Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-06-14 / 24. szám

Budapest 1896. (5.) B Q D A és VIDÉKÉ Junius 14. szülei a Linczi-lépcsőtől kezdve a Batthyány-, j Fazekas-, Csalogány-, Medve- és Vitéz-utczákon j át húzódó vonaltól éjszakra, a Logody-utczától nyugotra, a Szarvas-tértől a Virág Benedek; Kökény- és Döbrentei-utczákon át a Rudas­fürdőig húzódó vonaltól délre eső városrészek­ben laknak. A főgymnásium helyiségei addig, mig az intézet palotája felépül, részben az I. Várfok-utcza 14 sz. a. fekvő törzsépüle­tekben (a hol a beiratások is történnek), rész­ben az I. Bors-utcza 15. sz. bérházban lesznek elhelyezve. Budapest, 1896. jun. 9. Dr. Badici Ferencz, kir. igazgató. — Vörös László jubileuma, a kereskedelmi minisztérium wsztelt es nagy- tehetségű államtitkára, Vörös Lászlót huszon­ötéves szolgálata alkalmából a kereskedelmi minisztérium tisztikara élén Csörghő államtit­kár szép beszéddel üdvözölte. Vörös László a magyar közlekedés ügyben halhatatlanná tette nevét. Dolgozott és alkotott. A közleke­dési politikának irányt adott, azt vezette. A megtiszteltetést nem csak hivatalnok társaitól érdemli meg, hanem az egész hazától. Őszinte férfias jelleme kitűnik abból az önérzetes be­szédből, melylyel az üdvözlést viszonozta, a melyből a tisztviselők reményt, bátorságot, ki­tartást meríthetnek. A kitűnő államférfiu arra utalt, hogy ma már a politikai körök is mél­tányolják és elismerik a hivatalnokok hivatá­sát, és a jó munka, a jó erő sikereket ér el. Az államtitkár ezután mindenkivel szívélyes szót váltott, és az ünnepély az ő lelkes meg- éljenzésével végződött. — Kitüntetés. Dr. Farkas Lászlót, a Vörös-kereszt-egylet főorvosát, a magyar orvosi kar díszét, — ki a legkitűnőbb műtők egyike — a király tanácsosának nevezte ki. Jeles tollú és nagy műveltségű munkatársunkat kitüntetése alkalmával szívből üdvözöljük. Halálozás. Herczeg Ahrenberg Ka- rolyné született gróf Hunyady Julia, gróf Hu- nyady László testvérje, a szerb király nagyanyja Brüsselben meghalt. A megboldogult kiváló mű­velt, jótékony és szellemes nő volt, kit az ural­kodó családokban nagyon szerettek. Áldott le­gyen emléke. — O-Budai színház. Az ó-budai szín­házban Serlegi Ida jó sikerrel vendégszerepeit. Ez a derék társaság is megérdemelné, hogy az ó-budai pénzvilág jobbul méltányolná. — Vendégek Bulgáriából. A Mol­nár István kitűnő vezetése alatt álló kertészeti tanintézetet tegnap a bulgáriai gazdasági tan­intézet 34 növendéke látogatta meg Kelcsow igazgató és más két bulgár szaktanárral. Min­dent behatóan megtekintettek és tanuságosan élvezték az egész Európában első tanintézet be­rendezését. — Mulatság Az első kerületi polgári körnek az Eötvös-villában tartott mulatsága jó kedvvel foly le. A résztvevők kellemesen töl- töttték el az éjt. — A lövölde jubileuma. A lövölde jubileumára sok vendég érkezett nem csak a hazából, hanem a külföldről is. A főlövészmes- ter Del Medico Ágoston a legnagyobb elő­zékenységgel, tapintattal vezeti az ünnepélye­ket. Választása igazolva van. 0 teljesen meg­felel állásának s a lövölde felvirágzása bizton várható az ő működésétől. Az egész rendezőség, az összes lövészmesterek tanujelét adják kipró­bált erejöknek. — Emlékek. Bursics Antalt a déli vasút kedvelt állomás főnökét, a kerületi vá­lasztmány tekintélyes tagját és a mindenki által tisztelt polgárt jubileumán a következő emléktárgyakkal lepték meg. Hivatalnoki kar: Egy pompás dohányzó készlet asztalkával. Állomási altisztek: Egy Íróasztali óra. Vonatkísérő személyzet. Egy evő kész­let ezüstből, egy ezüst lappal ellátva melyen a személyzet nevei vannak bevésve. Egy arany toll. A lelkiismeretes, pontos hivatalnokot a polgárság köréből is sokan üdvözölték, úgy­szintén az igazgatóság és a vidéki hivataltársak. Meg is érdemelte, mert erre pontosságával, szor­galmával, szakismeretével, előzékenysegével min­den tekintetben rászolgált. — Állami tisztviselők vasúti kedvezményei a déli vasúton. A déli vasut-tár-»aság elhatározta, hogy a rendes al­kalmazásban álló hivatali esküt tett, tettleges állományú állami tisztviselőknek, altiszteknek és szolgáknak 50 százalékkal mérsékelt (féláru posta, azemély vagy gyorsvonatu) menetjegyek váltására szolgáló, arczképpel felszerelt állandó évi menetigazolváuyokat engedélyez magyar- országi és a bares—pokráczi vasút összes vona­laira az illető alkalmazott hivatali felsőbbsége által igazolt s illetve pecsétjének alkalmazása mellett pártoló láttamozással ellátott és a déli vasún budapesti üzletigazgatóságánál benyúj­tandó bélyegtelen folyamodványok alapján, a mely igazolványok 2 frt (kettő frt) kiállítási költség lefizetése ellenében a fentemlitett üzlet- igazgatóság által fognak kiszolgáltatni. — Emlék ünnep. Folyó hó 9-én a Klotild szeretetház növendékeinek a koronázás évfordulójának emléke alkalmából az egyesület nőtagjai Tirschl Jánosné úrnő bizottsági elnök kezdeményezése folytán kedves örömet szerez­tek, t. i. megvendégelték őket jó uzsonnával. Az ételeket és italokat az úrnők maguk osz­tották ki, a vigkedélyü gyermeksereg között. Öröm volt nézni, mily jó étvagygyal fogyasz­tották el az ízletes ételeket és italokat; az örömtől sugárzó arczukról szinte vissza tükrö­zött azon kívánságuk: vajha máskor is része­sülnének ily kedves meglepetésben. Uzsonna végeztével a növendékek nevében Gyüre János Yl. oszt.-beli növendék mondott köszönetét a kegyesszivü úrnőknek; ezután ének, torna és versenyfutás következett, mely utóbbiban a hölgyek által felajánlott illetve kitűzött dijakat Remes Alajos, Rusz Béla, Kovács Sándor és Badál Gusztáv nyerték el. A gyermekek örö­mére rendezett uzsonnán részt vettek az elnök­nőn kivül még. Dr. Neumann Árminné, Dr. Kun Lászlóné, Láng Ernöné, Nagy Lajosné s kedves leánya, Krämer Gézáné úrnők, továbbá Dr. Küffer Béla egyesületi titkár. Krämer Géza és Szőts András urak. Az úrnők és vendégek este 7 óra után távoztak el a növendékek lel­kes üdvözlései között. — Értesítés. Az I. kerületi polgári körben a kiállítási jegyek 38 krajezárért kap­hatók. Blaskovicb. Sándor elnök. — Jótékonyság. Az elzülött gyermekek szá­mára Otthont épitö Nagypénteki Ref. Társaságba be­léptek: Örökös tagul 100 írttal: Ihász Lajos Hatha­lom, megyeri Krausz Szidorné, Pejacsevich Arthur grófné, Prónay Dezső, báró Ácsa, és Izilágyi Dezső ; Alapitó tagul 50 írttal: Blaskovich Elemérné Kassa, Dely Zsigmond, Károlyi Sándorné grófné, és szent- martoni R>dó Kálmán; Rendes tagul 10 írttal: Do­kus Ernöné, Teleky Miklósné, Kemény Kálmánné báróné, Liptay Béláné báróné, Pejacsevich Katinka grófnő, Prónay Irma és Róza bárónők, Sárközy Au- rélné Komárom, Szentkereszty B. báróné, (20 írttal) Teleky Gézáné grófné, és Viliinger Ferencz ; Érvé­nyes tagul 3 írttal: Özv. Csorba Lajosné, Ferenczy Józsefné drné, Ihász Lajosné, Mehr Mórné drné, Pap Amély, özv. Petiné, Podmaniczky Leventéné báróné, Rosenberg Henrik, és Sebestyén Dávidné; Pártoló tagul 1 írttal: Ajkay Imréné, özv. Artner Jenőné, Barthalos Olga, Berger Anna, Gyurátz Ferenczné, Kertész Jánosné drné, Kreiszler Józsefné, Saáry La­josné, Sárváry Izabella, özv. Sováry Jné és Török Jánosné. Adakoztak: Hajdumegyei takarékpénztár 10 frt, Berzeviczy Albert és Albertné, Csopey Laczi és Vilma, Deutsch Antalné, Durneisz Sándor báró, Kenessey Kálmánné, Kovács Józsefné, Madaras Li- pótné, Redétey Alajos, S. B. és Szoboszloi jótékony nöegylet 5—5 frt. Erczey Ernöné és Gyurátz Ferencz 4—4 frt, Pollák Alfréd 3 frt, Kutasi ev ref. egyház 2 frt 40 kr, Adler Farkas és Samu, Alexi Sándor, Fogthüy János, Matus György, Mészöly Gézáné, Nagyszalontai tap. Mészöly Gézáné, Hammer Ká- rolyné, Kömer Béla, Padrák Sándor és Soltész László 2—2 frt, özv. Csőnek Imréné, turkevei hüolvasó, Szűk Józsefné, Szilágyi Józsefné, Denk Irma, Antal Gézáné, Kis Gáborné, Horváth Józsefné dr. Harmos Zoltánné, Bartha Jenőné, Weber Rezsőné, Kaposi Lucziánné drné, Payr Sándor, Rosenberg Zsigmondné, Isoó Juliska, Hajósné drné, Lengyel, Hetey Ignácz, Lengyel Imréné, Fogthüy Jánosné, Tőkés Zsigmondné, Czeglédi Mihályné drné, özv. Szines Mihalyné és Gé­záné, Kuszos Gyula, Kemenczky József, Jelencsik Csapó Irén, Csapó Ferencz, Füredy Lászlóné, Grébe Henrik, B’ge Gyuláné, Molnár Lajosné, Rádai Lajos dr, özv. Tóth Ferenczné, Sárváry Gyula dr, Némethy Lajosné, Fekete Sándorné, özv. Kovács Lajosné, Ko­vács B. Gyuláné, Dobray Mária, özv. Szabó Lajosné, Kaszanyiszky Endréné, Ercsey Rózsika, Balogh Elek dr. Szikszay Lajosné és Fónagy Luiza 1—1 frt. Budapesten, 1896. évi junius hó 2-án Szőts Albert gondnok. Négy mutatvány számot kül­dünk. Az ötödik elfogadása után jo­gosítva érezzük magunkat az elő­fizetési dijak kérésére. A lapot elő­fizetőink után kívánatra és értesí­tés után bárhova küldjük. Az előfizetés árai : Egész évre . . . .12 koroua. Félévre ................6 „ Negyedévre .. . 3 „ Kishirdetési rovatunkat az ol­vasó közönség becses figyelmébe ajánljuk. M A. V. hírek. — Luxus gőzhajók. F. évi jun. hó 16-tól kezdve Fiume és Velencze között »Dániel Ernő« nevű, uj, elegáns, termes gőzhajó fog köz­lekedni, mely 10 órai időtartam alatt, tehát az ed­digi menettartamnál 4 órával rövidebben teszi meg útját. A legnagyobb kényelemmel berendezett szép hajó az I. helyén kivül még külön luxus osztálylyal is bir. mely külön elegáns teremmel, sétafédélyzettel, kitűnő ágyakat tartalmazó kabinokkal, dohányzó te­remmel, villanyos világítással és gőzfűtéssel van ellátva. Bővebb felvilágosítás a magy. kir. államvas- állomásain, valamint a menetjegy-irodákban, úgy­szintén a Cook-féle utazási vállalatnál nyerhető. — Helyesbítés. Az osztrák-magyar-fran- czia kötelék III. rész 2. (gabona) díjszabási füzethez az I. sz. pótlék lép életbe, melz a fődijszabás né­hány díjtételének helyesbítését, illetve megváltozta­tását és a kilométer-mutató kikészítését tartalmazza. A pótlék a részes vasutigazgaióságoknál 10 fillérért = 10 centimesért kapható. — Vendéglősök figyelmébe. A magy, kir. államvasutak India állomásán az állomási ven­déglő üzletére kötött szerződés 1897. évi október hó 31-én lejár, nevezett vendéglői üzletnek ugyanazon időponttól számított három évi idő tartamra, azaz 1896. éyi november hó 1-től 1899. évi október 31-ig leendő bérbeadására iránt ezennel nyilvános aján­lati tárgyalás hirdettetik. Az 50 kros bélyegget és »Ajánlat a m. kir. államvasutak India állomásán levő vengéglö üzletének bérbevételére 18075/96 szám­hoz« — felirattal ellátott, borítékba zárt és lepecsé­teli, nem különben a kellő okmányokkal (ipar enge­dély és erkölcsi bizonzitvány) felszerelt ajánlatok 1896. évi julius hó 30-ának déli 12 óráio a m, kir. államvasutak Budapest jobbparti üzletvezetősége tit­kári hivatalához posta utján, térti vevény mellett nyújtandók be; bánatpénz fejében pedig 150 azaz Egyszázötven o. é. frt készpénzben vagy állami le­tétre alkalmas értékpapírokban a nevezett üzletve- zetöség gyűjtő pénztáránál 1896. évi julius hó 29-én déli 12 óráig leteendő. — Feltételes megállóhelya Budapest- nyugoti p. udvarról d. u. 2 óra 20 perczkor induló 126. sz. helyi gyorsvonat f. hó l0-étól kezdve Szob állomáson d. u. 3 óra 18 pkor feltételesen, azaz ha utasok ott fel- vagy leszállani akarnak, meg fog állani. — Kombinált vasúti éshajójegyek kiadása nem junius hó 1-től, a mint hirdetve volt, hanem csak julius hó 1-től fog kezdődni. — A közönség figyelmébe. A m, kir. államvasutak igazgatósága figyelmezteti a környék­beli utazó közönséget, hogy ne használja a gyors­vonatokat a melyek az átmenő utazok által is rend­kívül igénybe vannak véve. A környékbeli utazó kö­zönség biztos elhelyezésre nem számíthat, a környék­beli közönség utazására kiválóan alkalmasak is hi- vaták a reggeli és délalatti órákban Budapesten ér­kező vonatok, melyek az ezredéves kiállítása alkal­mából megfelelően szaporítva lettek úgy, hogy a külön vasutakat és másod részeket nem is számítva a reggeli és délelőtti órákban Hatvan felől 7, Szol­nok felől 6, Bicske felöl 4, K.-Körös felől 2, Vácz felöl 7, Czegléd felől 4, vonat érkezik egymásután rövid időközökben. Tájékoztató. — Nagy fali festmény. Az Attila- utczában menőknek már messziről f'eltünhetik egy nagy festmény, mely jól talált gyarmat­árukat ábrázol. Az alakok szabatossága és jó színezése meglepő. A jó kép egy jó üzletnek a ezége. A ki a képek után veszi az útját, egy jól ismert füszerkereskedésbe ér, Mesterházy Mihály kedvelt kereskedésébe, hol jó árukat pontos és előzékeny kiszolgálást talál. Ajánljuk e derék kereskedőnek mai számunk hirdetési rovatában található hirdetését olvasó közön­ségünk figyelmébe. — A sztójkai gyógy-borviz. Er­délyben az előkelő körök asztali itala, hurutus bajokban (gége-, tüdő, gyomor-, hólyag hurut), gyomor és máj betegségekben csoda hatású szer.

Next

/
Oldalképek
Tartalom