiváltságra póstán megküldetik. Budapest, 1897. julius hóban Az igazgatóság. — Pályázat. Magy kir államvasutak üzletveze- tőségo Szeged 18714/1. 97. A m. kir. államvasutak eszéki, bródi és esetleg viukovezei magán elemi isko­láin J, és pedig az eszékinél két, a bródinál és vinkov- czeinél egy-egy a jövő 1897/98-iki iskolai év elején betöltendő tanítói állásokra ezennél pályázat hirdette- tik. Az eszéki iskolánál betöltendő két tanítói állás közül az egyik, a melyhez az igazgató-tanitói teendők is füzvék, évi 520 frt fizetéssel és természetbeni lakás­sal. a másik pedig 480 frt évi fizetéssel és 100 forint lakáspénzzel s végül a vinkovczeinél esetleg betöltendő 1 420 frt évi fizetéssel és 100 frt lakáspénzzel egybe- 1 kötve. — Ezen állásokra rom. kath. vallása tanítói j képesítéssel bíró és a horvát nyelvben teljesen jártas egyének pályázhatnak. — A pályázók a m. kir. állam- ’ vasutak szegedi üzletvezetőségéhez czimzett folyamod­ványukat a melyben életkoruk, vallásuk, családi álla­potuk. hadkötelezettségi viszonyuk, képesítésük, nyelv- ismereteik, eddigi netaláni szolgálataik okmányokkal igazolándók, ha szolgálatban vannak, elöljáróságuk utján minősitvényi táblázattal, különben pedig közvet­lenül az alulírott üzletvezetőséghez folyó évi augusztus hó 8-ig küldjék be. Szeged. 1897. julius hó. A m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetösége. Árverési hirdetmény. A Czillich Jáuos tulajdonát képező 9 hold 1116 D-ölet tevő Virányos dűlőben (Zugliget) fekvő telek a raita épült ház, erdő- és gyü­mölcsössel, továbbá több sasadi ház és villa építésére alkalmas tele« Rupp Zsigmond Dr. közjegyző irodájában (II Fő-utcza 1.) f. évi augusztus hó 10-én d. e. 10 órakor önkéntes nyilvános árverésen elfognak adatni. Az árverési feltételek Rupp Zsigmond kir. közjegyző irodájában (II. Fő-utcza 1.) az irodai órák alatt megtekinthetők. i Á A A A A A A A A A X ZKHKTXKK 111*1 cs női cxipesx üzletét I. kerület Krisztina-utcza 8. sz. alá helyezte át, kéri a nagy érdemű közönség szíves pártfogását. CU 6 áru, olcsó ár. •M*~-swczxzu‘xrri legjobb asztali- es üdítő itai. kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, J góijebajoknál, gyomor- es huiyayou- j rútnál. leülik, Karlsbad ás buiiapesí ! 11 ulíllOdi Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy az I. kér., Vár, volt j „Bástya" kávéházamat mivel ezen épületet a m. kir. postahivatal bérelte cl saját czéljaira, kénytelen voltam I. kér.. Vár, Dísztér 9. szám alá helyezni, kényelmesen minden igényeknek teljesen megfelelő módon berendezett „Cassino" kávéház 3zim alatt megnyitottam. Kérem az eddig irántam tanúsított igen becses pártfogásában továbbra is részesíteni és igyekezni fogok, kitűnő és tiszta italok, zamatos ételek, pontos és gondos kiszolgálás ál­tal azt kiérdemelnem. Igen b. pártfogás és látogatásért esedezve maradok kiváló tisztelettel Schwarz Ä. Árpád. Árnyas és kényelmes kertlielyiséo-. inden este czigányzene. — Hideg buffet. Akt, (Sfe. rate) (fta pfe) pte. Ar An, rSfe A!Aa'u -'é pfejSfc ■ V- evp -CL. Cé .-X ■ Cé -CL ■ Á - X • • X . .;X: A.,; X, ..X, 579/97. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom