Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-05-17 / 20. szám

Melléklet a „Buda és Vidéke“ 1896. évi 2Q, számához. Budapest, 1896. (5.) _____________________________ BUDA és VIDÉKÉ.________________ Május 17. A v árbeli közs. elemi iskola ta­nuló ifjúsága is gyönyörű szépen és meghatóan ünnepelte meg május 9-éu hazánk ezredéves fennállásának emléknapját. Reggel 8 órakor tanítóik és tanítónőik vezetése mellett nemzeti- szinü kokárdákkal földiszitve zászlójuk alatt vonultak a Mátyás-templomba, hol hálaadó is­teni tisztelet tartatott. Ezután az iskola torna­termében gyülekeztek, mely ez alkalomra szé­pen föl díszítve. Az ünnepélyt baáni Gom­bár Tivadar dr. kir. tan. isk. széki elnök nyi- lotta meg lendületes beszéddel, mely után Vaskó Bertalan osztálytanító alkalmi beszédet tartott a honfoglalásról s a magyar nemzet ezeréves életéről. Majd a tanítók közül Farkas Irén, Kerbler Lajos, Vitéz József, Pora Feri és Gröber Vilma szavaltak meglepő és ki­tűnő vezetésre való hatással alkalmi költeménye­ket. Közben elénekelték a tanulók a Hymnust, Királydalt és befejezésül a Szózatot. Az ünne­pély, melyen az iskolaszék s a szülők szép számmal voltak képviselve, minden tekintetben kitünően sikerült, s a nagyok, midőn látták a kicsinyek örömtől csillogó szemeit s a lelkese­déstől kigyult arczait, szinte megfiatalodtak s boldogan távoztak az ünnepélyről azzal a meg­győződéssel szivükben, hogy ezekből csak lel­kes, a hazát szerető polgárok és honleányok, a második ezredév biztos reménységei válhatnak. V B. A bástya-ünnep. Május 20-án, ha az idő kedvez a budai bástya-ünnep egy szép lappal fogja gazdagítani a budai mulatságok krónikáját. Nem nagy zaj­jal, komolyan, de a szív melegének teljes meg­nyilatkozásával a lelkes hölgyek közreműködése folytán az ünnep sikerének biztos alapja le van téve. Gróf Hunyady Lászlóné, őrgróf Pallavi- cini Edéné és budavári Országh Sándor elnök­lete alatt alakult hölgy és férfi rendező bizott­ság nagy szorgalommal és lelkesedéssel készí­tette elő ezt a Buda társadalmi életében szá­mottevő ünnepélyt. A Budai nőegylet, a Mária Er­zsébet egylet, az Iparos tanulók ott­hona, a Magyar egyesület nemes czéljai vezették az ünnepély rendezését munkásságokban. Vasárnaptól kezdve a falragaszokból a és nemes szivü emberek meglátják az ünnepély sorrendjét, a mely igazán élvezetes. A gyermekek öröméről gróf Wenk- h e i m Frigyesné a ki a szegényeknek mindig védangyala gondoskodik. Gyermek és tréfás tombolával és gyermek előadással lepi meg a közönséget. Itt adjuk azoknak a buzgó hölgyeknek névsorát, kik közreműködnek. I. Csárda. Osztoics Mihálné, Schumy Re- zsőné, Köry Róza, Wind Margit, Frimm Olga, Jakovits Irma, Kupánits Emilia, Szombathy Mariska. Nazarcsák Gizella, Kovács Etelka, Ko­vács Hona, Faludy Margit, Schumy Terka, Szom­bathy Kálmánba, Vaskov its Ilonka. II. Csárda. (Hona), Schinabekné, Gőth Ilona, Gőth Luiza, Friedrich Etel, Szalkay Iza­bella, Szalkay, Elvira, Glanzer Clementina, Klee­berg Róza, Tott Ervin, Csatáry Minike, Csa- táry Ilonka, Goldbürg Iza, Csik Irénke, Varga Rozsika, Henszler László, Henszler Lászlóné. ósztena. Keömley Nándorné, Martroszky Mariska, Szakács Minka, Kleszner Etelka, Tel- kessy nővérek Irénkei, Andaházy Irén, Merfort Miczi, Felsmann Ida, Eberling Irénke, Lász Károly né. 1. Pezsgő. Szőke Györgyné, Szőke Etelka, Szőke Jolán, Guthjai Irma, Guthjai Margit. II. Pezsgő. Széli Ignáczné, Montenuevó Jolán. Ladányi Etelka. Kávéház. Fuchs Erzsiké Baranyay Miczi. Theás sátor. Báró Szentkereszty Béláné, Gaál Erna, Brichta nővérek. Jréfás tombola, báró Natorp A. Mokry Ida, dr. Wladár Róbertné, Ettl Margit, 1. Mézes kalács. Mocskonyiné, Ludwig Lajosné és leánya Ilonka, Hágel Herminé, Fo­dor Ilonka és Erzsi. Gyors sajtó és fénykép. Tábory Dezsőnó, Tábory Dezső, Beranek István. Pereczesek. 3 kis fiú. Gallner Teréz, Schi- nabeck Gyula, Schinabeck Béla, Patacsics Lívia. I. Virág t. Garba Gyuláné, és Denel Ká- rolyné, Dregály Gusztiba, Nyirák Gabriella, Koffler Camilla, Farkas Marissá, Horváth Gi­zella, Szwierag Olga, Fligl Irma, Garba Minus, Herold Lujza, Mercz Etelka, Wallett Józsa, Lazitsné, Budinszky Stefanie, Farkas Olga. II. Virág. Tabermanné, Medlerky Re- zsőné, Berényi Margit, Gervay Adél, Sátory Riza, Vagács Ida, Brichta Irma, Ludwig Irén, Brangl Ilonka, Ettl Gizella Adamcsik Annuska, Walter Berta, Guthjár Józsa, Told Malvin, Told Margit. Maucha Ilonka. I. Szivarok, özv. Szwieragné, Szwierag Róza, Szwierag Margit, Héger Luiza, Héger Ida. II. Szivarok. Fényes Ivánne, Derueczky Mihályné, Roboz Elvira, Tarkeöy Margit, Wohl- ráb F.óra, Schletter Camila. I. Czukrázda sátor. Schatz Róbertné, Bur­sics Irma, Grőger Aranka, Kövér Ilonka Payer Aranka, Payer Margit, Seidl Margit, Straub Ilona Straub Margit Sternád Lenke, Tiber Margit, Vaszary Nellike, Dür Erzsiké, Heyduk Anna, Kautsch Vilma. II. Czukrászda. Dr. Heroldné, Sárosy Ka­peller Etel, Piisic Ilonka, Sártory Mariska, Über Gizella, Czeinel* Stefi, Czeiner Margit Gel­ler Gózi, Keller Janka, Vaász Paula, Mozer Ma­riska, Jancsó Erzsiké, Holler Helén, Heuter Paulina, Nagy Vilma, Nagy Janka, Kormann Miczi. Ujságelárusitás. Boné Gézáné, Boné Anna, br. Durneis Ilona, Lakner Anna, Hum­mel Olga, Kollerfy Mihályné, Heisler Emma, br. Baratta Margit, Fodor Vilma, Büttel János. Tombola. Urgróf Pallavicini Edéné, őrgróf Pallavicini Edina, br. VayHenrikné, Rohonczyné, Országh Sándorné, Országh Margit, lov. Klee- berg Oszvaldné, Erczhegyi Sárika, hg. Taxis j Ami, Muchmeyer Hedvig. Gyermek szinhász és tombola, gf. Wenk- | heim Frigyesné 2 kis és 3 nagy leány, Kozáky ' Alice, Kozáky Olga, Csepreghy Irénke, Bárczay Annuska, gróf Wenkheim Mária, gróf Wenk- heim Ilonka, Gold Karola, Rohonczy kisasszony Nemes Antal, Erdélyi Gyula. Tiróli sátor. Fröhlict Károlyt, Szerelem­hegyi Tivadar, Vargáné. I. Cassához. Seidl Józsefné, Erczhegyi Ferenczné, Meloccó Józsefné, Kanzler Anna, Schaffer Ágostonná. II. Cassához. Gervay Lujza, Hofhauser Roth Irma, Tábory Sarolta. Ili Cassához. Frank Berta, Gaál Emma, Tátray Lajosné, Topicsné, Eberling Józsefné, Tusovszky Gyuláné. A czigdny karavánt vezeti Patrubány Ferenczné. Czigány nők: Jablonszky Sán­dorné, Dr. Csánky Dezsőné, Miskey Béláné, Sziklay Károlyné, Kalina Irén, Jablonszky Jolán, Jablonszky Irén, Csutor Gizella, Mahaliczky Teréz, Blahunka Zsiili, Buczurka Matild, Vilár- ner Ella, Hermann Zsüli, Hermann Irén, Mis­key Erzsiké. Czimbaloro-müvésznők, Klárner Sarolta és Csánky Kornélia. A hölgyek elhatározták, hogy mind a két sátorba valamennyien visznek enni valót. Ado­mányokat a tombolához úgyszintén ételeket és italokat a lelkes közönség küldjön I. kér. Vár, uri-utcza 52. szám gróf Hunyady Lászlóné czimére. Különösen felhívjuk lapunk olvasóit és előfizetőit, hogy adományaikat minél előbb oda­juttassák. Czáfolat. A déli vasút a Magyar Hirlap közleménye ellen a következő czáfolatot adta ki, a mely kétségbevonhatlanul igazolja a déli vasút igaz­gatósága ismert méltányosságát. Tekintetes szerkesztőség ! A Magyar Hirlap folyó hónap 10-iki szá­mában a közönség érdeke rovatában, „Déli vas­utasok“ aláírásával, a „Déli vasutasok és a millennium“ czim alatt olyan beküldött közle­mény foglaltatik, hogy a déli vasút a mille- nium alkalmából közegeit sem drágasági pót­lékban nem részesítette, sem meg nem könnyíti nekik a budapesti ezredéves kiállítás megláto­gatását. Ezen körülménynyel szemben ki kell je­lentenünk, hogy a szóban forgó közlemény ele­jétől végig koholmány, amennyiben a Budapes­ten és Kelenfölden állomásozó hivatalnokok a múlt hónap 25-én kelt 2823/A. sz körrendelet alapján, az 1200 frtos fizetési osztályig bezáró­lag, továbbá az ugyanitt állomásozó altisztek és szolgák, valamint rendszeresített állásokon levő napidijasok is, igen jelentékeny mérvű drágasági pótlékok és pedig a nős alkalmazot­tak fizetésük 15 százalékot, a nőtlenek ellenben 8 százalékot kapnak, mely május hónaptól októ­berig, tehát hat hónapon át, minden hónap 15-én fizettetik ki, úgy, hogy például egy 1200 frtos nős tisztviselő drágasági pótléka 180 frtot teszen. Folyó hónap 5-én pedig 3490/A. alatt kürözvényileg intézkedés történt arra nézve, hogy a vonalon levő alkalmazottak (és pedig nemcsak a hivatalnokok, hanem az altisztek és szolgák is) a kiállítás látogatása czéljából 1—2 napi szabadságot kapjanak, melyből 1 napra még a fizetésüknek megfelelő napidijat is fel­számíthatják. Azonkívül a vonalról bejövő, va­lamint az itteni alkalmazottak is díjtalanul 1 — 1 kiállítási jegyet, esetleges családtagjaik részére pedig mérsékelt áru belépti jegyeket kapnak. Végül azon állit.ás is alaptalan, hogy a dOi vasút magyar vonalai élén nem állanak magyaros, miután úgy az igazgató, mint majd­nem az összes osztályfőnökök született ma­gyarok. Budapest, 1897. május hónap 10. Tisztelettel a déli vasat üzletigazgatóságának titkársága: Schlosser Nándor. Versenyen kívül kiállítva. Ezeréves kiállításunkon a bortermelők csarnoka egyike annak, mely nemcsak külseje által kelti fel figyelmünket hanem belső berende­zésével is. Örömmel láttuk hogy budai polgár­társaink sem maradtak a kiállítástól távol, és siettek megragadni az alkalmat hogy bemutas­sák a filloxera után uj termésű boraikat. Buda egyik legnagyobb kiállítója Frey Alajos polgártársunk egy azok xözül kiknek tevékenységével nem csak a közügyek terén mint kipróbált erővel találkozunk mindenhol, hanem mint jó gazda szöllőbirtokos és bor­termelő ezen a téren kiváló munkásságot fejt ki. O buzditá a budai polgárokat, hogy karöltve ültessenek szőllöket a mit el is ért. Ezért beutazta Francziaországnak legjobb bortermelő vidékéit a tapasztalatokkal gazdagon vissza térve, nem kiméit sem fáradságot sem anyagi áldozatot, hogy példával járjon elő. Hozzá fogott az el­pusztult szöllő felújításához és kiültetéséhez a a budai földjein. És pedig Lágymányoson a homoki földön direct termő hazai faj. Pozingi majori hegyen Jaquez a csillebérczi düllőn Ot­hello direct termő amerikai. Azon kívül Sashe­gyen úgy mint fönt nevezett hegyeken Vitis Solonis, Riparia Portalis, és Rupestris Monti- cola alanyon oltva. Nagy gondot fordított a faj kiválasztására az által, hogy az országban előforduló legjobb szőlő fajokat úgy bor vagy csemege fajokat drága ár mellett beszerezte úgymint a budai ösmert mézes fehér és kadar­kán kívül Olasz Risling, Zöld Sylváni, Kövi Dinka, Juhfark, Fehér Bakar, Bogdánvi Dinka, Szlankamenka, Perzsiái Óriás. Smirnai Szagos, Nagy Burgundi, Kövér szöllő, Chasselas blanc Croquant, Chasselas Rouge, Passatutti, Muscat Lunel, piros Ventelin Ökörszem, Kecskecsecs, melyet nagy előszeretettel miveit. Mint érte­sülünk ezekből az elmúlt saisonban, már igen szép menyiséget exportált, azonkívül a kiállítási borcsarnokban, nem csak kiállító, hanem meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom